zdania Rozdział 3

 0    50 flashcards    malwinakalinowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Były setki ludzi z całego świata na widowni.
start learning
There were hundreds of people from around the world in the audience.
Przepraszam. Nie dosłyszałem tego. Możesz to powtórzyć?
start learning
I'm sorry. I didn't catch that. Can you repeat that?
Jest zdenerwowana i mówi, że nie chce go więcej widzieć.
start learning
She's upset and she says that she never wants to see him again.
Rodzice pomagają nam od czasu do czasu.
start learning
My parents help Us occasionally.
Uśmiechnęła się i odeszła.
start learning
She smiled and walked away.
Kiedy skończyłem studia, zacząłem szukać pracy.
start learning
When I finished my studies, I started looking for a job.
Dlaczego jesteś zdenerwowany? Jest jakiś problem?
start learning
Why are you upset? Is there a problem?
Zawsze kłócimy się o to, kto robi zakupy.
start learning
We always argue about who does the shopping.
Kiedy przeprowadziłeś się do Anglii?
start learning
When did you move to England?
Wydałem € 100 na te buty, a teraz są one zepsute.
start learning
I spent €100 on these shoes and now they are broken.
Nie znoszę gier komputerowych.
start learning
I can't stand computer games.
To ważne, aby mieć dobre relacje z innymi pracownikami.
start learning
It's important to have good relationships with the other employers.
Czyja torba to jest?
start learning
Whose bag is it?
Kiedy po raz ostatni byłeś na koncercie?
start learning
When did you last go to a concert?
Ile autoportretów namalował Fride Kahlo?
start learning
How many self-portraits did Fride Kahlo paint?
Z czego jest znana sztuka Fernando Batero?
start learning
What is Fernando Batero's art famous for?
Jakiego koloru jest łódź podwodna Beatlesów?
start learning
What colour is The Beatles' submarine?
Kto napisał schody do nieba?
start learning
Who wrote Stairway to Heaven?
Co ty mówisz?
start learning
What are you talking about?
Kto mówi?
start learning
Who are you speaking to?
Nie mogę się doczekać, aby Cię usłyszeć.
start learning
I'm looking forward to hearing from you.
Jest to niebezpieczna praca. Ryzykujesz swoje życie każdego dnia.
start learning
It's a dangerous job. You risk your life every Day.
Kto zapomniał przynieść klucze?
start learning
Who forgot to bring the keys?
Ile to kosztuje lecieć do Rosji?
start learning
How much does it cost to fly to Russia?
Kto z tobą mieszka?
start learning
Who do you live with?
Jak często widzisz swoją babcię?
start learning
How often do you see your grandmother?
Szukam pracy z wyższym wynagrodzeniem.
start learning
I am looking for a job with a higher salary.
Trzymamy nasze niskie ceny. To sprawia, że ​​nasi klienci są zadowoleni
start learning
We keep our prices low. This makes our customers happy
O której godzinie zaczyna się film?
start learning
What time does the film start?
John nie lubi pikantnego jedzenia.
start learning
John doesn't like spicy food.
Istnieją dwie rzeczy do zapamiętania, kiedy wchodzisz nocą tutaj.
start learning
There are two things to remember when you're heading out for the night here.
Spróbuj tapas w jednej z hiszpańskich restauracji.
start learning
Taste the nibble of tapas in once of Spain restaurants.
Bob Dylan jest znanym kompozytorem.
start learning
Bob Dylan is a famous composer.
To brzmi jak świetny pomysł.
start learning
That sounds like great idea.
O której godzinie spotkamy się na drinku?
start learning
What time are you meeting for a drink?
Co robisz potem?
start learning
What are you doing afterwards?
Mogę po prostu sprawdzić?
start learning
Can I Just check?
Bilety są zarezerwowane na nazwisko Judy Starr
start learning
The tickets are booked in the name of Judy Starr
Chcesz dostać autobusem?
start learning
Do you want to get the bus?
Chcę iść na rynku wczoraj
start learning
I want go to the market yesterday
Nie lubię brutalnych filmów.
start learning
I didn't like violent films.
Mamy do czynienia z wieloma różnymi problemami.
start learning
We deal with a lot of diffrent problems.
Czy mogę przyjąć wiadomość?
start learning
Can I take the message?
Obawiam się, że jest się poza biurem.
start learning
I'm afraid that he's out off office.
Ona idzie tańczyć
start learning
She's going dancing
Zamierzają iść do galerii sztuki, dzisiaj.
start learning
They're going to an art gallery, today.
Można zadzwonić do niej na numer ...?
start learning
Can you phone to her on number...?
Który malarz wynalazł kubizm?
start learning
Which painter invented Cubism?
Ile godzin pracujesz?
start learning
How many hours do you work?
O której tu przyjechałeś?
start learning
What time are you here?

You must sign in to write a comment