Zdania ekonomia

 0    23 flashcards    sdbastian
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nasze przedsiębiorstwo otrzymuje pieniądze ze sprzedaży swoich usług i towarów
start learning
Our company gets money from the sale of Our Services and goods
Pani Smith jest bezrobotną od 3 miesięcy pomimo iż szuka pracy wszędzie
start learning
Mrs. Smith is unemployed for three months despite looking job everywhere
Firma Complex oferuje 25% rabat na nabiał oraz 10% na sprzęt AGD
start learning
Complex company offers 25% discount on dairy products and 10% for Household productss
On jest na zwolnieniu lekarskim od tygodnia gdyż uległ wypadkowi w pracy
start learning
He has bien on sick leave for a week as he had accident at work
Ze względu na niską sprzedaż tego produktu wycofaliśmy się z importu stali z Białorusi
start learning
Due to the low sale of this product withdrewn from the steel imports from Belarus
Obsługiwane tej maszyny bez odpowiednich słuchawek jest niezwykle niebezpieczne
start learning
Operating this machine without without headphones is realy dangerous
W przyszłym kwartale inflacja może osiągnąć poziom 4,6%
start learning
In the next quarter, inflation may reach 4.6%
Ze względu na nieprzewidywalną pogodę spada popyt na zimowe obuwie w tym sezonie
start learning
Due to the unpredictable weather demand on winter footwear in this season
Powinniśmy zwiększyć podaż gdyż okres świąteczny zbliża się coraz szybciej
start learning
We should increase the supply as a christmas time is coming faster and faster
Należy zrobić wszystko aby nasza polityka monetarna nie pogorszyła się w najbliższej przyszłości
start learning
One should do everything not to get worse our monetary policy in the future
Manager poprosił mnie żebym przygotowała zapytanie ofertowe na przybory biurowe
start learning
The Manager asked me to prepare an enquiry letter for office equipment
Należy podkreślić nasz ogromny wkład w sukces w tej dziedzinie
start learning
One should highlight our huge impact on succes in this field
Dziękujemy za państwa ostatni list dotyczący poprawek wspólnego projektu budżetowego
start learning
Thank you very much for your last letter concerning corections common budget project
W odpowiedzi na państwa zapytanie ofertowe z dnia...
start learning
In response to for your letter of enquiry dated on...
Z przykrością musimy poinformować iż nie jesteśmy w stanie sprostać państwa oczekiwaniom
start learning
We regret to inform you that we are not able to meet your expectations
Oczekujemy na możliwość omówienia z państwem naszej przyszłej współpracy
start learning
We look forward to discoussing our future cooperation with you
Zbieranie danych statystycznych jest jednym z moich najnudniejszych obowiązków tutaj
start learning
collection statistical data is one of my most boring duties here
Połowa z ankietowanych zatrudnia ponad 40 pracowników
start learning
Half of the respondt companies employ over 40 employees
Większość z ankietowanych przedsiębiorstw otrzymuje 4-5 reklamacji w miesiącu
start learning
The majority of respondetd companies recive 4-5 complaint a month
Średnie przychody lokalnych przedsiębiorstw są niższe o 8% w porównaniu z ubiegłym rokiem
start learning
Average income of local companies are lower by 8% comperision to last year
Ku zaskoczeniu wszystkich ubezpieczenia OC wzrosły blisko 40% w drugim kwartale
start learning
To everyone surprise liability insurance increase nearly 40% in the second quarter
Wydawanie oficjalnych zaświadczeń będzie miało miejsce w sali konferencyjnej
start learning
Issuing official certificates will be held in the conference room
Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnego rozwiązania w tej kwestii
start learning
Commercial Companies Code does not mention any solution in this case

You must sign in to write a comment