zdania do zestawu 29

 0    83 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What is the season you like the best?
start learning
Jaka jest pora roku, którą lubisz najbardziej?
Wait a moment.
start learning
Poczekaj chwilkę.
They come after midnight.
start learning
Oni przybyli po północy.
I will be there at noon.
start learning
Będę tam w południe.
She died a fortnight ago.
start learning
Ona zmarła dwa tygodnie temu.
Monday is a week-day.
start learning
Poniedziałek jest dniem powszednim.
This year is a leap-year.
start learning
Ten rok jest rokiem przestepnym.
This is the twentieth century.
start learning
To jest dwudziesty wiek.
We met the day before yesterday.
start learning
Spotkaliśmy się przedwczoraj.
Wait till the day after tomorrow.
start learning
Poczekaj do pojutrza.
I like reading about the past.
start learning
Lubię czytac o przeszłości.
What will the future bring us?
start learning
Co przyszłość nam przyniesie?
I never go to bed before midnight.
start learning
Nigdy nie chodzę spać przed północą.
The accident happened the day before yesterday.
start learning
Wypadk zdarzył sie przedwczoraj.
Why are there leap-years?
start learning
Dlaczego są lata przestępne?
Everything was better in the past.
start learning
W przeszłosci wszystko było lepsze.
It was raining at noon.
start learning
Padało w południe.
Summer is the hottest season of the year.
start learning
Lato jest najgorętrzą porą roku.
We don't know the future.
start learning
Nie znamy przyszłosci.
They will marry the day before yesterday.
start learning
Oni pobiorą się po jutrze.
Just a moment, please.
start learning
Chwileczkę, proszę.
Do you work on all week-days?
start learning
Czy pracujesz we wszystkie dni powszednie?
They are leaving in a fortnight.
start learning
Oni wyjeżdżają za dwa tygodnie.
When I entered the room, I saw him at the table.
start learning
Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem go przy stole.
Entering the room, I saw him at the table.
start learning
Wchodząc do pokoju, zobaczyłem go przy stole.
When I opened the door, I saw the children in the room.
start learning
Kiedy otworzyłem drzwi, zobaczyłem dzieci w pokoju.
Opening the door, I saw the children in the room.
start learning
Otwierając drzwi, zobaczyłem dzieci w pokoju.
If they fire these people, they will make a mistake.
start learning
Jeśli zwolnią tych ludzi z pracy, zrobią błąd.
Firing these people, they will make a mistake.
start learning
Zwalniając tych ludzi z pracy, zrobią błąd.
Looking through the window, Mark saw them.
start learning
Patrząc przez okno, Mark ich zobaczył.
Standing on the mountain, we could see the sea.
start learning
Stojąc na górze, mogliśmy zobaczyć morze.
Waiting for the bus, she saw that there was a lot of traffic.
start learning
Czekając na autobus, ona widziała, że jest duży ruch.
Reading the letter, I couldn't believe my eyes.
start learning
Czytając list nie mogłem uwierzyć własnym oczom.
Listening the music, he forgot the time.
start learning
Słuchając muzyki zapomniał o czasie.
Driving home, he heard the news on the radio.
start learning
Jadąc do domu, usłyszał wiadomość w radiu.
Seeing the room, Anna said it wasn't large enough.
start learning
Widząc pokój, Anna powiedziała, że nie jest dostatecznie duży.
Being poor, John couldn't buy a new shirt for himself.
start learning
Będąc biednym, John nie mógł kupić sobie nowej koszuli.
What do I have to do today, Jane?
start learning
Co muszę dzisiaj zrobić, Jane?
At nine a.m. you have a meeting with the management.
start learning
O dziewiątej rano masz spotkanie z dyrekcją.
I remember.
start learning
Pamięam.
And at eight p.m. I have dinner with Peter.
start learning
A o ósmej wieczorem mam obiad z Peterem.
Yes, that's right.
start learning
Tak, zgadza się.
today you have a lot to do between the meeting and the dinner.
start learning
Dzisiaj masz wiele do zrobienia pomiędzy spotkaniem a obiadem.
I think formerly I didn't have much work.
start learning
Myślę, że dawniej nie miałem dużo pracy.
No, you didn't
start learning
Nie, nie miałeś.
I hope I can have a holiday one day.
start learning
Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł mieć wakacje.
Yes, in the future, but not now.
start learning
Tak, w przyszłości, ale nie teraz.
Work starts at 8 a.m.
start learning
Praca rozpoczyna się o ósmej rano.
She will have to write all letters in future.
start learning
Ona będzie musiała w przyszłości pisać wszystkie listy.
At 6 p.m. the shops are closed.
start learning
O szóstej po południu sklepy są zamkniete.
One day you will understand me.
start learning
Pewnego dnia zrozumniesz mnie.
Formerly there were not many cars.
start learning
Dawniej nie było wiele samochodów.
Let me do it!
start learning
Niech ja to zrobię.
Let them invite us.
start learning
Niech oni nas zaproszą.
Let her take the car.
start learning
Niech ona weźmie samochód.
Let us finish it now.
start learning
Skończmy to teraz.
Let him forget about it fast!
start learning
Niech on o tym szybko zapomni.
Let's have dinner at home today.
start learning
Zjedzmy dzis obiad w domu.
Let them start listening to us!
start learning
Niech oni zaczną nas słuchac.
Let me see it.
start learning
Niech ja to zobaczę.
The car appeared behind the corner.
start learning
Samochód pojawił sie za rogiem.
The shoplifter has disappeared.
start learning
Złodziej sklepowy ma zniknięte.
She described the thief to the policeman.
start learning
Ona opisała złodzieja policjantowi.
Where have they buried him?
start learning
Gdzie oni go pochowali?
The children leapt across the ditch.
start learning
Dzieci skakały przez rów.
The sun has disappeared behind the clouds.
start learning
Słońce ma zniknięte za chmurami.
When will he appear again?
start learning
Kiedy on znowu się pojawi?
Can you describe the burglar?
start learning
Czy możesz opisać włamywacza?
When will these people be buried?
start learning
Kiedy ci ludzie będą pochowani?
The aeroplanes appeared in the distance.
start learning
Samoloty pojawiły sie w oddali.
Leaping you can break your leg.
start learning
Skacząc możesz złamać swoją nogę.
Our teacher was born in 1961.
start learning
Nasza nauczycielka urodziła się w 1961 roku.
I lived in England in 1953.
start learning
Mieszkałem w Anglii w 1953 roku.
It happened in seven hundred and fifty three.
start learning
To sie wydarzyło w 753 roku.
This house was built in eighteen hundred.
start learning
Ten dom został zbudowany w 1800 rok.
In nineteen ninety seven I will finish school.
start learning
W 1997 roku skończę szkołę.
Going to school the day before yesterday, I stopped near this shop.
start learning
Idąc przedwczoraj do szkoły, zatrzymałem się koło tego sklepu.
Let's try to do it at noon.
start learning
Spróbujmy to zrobić w południe.
It will be nineteen ninety six in a fortnight.
start learning
Za dwa tygodnie będzie rok 1996.
Is summer the nicest season?
start learning
Czy lato jest najmilszą porą roku?
Formerly there weren't many towns.
start learning
Dawniej nie było wiele miast.
I wanted to tell him something but he disappeared.
start learning
Chciałem mu coś powiedzieć ale zniknął.
Entering the house, he switched on the light.
start learning
Wchodząc do domu zapalił swiatło.

You must sign in to write a comment