zdania do tłumaczenia pp3

5  1    257 flashcards    pawelpospiech
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
start learning
Rhone Island is the smallest state in the USA.
W tym mieście mieszkają prawie 3 miliony ludzi.
start learning
This city has a population of almost 3 million.
Angel Falls to najwyższy wodospad na świecie.
start learning
Angel Falls is the world's highest waterfall.
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
start learning
Our county consists of several towns and villages.
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
start learning
Venice is known as the City of Canals.
Czy wiesz jakie jest najwyższe pasmo górskie na świecie?
start learning
Do you know what the highest mountain range in the world is?
Dolina Nilu to bardzo żyzny obszar.
start learning
The Nile valley is a very fertile area.
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
start learning
Alberta is the name of a Canadian province.
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
start learning
It used to take people weeks to cross an ocean.
Większość najwyższych gór znajduje się w Himalajach.
start learning
Most of the highest mountains are located in the Himalayas.
Poszliśmy do portu kupić świeże ryby.
start learning
We went to the harbour to buy some fresh fish.
Robinson Crusoe utknął na bezludnej wyspie.
start learning
Robinson Crusoe was stranded on a desert island.
Statek płynął w dół rzeki.
start learning
The ship was sailing down the river.
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
start learning
The capital of Germany used to be divided by a wall.
Wielu ludzi z naszej wioski pracuje w pobliskim miasteczku.
start learning
Many people from our village work in the nearby town.
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
start learning
Which is the smallest country in Europe?
Kolumb nie zdawał sobie nawet sprawy, że odkrył nowy kontynent.
start learning
Columbus didn't even realise he had discovered a new continent.
To miasto jest kulturalną pustynią.
start learning
This city is a cultural desert.
Z butelki wypłynął strumień wody.
start learning
A stream of water gushed out of the bottle.
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
W tym rejonie nie ma ryb z powodu zanieczyszczenia wody.
start learning
The are no fish in the area due to water pollution.
Mieszkają na przedmieściu Sydney.
start learning
They live in a suburb of Sydney.
Na emeryturze przeprowadzę się do wiejskiej chatki.
start learning
I'm going to move into a rural cottage when I retire.
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
start learning
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
start learning
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
Warszawa staj się bardzo kosmopolitycznym miastem.
start learning
Warsaw is becoming a highly cosmopolitan city.
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
start learning
We are taking a course on the geography of Africa.
Rozchorował się i nie idzie jutro do pracy.
start learning
He's fallen ill, he's not going to work tomorrow.
Pacjentka odzyskuje zdrowie po operacji.
start learning
The patient is recuperating from the surgery.
Lekarz mnie zbadał i powiedział, że wszystko jest ze mną w porządku.
start learning
The doctor examined me and said there was nothing wrong with me.
Musimy ją operować najszybciej, jak to możliwe!
start learning
We must operate on her as quickly as possible!
On cierpi na okropne bóle pleców.
start learning
He suffers from terrible backaches.
Musimy leczyć przyczyny a nie tylko objawy choroby.
start learning
We have to treat the cause and not only the symptoms of a disease.
Wzięła parę dni wolnego, by opiekować się chorym synem.
start learning
She took some days off to look after her sick son.
Uprawiam wiele sportów, żeby być w formie.
start learning
I practice many sports to keep fit.
Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz.
start learning
I hope you will get well soon.
W końcu wyleczono ją z tej dziwnej choroby skóry.
start learning
She was finally cured of her rare skin condition.
Jeśli czujesz się źle, powinieneś pójść do lekarza.
start learning
If you feel unwell, you should see a doctor.
Niestety, wciąż nie istnieje lekarstwo na raka.
start learning
Unfortunately, there is still no medicine for cancer.
Wyskoczę do apteki i kupię aspirynę.
start learning
I'll pop out to the chemist's to buy some aspirin.
Jakie są objawy tej choroby?
start learning
What are the symptoms of this illness?
Dr Foster to wiodący specjalista w dziedzinie leczenia raka.
start learning
Dr Foster is a leading cancer specialist.
Proszę zaczekać przed gabinetem lekarza.
start learning
Please wait outside the doctor's surgery.
Pielęgniarki w szpitalu bardzo dbały o swoich pacjentów.
start learning
The hospital nurses took good care of their patients.
Żeby kupić to lekarstwo, potrzebujesz recepty.
start learning
You need a prescription to buy this drug.
Chirurg wszedł na salę operacyjną.
start learning
The surgeon entered the operating theatre.
Wiele ofiar ucierpiało w wyniku katastrofy kolejowej.
start learning
The train wreck involved many casualties.
Muszę lecieć, czeka na mnie pacjent!
start learning
I've got to rush, I have a patient waiting for me!
Szpital jest podzielony na różne oddziały dla ludzi z różnymi problemami.
start learning
A hospital is divided into various wards for people with different conditions.
Psychiatra zbadał stan umysłowy swojego pacjenta.
start learning
The psychiatrist examined his patient's mental state.
Dzień dobry, chciałbym umówić się na wizytę u dermatologa.
start learning
Hello, I'd like to make an appointment with a dermatologist.
Położna pomoże ci podczas porodu.
start learning
The midwife will help you during the labour.
Silne bóle głowy mogą być objawem wielu różnych chorób.
start learning
Strong headaches can be a symptom of many different illnesses.
Chcę, żeby dentysta sprawdził stan moich zębów.
start learning
I want to get my teeth checked by a dentist.
Urodziła zdrowego chłopca.
start learning
She's given birth to a healthy boy.
Czy ta choroba jest zakaźna?
start learning
Is this an infectious disease?
Coraz więcej ludzi cierpi na otyłość z powodu złej diety.
start learning
More and more people are becoming overweight as a result of a bad diet.
Jako młoda dziewczyna miała bardzo szczupłą sylwetkę.
start learning
As a young girl she had a very slim figure.
Rzucił palenie z powodów związanych ze zdrowiem.
start learning
He gave up smoking for health reasons.
Prawie umarłem ze wstydu.
start learning
I nearly died of embarrassment.
Nie idę nigdzie dziś wieczorem, czuję się trochę chora.
start learning
I'm not going out tonight, I feel a bit under the weather.
Boli mnie gardło, chyba coś złapałem.
start learning
My throat is sore, I think I've come down with something.
Jego dziadek ma 78 lat, ale jest zdrowy jak ryba.
start learning
His grandfather is 78, but he's as fit as a fiddle.
Jak to robisz, że utrzymujesz tak dobrą formę?
start learning
How do you manage to stay in such good shape?
Czuję się okropnie przez cały dzień z powodu bólu głowy.
start learning
I've been feeling lousy all day because of a headache.
Nie spała całą noc, nic dziwnego, że wygląda okropnie.
start learning
She hasn't slept all night, no wonder she looks like death warmed up.
Lekarz stwierdził, że ona jest okazem zdrowia.
start learning
The doctor said she was a picture of health.
Cieszę się, słysząc, że waszej rodzinie dopisuje zdrowie.
start learning
I'm glad to hear your family is in good health.
To był projekt stanowiący wyzwanie, ale również ekscytujący.
start learning
It was a challenging project, but also an exciting one.
Sprawdź słowa, których nie znasz, w słowniku.
start learning
Look up the words you are not familiar with in a dictionary.
On uczy się francuskich piosenek jak papuga, bez zrozumienia tekstu.
start learning
He learns French songs parrot-fashion, without understanding the lyrics.
Jednojęzyczny słownik objaśnia dane słowo w tym samym języku.
start learning
A monolingual dictionary explains a given word in the same language.
Pracuję w wielojęzycznym otoczeniu z ludźmi z całego świata
start learning
I work in a multilingual environment with people from all over the world.
Dwujęzyczne dzieci zazwyczaj nie posługują się obydwoma językami na takim samym poziomie.
start learning
Bilingual children usually are not equally skilled in both languages.
Moja ciotka mieszkała we Francji przez całe dorosłe życie i prawie zapomniała języka ojczystego.
start learning
My aunt lived in France all her adult life and almost completely forgot her mother tongue.
Mówił po angielsku z bardzo silnym hinduskim akcentem.
start learning
He spoke English with a very strong Hindu accent.
Ona twierdzi, że potrafi porozumieć się w dwunastu różnych językach.
start learning
She claims she can communicate in twelve different languages.
Łacina była uniwersalnym językiem średniowiecznej Europy.
start learning
Latin was the lingua franca of medieval Europe.
Nasz nauczyciel angielskiego jest rodzimym mówcą.
start learning
Our English teacher is a native speaker.
Nie zrobiłem dużych postępów w rosyjskim.
start learning
I haven't made much progress with my Russian.
Po czterech latach w Kanadzie mówiła płynnie po angielsku.
start learning
After four years spent in Canada she spoke fluent English.
Włoski jest moim drugim językiem, a pierwszym jest francuski.
start learning
Italian is my second language, while French is my primary one
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
Potrzebuję dobrego repetytorium z gramatyki niemieckiej.
start learning
I need a good compendium of German grammar.
Przecinki, kropki i znaki zapytania to wszystko znaki interpunkcyjne.
start learning
Commas, full stops and question marks are all punctuation marks.
Składnia niemieckich zdań bywa trudna do zrozumienia.
start learning
The syntax of German sentences can be difficult to grasp
Moje wypracowanie było pełne błędów ortograficznych.
start learning
My essay was full of spelling errors.
Zagraniczne kursy językowe to najlepszy sposób, żeby nauczyć się nowego języka.
start learning
Language courses abroad are the best way to learn a new language.
W jakich językach chciałbyś umieć się porozumiewać?
start learning
What languages would you like to be able to speak?
Dziennikarz przygotował pytania do wywiadu.
start learning
The journalist prepared some questions for the interview.
Wyborom poświęcono bardzo dużo relacji w mediach.
start learning
The elections received extensive coverage in the media.
Paparazzi zrobili jej kilka zdjęć w klubie.
start learning
Paparazzi took some pictures of her in the club.
Publiczności w studio kazano klaskać na sygnał.
start learning
The audience in the studio was told to applaud on cue.
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
start learning
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
Jutro słowo "kryzys" pojawi się w nagłówkach wszystkich gazet.
start learning
Tomorrow the word "crisis" will be in all the headlines.
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
start learning
This show is boring, let's change the channel.
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
start learning
The editor introduced some corrections to the text.
Nasz główny artykuł w tym miesiącu dotyczy przyszłości technologii informacyjnej.
start learning
Our feature this month is on the future of information technology.
Nikt nie chce opublikować jego powieści.
start learning
No-one wants to publish his novel.
Nie mogę oglądać tego programu, jest zbyt nudny.
start learning
I can't watch this programme, it's too boring.
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
start learning
All the necessary information can be found on our website.
BBC wysłało reportera by relacjonował wydarzenia dotyczące trzęsienia ziemi.
start learning
The BBC sent a reporter to cover the earthquake.
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
start learning
Censorship was imposed to stop rumours being spread.
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.
start learning
The paper has a circulation of almost 2 million.
Tajny agent chował swoją twarz za wielkoformatową gazetą.
start learning
The secret agent was hiding his face behind a broadsheet.
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
start learning
I don't keep up to date with all the current affairs.
Grupą docelową gazety są młodzi czytelnicy, znudzeni typowymi gazetami wielkoformatowymi.
start learning
The paper targets a young readership who are tired of the usual broadsheets.
Spędzasz za dużo czasu korzystając z Internetu!
start learning
You spend far too much time surfing the Internet!
Program będzie nadawany w poniedziałki o godzinie 8.
start learning
The programme will be broadcast on Mondays at 8 o'clock.
Pozwanie gazety za zniesławienie może być bardzo trudne.
start learning
It can be very difficult to sue a newspaper for libel.
Tabloidy są pełne najświeższych plotek.
start learning
The tabloids are full of the latest gossip.
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
start learning
The press has to compete with other media for our attention.
Nie wiedziałem, że ta gazeta to dziennik.
start learning
I didn't know this newspaper is a daily.
Wydarzenie to szeroko komentowały miejscowe media.
start learning
The event was widely commented on in the local media.
Czy to dobry pomysł trzymać wszystkie pieniądze w banku?
start learning
Is it wise to keep all my money in the bank?
Czy możesz pożyczyć mi pieniądze na kupno książek?
start learning
Can you lend me some money for books?
Muszę wyciągnąć trochę pieniędzy ze swojego konta.
start learning
I need to withdraw some money from my account.
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
I've earned some extra money this month.
Moja siostra jest mi dłużna 300 PLN.
start learning
My sister owes me PLN 300.
Oszczędzam na nowy samochód.
start learning
I'm saving for a new car.
Ile chciałby pan wpłacić na swoje konto?
start learning
How much would you like to deposit in your account?
Chciałbym pożyczyć 5 000 funtów i zastanawiałem się, czy państwa bank mógłby mi pomóc.
start learning
I'd like to borrow £5,000 and I was wondering if your bank could help me.
Jak dużo pieniędzy wydajesz miesięcznie?
start learning
How much money do you spend per month?
Nie przejmuj się, oddasz mi pieniądze później.
start learning
Don't worry, you can pay me back later.
Chciałbym otworzyć rachunek w państwa banku.
start learning
I'd like to open an account with your bank.
Twoja pensja powinna dotrzeć do jutra na twój rachunek bieżący.
start learning
Your salary should reach you current account by tomorrow.
Rachunek oszczędnościowy to rachunek z wyższym oprocentowaniem.
start learning
A savings account is an account that has a higher interest rate.
Na tym wyciągu z konta musi być błąd!
start learning
There must be a mistake in this bank statement!
Obawiam się, że ma pańskie saldo jest ujemne.
start learning
I'm afraid your balance is negative, sir.
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
start learning
You can only pay in cash in this shop.
Wygląda na to, że nikt już nie płaci czekami.
start learning
It seems no-one pays with cheques anymore.
Nie zapomnij spłacić kartę kredytową!
start learning
Don't forget to pay off the credit card!
Czy mogę zapłacić kartą debetową?
start learning
Can I pay with my debit card?
Karty czekowe stosowano razem z czekami.
start learning
Cheque guarantee cards were used together with cheques.
Co miesiąc musimy płacić rachunki za prąd.
start learning
We have to pay our electricity bills every month.
Nie zapomnij zabrać paragonu, bo inaczej nie będziesz mógł zwrócić tych butów.
start learning
Don't forget to take the receipt with you, or you won't be able to return these shoes.
Regularne opłaty, takie jak czynsz, mogą być regulowane zleceniem stałym.
start learning
Regular payments such as rent can be carried out by standing order.
Płacimy rachunki za pomocą debetu bezpośredniego.
start learning
We pay our bills by direct debit.
Wziąłem kredyt, żeby kupić mieszkanie.
start learning
I took out a loan to buy a flat.
Muszę spłacić zadłużenie na swoim koncie.
start learning
I have to pay off the overdraft on my account.
Dzisiaj można zainwestować pieniądze na wiele różnych sposobów.
start learning
Nowadays there are many different ways to invest your money.
Mój mąż podjął 500 funtów z konta, po czym je zgubił!
start learning
My husband made a £500 withdrawal from the bank and then lost the cash!
Musimy ograniczyć nasze wydatki.
start learning
We must put a limit on our spending.
Nie wiedziałem, że jesteś spłukany.
start learning
I didn't realise you were broke.
Jego rodzice są dość bogaci.
start learning
His parents are quite well-off.
Obydwoje stracili pracę i ledwo wiązali koniec z końcem.
start learning
They both lost their jobs and were unable to make ends meet.
Firma stała się niewypłacalna z dnia na dzień.
start learning
The company went bankrupt overnight.
Pamiętam czasy, gdy byłem młodym studentem bez grosza.
start learning
I remember the days when I was a penniless young student.
Po miesiącach wyrzeczeń wreszcie znów jestem wypłacalny.
start learning
After months of sacrifice, I'm finally in the black again.
Firma działała na deficycie w zeszłym roku ponieważ straciła dużą sumę pieniędzy.
start learning
The company operated in the red last year because they lost a big sum of money.
Widziałeś ich samochód? Muszą być nadziani!
start learning
Did you see their car? They must be loaded!
Nie mogę ci nic pożyczyć, sam jestem spłukany.
start learning
I can't land you any money, I'm skint myself.
Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają.
start learning
They say money can't buy you happiness.
Czy ten samochód jest na benzynę bezołowiową?
start learning
Does this car use unleaded petrol?
Musimy chronić zagrożone gatunki.
start learning
We need to protect the endangered species.
Wykorzystują energię pływów morskich do produkcji elektryczności.
start learning
They use tidal energy to produce electricity.
Warstwa ozonowa zapobiega utracie ciepła przez Ziemię.
start learning
The ozone layer is preventing Earth from losing heat.
Nasze bogactwa naturalne kurczą się w szybkim tempie.
start learning
Our natural resources are shrinking fast.
Długie okresy suszy sprawiły, że cały obszar środkowej Afryki uległ procesowi pustynnienia.
start learning
Long periods of drought have brought about the desertification of whole areas of central Africa.
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze w naszym mieście.
start learning
Factory fumes are contaminating the air in our town.
Efekt cieplarniany sprawia, że na naszej planecie robi się cieplej.
start learning
The greenhouse effect is making our planet warmer.
Poziom zanieczyszczenia spada.
start learning
The level of pollution is decreasing.
Kwaśne deszcze szkodzą lasom.
start learning
Acid rain causes harm to forests.
Dinozaury są wymarłym gatunkiem od milionów lat.
start learning
Dinosaurs have been an extinct species for millions of years.
Jeśli globalne ocieplenie będzie postępowało, pokrywa lodowa na biegunach zacznie topnieć.
start learning
If global warming continues, the polar ice-cap will start to melt.
Węgiel jest jednym z najważniejszych paliw kopalnianych.
start learning
Coal is one of the most important fossil fuels.
Tropikalne lasy deszczowe bywają nazywane płucami Ziemi.
start learning
Tropical rainforests are sometimes referred to as the Earth's lungs.
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
start learning
This house runs on solar power.
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
start learning
Tourism can be dangerous to wildlife.
Rada zachęca nas do odzyskiwania surowców wtórnych z domowych śmieci.
start learning
The council is encouraging us to recycle more household rubbish.
Zanosimy wszystkie puste butelki do banku butelek żeby szkło mogło być ponownie wykorzystane.
start learning
We take all our empty bottles to the bottle bank so that the glass can be used again.
Ten symbol oznacza, że to produkt ekologiczny.
start learning
This sign means it's an ecological product.
Z każdym rokiem produkowanych jest coraz więcej śmieci domowych.
start learning
More and more household rubbish is produced every year.
Samoloty zanieczyszczają atmosferę.
start learning
Airplanes pollute the atmosphere.
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
start learning
During the trip we saw some rare species of animals.
Prowadzą odwierty w poszukiwaniu ropy.
start learning
They are drilling for oil.
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
start learning
My uncle works in a coal mine.
Małpy i lwy to ssaki.
start learning
Monkeys and lions are mammals.
Ptaki drapieżne żywią się mięsem innych zwierząt.
start learning
Birds of prey feed on animal flesh.
Jakiś owad ukąsił mnie w rękę.
start learning
An insect has bitten my arm.
Do grupy bezkręgowców zalicza się koralowce, ukwiały, kraby, homary i meduzy.
start learning
Within the group of invertebrates we have corals, anemones, crabs, lobsters and jelly fish.
Niestety, w tym jeziorze nie ma już ryb.
start learning
Sadly, this lake is now devoid of fish.
Nie wiedziałem, że żaba to też płaz.
start learning
I didn't know a frog is an amphibian too.
Szyba pękła i gady znalazły się na ulicy.
start learning
The glass broke and the reptiles escaped into the street.
Dzieci karmiły wiewiórkę orzeszkami.
start learning
The children were feeding peanuts to the squirrel.
Znaleźliśmy w naszym ogrodzie jeża.
start learning
We've found a hedgehog in our garden.
Podczas drogi przez las zobaczyliśmy stado jeleni.
start learning
On our way through the forest we saw a herd of deer.
Jezioro Łabędzie to jeden z najbardziej znanych baletów.
start learning
The Swan Lake is one of the best-known ballets.
W parku był piękny paw.
start learning
There was a beautiful peacock in the park.
Zobaczyliśmy mewy zataczające koła nad plażą.
start learning
We saw seagulls circling over the beach.
Mówi się, że biedronka przynosi szczęście.
start learning
They say that a ladybird brings good luck.
Anna krzyknęła, gdy ugryzła ją mrówka.
start learning
Ann screamed when an ant bit her.
Ona ma talię jak osa.
start learning
She has the waist of a wasp.
Spójrz, ten niedźwiedź właśnie złapał łososia!
start learning
Look, this brown bear has just caught a salmon!
Nie wiedziałem, że kałamarnice potrafią zmieniać kolor.
start learning
I didn't know that squids can change colour.
Rekiny mogą nadpłynąć, gdy tylko wyczują krew.
start learning
Sharks can come at the first smell of blood.
Homar amerykański jest uważany za największego na świecie.
start learning
The American lobster is considered the biggest in the world.
Pstrąg to głównie ryba słodkowodna.
start learning
The trout is a chiefly freshwater fish.
Macki ośmiornicy podaje się jako znaną potrawę.
start learning
The tentacles of octopus are served as a famous dish.
Ostrygi hoduje się dla pożywienia i dla pereł.
start learning
Oysters are farmed for food and pearls.
Nie mogę się cieszyć kwiatami z powodu alergii na pyłek.
start learning
I can't enjoy flowers because of my pollen allergy.
Kolec to ostry wyrostek na roślinach, np. na róży.
start learning
A thorn is a sharp structure on plants, e.g. on a rose.
Ptak trzymał w dziobie wijącą się dżdżownicę.
start learning
The bird was holding a wriggling earthworm in its beak.
Rośliny w naszym ogrodzie wreszcie wypuszczają pączki.
start learning
The plants in our garden are finally coming into bud.
Wszystkie ryby mają dużo łusek.
start learning
All fish have a lot of scales.
Skrzele umożliwia rybom pobieranie tlenu z wody.
start learning
The gill allows fish to absorb oxygen from water.
Popatrz, z moich tulipanów odpadły wszystkie płatki.
start learning
Look, all the petals have fallen off my tulips.
Wąsy są atrybutem kotów.
start learning
Whiskers are an attribute of cats.
Kot uciekł, gdy próbowała połaskotać jego łapy.
start learning
The cat ran away when she tried to tickle its paws.
Ptaki zaczynają zbierać gałązki, żeby zbudować z nich gniazda.
start learning
Birds are starting to collect twigs to build their nests with them.
Słonie używają trąby, żeby wkładać sobie jedzenie do paszczy.
start learning
Elephants use their trunks to bring food to their mouths.
Pazur to zakrzywiona, ostra część ciała znajdująca się na końcu palca większości ssaków, ptaków i niektórych gadów.
start learning
A claw is a curved, pointed appendage, found at the end of a toe or finger in most mammals, birds, and some reptiles.
Samiec lwa wydaje się większy od samicy z powodu grzywy.
start learning
A male lion looks larger than a female because of its mane.
Usłyszeliśmy tylko stukot kopyt.
start learning
All we heard was a clatter of hooves.
W jaki sposób wszystkie gatunki zwierząt na świecie zmieściły się na arce Noego?
start learning
How did all the animal species in the world fit on Noah's Ark?
Jakiś rowerzysta przeciął mi drogę i prawie mnie przejechał.
start learning
A cyclist crossed my path and almost ran me over.
Ograniczenie prędkości w większości miast wynosi 30 mil na godzinę.
start learning
The speed limit in most towns and cities is 30 miles per hour.
O tej porze dnia nie ma dużego ruchu.
start learning
There isn't much traffic at this time of day.
Sieć autostrad jest w tym kraju słabo rozwinięta.
start learning
The motorway network is poorly developed in this country.
Zwolnij, zanim zbliżysz się do skrzyżowania.
start learning
Slow down before you approach the junction.
Jadąc przez miasto musisz uważać na pieszych przechodzących przez ulicę.
start learning
When you're driving through a town, watch out for pedestrians crossing the street.
Nie wiedzieliśmy którędy zjechać z ronda.
start learning
We didn't know where to get off the roundabout.
Zatrzymaj się przed przejściem, żeby ludzie mogli przejść przez ulicę.
start learning
Stop before the pedestrian crossing to let people walk across the street.
To jest ulica jednokierunkowa.
start learning
This is a one-way street.
W wielu miastach są pasy ruchu dla autobusów, żeby osoby korzystające z transportu miejskiego mogły się szybciej przemieszczać.
start learning
Many towns have bus lanes so that people using public transport can get around more quickly.
Kończyło nam się paliwo, a w pobliżu nie było żadnej stacji benzynowej.
start learning
We were running out of fuel and there was no petrol station nearby.
Zaczekaj, aż światła drogowe zmienią się na zielone, zanim pojedziesz dalej.
start learning
Wait for the traffic lights to turn green before you continue driving.
Most zawalił się po wojnie.
start learning
The bridge collapsed after the war.
Roboty drogowe są jedną z głównych przyczyn korków w Wielkiej Brytanii.
start learning
Roadworks are one of the primary causes of traffic jams in the UK.
Na tym parkingu nie ma wolnych miejsc.
start learning
There are no free spaces in this car park.
Z komunikacji miejskiej korzystam jedynie gdy zepsuje się mój samochód.
start learning
I only use public transport when my car breaks down.
Musze dostać się autobusem do miasta. Czy jest tu gdzieś przystanek?
start learning
I need to get a bus into town. Is there a (bus) stop near here?
Dwa samochody zderzyły się w gęstej mgle.
start learning
Two cars have crashed in dense fog.
W pewnym momencie przyspieszyłem tam gdzie miałem zahamować, więc zamiast się zatrzymać, samochód jechał szybciej.
start learning
At one point, I accelerated when I should have braked, so instead of stopping, the car just went faster.
Roztrzaskał swój samochód na kawałki.
start learning
He smashed his car to pieces.
Pamiętaj, by hamować delikatnie, bo droga może być oblodzona.
start learning
Remember to brake gently, as the road might be icy.
Pamiętaj o zapięciu pasów kiedy wsiadasz do samochodu.
start learning
Remember to always fasten your seatbelt when you get into the car.
Kierowca gwałtownie wykręcił, żeby nie uderzyć w ludzi na poboczu.
start learning
The driver swerved so as not to hit the people on the hard shoulder.
Zapomniałem dopasować (położenie) lusterka, w związku z czym nie widziałem nic za sobą.
start learning
I forgot to adjust the mirrors, so I couldn't see anything behind me.
Musimy chyba sprawdzić silnik.
start learning
I think we need to have the engine checked.
Bałem się, że samochód zgaśnie mi na rondzie.
start learning
I was afraid that my car would stall on the roundabout.
Czerwony samochód wyjechał ze swojego miejsca parkingowego.
start learning
The red car pulled away from its parking space.
Nie zapomnij zaciągnąć hamulca ręcznego!
start learning
Don't forget to put the handbrake on!
Czy możesz pomóc Betty zapiąć pas bezpieczeństwa?
start learning
Could you help Betty fasten her seatbelt?
Kiedy włączyłem silnik zobaczyłem, że zostawiłem samochód na pierwszym biegu.
start learning
When I started the car, I saw that I had left it in first gear.
Ostrzegła nas, trąbiąc klaksonem.
start learning
She warned us by blowing her horn.
Niestety straciłem kontrolę i samochód, wpadając w poślizg, zjechał na przeciwną stronę drogi.
start learning
Unfortunately, I lost control and my car skidded across to the other side of the road.
Prawne konsekwencje przejażdżki skradzionym samochodem mogą być bardzo spoważne.
start learning
The legal consequences of joyriding may be very serious.
Uwaga, kierowcy, na drodze M1 wydarzył się karambol!
start learning
Attention, drivers, there's been a pile-up on the M1!
Spędziliśmy połowę naszego weekendowego wypadu w wielkim korku.
start learning
We've spent half of our weekend trip in a massive traffic jam.
Wypadek spowodował ogromny zator na głównej ulicy miasta.
start learning
An accident created a terrible gridlock on the main thoroughfare of the city.
Nie potrafię zrozumieć, jak oni mogą nadal jeździć tym starym gruchotem.
start learning
I can't understand how they can still drive that old banger.
Agresja drogowa to agresywne lub gniewne zachowanie kierowcy samochodu.
start learning
Road rage is an aggressive or angry behaviour of a car driver.
Czy możesz mnie podwieźć do domu?
start learning
Can you give me a lift home?
Natężenie ruchu drogowego jest zawsze najgorsze w godzinach szczytu.
start learning
Traffic congestion is always the heaviest during rush hours.
W tym roku dojedziemy autostopem nad morze.
start learning
This year we'll hitch-hike up to the seaside.
O tej samej porze za tydzień znów będziemy w drodze.
start learning
This time next week we'll be on the road again.

You must sign in to write a comment