wos kolumna 4,5,6

 0    135 flashcards    weronikagga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commerical enerprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
spaśc zmniejszyć się o 50%
start learning
decrease / drop / go down /fall by 50%
spadek
start learning
decrease/fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek, schyłek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
uzdrowienie gospodarki
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać
start learning
economise
ekonomista
start learning
an economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
PKB (projekt krajowy brutto)
start learning
GDP (gross domestic project)
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
increase/rise
wzrosnąć, zwiększyć się o 50%
start learning
increase, grow, go up, rise by 50%
przetrzymać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaśc uliczna
start learning
mugging
przestępca
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon off money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorysta, terrorystyczny
start learning
terrorist
terroityzm
start learning
terroism
zdewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
a vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
an alibi
odwoływać się (do wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
aresztować
start learning
to arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty / innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inguiry
nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/ not guilty/ innocent
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
przeszukać dom/mieszkanie/osobę
start learning
search a house / apartment / person
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to... for...
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organistaion
Unia Europejska
start learning
the European Union (EU)
fundacja
start learning
foundation
NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
start learning
NATO, the North Atlantic Treaty Organization
organizacja porządkowa
start learning
NGO (non-governmental organistion)
organizacja non-profit
start learning
non-profit organisation
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
start learning
UN (United Nations)
UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
start learning
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
start learning
UNICEF (United Nations Fund for Children)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
start learning
WHO (World Health Organization)
zerwać (rozmowy, negocjacje)
start learning
break off (talks, negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacić (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć (firmę)
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny/publiczny
start learning
private / public sector
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending / government spending
podatek
start learning
tax
Wielki Kryzys
start learning
The Great Depression
związek zawodowy
start learning
trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
ofiara
start learning
casualty
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obrona
start learning
defence
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
traktat (pokojowy)
start learning
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa/włamania
start learning
attempt murder / burglary
szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w Internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno / drzwi
start learning
force a window / door
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo, oszust / oszustka
start learning
fraud
porwanie
start learning
hijacking
porwać
start learning
hijack

You must sign in to write a comment