Ważne zwroty do konwersacji

 0    55 flashcards    monikalim0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wydarzenie
start learning
an event
Jakie jest Twoje zdanie?
start learning
What's your view?
Mógłbyś to skomentować?
start learning
Would you care to comment on?
Mógłbyś to rozwinąć?
start learning
Could you elaborate on that?
Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
start learning
How does it look from your point of view?
Czy byłbyś tak miły, aby powiedzieć mi...
start learning
Would you be so kind to tell me...
Jak to widzisz?
start learning
How do you see it?
Osobiście uważam, że
start learning
Personally, I think that
Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
start learning
My own view on the matter is that...
Nie ma co do tego cienia wątpliwości...
start learning
There isn't a shadow of doubt about that...
Najważniejsze jest...
start learning
The most important feature is...
Być może zabrzmi to dziwnie, ale...
start learning
This may sound strange, but...
Muszę wyrazić swój podziw dla...
start learning
I must express my admiration for...
Mówi się, że...
start learning
One can say that...
Innymi słowy
start learning
In other words,
Z mojego punktu widzenia
start learning
From my point of view
Jestem przekonany, że...
start learning
I am convinced that...
Pod tym względem...
start learning
In this respect,...
O ile mi wiadomo...
start learning
To the best of my knowledge...
Z tego co wiem...
start learning
As far as I'm concered...
Należy nadmienić, że...
start learning
It's important to mention that...
Nie mogę zaprzeczyć, że
start learning
I can't deny that
To brzmi rozsądznie
start learning
Thet sounds reasonable
W pełni zgadzam się z tym, że
start learning
I entirely agree that...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się...
start learning
Broadly speaking, I agree...
Popieram Twoją opinię o...
start learning
I'd like to endorse your view about...
W pewnym stopniu zgadzam się, ale
start learning
I agree to some extent but...
Jak by to ująć?
start learning
How shall I put it?
Przypuszczam, że
start learning
I suppose that
Mogę się mylić, ale
start learning
I might be wrong, but
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale...
start learning
Correct me if I'm wrong, but...
Waham się co do tego...
start learning
I'm in two minds whether
Nie wiem czy nie jestem chora
start learning
I do not know if I'm not sick
Boli mnie gardło
start learning
My throat hurts
Kolejnym aspektem jest to, że
start learning
Another aspect is that the
Wskazywałem, że...
start learning
I was pointing out the fact that
Inną sprawą jest, że...
start learning
Another thing is that...
Należy podkreślić, że
start learning
It's important to emphasize that
Jestem głęboko przekonany, że
start learning
I am deeply convinced that
Zanim przejdziemy dalej, powinniśmy rozważyć...
start learning
Before we go any further, we should consider...
Stanowczo nie zgadzam się...
start learning
I strongly disagree...
Obawiam się, że w tej kwestii nie mogę się z Tobą zgodzić
start learning
I'm afraid I don't agree with you on that point
Nie popieram tego...
start learning
I strongly disapprove of
Wydaję mi się to niesłuszne
start learning
It seems wrong to me
Z całym szacunkiem, ale...
start learning
With all due respect, but...
To się wydaje oczywiste, ale
start learning
It seems obvious, but
tym niemniej
start learning
nonetheless
chociaż
start learning
although
ponadto
start learning
furthermore
dodatkowo
start learning
additionally
co więcej
start learning
what is more
w dodatku
start learning
in addition
mimo że
start learning
even though
cecha charakterystyczna, funkcja
Ten program ma dużo przydatnych funkcji.
start learning
feature
This program has lots of useful features.
sprawa, problem
Musimy zająć się tym problemem.
start learning
matter
We need to deal with this matter.

You must sign in to write a comment