vocabulary I

 0    80 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
osoba fizyczna
start learning
natural person
a private individual
start learning
osoba prywatna, jednostka
a corporation
start learning
spółka kapitałowa; osoba prawna
a body corporate, corporate body, corporate entity
start learning
spółka kapitałowa
a company
start learning
przedsiębiorstwo
a partnership
start learning
spółka osobowa
a legal entity
start learning
podmiot prawny; jednostka prawna; osoba prawna
mieć osobowość prawną
start learning
to be a legal entity/natural person
Kodeks spółek handlowych
start learning
Code of Commercial Companies
Kodeks handlowy
start learning
Commercial Code
spółka cywilna
start learning
Civil Law Partnership
zasada stałości i pewności praw prawa podatkowego
start learning
the principle of stability and certainty of the tax law
unikanie opodatkowania
start learning
tax avoidance (legal); tax evasion (illegal)
a tax remitter
start learning
płatnik
a tax collector
start learning
inkasent
a tax payer
start learning
podatnik –
the principle of the exclusive statutory regulation in the tax law
start learning
zasada wyłączności regulacji ustawowej w prawie podatkowym
istotna (relewantna) cecha
start learning
relevant featrue (distinctive, material feature)
a good governance
start learning
dobre rządzenie; dobra administacja
civil partnership
start learning
związek partnerski
prawomocność
start learning
(legal) validity
a joint lodging property
start learning
wspólnota mieszkaniowa
a joint real property
start learning
współwłasność nieruchomości
a common management
start learning
wspólne zarządzanie
vague terms
start learning
warunki niedookreślone (niejasne)
zwolnienie z kosztów sądowych
start learning
exemption from court costs
zdolność testowania
start learning
testamentary capacity
prawo podmiotowe więźniów do powierzchni mieszkalnej
start learning
(subjective) right of the prisoners to the living space
prawne aspekty chirurgicznej zmiany płci u transseksualistów
start learning
legal aspects of sex reasignment surgery of transsexuals
osoba bezwyznaniowa
start learning
non-denominational person
konstytucyjna zasada dobra wspólnego
start learning
the constitutional principle of common good
conflict of laws' rules
start learning
reguły prawa kolizyjnego
an amenability for punishment
start learning
podleganie karze
zakaz retroakcji
start learning
prohibition/interdiction of retroactivity / non-retroactivity rule / prohibition of ex post facto
kara zastępcza
start learning
a substitutive / an alternative penalty
konstytucyjna ochrona prawa do życia od momentu poczęcia
start learning
the constitutional protection of the right to life from/since the moment of conception
a principle of excercising caution
start learning
zasada zachowania ostrożności
a disconnection clause
strona decyduje, które ustalenia jej dotyczą)
start learning
klauzula rozłączności (opt in, opt put clause
an offence of riot
start learning
przestępstwo udziału w zamieszkach
attorney ad litem
start learning
pełnomocnik procesowy
zasada władztwa daninowego
start learning
the principle of tributory dominion
obowiązywanie prawa
start learning
a validity of law/a binding force of law
regulated rents
start learning
czynsze uregulowane
asesor
start learning
an assessor/associate judge
oddział zamiejscowy
start learning
a branch office
okoliczności wyłączające bezprawność czynu
start learning
circumstances excluding the illegality/unlawfulness of an act
sędzia śledczy
start learning
an examining magistrate/judge
uchylenie immunitetu sędziowskiego
start learning
setting aside the immunity of a judge
seperate estates in matrimony
start learning
małżeńska rozdzielność majątkowa
zleceniodawca
start learning
a mandatory/constituent/an orderer
harmonogram płatności
start learning
a schedule of payments
a lump sum
start learning
ryczałt
składać oświadczenie
start learning
to make a statement
to raise the authorised capital
start learning
podwyższyć kapitał zakładowy
odbiór pism i zawiadomien kierowanych do spółki
start learning
an acknowledgment of the receipt of letters and notices addressed to the company
mocodawca
start learning
a principal/an appointor
powództwo
start learning
a legal action
pozew
start learning
a lawsuit
roszczenie
start learning
a claim
opłata skarbowa
start learning
a stamp duty
a resolution-adopting inactivity
start learning
bezczynność
hipoteka
start learning
mortgage
zastaw
start learning
pledge, deposit, lien
masa upadłości
start learning
bankruptcy estate, bankruptcy assets, assets/estate in bankruptcy
umorzenie
start learning
amortization, extinction, remitance, discontinuance (procedura)
to encumber
start learning
obciążać, zastawić, obarczyć
układ
start learning
arrangement, configuration, treaty, act, set up
syndyk
start learning
receiver, official receiver, bankruptcy accountant/assignee
nadzorca sądowy
start learning
court supervisor
ogłoszenie upadłości
start learning
declaration of bankruptcy, act of insolvance
urządzenia budowlane
start learning
construction equipment, building facilities
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
start learning
the right to use the (real) property for construction purposes
właściwy organ
start learning
the competent authority
obszar oddziaływania obiektu
start learning
impact area of the object, area impacted by the structure
pozwolenie na budowę
start learning
building permit, construction permit
decyzja o pozwoleniu na budowę
start learning
decision on the building (construction) permit
kaucja na zabezpieczenie
start learning
a security deposit
nakaz rozbiórki
start learning
a demolition order
kara za odstępstwo od projektu
start learning
penalty for departure from the project
opłata legalizacyjna
start learning
legalisation fee

You must sign in to write a comment