Various handouts (till 26.01.2014)

 0    386 flashcards    worker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trading vehicle
start learning
rodzaj, typ prowadzenia działalności gospodarczej
expulsion
start learning
wydalenie
expel from
start learning
wydalenie z
contribute
start learning
przyczynić się, wnieść wkład
LLP - Limited Liability Partnership
start learning
LLP - Spółka Partnerska
resamble
start learning
przypominać
general partner
start learning
komplementariusz, wspólnik odpowiadający całym majątkiem
sleeping partner
start learning
komandytariusz, wspólnik odpowiadający wyłącznie do wysokości wkładu
dormant partner
start learning
komandytariusz (inaczej niż sleeping partner)
business medium
start learning
rodzaj prowadzonej działalności (inaczej trading vehicle)
bear the responsibility
start learning
ponosić odpowiedzialność
incapable of paying debts
start learning
niewypłacalny (opisowo, nie insolvent)
deed
start learning
formalny dokument
duration
start learning
czas trwania
provide advocacy
start learning
świadczyć pomoc prawną w charakterze pełnomocnika w sądzie
serve as an expert witness in court
start learning
służyć jako biegły sądowy w sądzie
advise with respect to
start learning
doradzać w zakresie
on a regular basis
start learning
regularnie
be head of
start learning
być kierownikiem czegoś
assist clients with
start learning
pomagać klientom w
real-estate-related litigation
start learning
procesy związane z nieruchomościami
affiliation
start learning
ustalenie ojcostwa
petty crime
start learning
drobne wykroczenie
maintenance
start learning
alimenty
violence in home
start learning
przemoc domowa
sit in a bench of three judges
start learning
zasiadania w składzie trzech sędziów
gross misconduct
start learning
znaczne naruszenie prawa, znaczne wykroczenie
notably
start learning
szczególnie, w znacznej mierze (coś)
libel
start learning
pomówienie
defamation
start learning
zniesławienie (dzieli się na libel i slander)
libel
start learning
zniesławienie pisemne
slander
start learning
oszczerstwo, zniesławienie ustne
coroner's inquest
start learning
dochodzenie koronera
biased
start learning
stronniczy
bail sb out
start learning
wpłacić kaucję za kogoś
be on bail
start learning
być podejrzanym (nie be suspected)
decide matter of fact
start learning
rozstrzygać zagadnienie faktyczne
decide points of law
start learning
rozstrzygać kwestie prawne
undefended divorce
start learning
rozwód bez obopólnej zgody małżonków
defended divorce
start learning
rozwód na zgodny wniosek obu stron
indictable offence
start learning
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
indictment
start learning
akt oskarżenia, oskarżenie publiczne
be charged with
start learning
mieć zarzut (popełnienia przestępstwa)
bill of indictment
start learning
akt oskarżenia
earl
start learning
hrabia
be convicted
start learning
być skazany
be sentenced to
start learning
być skazany na (nie be convicted)
appeal court appellate court court of appeal
start learning
sąd II instancji
trial
start learning
proces
rescission of the agreement
start learning
odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy
rescind
start learning
odwołać, anulować
go into liquidation
start learning
przejść w stan likwidacji
serve with a notice
start learning
doręczyć wypowiedzenie, zawiadomienie
out-of-court settlement
start learning
ugoda pozasądowa
gross income
start learning
dochód brutto
hearsay
start learning
ze słyszenia
loophole in the law
start learning
luka w prawie
custom
start learning
zwyczaj
ruling
start learning
orzeczenie
regulation
start learning
rozporządzenie
ordinance
start learning
prawo miejscowe (inaczej bylaw)
bylaw
start learning
prawo miejscowe (też ordinance)
bill
start learning
projekt ustawy
statute
start learning
ustawa
supreme court
start learning
Sąd Najwyższy
tribunal
start learning
trybunał
bailiff
start learning
komornik lub woźny sądowy
clerk
start learning
urzędnik m.in. w sądzie
juvenile deliquency
start learning
przestępczość młodocianych
juvenile delinquent
start learning
młodociany przestępca
answer
start learning
odpowiedź na pozew, też response
bring claim against
start learning
wnieść roszczenie przeciwko
relatively rare
start learning
stosunkowo rzadko
negligent
start learning
niedbały
negligence
start learning
zaniedbanie
act of care
start learning
akt staranności
trespass
start learning
wtragnięcie na cudzą nieruchomość
clarity
start learning
jasność
restrict liability
start learning
ograniczyć odpowiedzialność
clearance
start learning
zgoda, pozwolenie
preliminary hearing
start learning
wstępne przesłuchanie
exemplary
start learning
wzorowy
personally liable
start learning
osobiście odpowiedzialny
joint bank account
start learning
wspólne konto bankowe
concurrent jail sentences
start learning
wyroki więzienia wykonywane jednocześnie
flagrant case of coruption
start learning
oczywista sprawa korupcji, oczywisty przypadek korupcji
be three weeks overdue
start learning
być 3 tygodnie zaległe (o płatności)
hostile witness
start learning
nieobiektywny świadek, który wyraźnie jest przeciwko którejś ze stron
the prosecution
start learning
prokuratura
intentional cruelty
start learning
zamierzone okrucieństwo
result of a momentary passion
start learning
wynik afektu
crime of passion
start learning
zbrodnia w afekcie
consecutive jail sentences
start learning
wyroki więzienia wykonywane jedno po drugim
not germane to the motion
start learning
nie związany z wnioskiem (TO sth!!!)
germane
start learning
związany z tematem
contend that
start learning
twierdzić że
notify within 2 days of delivery
start learning
zawiadomić w ciągu 2 dni od dnia dostawy
defective
start learning
wadliwy
in lieu of
start learning
zamiast, w miejsce
error on the part of
start learning
błąd ze strony kogoś/czegoś
bankruptcy petition against
start learning
wniosek o ogłoszenie upadłości przeciwko komuś
lay off
start learning
zwolnić
free from liens or charges
start learning
wolne od zastawów lub obciążeń
come into force
start learning
wchodzić w życie
sell as a going concern
start learning
sprzedać jako kontynuacji działalności, bez jej zaprzestania
undertake work such as
start learning
podjęcia pracę taką jak
conveyancing
start learning
pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
excercise the right of audience
start learning
wykonywać prawo reprezentacji przed sądem
instruct
start learning
opisać problem i zlecić sprawę do prowadzenia (przez klienta pełnomocnikowi)
form partnerships
start learning
tworzyć spółki osobowe
graduate
start learning
ukończyć studia; osoba, która ukończyła studia
vacation placement
start learning
kurs wakacyjny dla osób kończących prawo
being on secondment
start learning
prowadzić sprawę pod nadzorem supervising partner
graduate with Bachelor of Law
start learning
ukończyć z tytułem magistra prawa
be promoted to partner
start learning
być wytypowany na partnera
extensive experience of
start learning
rozległe doświadczenie w
privatisation
start learning
prywatyzacja
graduate in law
start learning
absolwent prawa; ukończyć prawo (ale WITH LLB)
trainee
start learning
stażysta
traineeship
start learning
staż
adviser
start learning
doradca (np. legal adviser)
practitioner
start learning
praktykujący
testator
start learning
spadkodawca testamentowy, testator
beneficiary
start learning
spadkobiorca testamentowy
adjudicator
start learning
arbiter (nie arbitrator)
arbitrator
start learning
arbiter (nie adjudicator)
applicant
start learning
wnioskodawca
counsel
start learning
pełnomocnik
probation officer
start learning
kurator w sprawach karnych
custodian
start learning
opiekun
tortfeasor
start learning
osoba odpowiedzialna z deliktu
the judiciary
start learning
Sądownictwo
judiciary
start learning
sądowy, sędziowski
foreman
start learning
przewodniczący ławy przysięgłych
divulge to
start learning
wyjawiać, ujawniać komuś (nie reveal to, disclose to)
remoteness of damage
start learning
szkoda pośrednia (nie stosuje się foreseeability rule)
sustain loss
start learning
uzyskać stratę (też incure, suffer)
mitigate
start learning
łagodzić, zmniejszać, redukować
attributable to
start learning
przypadający na, przypisywany do
make provision for sth
start learning
unormować coś
equitable remedy
start learning
sprawiedliwe naprawienie szkody
lay client
start learning
klient nieznający się na prawie
provide representation in the court
start learning
zapewnić reprezentację w sądzie w ramach right of audience
in-house counsel
start learning
radca prawny zatrudniony na etacie
unlimited liability
start learning
nieograniczona odpowiedzialność
self-employed practice
start learning
praktyka na własny rachunek
be a lay person
start learning
nie być ekspertem w czymś
supply legal services
start learning
świadczyć usługi prawne
forensic
start learning
sądowy (przymiotnik dot. wszystkiego co sądowe)
accountancy
start learning
księgowość, rachunkowość
pleading
start learning
pismo procesowe
explicit
start learning
wyraźny, jasny (ale w ustawie raczej expressly)
subsequent
start learning
kolejny, nastepny
preceding
start learning
poprzedzający
comply with
start learning
zgodne z
remedy a breach of contract
start learning
usunąć naruszenie umowy
neglect or default
start learning
nienależyte wykonanie lub niewykonanie (obowiązków)
witness to sth
start learning
być świadkiem czegoś
dual nationality
start learning
podwójne obywatelstwo (nie double!!!)
heavy sentence
start learning
surowy wyrok
ostensible
start learning
rzekomy, pozorny (np. pełnomocnik, partner etc.)
competent to deal with
start learning
właściwy do rozpatrywania czegoś
conditional on doing
start learning
pod warunkiem zrobienia
perfectly legal
start learning
całkowicie zgodne z prawem
wilful misconduct
start learning
umyślne wykroczenie
wilful
start learning
umyślny
domestic market
start learning
rynek krajowy
biased against sth
start learning
stronniczy wobec czegoś
reciprocal
start learning
wzajemny
official statement
start learning
oficjalne oświadczenie
final payment
start learning
płatność końcowa
equal pay
start learning
równe wynagrodzenie
reimburse
start learning
zwrot kwoty, zwracać, wypłacać, refundować coś
disbursement
start learning
wypłata, wydatek, rozchód, płatność
due
start learning
należny do zapłaty (inaczej payable)
submission
start learning
przekazanie
account
start learning
rachunek (nie receipt)
accrue
start learning
narastać, akumulować
withhold
start learning
wstrzymać
setoff
start learning
potrącenie
purchase price
start learning
Cena zakupu
by cheque
start learning
czekiem
by transfer
start learning
przelewem
satisfactory compromise
start learning
zadowalający kompromis
compromise to the situation
start learning
kompromis w danej sytuacji (TO!!!)
in consideration of
start learning
w zamian za świadczenie (x, B godzi się na y)
terminate by notice with immediate effect
start learning
rozwiązać za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym
in another matter
start learning
w innej sprawie (IN!!!)
internal market
start learning
rynek wewnętrzny
espousal
start learning
zaręczyny, małżeństwo (staroang)
envisaged, provided for, stipulated
start learning
przewidziany, unormowany
mandate to
start learning
zobowiązanie do
riddance
start learning
uwolnienie się
equivalent effect
start learning
równoważny skutek
erect barriers to trade
start learning
tworzenia bariery wobec handlu
dominant positions
start learning
pozycja dominująca
anti-competitive practices
start learning
praktyki antykonkurencyjne
investigate complaints
start learning
zbadać skargi
first and foremost
start learning
przede wszystkim
allege
start learning
twierdzić bez dowodów, zarzucać
grant clearance
start learning
przyznać zgodę
concede
start learning
niechętnie ustąpić, niechętnie przyznać
penalise
start learning
karać
tender a resignation
start learning
przedłożyć rezygnację
misrepresentation
start learning
wprowadzenie w błąd
seek damages
start learning
dochodzić odszkodowania
misinterpret
start learning
mylnie interpretować
misconstrue
start learning
źle zrozumieć, interpretować (nie misinterpret)
workers were made redundant
start learning
pracownicy zostali zwolnieni z przyczyn ich niedotyczących
convene a meeting
start learning
zwołać posiedzenie (tez call)
capacity
start learning
zdolność (np. do kontraktowania)
be in arrears
start learning
mieć zaległości w zapłacie
perpetrate fraud
start learning
popełnienie oszustwa
subject to sth
start learning
temat do czegoś
merely
start learning
zaledwie
preclude from
start learning
wyklucza z
insulated against
start learning
chroniony przed
issuance of a certificate of incorporation
start learning
wydanie aktu założycielskiego spółki
stem from
start learning
wynikać z, mieć swoje źródło w
reluctant to
start learning
niechętny do
lead to
start learning
prowadzić do
misconception
start learning
nieporozumienie, błędne mniemanie
admissible
start learning
dopuszczalny
inadmissible
start learning
niedopuszczalny
incompetent
start learning
niekompetentny, niemający właściwości do rozpoznania
unreliable
start learning
niepewny
unconfirmed
start learning
niepotwierdzony
unjust
start learning
niesprawiedliwy
unlawful
start learning
bezprawny
illegitimate
start learning
nieślubny (o dziecku); bezprawny
immoral
start learning
niemoralny
unprofessional conduct
start learning
nieprofesjonalne zachowanie
improper
start learning
niewłaściwy
reconcilable
start learning
dający się pogodzić
irreconcilable differences
start learning
różnice nie do pogodzenia
recoverable debt
start learning
dług ściągalny
irrecoverable error
start learning
błąd niedający się naprawić
irregular
start learning
nieregularny
insane
start learning
szalony
compulsory
start learning
obowiązkowy, obligatoryjny
obligatory
start learning
obowiązkowy, obligatoryjny (nie compulsory)
requisite
start learning
warunek; konieczny, obowiązkowy
recognition
start learning
uznanie, rozpoznanie
receipt
start learning
paragon
consideration
start learning
świadczenie
participant
start learning
uczestnik
detriment
start learning
szkoda
detrimental to
start learning
szkodliwy wobec, w stosunku do
disadvantage
start learning
wada
in other words
start learning
innymi słowy
endow
start learning
wyposażyć, obdażyć, wyposażyć finansowo
adequacy
start learning
adekwatność
correspond in value to
start learning
odpowiadać wartością do
indict
start learning
oskarżać (w prawie karnym)
pertaining to
start learning
odnoszący się do, związany z
require
start learning
wymagać
in order to
start learning
w celu, aby
assist
start learning
pomagać
fulfill undertakings
start learning
wypełniać zobowiązania
duly executed
start learning
należycie podpisany (o umowie)
warrant
start learning
gwarantować
represent
start learning
gwarantować, przedstawiać, wyjaśniać
duly authorised
start learning
należycie podpisany (o umowie)
financial statement
start learning
oświadczenie majątkowe
in favour of
start learning
na rzecz
in an attempt to
start learning
w celu, aby
resolve difficulties
start learning
rozwiązać problemy
be away on business
start learning
być w podróży służbowej, być nieobecnym z powodów służbowych
invoice
start learning
faktura
at the top of the page
start learning
na górze strony
go on strike
start learning
strajkować
undischarged bankrupt
start learning
upadły, w stosunku do którego nie zniesiono jeszcze ograniczeń związanych z uprzednią upadłością
discharged bankrupt
start learning
upadły zwolniony przez sąd z obowiązku zapłaty pozostałych długów
directorship
start learning
funkcji dyrektora, kierownictwo (też leadership)
renter
start learning
dzierżawca, najemca (też lessee, tenant)
found guilty of
start learning
uznany za winnego czegoś
laundering money
start learning
pranie brudnych pieniędzy
deposit
start learning
kaucja, zaliczka, wadium (i.e. for damage damage done to the property)
deem
start learning
uważać, uznawać za
terminate by effluxion of time
start learning
zakończyć się wskutek upływu czasu
effluxion of time
start learning
upływ czasu
accelerated payment
start learning
przyspieszone płatności
redundancy
start learning
zwolnienia grupowe
franchise licence
start learning
Licencja franczyzowa
allegation
start learning
twierdzenie (bez dowodu)
without prejudice
start learning
bez uszczerbku dla
negotiation without prejudice
start learning
negocjacje, z których twierdzenia nie mogą być później podniesione w sądzie w razie nieosiągnięcia ugody
settlement
start learning
ugoda
withdraw from bank
start learning
wyciągnąć $ z banku
withdraw from the account
start learning
wypłata $ z rachunku
minutes
start learning
protokół
fall into category
start learning
należeć do kategorii
fund
start learning
fundusz
recover a payment
start learning
odzyskać płatność
invitation to treat
start learning
Zaproszenie do złożenia oferty
loan agreement
start learning
Umowa pożyczki
sales agreement
start learning
Umowa sprzedaży
consultancy agreement
start learning
Umowa o doradztwo
hire contract
start learning
umowa najmu
service contract
start learning
Umowa o świadczenie usług
reception rule
start learning
zasada doręczenia (vs. nadania)
postal acceptance rule
start learning
Zasada nadania (vs. doręczenia)
counter offer
start learning
kontroferta
instantaneous
start learning
natychmiastowy
instantaneous forms of communication
start learning
formy komunikacji bezpośredniej
avoid uncertainty
start learning
uniknąć niepewności
nominal value
start learning
Wartość nominalna
rebuttal presumption
start learning
domniemanie wzruszalne
contradiction
start learning
sprzeczność, zaprzeczenie
qualified acceptance
start learning
bezwarunkowa zgoda
contrary evidence
start learning
przeciwdowód
successive periods of two years
start learning
kolejno następujące po sobie okresy 2-letnie
controlling language
start learning
język dominujący w przypadku wielojęzycznych umów, tj. taki, według którego następuje interpretacja
correspondence
start learning
korespondencja
in THE Polish language
start learning
w języku polskim (but in Polish - without THE)
purported
start learning
rzekomy, podobny (np. rzekoma umowa)
supersede
start learning
zastąpić coś
inchoate
start learning
in blanco, nieukończony w procesie tworzenia
rebarbative
start learning
irytujący, odpychający
recital
start learning
preambuła, wstęp do umowy
procure
start learning
zdobyć, uzyskać, otrzymać
redeem
start learning
wykupić, odkupić spowrotem
incumbrance
start learning
obciążenie (też ENcumbrance, charge)
supplementary
start learning
uzupełniający, pomocniczy, dodatkowy
collateral
start learning
poboczny, też zabezpieczenie
recourse
start learning
regres, wystąpić o regres
redress
start learning
zadośćuczynienie, zadośćuczyniać, naprawiać szkodę
renege
start learning
wyprzeć się
flawed
start learning
wadliwy
debatable
start learning
sporny
implausible
start learning
nieprzekonywujący
query
start learning
pytanie
mistrust
start learning
nieufność
dubious
start learning
wątpliwy
sale and purchase of the Business
start learning
umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
efficient
start learning
skuteczny, wydajny, sprawnie działający
sufficient
start learning
wystarczający
with respect to
start learning
w odniesieniu do, w nawiązaniu do
by virtue of law
start learning
zgodnie z prawem
at the discretion of the court
start learning
w gestii sądu
anguish
start learning
silny emocjonalny stan (silny emotional distress)
tort of negligence
start learning
deliktu niedbalstwa
claim damages for breach of contract
start learning
domagać się odszkodowania za naruszenie umowy
at the rate of
start learning
w wysokości
delay in
start learning
opóźnienie w
in kind
start learning
w naturze
with immediate effect
start learning
ze skutkiem natychmiastowym
announcement
start learning
zapowiedź
take on workers
start learning
zatrudnić pracowników
report on
start learning
sprawozdanie na temat
blame the accident ON sb
start learning
obarczać winą za wypadek kogoś
provide sb with sth
start learning
zapewnić coś komuś, dostarczyć coś komuś
be at fault for sth
start learning
być winnym czegoś
be in the wrong
start learning
być w błędzie
expand into
start learning
rozszerzać na, w kierunku (np. other areas)
notify
start learning
zawiadamiać (też inform)
implied contract
start learning
dorozumiana umowa
intelectual property = IP
start learning
własność intelektualna = IP
inherit
start learning
dziedziczyć
perjury
start learning
krzywoprzysięstwo
petit cash
start learning
drobna suma pieniędzy
insurance policy cover against
start learning
polisa ubezpieczeniowa obejmuje (też indemnify against)
outstanding shares
start learning
udziały, które pozostały do wykupienia albo wydania
supervening event
start learning
nadzwyczajne, nieprzewidywalne zdarzenie
in respect of
start learning
w nawiązaniu do (też pursuant to)
reimbursement of costs
start learning
zwrot kosztów
cost incurred
start learning
koszty poniesione
nonperformance
start learning
niewykonanie (np. umowy)
disproportionate to
start learning
nieproporcjonalny do
apparent contradictory
start learning
oczywista sprzeczność
customarily
start learning
zwyczajowo
forecast in
start learning
przewidziany w (cast - cast - cast, więc bez ED!)
table a motion
start learning
zgłaszać wniosek
put pressure on
start learning
wywierać presję na
inhumane treatment
start learning
niehumanitarne traktowanie
hold prisoner
start learning
przetrzymywać jako więźnia
unofficial
start learning
nieoficjalny
warranty
start learning
gwarancja; też postanowienia umowne mniej istnotne, których naruszenie daje prawo do odszkodowania
essential terms of a contract
start learning
istotne warunki umowy, których naruszenie daje prawo unicestwienia umowy (też conditions)
conditions
start learning
istotne postanowienia umowy, których naruszenie daje prawo do unicestwienia umowy (w przeciwieństwie do warranties)
plaintiff
start learning
powód w US, w UK starodawne, obecnie nazywany claimant
trivia
start learning
drobiazg, błahostka
trivial
start learning
błahy
disclaimer
start learning
zrzeczenie się
term of contract
start learning
okres trwania umowy
reduce workforce
start learning
redukcja zatrudnienia

You must sign in to write a comment