Glossary of legal terms

 0    249 flashcards    worker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Abscond
start learning
zbiec
Accessory
start learning
podżegacz, pomocnik
Accomplice
start learning
wspólnik
Acquit
start learning
uwolnić, uniewinnić
Acquittal
start learning
uniewinnienie
Adduced evidence
start learning
powoływany dowód
Adjourn
start learning
odroczyć
Adjourn a court hearing
start learning
odroczyć posiedzenie sądu
Adjudication
start learning
zasądzenie, wyrok, orzeczenie
Admissible evidence
start learning
dopuszczalny dowód
Adversary system
start learning
system kontradyktoryjny, skargowy
Sworn on aoth
start learning
złożony pod przysięga
Affiliation proceedings regarding maintenance
start learning
uznanie ojcostwa I zasądzenie alimentów
Affirm
start learning
potwierdzać, zapewniać
Aforethought
start learning
z premedytacją, rozmyślny
Malice aforethought
start learning
premedytacja
Alias
start learning
fałszywe imię, ksywa
Ancillary relief
start learning
dodatkowa ulga
Supplementary
start learning
dodatkowy
Subsidiary
start learning
dodatkwoy
Annul
start learning
anulować
Render void
start learning
uczynić nieważnym
Apprehension
start learning
ujęcie, zatrzymanie
Appropriation
start learning
zawłaszczenie, przywłaszczenie mienia
Arbitral decision
start learning
arbitralna decyzja
Arraign
start learning
oskarżać
Attempting a crime
start learning
próba popełnienia przestępstwa
Attestation clause
start learning
klauzula atestacyjna (zazwyczaj w testamencie oświadczenie testatora i świadków, że testament sporządzony poprawnie)
Autopsy
start learning
autopsja, sekcja zwłok
Award
start learning
decyzja arbitra, zasądzenie, przyznanie
Bail
start learning
kaucja
Bailee
start learning
osoba, której oddano na przechowanie, w depozyt
Balance of probabilities
start learning
odpowiednik beyond reasonable doubt w procedurze cywilnej
Bias
start learning
stronniczość
Pre-convinced
start learning
uprzedzony
Prejudice
start learning
uprzedzenie
Bond
start learning
kaucja w najmie
Acknowledgement
start learning
poświadczenie, potwierdzenie, przyjęcie do wiadomości
Booze bus
start learning
stacja alkomatowa
In one’s presence
start learning
w czyjejś obecnoci
Assault
start learning
napaść
Affray
start learning
zakłócenie porządku publicznego, bójka
Riot - zamieszki
start learning
Riot - zamieszki
Breathalyser
start learning
alkomat
Caution
start learning
ostrzeżenie
Caution card
start learning
karta z ostrzeżeniem
Children’s court
start learning
sąd opiekuńczy dla nieletnich
Aggrevating circumstances
start learning
okoliczności obciążające
Mitigating circumstances
start learning
okoliczności łagodzące
Extenuating circumstances
start learning
okoliczności oczyszczające
Circumstancial evidence
start learning
dowód pośredni, poszlaka
Citation
start learning
cytat
Assertion
start learning
twierdzenie
Committee
start learning
komitet, komisja
Clerk of courts
start learning
służba urzędnicza w sądach
Collusion
start learning
porozumienie, zmowa
Committal proceedings
start learning
postępowanie przed komisją
Compellability
start learning
możliwość zastosowania przymusu
Conciliation
start learning
postępowanie pojednawcze
Criminal proceedings
start learning
postępowanie karne
Contact order
start learning
pozwolenie na widywanie dziecka przez rodzica, który nie ma władzy rodzicielskiej
Contempt of Court
start learning
obraza sądu
Contentious
start learning
sporny
Contingency
start learning
ewentualność
Await
start learning
oczekiwać
Corroboration
start learning
dalszy dowód, który potwierdza główny dowód
Counterclaim
start learning
roszczenie wzajemne
Courier of drugs
start learning
przemytnik narkotyków
Criminal law
start learning
prawo karne
Cross-examination
start learning
wypytywanie świadka powołanego przez stronę przeciwną celem ustalenia czy mówi prawdę
Affirm
start learning
potwierdzać, składać zapewnienie
custody
start learning
opieka, dozór, areszt
Decree
start learning
orzeczenie
Decree nisi
start learning
warunkowy wyrok w sprawie o rozwód
Deed poll
start learning
jednostronne oświadczenie o zmianie nazwiska
Default summons
start learning
wezwanie do zapłaty
Defence counsel
start learning
obrońca
Deponent
start learning
osoba, która sporządza affidavit
Deportation
start learning
deportacja
Deposition
start learning
zeznania
Disposition - dyspozycja
start learning
Usposobienie - dyspozycja
Bestowal
start learning
nadanie praw
Disqualification of a person to drive
start learning
zakaz prowadzenia pojazdów
Dock
start learning
ława oskarżonych
Double jeopardy
start learning
zasada, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo
Drink and drive
start learning
przestępstwo jazdy pod wpływem
Physical assault
start learning
fizyczna napaść
Duty lawyer services
start learning
obowiązkowe darmowe porady prawne
Easement
start learning
służebność gruntowa
Ejectment proceedings
start learning
postępowanie o eksmisję
Ejectment
start learning
eksmisja (też eviction)
Sewerage pipes
start learning
rury kanalizacyjne
Permit
start learning
pozwalać, zezwalać, pozwolenie, zezwolenie
Equitable charge
start learning
zabezpieczenie na nieruchomości podobne do mortgage
Eviction
start learning
eksmisja (też ejectment)
Examination in chief
start learning
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód (w przeciwieństwie do cross-...)
Re-examination
start learning
przesłuchanie przez pełnomocnika strony, która wnioskowała o dany dowód, ale po cross-examination
Ex gratia
start learning
na przykład (inaczej exempli gratia)
Hardship
start learning
niewygoda, trudność
nuptial
start learning
ślubny, małżeński
Exhibit
start learning
dowód rzeczowy, eksponat
Extortion
start learning
przestępstwo wymuszenia
Extradition
start learning
ekstradycja
Felony
start learning
zbrodnia, ciężkie przestępstwo
fiduciary
start learning
powierniczy
fingerprints
start learning
odciski palców
forensic evidence
start learning
dowód sądowy
forfeiture
start learning
grzywna, kara pieniężna; konfiskata
gaming
start learning
hazard
goalbreak
start learning
ucieczka z więzienia (inaczej jailbreak)
jailbreak
start learning
ucieczka z więzienia (inaczej goalbreak)
garnishment
start learning
przypozwanie osoby trzeciej albo zajęcie wierzytelności u trzecio dłużnika
garnishee
start learning
trzeciodłużnik
garnisher
start learning
wierzyciel zajmujący wierzytelność wobec trzeciodłużnika
good behavior certificate
start learning
zaświadczenie o niekaralności
guarantor
start learning
poręczyciel, gwarant
guardianship
start learning
kuratela
Hit and run
start learning
wypadek i ucieczka z miejsca
Homicide
start learning
zabójstwo
immunity from prosecution
start learning
immunitet od ściagania
implicate
start learning
implikować, pociągać za sobą skutek
incriminating
start learning
obciążający winą (np. okoliczność)
informant
start learning
informator
infringement
start learning
zlamanie, pogwałcenie, naruszenie
inquisitorial
start learning
śledczy
inquest
start learning
dochodzenie przyczyn zgonu (zwłaszcza przez koronera)
in instalments
start learning
w ratach
repay at intervals
start learning
płatne w odstępach czasu
interlocutory order
start learning
tymczasowy nakaz
interrogatories
start learning
pytania na piśmie skierowane do świadka lub do strony
intimidation
start learning
zastraszenie
irreconcilable differences
start learning
różnice nie do pogodzenia (w prawie rodzinnym trwały rozpad pożycia małżeńskiego tak się nazywa
judgment in default
start learning
wyrok zaoczny
endorse
start learning
zatwierdzać, ratyfikować
endorsement
start learning
potwierdzenie, uznanie, indos
selected at random
start learning
wybrany losowo
plea
start learning
zarzut, skarga, powództwo
justifiable
start learning
uzasadniony, słuszny
in defence of
start learning
w obronie czegoś
justification
start learning
uzasadnienie
law of succession
start learning
prawo spadkowe
lead-up evidence
start learning
dowód uzupełniający
leading question
start learning
pytanie sugerujące (w UK dozwolone w cross-examination, ale nie w examination-in-chief)
leniency
start learning
wyrozumiałość
clement
start learning
łagodny, łaskawy
lien
start learning
zastaw
life sentence
start learning
dożywotnie pozbawienie wolności
lump sum payment
start learning
zapłata zryczałtowana
lump sum
start learning
ryczałt
maintenance
start learning
alimentacja
alimony
start learning
alimenty na małżonka po rozwodzie
chlid’s support
start learning
alimenty na dziecko
malice
start learning
zły zamiar
without just cause
start learning
bez uzasadnionej przyczyny
malicious
start learning
zły, podstępny
malice aforethought
start learning
premedytacja
ill-will
start learning
wrogość
malpractice
start learning
naruszenie obowiązków zawodowych
manslaughter
start learning
nieumyślne spowodowanie śmierci (w przeciwieństwie do zabójstwa)
discuss differences
start learning
uzgadniać różnice
mediation
start learning
mediacja
mens rea
start learning
stan umysłu w chwili popełnienia przestępstwa (łac.)
misappropriation
start learning
malwersacja (też embezzlement)
misappropriation of funds
start learning
sprzeniewierzenie pieniędzy (też embezzlement)
fraudulent
start learning
nieuczciwy, oszukańczy
misdemeanour
start learning
przestępstwo zagrożone karą więzienia lub grzywny obiema
misleading statement
start learning
oświadczenie wprowadzające w błąd
convey property
start learning
przenosić, cedować własność
misprision of felony
start learning
zaniedbanie obowiązku doniesienia o przestępstwie
misprision
start learning
lekceważenie, zaniedbanie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
molest
start learning
molestować
misrepresentation
start learning
wprowadzanie w błąd swoim oświadczeniem lub zachowaniem
money laundering
start learning
pranie brudnych pieniędzy
mortuary
start learning
kostnica
nolle prosequi
start learning
odstąpienie od ścigania karnego
non-suit
start learning
odrzucenie pozwu
non molestation order
start learning
zakaz molestowania
nuisance
start learning
naruszenie porządku publicznego
disallow
start learning
odrzucać apelację (w skrócie)
to disallow an appeal
start learning
odrzucać apelację
obscene acts
start learning
nieprzyzwoite zachowanie
remandee
start learning
zatrzymany w areszcie
remand
start learning
areszt
pardon
start learning
darowanie kary, ułaskawienie
Parole
start learning
warunkowe zawieszenie wykonania kary
Perverting the course of justice
start learning
przestępstwo zaburzania działalności wymiaru sprawiedliwości
Plea
start learning
ustne oświadczenie w cywilu odpowiadające na stanowisko strony przeciwnej, a w karnym oświadczenie oskarżonego guilty/not guilty
Plead
start learning
tworzyć ‘plea’
Pleading
start learning
pismo procesowe
Blood alcohol content of
start learning
poziom alkoholu we krwi w wysokości ...%
Power of attorney
start learning
pełnomocnictwo
Principal
start learning
mocodawca
Agent
start learning
pełnomocnik
authorise
start learning
upoważniać (np. pełnomocnika)
preventive detention
start learning
zatrzymanie zapobiegawcze
prior convictions
start learning
wcześniejsze skazania
privilege
start learning
prawo świadka do odmowy składania zeznań / odpowiedzi na pytanie
promissory note
start learning
weksel własny (sola weksel)
pay on demand
start learning
płacić na żądanie
at a fixed date
start learning
w określonej dacie
specific amount of money
start learning
ustalona wysokość pieniędzy
propensity
start learning
skłonność
proviso
start learning
zastrzeżenie, warunek
proxy
start learning
pełnomocnik (zazwyczaj na głosowaniu)
putative father
start learning
domniemany ojciec
putative - domniemany
start learning
domniemany - domniemany
racial vilification
start learning
szkalowanie, prześladowanie na tle rasowym
vilification
start learning
szkalowanie, prześladowanie
ransom
start learning
okup
hold captive
start learning
trzymać jako jeńca
recidivism
start learning
recydywa
relapse into crime
start learning
powrót do przestępstwa (też recidivism)
Recognisance
start learning
kaucja, zastaw
Remand - odroczenie
start learning
Zakład Poprawczy - odroczenie
Remission
start learning
zmniejszenie kary pozbawienia wolności z uwagi na dobre zachowanie
Rescission
start learning
anulowanie, odstąpienie (od umowy)
Reserved judgment
start learning
orzeczenie zatrzeżone do wydania na późniejszy termin
Respondent
start learning
osoba pozwana, zazwyczaj w procesie o rozwód
Restraining order
start learning
zakaz zbliżania się
Reversed burden of proof
start learning
odwrócony ciężar dowodu
Revocation of license
start learning
unieważnienie prawa jazdy
Search warrant
start learning
nakaz przeszukania
Sequestration
start learning
konfiskata
Sex discrimination
start learning
dyskryminacja ze względu na płeć
to place a person at a disadvantage by reason of
start learning
stawiać kogoś w niekorzystnej sytuacji z powodu
sexual harassment
start learning
napastowanie seksualne
solicit
start learning
zabiegać o coś, nakłaniać, konkurować
accost
start learning
zaczepiać, napastować
importune
start learning
zanudzać
stay of proceedings
start learning
zawieszenie postępowania
vexatious
start learning
szykanujący
frivolous
start learning
lekkomyślny, bezmyślny
subpoena
start learning
wezwanie świadka do stawiennictwa celem złożenia zeznań lub przedłożenia dokumentu
closing arguments
start learning
mowa końcowa
summons
start learning
wezwanie z sądu do stawienia się
surety
start learning
gwarant, poręczyciel; gwarancja, poręczenie
suretyship
start learning
gwarancja, poręczenie (też surety)
suspended sentence
start learning
wyrok w zawieszeniu
suspension of license
start learning
zawieszenie prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych
testimony
start learning
zeznania świadka
trafficking
start learning
handel narkotykami
ultra vires
start learning
w zakresie posiadanej władzy, kompetencji (within one’s power)
unfit to plead
start learning
niezdolny do obrony
unsound mind
start learning
nie w pełni władz umysłowych
vexatious litigant
start learning
pieniacz, osoba często I bez powodu pozywająca/procesująca się
vicarious liability
start learning
odpowiedzialność za czyn cudzy (np. rodziców za dziecko, pracodawcy za pracownika)
Warrant
start learning
nakaz (aresztowania, przeszukania, zatrzymania, przymusowego doprowadzenia)
Will
start learning
testament
Wrongful imprisonment
start learning
bezprawne zatrzymanie, pozbawienie wolności (inaczej false ...)

You must sign in to write a comment