Unit 8 część 2

 0    47 flashcards    crushedbizkit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wioska
start learning
village
nie mieć nic do powiedzenia przy podejmowaniu decyzji
start learning
have no say in decision making
w domu jak i w społeczeństwie
start learning
either at home or in the community
dzielić obowiązki
start learning
share burden
oszczędzać pieniążki
start learning
earn money
zajmować się dziećmi
start learning
bring up children
robić karierę
start learning
have a career
szczęśliwsze
start learning
much happier
są bardziej szanowani wśród społeczeństwa
start learning
they are more respected in the society
wysiąść z auta
start learning
get out of the car
nieruchomości
start learning
real estate
kontynuować karierę
start learning
pursue a career
by potwierdzić swoją rosnącą rolę
start learning
to affirm their increasingly important roles
pewny siebie
start learning
self-confident
odkrywać
start learning
discover
siła robocza
start learning
workforce
kobiety stanowią prawie 50%...
start learning
women account for nearly 50% of the...
budownictwo
start learning
industry and construction
znacząco poprawić
start learning
improve remarkably
my wspólnie decydujemy o ważnych sprawach w naszym życiu
start learning
we jointly decide important issues in our life
on szanuje moje zdanie
start learning
he respects my opinion
rola jest przypisywana
start learning
role is attribute
zatwierdzony, uznany, zaakceptowany
start learning
approved
rząd
start learning
government
szkolenia zawodowe
start learning
vocational training
zapobiegać
start learning
prevent
wysiłek
start learning
effort
wiedza
start learning
knowledge
postęp
start learning
advancement
ponad 2%
start learning
over 2%
ponad 2%
start learning
more than 2%
absolwent
start learning
a graduate
w tym prawie 5% to
start learning
including nearly 5% is
bieda
start learning
poverty
bezrobocie rośnie / maleje
start learning
underemployment increases / decreases
przemoc domowa
start learning
domestic violence
nierówność płciowa
start learning
gender inequality
przezwyciężać
start learning
overcome
prowadzić aktywny tryb życia
start learning
lead an active lifestyle
uzyskać
start learning
obtain
Pozycja kobiet polepszyłą się
start learning
The position of women has improved
kobiety stanowią mniej niż połowę siły roboczej w sektorze rolnictwa
start learning
women make up less than half of the workforce in the service and agricultural sectors
blisko 25% firm napędzana jest przez kobiety
start learning
nearly 25% of the companies are run by women
więcej niż 1/3
start learning
more than a third of
posiadacz stopnia magistra
start learning
holder of a master's degree
w odniesieniu do podejmowania decyzji
start learning
with regard to desicion making
różni się od tej z jej matką
start learning
is different to that of her mother

You must sign in to write a comment