Unit 7 Contracts: assignment and third-party rights

 0    57 flashcards    worker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
third-party beneficiary contract
start learning
umowa na rzecz osoby trzeciej
privity
start learning
w sekrecie, w tajemnicy
privity of contract
start learning
powiązanie prawne pomiędzy bezpośrednimi stronami umowy
immediate parties
start learning
bezpośrednie strony umowy (w odróżnieniu od beneficjentów z umowy czy osób trzecich)
confer rights
start learning
przyznać prawa
impose duties
start learning
nakładać obowiązki
render performance to
start learning
spełniać świadczenie na rzecz (nie provide consideration)
provide consideration to
start learning
spełniać świadczenie na rzecz
render berformance for the benefit of
start learning
spełniać świadczenie na rzecz
vest in sb
start learning
przekazywać (np. prawo) komuś
enforce the contract
start learning
żądać wykonania umowy
recipient
start learning
odbiorca (np. adresat obietnicy)
promisee
start learning
odbiorca obietnicy (obietnicę składa promisor)
promisor
start learning
składający obietnicę
intended beneficiary
start learning
beneficjent z PiFT, który może żądać wykonania umowy
incidental beneficiary
start learning
beneficjent z PiFT, który nie może żądać wykonania umowy, jest tylko odbiorcą obietnicy z umowy (jako promisee)
assignment
start learning
cesja, przeniesienie praw
obligee
start learning
wierzyciel
obligor
start learning
dłużnik
assignor
start learning
cedent (przenoszący prawa w cesji)
assignee
start learning
cesjonariusz (uzyskujący prawa w drodze cesji)
delegator
start learning
przenoszący obowiązki w drodze cesji (delegation)
delegate
start learning
uzyskujący obowiązki w drodze cesji (delegation)
in the interest of precision
start learning
w celu doprecyzowania
in everyday usage
start learning
w codziennym użyciu, w praktyce
discharge duties
start learning
zwolnić się z obowiązków
release sb from obligations
start learning
zwolnić kogoś ze zobowiązania
novation
start learning
nowacja w UK, zamiana dotychczasowej umowy na nową w drodze zmiany stron (nie przedmiotu świadczenia)
in general speak
start learning
szeroko ujmując
legal incapacity
start learning
niezdolność prawna, brak zdolności prawnej
exercise a right
start learning
korzystać z prawa, wykonywać prawo
serve a writtne notice
start learning
doręczyć pisemne zawiadomienie / wypowiedzenie
receipt of notice
start learning
otrzymanie zawiadomienia (act of receiving it)
withhold consent
start learning
odmówić udzielenia zgody
elect not to exercise
start learning
wybrać aby nie wykonywać (np. prawa)
change materially
start learning
zmieniać znacząco (nie fundamentally, significantly)
material breach of contract
start learning
istotne naruszenie umowy
inability
start learning
brak zdolności (od ability)
withdraw an offer
start learning
wycofać ofertę
withdrawal
start learning
wycofanie
personal animosity
start learning
osobista niechęć
points of evidence
start learning
argumenty prawne
arbitrary
start learning
arbitralny, samowolny
credibility of witnesses
start learning
wiarygodność świadków
predictated on
start learning
bazujący na (nie based on)
assert
start learning
zapewniać, podkreślać że
unavailing attempt
start learning
daremna, nieskuteczna próba
supplier
start learning
dostawca
enlist
start learning
zwerbować, zapisać się (nie enrol)
induce
start learning
wywoływać, perswadować, przekonywać
notwithstanding
start learning
bez względu na
rebut
start learning
powstrzymać, cofać, anulować
pursuant to
start learning
w nawiązaniu do (nie according to)
consultancy
start learning
doradztwo
enactment
start learning
stanowienie prawa, wprowadzanie w życie, akt prawny
construe
start learning
interpretować
construction
start learning
interpretacja (np. prawa; zamiast interpretation)

You must sign in to write a comment