unit 5 matura focus

 0    106 flashcards    adusiamrau
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
beautician
nadzorca, osoba opiekująca się nieruchomością
start learning
caretaker
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
detektyw
start learning
a detective
fotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
start learning
lifestyle photographer
ambasador
start learning
official ambassador
strażnik w parku
start learning
park ranger
technik turbin wiatrowych
start learning
wind turbine technican
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegać się o coś
start learning
apply for something
dostęp wolny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
kandydat
start learning
candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects / options
kolega z pracy
start learning
colleague
dojeżdżać codziennie do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
contract
utworzyć stanowisko pracy
start learning
createcreate a vacancy/ vacant post
poświęcać się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
start learning
degree
zwolnić(kogoś z pracy)
start learning
dismiss
odbywać praktyki
start learning
do an apprenticeships
obowiązki
start learning
duties
efektywnie
start learning
efficiently
zatrudnić
start learning
employ/hire
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
experience of restaurant work
wygasnąć
start learning
expire
wyrazić zainteresowanie czymś / zaniepokojenie czymś, obawy wobec czegoś
start learning
express interest in something / concern about something
wypełnić wakat, zająć wolne stanowisko
start learning
fill a vacancy / vacant post
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
zdobywać umiejętności / kwalifikacjie
start learning
gain skills/ qualifications
absolwent
start learning
graduate
zdolności interprsonalne
start learning
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interview
osoba, z którą przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
dotyczyć, polegać na
start learning
involve
oferta pracy
start learning
job opportunities
(najważniejsze) obowiązki
start learning
(key/primary) responsibilities
koszty utrzymania
start learning
living expenses
stopa życiowa
start learning
living standards
odległa przyszłość
start learning
long-term future
praca w służbie zdrowia / szkolnictwie
start learning
medical / teaching proffesion / post
ranny ptaszek
start learning
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
start learning
motivate yourself to do something
motywacja
start learning
motivation
uposażenie na wysokości
start learning
pay packet of
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
place of work
stanowisko
start learning
postposition / post
sporządzić listę wyselekcjonowanych kandydatów
start learning
prepare a shortlist of candidates
promować
start learning
promote
prowadzić rekrutację, nowy pracownik
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
osoba udzielająca referancji
start learning
reference
istotny (w czyjejś pracy)
start learning
relevant (for your job)
zastapić
start learning
replace
wymagać
start learning
require
wymagania
start learning
requirements
handel detaliczny
start learning
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
retain sb as
przejść na emeryturę
start learning
retire
recenzja, recenzjować
start learning
review
recenzent
start learning
reviewer
(wnikliwy) proces rekrutacji / selekcji
start learning
(rigorous) application / selection process
rozpisać konkurs
start learning
run a competition
pensja
start learning
salary
poczucie spełnienia
start learning
sense of achievement
żądza przygód
start learning
sense of adventure
stabilny zawód
start learning
stable profession
odejść z pracy
start learning
leave a job
(wybrany) kandydat
start learning
(succesful) applicant
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
start learning
suit your qualifications
kierować coś do młodzieży / branży edukacyjnej
start learning
target the youth market / the college section
warunki
start learning
terms and conditions
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
przeszkolenie, szkolenia
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
impreza dla VIP-ów
start learning
VIP event
słabe strony
start learning
weaknesses
pracować jako wolny strzelec
start learning
work freelance
pracować w domu
start learning
work from home
siła robocza
start learning
workforce
godziny pracy
start learning
working hours
wymagający
start learning
challenging / demanding
dający satysfakcję
start learning
fullfilling / rewarding
ważny, odpowiedzialny
start learning
high-powered
intratny / dobrze płatny
start learning
lucrative / well-paid
monotonny, żmudny
start learning
monotonous, tedious
na niepełny etat
start learning
part-time
słabo płatny
start learning
poorly-paid
stabilny
start learning
secure / stable
niedający satysfakcji
start learning
unsatisfying
księgowość
start learning
accountancy
zarządzanie
start learning
business studies management
ekonomia
start learning
economics
inżynieria
start learning
engineering
prawo
start learning
law
medycyna
start learning
medicine
pielęgniarstwo
start learning
nursing
filozofia
start learning
philosophy
nauczanie początkowe
start learning
primary school teaching

You must sign in to write a comment