Unit 20-30

 0    81 flashcards    rromaniuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to grant loans
start learning
Udzielanie pożyczek
to create credit
start learning
tworzenie kredytu
reserve requirement
start learning
rezerwa obowiązkowa
to assess risk
start learning
ocena ryzyka
liquidity
start learning
płynność
risk assessment methods
start learning
Metody oceny ryzyka
maturity
start learning
termin płatności
yield
start learning
zysk/wydajność
to withdraw money
start learning
wypłacać pieniądze
raised capital
start learning
podwyższenie kapitału
building societies
Am: savings and loans associations
start learning
kasy mieszkaniowe
high net worth individuals
start learning
jednostka wysokiej wartości netto (bogaci)
non-bank financial intermediaries
start learning
Niebankowi pośrednicy finansowi
intermediaries
start learning
pośrednicy
to issue securities
start learning
emitować bankowe papiery wartościowe
to underwrite
start learning
gwarantować/zabezpieczać
stockbroker
start learning
makler giełdowy
to execute orders
start learning
realizacja zlecen
flotation
start learning
flotacja/IPO
divestiture
start learning
zbycie
to clear cheque
start learning
rozliczyć czek
monetary policy
start learning
polityka pieniężna
to issue currency
start learning
wprowadzanie pieniądza do obiegu
reserve-asset ratio
start learning
stosunek rezerwy do kapitału własnego
bank run
start learning
masowa wypłata pieniędzy
lender of last resort
start learning
pożyczkodawca ostatniej instancji
to bail out
start learning
zapłacić kaucję za innych
interest rate
start learning
procent odsetek
labor
start learning
praca
output
start learning
produkcja
discount rate
start learning
stopa dyskontowa
spread
start learning
marża banku
creditworthiness
start learning
wiarygodność kredytowa
solvency
start learning
wypłacalność
floating interest rates
start learning
zmienne stopy procentowe
hire purchase
start learning
sprzedaż na raty
durable goods
start learning
dobra trwałe
base rate
start learning
stopa podstawowa
spreading paymenet
start learning
rozłożenie spłaty
money market
start learning
rynek instrumentów finansowych
treasury bills / T-bills
start learning
obligacje skarbu państwa
redeemed
start learning
spłacony
commercial paper
start learning
krótkoterminowe papiery dłużne
certificates of deposit
start learning
certyfikaty depozytowe
debt instruments
start learning
Instrumenty dłużne
time deposit
start learning
lokata terminowa
repurchase agreement
start learning
umowa odkupu
securities
start learning
papiery wartościowe
fixed future date
start learning
termin wypłaty
par value
start learning
wartość nominalna
interest-free banking
start learning
Bankowość bez stóp procentowych
profit and loss sharing
start learning
podział zysków i strat
venture capitalists
start learning
inwestorzy
risk capitalists
start learning
inwestor dostarczający kapitał wysokiego ryzyka
safekeeping
start learning
przechowywanie
rate of return
start learning
stopa zwrotu
service charge
start learning
koszt obsługi
narrow money
start learning
pieniądz rezerwowy
sight deposits
start learning
depozyt na żądanie
broad money
start learning
Szerokie pieniądze
monetary authorities
start learning
władze monetarne
monetary growth
start learning
wzrost podaży pieniądza
venture capital
start learning
kapitał podwyższonego ryzyka
risk-averse
start learning
awersją do ryzyka
mezzanine financing
finansowanie do czasu wejścia na giełdę
start learning
finansowanie antresolowe
convertible bonds
start learning
obligacje zamienne
preference shares
start learning
akcje uprzywailejowane
due diligence
start learning
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu)
prospectus
start learning
prospekt emisyjny
ordinary shares
start learning
akcje zwykłe
to go into liquidation
start learning
przejść w stan likwidacji
over-the-counter
start learning
pozagiełdowy/spod lady
market maker
start learning
animator rynku
mark-up
start learning
marża
to place order
start learning
składać zamówienie
rights issue
start learning
prawo pierwokupu
scrip issue/capitalization issue/bonus issue
start learning
emisja akcji gratisowych
growth stocks
start learning
akcje wzrostowe
income stocks
start learning
akcje dochodowe
defensive stocks
start learning
akcje defensywne
value stocks
start learning
akcje o zaniżonej wartości

You must sign in to write a comment