Unit 1, 2, 3 Technology

 0    200 flashcards    monikatotczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
ścieżka
start learning
path
kuchnia (sposób gotowania)
start learning
cuisine
kran
start learning
tap
praktyka
start learning
apprenticeship
umiejętności techniczne/wykwalifikowany technik
start learning
skilled technician
badania
start learning
research
o szerokim zakresie/powszechny
start learning
broad-based
zaliczyć kurs, dostać zaliczenie
start learning
earn credits
gwarancja jakości
start learning
quality assurance
pole, dziedzina
start learning
field
kwalifikacje zawodowe
start learning
vocational qualifications
podążać za karierą
start learning
follow career
wada sprzętowa
start learning
fault in equipment
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
pełny etat (studia dzienne)
start learning
full-time
ukierunkowany zawodowo
start learning
vocationally-focused
standardowe wymagania wstępne
start learning
conventional entry requirements
nauka oparta na praktykach zawodowych
start learning
work-based learning
wcześniejsza wiedza
start learning
prior knowledge
ocenianie w trakcie kursu
start learning
in-course assessments
trwały wzrost
start learning
sustained growth
angażować coś
start learning
involve
cele
start learning
aims
dostarczać
start learning
provide
projekt systemu
start learning
system design
wsparcie użytkowników
start learning
user support
dostarczać
start learning
deliver
wykład
start learning
lecture
wykładowca
start learning
lecturer
uczęszczać
start learning
attend
pytanie
start learning
request
związane z
start learning
related
wymagać
start learning
require
frekwencja
start learning
attendance
handel i usługi
start learning
commerce
przemysł
start learning
industry
nabyć
start learning
acquire
wynaleźć
start learning
invent
wynalazca
start learning
inventor
wynalazek
start learning
invention
uniknąć
start learning
avoid
utrzymywanie w niezmiennym stanie
start learning
maintanance
kurs obowiązkowy
start learning
core course
dziekanat
start learning
dean's office
wakacyjne praktyki zawodowe
start learning
vacation placement
rozprawa (np. magisterska, doktorska)
start learning
dissertation
praca naukowa, rozprawa
start learning
thesis
promotor
start learning
supervisor
kursy wybieralne
start learning
optional courses
możliwości
start learning
opportunities
akademik
start learning
dormitories
osoba nadzorująca egzamin
start learning
invigilator
nastawienie, stosunek (do czegoś)
start learning
attitude to sth
ukończyć (studia)
start learning
graduate
student studiów I stopnia
start learning
undergraduate
podyplomowy (student który już ma dyplom I stopnia)
start learning
postgraduate
powtórka
start learning
revision
poprawić egzamin
start learning
retake an exam
kredyt studencki
start learning
student's loan
czesne
start learning
tuition fee
stypendium
start learning
scholarship
regulacja
start learning
adjustment
partia/porcja
start learning
batch
odbić się
start learning
bounce back
paczka
start learning
bundle
puszkowanie
start learning
canning
konserwacja chemiczna
start learning
chemical preservation
warunki
start learning
conditions
uprawiać
start learning
cultivate
gnić
start learning
decay
odwadnianie
start learning
dehydration
głębokość
start learning
depth
badania destrukcyjne
start learning
destructive testing
urządzenie
start learning
device
wyłączać
start learning
disable
wydzielać/rozładować
start learning
discharge
odbarwiać
start learning
discolour
choroba
start learning
disease
odróżniać
start learning
distinguish
wada
start learning
drawback
srawny/wydajny
start learning
efficient
wysiłek
start learning
effort
świadczący o przedsiębiorczości
start learning
entrepreneurial
materiał
start learning
fabric
wilgoć
start learning
moisture
ruch
start learning
motion
przymocować
start learning
mount on
pasteryzacja
start learning
pasteurization
pestycyd
start learning
pesticide
stos
start learning
pile
tłok
start learning
piston
bieda
start learning
poverty
trzonek/promień
start learning
shaft
pokrojony w plastry
start learning
sliced
zapobiegać
start learning
prevent
zasada
start learning
principle
dostarczać
start learning
provide
szyna
start learning
rail
nadający się do przetworzenia
start learning
recycle
zaufanie
start learning
reliance
polegać na
start learning
rely on
wrażliwy
start learning
responsive
ograniczony
start learning
restricted
pomyślny
start learning
favourable
nawóz
start learning
fertilizer
włókna
start learning
fibres
jędrność
start learning
firmness
zamarzający
start learning
freezing
granica
start learning
frontier
połączyć
start learning
fuse
kiełkować
start learning
germinate
gatunek
start learning
grade
ziarno zbóż
start learning
grain
wielka ilość czegoś
start learning
great deal of
uchwyt/uścisk
start learning
grip
rączka
start learning
handle
żniwa
start learning
harvest
skorupki
start learning
hulls
podnośnik
start learning
hydraulic lift
idealnie nadające się
start learning
ideally suited
wprowadzać/narzędzie
start learning
implement
wynaleźć
start learning
invent
pracochłonny
start learning
labour - intensive
wiązka laserowa
start learning
laser beam
maszyneria
start learning
machinery
modyfikować
start learning
modify
lina
start learning
rope
próbka
start learning
sample
rozrzucać
start learning
scatter
zaplombowanie
start learning
sealing
płytki (niegłęboki)
start learning
shallow
niedobór
start learning
shortage
stały napływ
start learning
steady flow
odpowiedni
start learning
suitable
dostarczać
start learning
supply
otoczony przez
start learning
surrounded by
zamiatać
start learning
sweep
słodycz
start learning
sweetness
nadepnąć
start learning
tread
odkurzać
start learning
vacuum
odmiany
start learning
variations
korzyści
start learning
yields
drut kolczasty
start learning
barbed wire
uprawa
start learning
crop
nasiono
start learning
seed
sprężać
start learning
pressurize
dokładność, precyzyjność, trafność
start learning
accuracy
dokładny, precyzyjny, trafny
start learning
accurate
dokładnie, precyzyjnie, trafnie
start learning
accurately
punkt zaczepienia
start learning
anchor point
most łukowy
start learning
arch bridge
zdumiewający, nadzwyczajny
start learning
astonishing
most belkowy
start learning
beam bridge
cegła, klocek (zabawka dziecięca)
start learning
brick
most skrzynkowy
start learning
box girder bridge
kabel, lina
start learning
cable
most podwieszony, inaczej most wantowy
start learning
cable stay/stayed bridge
zawalenie się, runięcie (np. budynku, tunelu)
start learning
collapse
kompresja, ściskanie
start learning
compression
beton, betonowy
start learning
concrete
dźwig, żuraw, suwnica
start learning
crane
tama, zapora
start learning
dam
uszkodzenie, szkoda
start learning
damage
pokład (na statku), piętro (w autobusie),
start learning
deck
zniekształcenie, odkształecnie (metalu, dźwięku, muzyki)
start learning
distortion
gaśnica
start learning
extinguisher
zapełniać, wypełniać
start learning
fill
fundament, podstawa (moralna)
start learning
foundations
wydarzenie, zajście
start learning
incident
sterowany laserowo
start learning
laser–guided
ładunek, obciążenie
start learning
load
kłoda,
start learning
log
porównanie, podobieństwo, równoległy (również jako działający równocześnie)
start learning
parallel
molo, pomost, filar
start learning
pier
rurociąg
start learning
pipeline
znak zakazu
start learning
prohibition signs
własność, cecha, mienie
start learning
property
wypompowywać
start learning
pump out
tył, tylna część
start learning
rear
śmieci, odpadki
start learning
refuse
beton zbrojony, żelbet
start learning
reinforced conctete
usunąć
start learning
remove
stawiać opór
start learning
resist
opór (elektryczny), sprzeciw, przeciwstawianie się
start learning
resistance
znaki bezpieczeństwa
start learning
safety sings
ścieki, nieczystości
start learning
sewage
płytki (nie głęboki),
start learning
shallow
przęsło
start learning
span
wyciek, plama
start learning
spillage
stal
start learning
steel
wspierać, podtrzymać
start learning
support
most wiszący
start learning
suspension bridge
naprężenie
start learning
tension
wierza
start learning
tower
most z kratownicą
start learning
truss bridge
rozładować, wyładować
start learning
unload
osłabnąć
start learning
weaken
spawać, zgrzać, spajać
start learning
weld
wytrzymywać (próbę czasu), być odpornym (na coś)
start learning
withstand

You must sign in to write a comment