układ krążenia

 0    265 flashcards    Kamks
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Włośniczki
start learning
Pulmonary capillary
Żyły
start learning
Pulmonary vein
Aorta
start learning
Aorta
Przedsionek
start learning
Atrium
Komora
start learning
Ventricle
Krew tętnicza
start learning
Arterial blood
Włośniczki tkanek obwodowych
start learning
Capillaries of peripheral tissues
Krew żylna
start learning
Black blood (venous)
Żyła główna dolna
start learning
Postcava / vena cava inferior
Żyła główna górna
start learning
Precava / vena cava superior
Tętnice
start learning
Pulmonary artery
Tętniczki
start learning
Arterioles
Żyłki
start learning
Venules
Zastawka mitralna
start learning
Mitral valve
Zastawka aortowa
start learning
Aortic valve
Aorta zstępująca
start learning
Descending aorta
Przepływ krwi do/z
start learning
The flow of blood to/from
Zastawka trójdzielna
start learning
Tricuspid valve
Tworzą
start learning
Comprise
Delikatne/ kruche
start learning
Fragile
Cienkie naczynia
start learning
Hair-like vessels
Służą do dystrybucji
start learning
Serve to distribute
Natlenowana krew
start learning
Oxygenated blood
Komory
start learning
Chambers
Wydalane
start learning
Push out / expel
Zatoka sercowa
start learning
Coronary sinus
Odtlenowana
start learning
Deoxygenated
Odżywienie
start learning
Nourishment
Aby
start learning
In order to
Odżywić
start learning
Nourish
Tętnice rozgałęziają się na
start learning
Arteries branch off
Przedsionkowo-komorowy
start learning
Atriovenricular
Tętnice nerkowe
start learning
Renal arteries
Zaopatrywane przez
start learning
Supply by
Nabyć
start learning
Acquire
Rozgałęzia się
start learning
Branches
Kurczy się
start learning
Contract
Pozbyć się
start learning
Dispose
Płynie
start learning
Flow
Pompuje
start learning
Pump
Wprowadzić ponownie
start learning
Reenter
Dostarczyć
start learning
Supply
Absorbujący
start learning
Absorbing
Zbierać
start learning
Collect
Rozpraszać
start learning
Diffuse
Rozchodzić się
start learning
Diverge
Tworzyć
start learning
Form
Łączyć
start learning
Merge
Wypychać
start learning
Pushed
Usunąć
start learning
Remove
Zjednoczyć
start learning
Unite
Dalej od serca
start learning
Further from the heart
Postępująco mniejsze w obwodzie
start learning
Progressively smaller in diameter
Ostatecznie
start learning
Eventually
Służący jako połączenie
start learning
Serving as the junction
Osiąga poziom włośniczkowy
start learning
Reaches the capillary level
Przepuszczalne ściany
start learning
Permeable walls
Wsunąć przez
start learning
Slip across
Odnosić się do
start learning
Reffered
Otrzymać
start learning
Receive
Uwolnić
start learning
Release
Napędzać
start learning
Propel
Niepozbywalne
start learning
Disponsible
Stosować
start learning
Employ
'pobieraczka' krwi
start learning
Phlebotomist
Lekarz od chorób krwi
start learning
Haematologist
Kryminolog
start learning
Forensic scientist
Dawca
start learning
Donor
Biorca
start learning
Recipient
Brak krzepliwości krwi
start learning
Haemophiliac
Szpik
start learning
Blood marrow
Cielesny płyn
start learning
Bodily fluid
Utrzymać
start learning
Maintain
Stały
start learning
Steady
Nadmiar ciepła
start learning
Excess heat
Rozproszony
start learning
Dissipated
Liczny
start learning
Numerous
Stanowi
start learning
Accounts for
Przeciętny
start learning
Average
W przybliżeniu
start learning
Approximately
Objętość krwi
start learning
Blood volume
Zawieszone
start learning
Are suspended
Żółtawy
start learning
Yellowish
Rozpuszczone
start learning
Dissolved
Jony
start learning
Mineral ions
Tworzą
start learning
Make up
Dostarczać tlen
start learning
Deliver oxygen
Stale rozwijające
start learning
Constantly developing
Komórki macierzyste
start learning
Stem cell
Niezróżnicowane
start learning
Undifferentiated
Samoregenerujące się komórki
start learning
Self-regenerating cells
Dają początek
start learning
Give rise
Szpik kostny
start learning
Bone marrow
Zużywają się
start learning
Wear out
Przechodzą zniszczenie
start learning
Undergo destruction
Śledziona
start learning
Spleen
Związek żelaza
start learning
Iron compound
Wiązać
start learning
Bind
System odpornościowy
start learning
Immune system
Obrona czego
start learning
Defence of
Przeciwko chorobom
start learning
Against diseases
Wzrasta
start learning
Increase
Są uważane za
start learning
Are reffered to as
Dość stały
start learning
Fairly constant
Zmierzyć
start learning
Measure
Użyteczne narzędzie diagnostyczne
start learning
Useful tool in diagnosing
Zaangażowane w fagocytoze
start learning
Engage in phagocytosis
Wykryć
start learning
Detect
Obce
start learning
Foreign
Powierzchnia
start learning
Surface
Różnić / różne / różnorodność
start learning
Vary / various / variety
Przeciwciała
start learning
Antibodies
Tracić
start learning
Lose
Luźny
start learning
Loose
Utrata krwi
start learning
Loss of blood
Atakować
start learning
Invader
Zanieczyszczone
start learning
Contaminated
Ułatwiają koagulacje
start learning
Promote blood coagulation
Aktywnie
start learning
Actively
Skrzep
start learning
Clot
Zaangażowane w
start learning
Involved in
U niemowląt
start learning
In infants
Tworzenie
start learning
Formation
Zawiera
start learning
Comprise
Równe ilości
start learning
Equal amounts
Komórki
start learning
Cellular parts
Ciałka
start learning
Corpuscles
Najmniej obfite
start learning
The least abundant
Pozbawione
start learning
Devoid of
Ułatwia
start learning
Facilitate
Zgodność / niezgodność
start learning
Compatibility / incompatibility
Obfity
start learning
Plentiful
Kępa / łączą się
start learning
Clump
Zranienie
start learning
Injury
Napotkać / spotkanie
start learning
Encounter
Dorosłość
start learning
Adulthood
Krwotok
start learning
Haemorrhage
Krwiak
start learning
Haematoma
Krwiomocz
start learning
Haematuria
Hemodializa
start learning
Haemodialysis
Krwioplucie
start learning
Haemoptysis
Krwiak śródgałkowy
start learning
Haemophthalamia
Krwiak śródopłucnowy
start learning
Haemothorax
Śluz
start learning
Mucus
Jama opłucnej
start learning
Pleural cavity
Błona śluzowa
start learning
Mucous
Ucieczka krwi
start learning
Escape of blood
Szkodliwy
start learning
Harmful
Właściwie
start learning
Properly
Ciałko szkliste
start learning
Vitreous humour
Twardy obrzęk
start learning
Solid swelling
Spowodowane urazem
start learning
Due to trauma
Spowodowane
start learning
Resulting from
Skutkuje
start learning
Result in
Cesarskie zdjęcie
start learning
Cesarean
Poporodowe
start learning
Afterwards
Szwy
start learning
Stitches
Zacznie działać
start learning
Kicks in
Wizyta kontrolna
start learning
Follow-up appointment
Wątpliwości
start learning
Doubts
Drgawki
start learning
Seizure
Zabezpieczyć
start learning
Secure
Przełyk
start learning
Food pipe
Zręczna
start learning
Skillful
Otyły
start learning
Obese
Podstawowa dieta
start learning
Staple diet
Prowadzi do zawału
start learning
Lead to heart attack
Założony rozrusznik
start learning
Pacemaker inserted
Powstrzymać się od
start learning
Abstain from
Okazać się
start learning
Turn out
Ubezpieczenie zdrowotne
start learning
Health insurance
Narzekać na
start learning
Complains to
Określone godziny
start learning
Certain hours
Opiekować się
start learning
Care for
Podczas przyjęcia
start learning
On admission
Duszności
start learning
Dyspnoeic
Zastąpienie
start learning
Replacement
Wstępne badania
start learning
Preliminary examinations
Ujawnić
start learning
Reveal
Odłożyć na później
start learning
Postpone
Leki przeciwzakrzepowe
start learning
Thrombolytic drugs
Przed zabiegiem
start learning
Prior to the procedure
Oderwał się
start learning
Broken loose
Zator
start learning
Embolism
Wystąpić
start learning
Occur
Nieodwracalny
start learning
Irreversible
Martwica
start learning
Necrosis
Unikatowe objawy
start learning
Unique presentation
Zakres
start learning
Range
Lekki ból klatki piersiowej
start learning
Slight thoracic pain
Nagłą śmierć serca
start learning
Sudden cardiac death
Różnorodność
start learning
Diversity
Bezobjawowo
start learning
Asymptomatic
Zespół objawów
start learning
Set of symptoms
Uznać
start learning
Consider
Charakterystyczny
start learning
Characteristic
Ciasność
start learning
Tightness
Ucisk w środkowej części klatki piersiowej
start learning
Pressure in the medial section of the thorax
Cierpieć na
start learning
Suffer from
Dusznica bolesna
start learning
Angina pectoris
Pieczenie w klatce
start learning
Burning in the chest
Nudności
start learning
Nausea / sickness
Czuć nadciągający koniec
start learning
Feeling of impending doom
Miażdżyca naczyń wieńcowych
start learning
Coronary atheroclerosis
Pogrubienie tętnic
start learning
Thickening of the arteries
Objawy
start learning
Manifestations / symptoms
Niedokrwienie
start learning
Ischaemia
Niedokrwienne
start learning
Ischaemic
Mostek
start learning
Sternum / breast bone
Podmostkowy
start learning
Substernal
Zaburzyć
start learning
Impair
Zaburzony
start learning
Impaired
Trudne oddychanie
start learning
Difficulty breathing
W spoczynku
start learning
At rest
W ruchu
start learning
On exertion
Miażdżący ból
start learning
Crushing pain
Ostry
start learning
Acute
Któremu towarzyszył
start learning
Accompanied by
Zagrażający życiu
start learning
Life-threatening
Nerw / nerwowy / nerwowość
start learning
Nerve / nervous / nervousness
Gruby / pogrubić / pogrubienie
start learning
Thick / thicken / thickening
Opuchnięty
start learning
Swollen / oedematous
Silny obrzęk kostki
start learning
Severe ankle oedema
Uśpiony
start learning
Asleep
Rzadkoskurcz
start learning
Bradycardia
Skierować
start learning
Reffere
„3 ćwierci do śmierci”
start learning
Death warmed up
Blady
start learning
Pale
Bezsenność
start learning
Insomia
Zawroty głowy
start learning
Feel lightheaded
Wykończony
start learning
Fatigue
Opuchnięty
start learning
Puffy
Bezdech senny
start learning
Sleep apnoea
Otyły / otyłość
start learning
Obese / obesity
Serce gwałtownie bije
start learning
Heart is pounding
Przy przyjęciu
start learning
On admission
Częstoskurcz
start learning
Tachycardia
Niepokój
start learning
Anxiety
Zawroty głowy
start learning
Vertigo
Całkiem obudzony
start learning
Wide awake
Sinica
start learning
Cyanosis / bluishness
Odbicie
start learning
Reflection
Zsiniałe
start learning
Bluish
Kłopoty z oddychaniem w pozycji leżącej
start learning
Orthopnoea
Nadmierne pocenie
start learning
Excessive sweating
Bladość
start learning
Pallor / paleness
Przyspieszone / spowolnione bicie serca
start learning
Rapid/ slow heart rate
Pozycja leżąca na plecach
start learning
Supine position
Wymioty
start learning
Vomiting
Palpitacja serca
start learning
Palpitations
Pain behind the breast bone
start learning
Retrosternal pain
Ból zamostkowy
Pain spreads to your shoulders
start learning
Radiation of the chest pain
Promieniujący ból
Rapid or irregular heart beat
start learning
Palpitations
Nieregularne bicie serca
Shortness of breath
start learning
Dyspnoea
Duszność
Pain in the upper part of the stomach
start learning
Epigastric discomfort
Ból nadbrzusza
Sweating
start learning
Diaphoresis
Pocenie się
Nevousness
start learning
Anxiety
Nerwowość
Fainting
start learning
Syncope
Omdlenie
Confusion
start learning
Impairment of cognitive function
Utrata świadomości
Fatigue
start learning
Tiredness
Zmęczony
Pallor
start learning
Paleness
Bladość
Oedema
start learning
Swelling
Obrzęk
Insomia
start learning
Sleeplessness
Bezsenność
Vertigo
start learning
Dizziness
Zawroty głowy
Anxiety
start learning
Nervousness
Niepokój

You must sign in to write a comment