UI2 Unit 2 lesson1

 0    47 flashcards    GochaZocha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abduction
Mary's story is one of alien abduction.
start learning
uprowadzenie
the act of taking somebody away illegally, especially using force; synonim: kidnapping
Historia Mery to jedna z tych o uprowadzeniu przez kosmitów.
alien
start learning
istota pozaziemska
beings from outer space
burial site
start learning
miejsce pochówku
crop circle
Some people believe crop circles are signs made by aliens.
start learning
krąg zbożowy
Niektórzy uważają, że kręgi zbożowe są znaki wykonane przez kosmitów.
extra-terrestrial
Some people believe in extra-terrestial beings but I don't. I think it's impossible.
start learning
pozaziemski
Niektórzy ludzie wierzą w pozaziemskie istoty, ale ja nie. Myślę, że to niemożliwe.
formation
Crop circles are the huge formations that are usually found in grain or wheat fields
start learning
twór, formacja
a particular arrangement or pattern
Kręgi w zbożu to ogromne formacje, które zwykle znajdują się w polach zbóż lub pszenicy
hover (to)
'hover' means to fly in one position, as if suspended on a string.
start learning
unosić się, wisieć w powietrzu
"unosić" oznacza latać w jednej pozycji, jakby zawieszonym na sznurku.
landing site
Crop circles might be alien landing sites.
start learning
miejsce lądowania
Kręgi zbożowe mogą być miejscem lądowania obcych.
ley lines
invisible geographical lines that apparently mark out some ancient mystical trails.
start learning
hipotetyczna linia łącząca miejsca prehistoryczne, rzekomo obdarzone właściwościami magicznymi
invisible geographical lines that apparently mark out some ancient mystical trails.
mysterious
start learning
tajemniczy
occurrence
How did the person first notice the strange occurrence? He heard a noise.
start learning
zdarzenie
W jaki sposób ta osoba pierwszy raz zauważyła dziwne zdarzenie? Usłyszał hałas.
space craft
Lots of people claim to have seen alien space craft in the night sky.
start learning
statek kosmiczny
Wiele osób twierdzi, że widziało statek kosmiczny obcych na nocnym niebie.
supernatural
start learning
nadprzyrodzony
ufologist
start learning
ufolog
u.f.o.
start learning
ufo
aerial photographs
When we see aerial photographs of these huge symbols from the sky it is in fact hard to believe that they are made by humans.
start learning
zdjęcia lotnicze
Kiedy widzimy zdjęcia lotnicze tych ogromnych symboli z nieba, to jest w rzeczywistości trudno uwierzyć, że są one wykonane przez ludzi.
blob
The street lights in the distance were blobs of orange light.
start learning
kropelka, plama
a small amount or drop of something, especially a liquid; a small area of colour
Światła uliczne w odległości były plamami pomarańczowego światła.
calculate (to)
One physicist calculated that crop circles could potentially be the result of very strong downward spiralling winds.
start learning
oceniać, szacować
Jeden fizyk ocenił że kręgi w zbożu mogły potencjalnie być wynikiem bardzo silnych, biegnących w dół, spiralnych wiatrów.
coincidence
start learning
zbieg okoliczności
downward
One physicist calculated that crop circles could potentially be the result of very strong downward spiralling winds.
start learning
w dół, biegnący w dół
Jeden fizyk ocenił, że kręgi zbożowe mogłyby potencjalnie być wynikiem bardzo silnych, biagnących w dół wiatrów spiralnych.
fantastical
start learning
fantastyczny (baśniowy)
NIE: fantastic
fungal growth
start learning
grzybiczny wzrost
fuse box
I went downstairs to check the fuse box.
start learning
skrzynka bezpiecznikowa
Zeszłam na dół, by sprawdzić skrzynkę bezpiecznikową.
grain or wheat fields
Crop circles are usually found in grain or wheat fields.
start learning
pola zboża lub pszenicy
Zbożowe kręgi są zwykle znajdywane na polach zboża lub pszenicy.
hoax
a funny fake event
Some people say crop circle is a big hoax.
start learning
żart, mistyfikacja
a funny fake event
Niektórzy mówią, że zbożowe kręgi są wielką mistyfikacją.
hum (to)
The computers were humming away.
start learning
brzęczeć, buczeć
to make a low continuous sound
Komputery buczały dalej.
hypothesis
start learning
hipoteza
interior
Would you like to see the interior of the castle?
start learning
wnętrze
Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
intricate
Some say there is a group of people going around the world creating these intricate patters in fields as some kind of practical joke!
start learning
zawiły, skomplikowany
Niektórzy mówią, że to grupa osób objeżdża cały świat i tworzy te skomplikowane wzory na polach, jako rodzaj jakiegoś żartu!
judge (to)
start learning
osądzać, sądzić
lens
start learning
soczewka
meteorological
Some say crop circles are a result of meteorological forces.
start learning
meteorologiczny
Niektórzy mówią, że kręgi zbożowe są wynikiem sił meteorologicznych.
organic
start learning
naturalny
physicist
start learning
fizyk
power cut
I was reading in bed when suddenly the lights went out. I thought there had been a power cut
start learning
awaria zasilania prądu elektrycznego
Czytałem w łóżku, gdy nagle zgasło światło. Myślałem, że doszło do awarii zasilania.
prankster
I was such a little prankster at school. I'm not surprised I used to get into trouble often.
start learning
dowcipniś, psotnik
Byłem niezłym dowcipnisiem w szkole. Nie dziwię się że miałem zwyczaj wpadać często w kłopoty.
precision
The scale and precision of shapes is quite amazing.
start learning
precyzja
Skala i precyzja kształtów jest dość niesamowita.
press (to)
start learning
naciśnij (do)
resemble (to)
start learning
przypominają (to)
reveal (to)
The article reveals to us the mystery behind crop circles.
start learning
ujawnić (do)
Artykuł ukazuje nam tajemnicę kręgów zbożowych.
scale
start learning
skala
span (to)
Crop circles normally appear over the span of one night and can be seen the next day.
start learning
okres (to)
the length of time that something lasts or is able to continue
Kręgi w zbożu zwykle pojawiają się w ciągu jednej nocy i można zobaczyć je następnego dnia.
synchronization
start learning
synchronizacja
unexplained
Crop circles have been around for years, and occur all over the world, but still remain unexplained.
start learning
niewyjaśnione
Kręgi w zbożu są od lat, i występują na całym świecie, ale wciąż pozostają niewyjaśnione.
unidentified
start learning
niezidentyfikowany
untouched
Huge areas of the field that were untouched the night before were now flattened forming an intricate pattern.
start learning
nietknięty
Ogromne obszary pola, które były nietknięte w nocy były teraz spłaszczone tworząc skomplikowany wzór.
wheat
start learning
pszenica

You must sign in to write a comment