UE SPKTS 1

 0    53 flashcards    sylwiadominiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polityka spójności
start learning
Cohesion policy
jedność
start learning
unity
państwa kandydujące
start learning
candidate countries
państwa członkowskie
start learning
Member States
rozszerzenie UE
start learning
EU enlargement
wstępować do UE
start learning
join the EU
kryteria kopenhaskie
start learning
Copenhagen criteria
Kongres Haski
start learning
Hague Congress
traktat z Maastricht
start learning
Treaty of Maastricht
strefa euro
start learning
Eurozone
Europejski Akt Jednolity
start learning
The European Single Act
państwa ubiegające się o członkostwo
start learning
applicant countries
Parlament Europejski
start learning
The European Parliament
Rada EU
start learning
the Council of UE
Rada Europy
start learning
Council of Europe
Rada Europejska
start learning
The European Council
wspólnie zadecydować
start learning
decide jointly
podwójna większość
start learning
double majority
prezydencja
start learning
The Presidency
Trybunał Obrachunkowy
start learning
Court of Auditors
TRybunał Sprawiedliwości
start learning
The Court of Justice
uznać prawo za wiążące
start learning
find the law binding
osoby spoza EU
start learning
non-EU nationals
Agenda Cyfrowa
start learning
Digital Agenda
państwo przystępujące
start learning
acceding country
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable growth
gospodarka niskoemisyjna
start learning
low-carbon economy
zwiększać konkurencyjność
start learning
boost competitiveness
europejska polityka regionalna
start learning
European regional policy
fundusze strukturalne
start learning
Structural Funds
euroregiony
start learning
Euroregions
Strategia Europa 2020
start learning
2020 Strategy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
start learning
European Regional Development Fund
Fundusz Spójności
start learning
Cohesion Fund
Europejski Fundusz Społeczny
start learning
The European Social Fund
Europejski Fundusz Rolny
start learning
European Agricultural Fund
Europejski Fundusz morski i Rybacki
start learning
The European Maritime and Fisheries Fund
włączenie społeczne
start learning
social inclusion
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
start learning
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
małe i średnie przedsiębiorstwa
start learning
small and medium-sized enterprises SME
społeczeństwo obywatelskie
start learning
civil society
wspólnota
start learning
community
instytucje
start learning
Institutions, communities
Dyrekcje Generalne
start learning
DGs
Europejski Obszar Gospodarczy
start learning
European Economic Area
Europejska Wspólnota Gospodarcza
start learning
European Economic Community (EEC)
EUropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
start learning
European Free Trade Association
powszechnie dostępna polityka
start learning
mainstreaming
branie pod uwagę
start learning
mainstreaming
klauzula rendez-vous
start learning
rendez-vous clause
strona zainteresowana
start learning
stakeholder
przejrzystość
start learning
transparency
kraj spoza unii
start learning
third country

You must sign in to write a comment