ubezpieczenia 1

 0    63 flashcards    agatasmigerska
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

franszyza redukcyjna
start learning
deducible

zakres ubezpieczenia
start learning
scope of insurance cover, coverage, scope of cover

szkoda na osobie
start learning
injury to the person/personal injury

szkoda w mieniu
start learning
loss/damage to property, property damage

poszkodowany
start learning
wronged party/injured

rażące niedbalstwo
start learning
gross negligence

okres ubezpieczenia
start learning
insurance period

subrogation

ruchomości
start learning
movable property/movables

coverage

ochrona rozszerzona o
start learning
coverage extended to include...

osoba trzecia
start learning
third party

wskaźnik szkodowości
start learning
loss ratio

general terms and conditions of Insurance

ubezpieczenie obowiązkowe
start learning
compulsory insurance

pokrywać szkody, wynagradzać straty
start learning
indemnify /to be indemnify

pełnomocnik/prokurent, upoważnienie
start learning
proxy

OC (ogólne)
start learning
general liability

suma gwarancyjna
start learning
guarantee sum

czysta strata finansowa
start learning
pure financial loss

podwykonawca
start learning
subcontractor

rzeczy w pieczy
start learning
objects being under care

oc przechowawcy
start learning
stored property liability / care custody control

rzeczy w obróbce
start learning
objects handed in for processing

OC za produkt
start learning
product liability

OC pracodawcy
start learning
employer's liability/ damages/losses to emploees

usunięcie
start learning
removal

usunięcie pozostałości po szkodzie
start learning
debris removal

zastąpienie
start learning
replacing

przekazany przedmiot pracy/usługi
start learning
in subject of rendered work of service

włączenie
start learning
inclusion incorporation

rozszerzenie
start learning
extension

spowodowany przez
start learning
due to / caused by

szkody poniesione przez
start learning
losses sustained by/ incurred by

najem, dzierżawa
start learning
tenancy

tenant

niezależnie od/bez względu na
start learning
regardless of sth

w tym celu
start learning
for that purpose

substancje niebezpieczne
start learning
hazardous materials/ substances

szkody związane z czymś
start learning
damage arising from sth

straty zaistniałe na skutek błędów
start learning
losses arising from errors

na mocy niniejszej umowy
start learning
hereunder

naruszenie czegoś
start learning
infringement of sth

środek transportu, transport, przekazanie
start learning
conveyance/ mean of transport

choroba zakaźna
start learning
infectious diseases

pochodzące od
start learning
originating from

rękojmia, gwarancja
start learning
warranty

ubepieczający
start learning
Policy holder, Insured

ubezpieczony
start learning
Insured Party

wina umyślna
start learning
intentional fault/guilt

nie przekraczający
start learning
not exceeding

fees

kary pieniężne/finansowe
start learning
pecuniary penalties


hurricane

flood

trzęsienie ziemi
start learning
eartquake

subsidence

avalanche

celowe uszkodzenie
start learning
malicious damage

kradzież(ogólnie np. zwykła)
start learning
theft

kradzież z włamaniem
start learning
burglary

robbery


You must sign in to write a comment