U 12. Competition Law

 0    66 flashcards    mariakanty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozporządzenie
start learning
regulation
dyrektywa
start learning
directive
Trybunał Sprawiedliwości Uni Europejskiej
start learning
Court of Justice of the European Union
Państwa Członkowskie
start learning
Member States
właściwe władze
start learning
competent authorities
sprzeczny z dobrymi obyczajami
start learning
contra bona fides / contrary to good morals
przekupstwo
start learning
przekupstwo in English
corruption
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
start learning
interference with contractual relations
oszukańczy
start learning
fraudulent
utrudnianie dostępu do rynku
start learning
creation of barriers to entry
oznaczenie pochodzenia geograficznego
start learning
indication of geographical origin
tajemnica przedsiębiorstwa
start learning
trade secret
wprowadzające w błąd
start learning
misleading
pomawianie
start learning
defamation
naśladownictwo produktów
start learning
passing off / passing-off
sprzedaż lawinowa
start learning
pyramid selling
czyn nieuczciwej konkurencji
start learning
tort of unfair competition / act of unfair competition
kartel
start learning
cartel
koncentracja
start learning
concentration
konkurenci
start learning
competitors
milcząca zmowa
start learning
tacit collusion
monopol
start learning
monopoly
nadużywanie pozycji dominującej
start learning
abuse of a dominant position
narzucanie nadmiernie wygórowanych cen
start learning
excessive pricing
narzucanie rażąco niskich cen
start learning
predatory pricing
nieuczciwe praktyki handlowe / nieuczciwe praktyki rynkowe
start learning
unfair commercial practices
ograniczanie produkcji lub zbytu
start learning
limitation of supply or production / output limitation
podział rynku
start learning
market sharing
połączenie
start learning
merger
porozumienia cenowe
start learning
price fixing agreement
porozumienie
start learning
agreement
porozumienie pionowe / porozumienie wertykalne
start learning
vertical agreement
postępowanie antymonopolowe
start learning
antitrust process / antitrust proceeding / antitrust proceedings
praktyki ograniczające konkurencję
start learning
practices in restraint of trade
praktyki uzgodnione
start learning
concerted practices
program łagodzenia sankcji / program łagodzenia kar
start learning
leniency programme
przedsiębiorstwo / przedsiębiorca
start learning
undertaking
przejęcie
start learning
acquisition
przejęcie kontroli
start learning
acquisition of control
rynek właściwy
start learning
relevant market
trust
start learning
trust
ustalanie cen
start learning
price fixing
uzgadnianie warunków składanych ofert przetargowych
start learning
bid-rigging
wspólne przedsiębiorstwo / wspólny przedsiębiorca
start learning
joint venture
wspólny plan połączenia transgranicznego
start learning
common draft terms of cross-border merger
zachowania paralelne / zachowania równoległe
start learning
parallel behavior
zgłoszenie koncentracji
start learning
notification of concentration
zmowa
start learning
collusion
związek przedsiębiorstw / związek przedsiębiorców
start learning
association of undertakings
nałożyć
start learning
impose
utrwalone orzecznictwo
start learning
settled case-law
przypisać
start learning
impute
osobowość prawna
start learning
legal personality
zachowanie
start learning
conduct / behaviour
obalić
start learning
rebut
domniemanie
start learning
presumption
jednoznacznie
start learning
unequivocally
odpowiedzialny solidarnie
start learning
jointly and severally liable / solidarily liable
grzywna
start learning
fine
powołać dowody
start learning
adduce evidence
naruszenie
start learning
infringement / breach / violation
spółka zależna
start learning
subsidiary
spółka dominująca
start learning
parent company / parent
decydujący wpływ
start learning
decisive influence
okoliczności obciążające
start learning
aggravating circumstances
okoliczności łagodzące
start learning
mitigating circumstances

You must sign in to write a comment