trudne wyrazy

 0    7 flashcards    anusia12350
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Waiter: Can I take your order, please? Guest I: Yes. We'd like sweet and sour pork and rice. Waiter: Would you like anything to drink? Guest I: We'd like a bottle of red wine, please. Waiter: How about dessert? Guest I: Let me see... Peaches and cream for me. What about you, darling? Guest II: Custard and fruit would be nice, I think. Waiter: Is that all? Guest I: Yes, that's all.
start learning
Kelner: Czy mogę przyjąć zamówienie, proszę? Gość I: Tak. Chcielibyśmy słodki i kwaśny wieprzowiny i ryżu. Kelner: Czy chcesz coś do picia? Gość I: Chcielibyśmy butelkę czerwonego wina, proszę. Kelner: Jak o deser? Gość I: Pozwól mi zobaczyć ... Brzoskwinie i krem przeznaczony również dla mnie Co o tobie, kochanie? Gość II: Custard i owoców byłoby miło, tak myślę. Kelner: Czy to wszystko? Gość I: Tak, to wszystko
- Awful, doctor. - What's the trouble? - I'm not feeling well. I've got a sore throat, runny nose and my chest hurts. - How long have you been like this? - Three or four days. - You look feverish. I'd better take your temperature. Now, breathe deeply. Cough, please. I think you've got flu: there's a lot of it about. - What should I do? - I'll prescribe an antibiotic. Take two teaspoons of this medicine twice a day. And you must stay in bed for a week. - Isn't that too long? I have to work! - For
start learning
- Awful, lekarz. - Co kłopoty? - Nie czuję dobrze. Mam ból gardła, katar i moja klatka piersiowa boli. - Jak długo jesteś w ten sposób? - Trzy lub cztery dni r. - Wyglądasz gorączkowe. Lepiej mierzyć temperaturę. Teraz, oddychaj głęboko. Kaszel, proszę. Myślę, że masz grypę: istnieje wiele jej temat. - Co mam zrobić? - Ja przepisać antybiotyk. Weź dwie łyżeczki tego leku dwa razy dziennie. I musisz leżeć w łóżku przez tydzień. - Czy to nie za długo? Mam do pracy! - Zapomnij o tym. Musisz zadbać
Marvin Just what I need! I've got a really urgent copying job and the photocopier's on the blink. Cherie What's the matter with it? Marvin I'm not sure, but when this light is blinking, it means the machine is out of order. Cherie Don't worry, I'll call the Service Department. They can normally get a technician here in under half and hour. Marvin Thanks a lot. This sort of things always seems to happen when I've got an urgent job to do. Cherie I know. It can be really frustrating at times.
start learning
Marvin Wystarczy, czego potrzebuję! Mam bardzo pilną robotę kopiowania i kserokopiarka jest na mrugnięcie. Cherie Co się stało z nim? Marvin nie jestem pewien, ale kiedy to światło miga, oznacza to, że urządzenie jest w porządku. Cherie Nie martw się, zadzwonię z Działem Technicznym. Mogą normalnie dostać się z technikiem tu pod pół godziny. Marvin Dziękuję bardzo. Tego typu rzeczy zawsze wydaje się stanie, gdy mam pilną pracę do wykonania. Cherie wiem. To może być naprawdę frustrujące czasami.
- Hello. - Hello, can I help you? - I'm interested in rent a room. - Ok, what you want to know? - How big is the room and is it have a furniture? - The room have 50m2 and have bed, table and chair. - What are the rent conditions? - Monthly rent is 25 pounds and you can`t have guests between 10p.m. and 6a.m. - What is neighbourhood and neighbours? - The neighbourhood is secure and the neghbours are the people in middle 20 years old. - Thank you.
start learning
- Witam. - Witam, mogę pomóc? - Interesuje mnie wynajęcie pokoju. - Ok, co chcesz wiedzieć? - Jak duży jest pokój i mieć meble? - Pokój ma 50m2 i posiada łóżko, stolik i krzesło. - Jakie są warunki wynajmu? - Miesięczny czynsz wynosi 25 funtów i można `t mieć gości między 10p.m. i 6a.m. - Co to jest okolica i sąsiedzi? - Okolica jest bezpieczna i neghbours są ludzie w połowie 20 lat. - Dziękuję.
- Hello Bob. - Hello Tom. What`s up? - You were on the last language meeting and you know what happend there. Could you tell me that? - Yes, I could. That meeting was in geography class in our school and there were people from our group. - About what were you talking? - We were talking about the past meetings and the results of them. At the end we were estimating all course. - And how were you estimate it? - Both the entranters and promotors were estimate it very good.
start learning
- Witaj Bob. - Cześć Tomek. Co jest? - Był pan na ostatnim posiedzeniu języka i wiecie co sie stalo tam. Czy możesz mi powiedzieć, że? - Tak, mogę. To spotkanie było w klasie geografii w naszej szkole i nie było osób z naszej grupy. - O czym rozmawiałeś? - Rozmawialiśmy o ostatnich spotkaniach, a wyniki z nich. Pod koniec byliśmy szacowania wszystkie przebieg. - A jak było można oszacować go? - Zarówno entranters i promotory zostały szacują, że bardzo dobre.
- Do you mind that I open the window? - Yes, because is cold outside, can you close it? - I`m sorry but I can`t, because is hot here and I need some cold air. - So, can you close it for 10 minutes? - I think you can go out the compartment by 15 minutes and when you came back the window will be closed. Do you agree? - Yes, I agree.
start learning
- Czy nie masz nic przeciwko, że mogę otworzyć okno? - Tak, bo na zewnątrz jest zimno, można go zamknąć? - Przykro mi ale nie mogę `t, bo jest gorąco tutaj i muszę trochę zimnego powietrza. - Tak, można go zamknąć na 10 minut? - Myślę, że można iść do przedziału przez 15 minut, a kiedy wrócił okno zostanie zamknięte. Zgadzasz się? - Tak, zgadzam się.
A: Good morning. What can I help you? B: I am looking for a new computer for my son. What could you recommend for me? A: It depends on the applications. Are you going to buy a laptop or a desktop computer? B: I'm going to buy a laptop, because We often travel around the country. A: For which purpose serve it, to games, learning for example? B: My son very likes playing different games on the computer. Our desktop computer is too old to play a new games, so I must buy a new hardware. A: Well, let
start learning
: Dzień dobry. Co mogę Ci pomóc? B: Szukam nowego komputera dla mojego syna. Co można polecić dla mnie?: To zależy od aplikacji. Czy zamierzasz kupić laptopa lub komputera stacjonarnego? B: Mam zamiar kupić laptopa, bo często podróżować po kraju.: Do jakich celów służyć jej do gier, nauki na przykład? B: Mój syn bardzo lubi grać w różne gry na komputerze. Nasz komputer stacjonarny jest zbyt stary, aby zagrać w nowe gry, więc muszę kupić nowy sprzęt. Cóż, niech pomyślę. Mam dwie propozycje, MSI

You must sign in to write a comment