Translation 5-8

 0    69 flashcards    rzezio0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Proponuje, by donieść na niego na policje.
start learning
. I sugest reporsting him to the police
Minister chce, aby wojsko zabezpieczało nasze bezpieczeństwo.
start learning
The minister wants the army to take care of our safety.
Najwyższy czas, abyśmy przedyskutowali bieżące wydarzenia
start learning
It is high time we discussed the current events.
Zamiast szeptać coś do siebie nawzajemm, lepiej powiedzieć nam co mamy robić.
start learning
Instead of whispering something to each other, you had better tell us what we are to do.
Wyglądasz jak pomnik, który zbudowano co najmniej swa wieki temu
start learning
You look like a monument which was built at least two centuries ago.
Własnie miałem zgasić papierosa, kiedy wszedł konduktor. Ukarał mnie mandatem.
start learning
I was just about to put out the cigarette, when the conductor came in. He punished me with a ticket.
Widziałem jak dałeś coś człowiekowi, który siedział obok Ciebie.
start learning
I saw you give something to the man who was sitting next to you.
To Pan johnson przemawiał w imieniu cGubernatora
start learning
It was MR Johnson who spoke on behalf of the Governor.
Nie uda sie nam polepszyć naszych stosunków, jeśli nei zaczniemy sobie ufać
start learning
We will not succed in improving our relation ship if we dont start trusting each other.
Ta sprawa nas wcale nie dotyczy, co daje nam dodatkową przewagę.
start learning
This issue(case) does not concern us at all, which gives us an additional advantage.
Mimo tego, iż ośmieliłes się nazwać mnie głupcem, nie chce mi się z Tobą walczyć
start learning
In spite of the fact that you dared to call me a foll, I dont feel like fighting with you.
Im wiecej członków załogi mówi po angielsku, tym lot jest bardziej przyjazny
start learning
The mre members of the crew speak English, the more friendly fly is.
Zmusiłem go, by dalej pracował dla Ciebie
start learning
I made him go on working for you.
To co powiedziałes, to nie jest poprawny opis sytuacji
start learning
What you have said is not correct description of the situation.
Ona cierpi na raka, co powoduje, że jej mąż jest bardzo zmartwiony
start learning
She suffers from cancer which makes her husband worry a lot.
Powiedziano mi, że rząd zamierza zmienić budżet
start learning
I have been told that the Goverment are going to change the budget.
Tak się złożyło, że byłem na sali, kiedy zaprzeczałeś tego, iż ukradłes ten samochód.
start learning
I happend to be present in the room when you were denying stealing that car.
Uniwersytet informował nas o zmianach w pogodzie, abyśmy mogli uniknąc katastrofy.
start learning
University was imforming us about the changes in weather, so that we could avoid a catastrophe
Podczas gdy ona bawiła się lalką, on udawał, że odrabia lekcje
start learning
While she was playing with her doll, he was pretending to be doing his homewrok.
Nie warto dawać mu prezentów. Nie będzie o tym pamiętał.
start learning
It's not worth giving him gifts. He won't remember about it
Kiedy byłem małym dzieckiem, często chowałem ksiązki mojego brata. Nie lubił tych żartów
start learning
When i was a small child, I often used to hide my brother's books. He didnt like those jokes.
Nie bede mógł ich dłuzej znosić, jeżeli nie przestaną czynić tych niemiłych uwag
start learning
I will not put up with them anymore if they dont stop making those rude remarks.
Sprawiłem, że zaczął szanować swoich rodziców, co wcale nie było takie łatwe.
start learning
I made him begin to respect his parents, which was not all that easy (was not so easy at all)
Albo pozbędziesz się tego starego samochodu, albo dalej bedziesz spędzać czas naprawiając go.
start learning
You will either get rid of that old car or you will keep spending your time repearing it
Rząd zaproponował, by problem niedoboru nauczycieli języka angielskiego rozwiązać poprzez zaproponowanie językowcom lepszych wynagrodzeń.
start learning
The Goverment suggested solving the problem of the shortage of English teachers by offering a better salary to language teachers.
Zachowujesz się, jakbyś był członkiem parlamentu, a nie jesteś nawet pełnoetatowym urzędnikiem.
start learning
You are behaving as if you were a member of a Parliment, but yo are not even a full-time clerk.
Wiele Ci zawdzięcam. Gdybyś nie poprawił błedów w moim wypracowaniu, oblałbym semestr.
start learning
I owe you a great deal. If you dan't corrected the mistakes in my paper, i would have failed the term.
Oskarżono mnie o to, że wymyślał całą tą historie.
start learning
I was accused of making up all that story.
Ludzie na Twoim stanowisku powinni lepiej dogadywać się (lepiej żyć) z innymi.
start learning
People with your position should get on better with others
Chcę, abyś zaczął dbać o formę. Zacznij lepiej uprawiać jakiś sport zamiast brać te leki.
start learning
I want you to begin to keep fit. You had better take up some sport instead of taking this medicine.
Nie mogłem oprzeć się podejrzeniu, że oni coś knuli.
start learning
I could not help suspecting that they were getting up to something.
Muszę dać moją teczkę do naprawy. Zamek sie popsuł.
start learning
I must have my briefcase mended. That lock has failed.
Nie warto mu nic tłumaczyć. Nie jest zdolny do zrozumienia takich rzeczy.
start learning
It's not worth explaining anything to him. He is not capable of understanding such things. (able to understand)
Gdybyś przestał wypowiadać się za zmianami, dyrektor może zacząłby Ci ufać. Spróbuj.
start learning
If you stopped speaking in favour of changes, the director could begin to trust you.
Policjanci ukryli się za samochodem aby przemytnik ich nie zauważył.
start learning
The policeman hid behind the car so that the smuggler could not notice him.
Uwaga dorosłego człowieka jest lepsza niż małego dziecka.
start learning
Te attention of an adult is better that of a small child.
Ta scena jest bardziej dynamiczna, niż ta, która widzieliśmy wczoraj.
start learning
This scene is more dynamic that the one (which) we saw yesterday.
Skorzytamy na zmianach pod warunkiem, że nie będziemy unikać płacenia podatków.
start learning
We will benefit from the changes on condition that we dont avoid paying taxes.
Zredukuj palenia, lub w przeciwnym razie będziesz w przyszłości cierpiał na jakąs poważna chorobę. Jak to się stało, że nie udało wam sie złapać tego przestępcy?
start learning
Cut down on smoking or else you will suffer from some serious disease in the future.
Oskarżył mnie o to, iż zaprzeczam sam sobie, co spowodowało, że przestałem im ufać.
start learning
He accused me of contradicting myself, which made me stop trusting him (which cause me to stop trusting him)
Unikaj chodzenia na pole w tą pogode. Nigdy przedtem temperatura tutaj nie była tak wysoka.
start learning
Avoid going to the field in this weather. Never before has the temperature here been so high.
To już trzy lata od kiedy ostatnio byłem za granicą.
start learning
It is tree years since I last was abroad.
Nie ma sensu zakładać garnituru na przyjęcie urodzinowe kolegi.
start learning
There is no point in (It's no use) putting on a suit for a friend's birthday party.
Czekaj aż zamknę brame. W przeciwnym razie możesz zostac zaatakowany przez psy.
start learning
Wait until i shut (have shut) the gate. Otherwise you may be attacked by the dogs.
Właśnie miałem wstać kiedy poczułem ten ból w plecach.
start learning
I was just about to get up when i felt that fain in my back
Ależ wejdź, nie bedziemy rozmawiac w korytarzu.
start learning
Do come in, we wont talk in the hall.
Kiedy zatrzymaliśmy sie, aby coś zjeśc, tata powiedział, że powinniśmy przestac kupować te amerykańskie hamburgery
start learning
When we stopped to eat something, our father said that we should stop buying those american hamburgers.
Ma pan powiedziec gościom, ze przemawia Pan w imieniu Prezydenta.
start learning
You are to tell the guests thatyou are speaking on behalf of the President.
Chciałbym byś obszedł się bez tłumaczenia. Nie mozemy nikomu wyjawić czegoś, co jest tajemnica wagi państwowej.
start learning
I would like you to do without an interpreter. We can't reveal to anybody something that is a top secret.
Nalegam, byś oddał w końcu ten samochów do naprawy.
start learning
I insist on your having this car repaired.
Ciagle narzekał na swojego szefa. Mówił, ze dawał mu niewykonalne zadania.
start learning
He kept complaining about his boss. He said that he was giving him unfeasible task.
Nie wolno Tobie szczerzyć zębów do członka Rządu i oskarżac go o to, że jest nierozsądny.
start learning
You are not allowed to grin at a Government member and accuse him of being unreasonable.
Otrzymawszy pozwolenia, udałem sie do Centrum Prasowego Rządu.
start learning
Having received the permission, i headed for the Goverment's Press Centre.
Policjant zmusił przemytnika, by powiedział mu, gdzie jest reszta narkotyków
start learning
The policeman made the smuggler tell him where the rest of the drugs was.
Nie chce mi sie dawac mu tego prezentu.
start learning
I dont feel like giving this gift to him.
Własnie wtedy on zaprzeczył, ze ukradł ten samochód.
start learning
That's when he denied stealing that car.
To już piąty raz, kiedy wspomniałeś o moim złym doświadczeniu.
start learning
It's the fifth time you have mentioned my bad experience.
Nie jestem przyzwyczajony, by nazywano mnie staroświeckim urzednikiem.
start learning
I'm not used to being called an old-fashioned clerk.
Najwyższy czas byś przestał psuć swoje dzieci.
start learning
It's high time you stopped spoiling your children.
Wyczekuje pańskiej odpowiedzi dotyczącej tej sprawy.
start learning
I am looking forward to (reciving) your answer concerning this issue.
Nie mogłem się powstrzymać, by nie zaproponować mu drinka.
start learning
I couldn't help offering a drink to him.
Daj mi inną ksiązke, która przekona mnie, że Einstein ma racje.
start learning
Give me another book which will convince me that Einstein was right.
Powinieneś był powiedziec sędziemu, że to nie była sprawiedliwośc tylko komedia
start learning
You should have told the judge that it was not justice but a comedy.
Ten sześciodrzwiowy samochód wygląda jak pojazd z marsa.
start learning
This six-door car looks like a vehicle from Mars.
Nie chce tego kapelusza. Daj mi ten, który nosiłes w zeszła niedziele.
start learning
I dont want this hat. Give me the one you wore last saturday.
Zamiast ufać mi jak bratu, traktujesz mnie jak wroga.
start learning
Instead of trusting me as (like) your brother, you treat me (you are treating me) like an enemy.
Problem tkwi w tym, że widział, jak dałem Tobie ten klejnot.
start learning
The problem is that he saw me give you that jewel.
Nie warto iśc z tym do sądu. Proponuje, aby oni nie robili wiecej takich żartów
start learning
It's not worth going to court with this. I suggest that they should not make such jokes any more.
Jak to sie stało, że nie udało się wam złapać tego przestępce?
start learning
How did it come about (happen) that you failed to catch that criminal?

You must sign in to write a comment