Tłumaczenia - test 2

 0    32 flashcards    adamtargos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mohammed bin Salman announced plans to build a new city on the Red Sea coast, promising a lifestyle not available in today’s Saudi Arabia as he seeks to remake the kingdom in a time of dwindling resources.
start learning
Mohammed bin Salman ogłosił plany budowy nowego miasta na wybrzeżu Morza Czerwonego, obiecując styl życia niedostępny w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, gdyż dąży do przekonstruowania królestwa w czasach kurczących się zasobów.
His government has cut subsidies, slashed spending to trim the budget deficit and it plans to introduce value-added taxation next year to raise non-oil revenue.
start learning
Jego rząd obniżył dotacje, zmniejszył wydatki, aby zmniejszyć deficyt budżetowy i planuje wprowadzić podatek od wartości dodanej w przyszłym roku, aby podnieść przychody nie pochodzące z ropy naftowej.
The project will be backed by more than $500 billion from the Saudi government and includes a bridge spanning the proposed city to Egypt and the rest of Africa.
start learning
Projekt zostanie wsparty ponad 500 miliardami dolarów od rządu saudyjskiego i obejmuje most łączący proponowane miasto z Egiptem i resztą Afryki.
The new project will likely surprise investors still trying to take stock of a series of major announcements made by the prince
start learning
Nowy projekt prawdopodobnie zaskoczy inwestorów, którzy wciąż próbują podsumować serię głównych zapowiedzi księcia
take stock of
start learning
podsumować
meteoric
start learning
błyskawiczny
still grappling with how to speed up change without crippling the economy and clashing with the kingdom’s conservative religious establishment
start learning
wciąż zmagający się z tym, jak przyspieszyć zmiany bez paraliżowania gospodarki i zderzenia z konserwatywnym establishmentem religijnym królestwa
Part of the appeal of Uber is that drivers are under tremendous pressure to deliver a pleasant, safe, prompt, and clean experience for the passengers
start learning
Częścią zachwytu związanym z Uberem jest to, że kierowcy są pod ogromną presją, aby zapewnić pasażerom przyjemne, bezpieczne, szybkie i bezproblemowe doświadczenie
Automakers, ride-hailing firms, and tech startups have been forging loose alliances in an effort to advance self-driving technology.
start learning
Producenci samochodów, firmy oferujące transport pasażerski a także start-upy technologiczne zawierają luźne sojusze aby rozwijać technologię autonomicznego prowadzenia pojazdów.
No financial details were disclosed for the purchase, which would be a massive new investment for Uber and mark a change from Uber’s long-standing business model where contractor drivers maintain their own car
start learning
Żadne szczegóły finansowe nie zostały ujawnione dla zakupu, który byłby ogromną nową inwestycją dla Ubera i oznaczałby zmianę od długiego modelu biznesowego Ubera, w którym kierowcy kontraktowi utrzymują własny samochód
Despite a problem-plagued year in which the program has been sued by rival (Waymo) and lost its tech chief as a result, Uber is doubling down on its commitment to being a leader in bringing self-driving cars to the streets
start learning
Pomimo usianego problemami roku, w którym program został pozwany przez rywala (Waymo) i utracił w ten sposób swojego dyrektora ds. Technologii, Uber podwoił starania aby zostać liderem we wprowadzaniu autonomicznych-samochodów na ulice
KITTED out with cameras and other sensors
start learning
WYPOSAŻONY w kamery i inne czujniki
It's hard for us to pinpoint
start learning
Ciężko nam to wskazać
it can flex up and flex down based on how the technology is evolving
start learning
może się zmienić w obie strony w zależności od ewolucji technologii
Uber is doubling-down on its commitment
start learning
Uber podwaja swoje zaangażowanie
a way to overcome setbacks at its autonomous driving division
start learning
sposób na pokonanie niepowodzeń w autonomicznym dziale jazdy
Their accomplishments are formidable on their own, and even more so given how hard it can be to establish inroads into industries and job titles traditionally dominated by men
start learning
Są one kobietami, które tworzą wielomiliardowe marki, dyktują warunki na runkach finansowych oraz przemierzają świat by zawierad międzynarodowe umowy i dostarczad/nieśd pomoc
They’re women who are building billion-dollar brands, calling the shots in the financial markets, and crisscrossing the globe to broker international agreements and provide aid.
start learning
To kobiety, które budują markę z bilionem dolarów, nazywają strzały na rynkach finansowych i krążą po świecie, by pośredniczyć w międzynarodowych umowach i udzielać pomocy.
Many members of this year's Forbes Most Powerful Women’s list represent a changing of the guard that may lead to extraordinary global gains in the near future.
start learning
Wiele z członkio tegorocznej Listy Najbardziej Wpływowych Kobiet magazynu Forbes reprezentuje zmianę warty, która może prowadzid do niezwykłych globalnych korzyści w bliskiej przyszłości.
The four criteria that Forbes takes into account while determining the worthiest candidates are money media presence; spheres of influence; and impact, analysed both within the context of each woman’s field and outside of it.
start learning
Cztery kryteria, które Forbes wziął pod uwagę określając najwartościowsze kandydatki to pieniądze, obecnośd w mediach, sfery wpływu oraz oddziaływanie analizowane zarówno w kontekście obszaru działalności każdej z kobiet jak i poza nim.
May was handed the mandate after her predecessor David Cameron stepped down
start learning
May dostała mandat po tym, jak jej poprzednik David Cameron ustąpił
Their accomplishments are formidable
start learning
Ich osiągnięcia są ogromne
an indelible and lasting impact
start learning
nieusuwalny i trwały wpływ
'That is not novel enough'. IPhone X that was released last Friday seems to be specifically designed as to be resistant to such a criticism.
start learning
"To nie jest wystarczająco nowatorskie". IPhone X wydany w ubiegły piątek wydaje się być specjalnie zaprojektowany, aby być odpornym na taką krytykę.
Fervor arround iPhone X hasn't stopped Apple from earning more than expected in last 3 months
start learning
Ferwor wokół iPhone'a X nie powstrzymał Apple od zarobienia więcej niż się spodziewano w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Apple's executives expressed their huge hopes for fast software and services development among booming middle classes in China and India
start learning
Kierownictwo Apple wyraziło ogromne nadzieje na szybki rozwój oprogramowania i usług wśród dynamicznie rozwijających się klas średnich w Chinach i Indiach
Apple's fiscal performance in quarter 4 may indicate whether consumers are looking forward to a new model to splurge money during holidays
start learning
Wydajność fiskalna Apple w czwartym kwartale może wskazywać, czy konsumenci czekają na nowy model, aby wydać pieniądze podczas świąt
They support what is important for us, namely, building the transparency at the international level and exerting pressure upon the countries that block this process
start learning
Wspierają to, co jest dla nas ważne, a mianowicie budują przejrzystość na poziomie międzynarodowym i wywierają presję na kraje blokujące ten proces
tax heaven
start learning
tax heaven in English
raj podatkowy
leaked documents
start learning
wyciekły dokumenty
predecessor
start learning
poprzednik
tax evasion and money laundering
start learning
uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy

You must sign in to write a comment