terminy info 2

 0    800 flashcards    olajezewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chart effect options
start learning
opcje efektów wykresu
chart sheet
start learning
arkusz wykresu
chat room
start learning
pokój czatowy, pokój rozmów
check sum
start learning
suma kontrolna
chip
start learning
czip (komputerowy)
choice group
start learning
grupa wyborów
choicepoint
start learning
punkt wyboru
chooser
start learning
wybierający
cipher mode
start learning
tryb szyfrowania
circular reference
start learning
odwołanie cykliczne
class
start learning
klasa (w programowaniu)
Class 1
start learning
pierwsza klasa faksu
Class 2
start learning
druga klasa faksu
class 4
start learning
klasa czwarta (parametr połączeń bezprzewodowych)
class coupling
start learning
sprzężenie klas
class D IP
start learning
klasa D adresu użytkownika komputera
class description
start learning
opis klasy
class designer
start learning
projektant klas
class factory
start learning
fabryka klas
class hierarchy
start learning
hierarchia klas
class library
start learning
biblioteka klas (w programowaniu)
class module
start learning
moduł klasy
class selector
start learning
selektor klasy
classic mode
start learning
tryb klasyczny
classic view
start learning
wygląd klasyczny
classifier role
start learning
rola klasyfikatora
CLASSPATH
start learning
ścieżka używana w środowisku JAVA
clean installation
start learning
czysta instalacja
clean system
start learning
czysty system
clear to send
start learning
gotowy do wysłania
cleartext
start learning
zwykły tekst
click distance
start learning
dystans kliknięć
client application
start learning
aplikacja kliencka
client area
start learning
obszar programu klienta
client computer
start learning
klient
client context
start learning
kontekst klienta
client coordinate
start learning
współrzędna klienta
client region
start learning
region kliencki
client-server
start learning
typu klient-serwer
client-server architecture
start learning
architektura klient-serwer
client-server model
start learning
model klient-serwer
client-server network
start learning
sieć typu klient-serwer
clip collection
start learning
kolekcja klipów
clip creation
start learning
tworzenie klipów
cloaking
start learning
cloaking (technika optymalizacji rankingu stron internetowych)
clock tick
start learning
tyknięcie zegara
clock vector
start learning
wektor zegarowy
closed content model
start learning
model zawartości zamkniętej
closed loop
start learning
pętla zamknięta (rozkazów)
closed shape
start learning
kształt zamknięty
cluster adapter
start learning
karta klastra
cluster network address
start learning
adres sieciowy klastra
clustered bar chart
start learning
wykres słupkowy grupowany
clustered column chart
start learning
wykres kolumnowy grupowany
CMS, Content Management System
start learning
CMS, system zarządzania treścią
co-authoring, coauthoring
start learning
współtworzenie
coarse language
start learning
wulgarny język
coaxial cable
start learning
kabel koncentryczny
COBOL
start learning
COBOL (język programowania)
code complete
start learning
kompletny kod
code freeze
start learning
zamrożenie kodu
code group
start learning
grupa kodu
code mask
start learning
maska kodu
code metric
start learning
metryka kodu
code page
start learning
strona kodowa (sposób na przypisanie poszczególnym kodom binarnym różnych znaków pisarskich)
code pane
start learning
okienko kodu
code point
start learning
punkt kodowy
code profiler
start learning
profiler kodu
code review
start learning
inspekcja kodu
code stub
start learning
procedura zastępcza, zalążek kodu
code-behind class
start learning
klasa związana z kodem
code-behind page
start learning
strona związana z kodem
codec
start learning
koder-dekoder
coding sheet
start learning
formularz kodowy
collaboration diagram
start learning
diagram współpracy
collection item
start learning
element kolekcji
collection probe
start learning
sonda kolekcji
colour gamut British English, color gamut American English
start learning
gama kolorów
colour index British English, color index American English
start learning
indeks kolorów
colour key British English, color key American English
start learning
klucz kolorów
colour map British English, color map American English
start learning
mapa kolorów
colour palette British English, color palette American English
start learning
paleta kolorów
colour profile British English, color profile American English
start learning
profil kolorów
colour separation British English, color separation American English
start learning
wyciągi barwne
colour table British English, color table American English
start learning
tabela kolorów
colour-space conversion British English, color-space conversion American English
start learning
konwersja przestrzeni kolorów
column area
start learning
obszar kolumn
column chart
start learning
wykres kolumnowy
column field
start learning
pole kolumny
column graph
start learning
wykres kolumnowy
column guide
start learning
prowadnice kolumn
column ordinal
start learning
numer kolumny
column selector
start learning
selektor kolumn
command bar
start learning
pasek poleceń
command control block
start learning
blok kontroli poleceń
command file
start learning
plik poleceń
command line
start learning
wiersz polecenia
command prompt
start learning
wiersz polecenia
command prompt window
start learning
okno wiersza polecenia
command timeout
start learning
limit czasu polecenia
comment mark
start learning
znacznik komentarza
commercial printing
start learning
drukowanie komercyjne
committed resource
start learning
zasób zatwierdzony
common type system
start learning
system typu wspólnego
communication channel
start learning
kanał komunikacyjny
communication interface
start learning
złącze komunikacyjne
communication line
start learning
linia komunikacyjna
communication pathway
start learning
ścieżka komunikacji
communication settings
start learning
ustawienia komunikacji
CompactFlash
start learning
CompactFlash (rodzaj karty pamięci)
compaction
start learning
kompaktowanie
company network
start learning
sieć firmowa
comparison criteria
start learning
kryteria porównawcze
comparison operator
start learning
operator porównania
compatibly
start learning
kompatybilnie
compile
start learning
kompilować, skompilować (komputerowo)
complex instruction set computer, CISC
start learning
komputer z rozbudowaną listą rozkazów
complex script
start learning
skrypt złożony
complex transition
start learning
przejście złożone
complex type
start learning
typ złożony
component database
start learning
baza danych składników
component diagram
start learning
diagram składników
component explorer
start learning
eksplorator składników
component gallery
start learning
galeria składników
computer abuse
start learning
nadużycie komputerowe
computer aided design and manufacture, CAD/CAM (skrót)
start learning
projektowanie i produkcja wspomagane komputerowo
computer aided instruction, CAI (skrót)
start learning
nauczanie wspomagane komputerowo
computer animation
start learning
animacja komputerowa
computer applications
start learning
aplikacje komputerowe
computer architecture
start learning
architektura komputera
computer centre British English, computer center American English
start learning
centrum informatyczne, centrum obliczeniowe
computer conferencing
start learning
prowadzenie telekonferencji przy pomocy technik komputerowych
computer dependency
start learning
zależność od komputera
computer engineer
start learning
inżynier programista
computer ethics
start learning
etyka komputerowa
computer file
start learning
plik komputerowy
computer generation
start learning
generacja komputerów
computer keyboard
start learning
klawiatura komputera
computer language
start learning
język komputera
computer name
start learning
nazwa komputera
computer programme British English, computer program American English
start learning
program komputerowy
computer programmer British English, computer programer American English, programmer British English, programer American English
start learning
programista komputerowy
computer programming British English, computer programing American English
start learning
programowanie
computer system
start learning
system komputerowy
computer theory
start learning
informatyka, teoria komputerowa
computer vision
start learning
widzenie komputerowe (wprowadzanie i rozpoznawanie obrazów)
computer-aided publishing
start learning
prace wydawnicze wspomagane komputerowo, poligrafia komputerowa
computer-assisted language learning, CALL
start learning
nauka języków wspomagana komputerem
computer-assisted makeup
start learning
skład wspomagany komputerowo
computer-telephony integration, CTI
start learning
CTI, system integrujący telefon z komputerem działającym w sieci LAN, integracja technologii telefoniczneji komputerowej
computing device
start learning
urządzenie do przetwarzania danych
computing power
start learning
moc obliczeniowa
COMSEC system using compartmentation
start learning
system utajnionej łączności
conceptual design
start learning
projekt koncepcyjny
conceptual model
start learning
model pojęciowy
concordance file
start learning
plik konkordancji
concordancing programme British English, concordancing program American English
start learning
program konkordancyjny (służący do przeszukiwania słów w danym zbiorze)
concurrency
start learning
współbieżność, zgodność, wielodostęp
concurrent processing
start learning
przetwarzanie współbieżne
condition code register
start learning
rejestr wskaźników (kodów warunkowych)
condition codes
start learning
kody warunkowe
conditional filtering
start learning
filtrowanie warunkowe
conditional format
start learning
format warunkowy
conditional formatting
start learning
formatowanie warunkowe
conditional operation
start learning
operacja wynikania warunkowego
conditional visibility
start learning
widoczność warunkowa
cone chart
start learning
wykres stożkowy
conference mode
start learning
tryb konferencji
config file
start learning
plik konfiguracji
configurable
start learning
konfigurowalny
configuration
start learning
konfiguracja
configuration database
start learning
baza danych konfiguracji
configuration export
start learning
eksport konfiguracji
configuration management
start learning
zarządzanie konfiguracją
configuration manager
start learning
menedżer konfiguracji
configuration set
start learning
zestaw konfiguracyjny
confirmation dialog box
start learning
okno dialogowe potwierdzenia
confirmation page
start learning
strona potwierdzenia
conflict detection
start learning
wykrywanie konfliktów
conflict resolution method
start learning
metoda rozwiązywania konfliktów
conformant
start learning
zgodny z daną specyfikacją lub standardem
congestion controller
start learning
kontroler przeciążenia
content-addressable memory
start learning
pamięć asocjacyjna, pamięć skojarzeniowa
context-sensitive help
start learning
pomoc kontekstowa (informacja pomocnicza wyświetlana na ekranie)
continuous stationery
start learning
papier ciągły (składany w harmonijkę), składanka komputerowa
control character
start learning
znak sterujący, kod sterujący (znak, który w danym kodowaniu znaków nie przenosi informacji, ale służy do sterowania urządzeniem przetwarzającym dane)
control menu
start learning
menu sterowania
control program
start learning
program kontrolny (program realizujący funkcje systemowe i nadzorujący wykonywanie programów)
conversational mode
start learning
tryb konwersacyjny
convertible
start learning
poddający się konwersji, podlegający konwersji
copy protection
start learning
zabezpieczenie przed nielegalnym kopiowaniem programu
core dump
start learning
kopia jądra pamięci
crack
start learning
knyf, pozwalający bezpłatnie korzystać z płatnego programu komputerowego
cross-compiler, cross assembler
start learning
kompilator skrośny, asembler skośny
crosshatch, pound sign, number sign
start learning
kratka, krzyżyk (znak #)
crufty
start learning
słabej jakości
cursor down
start learning
klawisz przesunięcia kursora w dół
cursor left
start learning
klawisz przesunięcia kursora w lewo
cursor movement keys
start learning
klawisze sterujące kursorem
cursor right
start learning
klawisz przesunięcia kursora w prawo
cursor up
start learning
klawisz przesunięcia kursora w górę
customer careline
start learning
telefoniczna pomoc techniczna
cutscene
start learning
cut scenka (wstawka filmowa w grze komupterowej)
CVS, Concurrent Versions System
start learning
CVS, system kontroli wersji
cybercitizen
start learning
obywatel wirtualnego świata
cyberculture
start learning
cyberkultura
cybernaut
start learning
internauta
cybersquatting
start learning
zagnieżdżenie się dzikiego lokatora na stronie internetowej
cyberstalker
start learning
osoba nękająca lub prześladująca kogoś za pośrednictwem Internetu
cybrarian
start learning
dokumentalista wirtualnego świata
daisy wheel
start learning
głowica wirująca (w drukarce)
daisy wheel printer
start learning
drukarka z wirującą głowicą
data access page
start learning
strona dostępu do danych
data acquisition
start learning
zbieranie danych
data adapter
start learning
karta danych
data analysis
start learning
analiza danych
data area
start learning
obszar danych
data bar
start learning
pasek danych
data base
start learning
baza danych
Data Base Management System, DBMS (skrót)
start learning
system zarządzania bazą danych
data bit
start learning
dane bitowe
data card
start learning
karta danych
data carrier
start learning
nośnik danych
data centre British English, data center American English
start learning
centrum danych
data channel
start learning
kanał danych
data collection
start learning
zbieranie danych
data collection logger
start learning
rejestrator kolekcji danych
data collector set
start learning
zestaw modułów zbierających dane
data communications, data transmission, DT
start learning
przesyłanie danych
data compartment
start learning
przedział danych
data connection file
start learning
plik połączenia danych
data connection library
start learning
biblioteka połączeń danych
data corruption
start learning
uszkodzenie danych
data deduplication
start learning
deduplikacja danych
data deletion
start learning
usuwanie danych
data delimiter
start learning
ogranicznik danych
data dependency
start learning
zależność danych
data diagram
start learning
diagram danych
data dictionary
start learning
słownik danych (baza danych o danych i ich strukturze)
data directory
start learning
katalog bazy danych
data disk
start learning
dysk z danymi
data dumping
start learning
zaśmiecanie danych
data encryption
start learning
szyfrowanie danych
data entry
start learning
wprowadzanie danych
data error
start learning
błąd danych
data extraction
start learning
wydobywanie danych
data file
start learning
plik danych
data form
start learning
formularz danych
data format
start learning
format danych
data graphic
start learning
grafika związana z danymi
data handling
start learning
opracowywanie danych
data highway
start learning
infostrada
data input
start learning
wprowadzanie danych
data integrity
start learning
integralność danych
data interchange format
start learning
format wymiany danych
data item
start learning
element danych
data label
start learning
etykieta danych
data link
start learning
łącze danych
data macros
start learning
makra danych
data management
start learning
zarządzanie danymi
data marker
start learning
znacznik danych
data mining
start learning
pozyskiwanie danych
data outline
start learning
konspekt danych
data output
start learning
wyprowadzenie danych (np. z pamięci operacyjnej)
data packet
start learning
pakiet danych
data pane
start learning
okienko danych
data preparation
start learning
przygotowanie danych
data processing, DP (skrót)
start learning
przetwarzanie danych
data protection, data security
start learning
ochrona danych
data provider
start learning
dostawca danych
data record
start learning
rekord danych
data region
start learning
obszar danych
data selector
start learning
selektor danych
data selector wizard
start learning
kreator selektora danych
data series
start learning
seria danych
data set
start learning
zbiór lub plik danych, modem
data source control
start learning
formant źródła danych
data source driver
start learning
sterownik źródła danych
data source plug-in
start learning
dodatek źródła danych
data storage device
start learning
urządzenie do przechowywania danych
data stream
start learning
strumień danych
data switch
start learning
przełącznik danych
data synchronization American English, data synchronisation British English
start learning
synchronizacja danych
data tier
start learning
warstwa danych
data validation
start learning
sprawdzanie poprawności danych
data warehouse
start learning
magazyn danych
database application
start learning
aplikacja bazy danych
database connection endpoint
start learning
punkt końcowy połączenia bazy danych
database engine
start learning
aparat bazy danych
database object
start learning
obiekt bazodanowy
database refactoring
start learning
refaktoryzacja bazy danych
database replication
start learning
replikacja bazy danych
database unit test
start learning
jednostkowy test bazy danych
dataflow
start learning
przepływ danych
dataflow architecture
start learning
architektura przepływu danych
dataflow diagram
start learning
diagram przepływu danych
datagram
start learning
datagram
datagram socket
start learning
gniazdo do przesyłania datagramów
datasheet, data sheet
start learning
arkusz danych, specyfikacja
datasheet view, data sheet view
start learning
widok arkusza danych
date expression
start learning
wyrażenie daty
date literal
start learning
literał daty
date separator
start learning
separator daty
daughterboard
start learning
karta rozszerzająca
day pane
start learning
okienko dnia
dead code
start learning
martwy kod
dead gateway detection
start learning
wykrywanie bramy nieaktywnej
dead-letter queue
start learning
kolejka utraconych wiadomości
debugger
start learning
debugger (program do wykrywania błędów w programach i systemach komputerowych)
decentralized processing
start learning
rozproszone przetwarzanie danych
decimation
start learning
decymacja (przekształcenie sygnału cyfrowego)
decision support
start learning
wspomaganie decyzji
decision table
start learning
tablica decyzyjna
deck
start learning
zbiór
declarations section
start learning
sekcja deklaracji
declarative programming
start learning
programowanie deklaracyjne
decloak
start learning
odsłonić
decomposition tree
start learning
drzewo dekompozycji
decompression
start learning
dekompresja (proces odwrotny do procesu, w którym utworzony został plik skompresowany)
decoupled provider
start learning
odłączony dostawca
decrement operator
start learning
operator dekrementacji
decryption
start learning
odszyfrowywanie
dedicated adapter
start learning
karta dedykowana
dedicated connection
start learning
połączenie dedykowane
dedicated resource
start learning
dedykowany zasób
deduplication
start learning
deduplikacja
deep copy
start learning
kopia dokładna
default button
start learning
przycisk domyślny
default control style
start learning
domyślny styl formantu
default data file
start learning
domyślny plik danych
default font
start learning
czcionka domyślna
default gateway
start learning
brama domyślna
default hyperlink
start learning
hiperłącze domyślne
default network
start learning
sieć domyślna
default printer
start learning
drukarka domyślna
default property
start learning
właściwość domyślna
default role
start learning
rola domyślna
default shape
start learning
kształt domyślny
default skin
start learning
wygląd domyślny
default subnet mask
start learning
domyślna maska podsieci
default unit
start learning
jednostka domyślna
default user
start learning
użytkownik domyślny
default value
start learning
wartość domyślna
default zone
start learning
strefa domyślna
deferred event
start learning
zdarzenie odroczone
deferred query
start learning
zapytanie odroczone
defined name
start learning
zdefiniowana nazwa
definitions
start learning
definicje
defragment, defrag
start learning
defragmentować (np. dysk twardy)
defragmentation
start learning
defragmentacja
delegation wizard
start learning
kreator delegowania
delete key
start learning
klawisz kasujący
delete query
start learning
kwerenda usuwająca
delimited text file
start learning
rozdzielany plik tekstowy
delimiter
start learning
separator
demand management
start learning
zarządzanie zapotrzebowaniami
demand-dial interface
start learning
interfejs wybierania numeru na żądanie
demultiplexing
start learning
demultipleksowanie
deny-everything policy
start learning
strategia odrzucania pakietów w łańcuchu, które nie spełniają reguł zapór ogniowych
dependent client
start learning
klient zależny
dependent module
start learning
moduł zależny
dependent program
start learning
program zależny
dependents
start learning
zależności
deploy
start learning
wdrożyć
deployment
start learning
wdrożenie, zastosowanie
deployment designer
start learning
projektant wdrożenia
deployment diagram
start learning
diagram wdrożenia
deployment report
start learning
raport wdrożenia
deprecated
start learning
przestarzały
depressurization American English, depressurisation British English
start learning
dekompresja (wypakowywanie danych)
depth axis
start learning
oś głębokości
dequeue
start learning
usuwać z kolejki
dereference
start learning
wyłuskanie
derived class
start learning
klasa pochodna
derived element
start learning
element pochodny
derived key
start learning
klucz pochodny
deselection
start learning
wycofanie kandydata (w wyborach) (+2 inne znaczenia)
design accents
start learning
ozdobniki
design element
start learning
element projektu
design grid
start learning
siatka projektu
design mode
start learning
tryb projektowania
design surface
start learning
powierzchnia projektowa
design template
start learning
szablon projektu
design time
start learning
czas projektowania
design view
start learning
widok projektu
desired zone
start learning
strefa wymagana
desktop gadget
start learning
gadżet pulpitu
desktop gadget gallery
start learning
galeria gadżetów pulpitu
desktop theme
start learning
kompozycja pulpitu
despeckle
start learning
oczyścić zawartość
destination
start learning
urządzenie docelowe
destination area
start learning
obszar docelowy
destination computer
start learning
komputer docelowy
destination document
start learning
dokument docelowy
destination file
start learning
plik docelowy
destination provider
start learning
dostawca docelowy
destruction marker
start learning
znacznik likwidacji
detail area
start learning
obszar szczegółów
detail field
start learning
pole szczegółów
detail section
start learning
sekcja szczegółów
detailed process
start learning
proces szczegółowy
details pane
start learning
okienko szczegółów
detectable
start learning
wykrywalny
development task
start learning
zadanie projektowe
device adapter
start learning
adapter urządzenia
device bay
start learning
wnęka urządzeń
device capability
start learning
możliwość urządzenia
device conflict
start learning
konflikt urządzeń
device definition
start learning
definicja urządzenia
device driver
start learning
sterownik urządzenia
device filter
start learning
filtr urządzeń
device font
start learning
czcionka drukarki
device management
start learning
zarządzanie urządzeniami
device manager
start learning
menedżer urządzeń
device stack
start learning
stos urządzeń
diacritical mark
start learning
znak diakrytyczny
diagnostic content
start learning
zawartość diagnostyczna
diagnostic package
start learning
pakiet diagnostyczny
diagram effect options
start learning
opcje efektów diagramu
diagramming feature
start learning
funkcja tworzenia diagramów
dial-up connection
start learning
połączenie telefoniczne, połączenie dial-up
dictation mode
start learning
tryb dyktowania
dictionary attack
start learning
atak słownikowy
dictionary file
start learning
plik słownika (np. w edytorze tekstu)
dictionary flame
start learning
sprowadzenie dyskusji do analizy znaczeń kluczowych terminów (w sieci Usenet)
dictionary sort
start learning
porządek słownika
differential analyser
start learning
analizator równań różniczkowych, analizator różniczkowy
difficult-to-locate error
start learning
błąd trudny do zidentyfikowania
digital broadcasting
start learning
emisja cyfrowa
digital certificate
start learning
certyfikat cyfrowy
digital computer
start learning
komputer cyfrowy
digital design
start learning
projektowanie układów logicznych
digital envelope
start learning
koperta cyfrowa
digital fingerprint
start learning
cyfrowy odcisk palca
digital id
start learning
identyfikator cyfrowy
digital image
start learning
obraz cyfrowy
digital ink
start learning
pismo cyfrowe
digital locker
start learning
skrytka cyfrowa
digital recording
start learning
zapis cyfrowy
digital signature standard
start learning
standard podpisu cyfrowego
digital video recorder
start learning
cyfrowy rejestrator wideo
digitalization American English, digitalisation British English
start learning
proces transformacji danych analogowych na postać cyfrową
digitalize American English, digitalise British English, digitize American English, digitise British English
start learning
przetworzyć na sygnał cyfrowy, dygitalizować
digitally sign
start learning
podpisać cyfrowo
digitally signed
start learning
podpisany cyfrowo
digitize
start learning
dygitalizować, zmieniać na sygnał cyfrowy
digitizer
start learning
digitizer (urządzenie przetwarzające sygnał analogowy na cyfrowy)
dimension level
start learning
poziom wymiaru
dimension table
start learning
tabela wymiarów
direct access device
start learning
urządzenie o dostępie bezpośrednim
direct access file
start learning
plik o dostępie bezpośrednim
direct access storage device, DASD
start learning
urządzenie pamięciowe o dostępie bezpośrednim
direct memory access, DMA
start learning
bezpośredni dostęp do pamięci
directional buttons
start learning
klawisze kierunkowe (element budowy pada)
directional map
start learning
mapa kierunkowa
directory browsing
start learning
przeglądanie katalogów
directory control block
start learning
blok kontroli katalogów
directory partition
start learning
partycja katalogu
directory server
start learning
serwer katalogowy
directory store
start learning
magazyn katalogów
dirty region
start learning
obszar do wyczyszczenia
disc mapping
start learning
mapowanie dysku
discard changes
start learning
odrzucić zmiany
discoverable
start learning
wykrywalny
discovery method
start learning
metoda odnajdowania
discretionary hyphen
start learning
łącznik nietrwały
discriminator
start learning
dyskryminator
discussion board
start learning
tablica dyskusyjna
discussion thread
start learning
wątek dyskusji
disfavored persona
start learning
osoba niepożądana
disk bottleneck
start learning
wąskie gardło dysku
disk crash
start learning
awaria dysku twardego
disk directory
start learning
katalog dysku
disk drive
start learning
napęd dyskowy
disk duplication
start learning
duplikacja dysku
disk management
start learning
zarządzanie dyskiem
disk operating system, DOS
start learning
DOS (system operacyjny)
disk partition
start learning
partycja dysku
disk player
start learning
czytnik dysku
disk space
start learning
miejsce na dysku
dismount
start learning
odinstalować
display colour calibration British English, display color calibration American English
start learning
kalibracja wyświetlania kolorów
display device
start learning
urządzenie wyświetlające
display item
start learning
element wyświetlania
display name
start learning
nazwa wyświetlana
display panel
start learning
panel graficzny
distributed array processor, DAP (skrót)
start learning
rozproszony procesor macierzowy
distributed data processing, DDP
start learning
rozproszone przetwarzanie danych
distributed system
start learning
rozproszony system komputerowy
distribution share
start learning
udział dystrybucyjny
dithering
start learning
rozpraszanie, symulowanie koloru
dock
start learning
zadokować
docked toolbar
start learning
zadokowany pasek narzędzi
docking station
start learning
stacja dokująca
document explorer
start learning
eksplorator dokumentów
document information panel
start learning
panel informacji o dokumencie
document inspector
start learning
inspektor dokumentów
document integrity
start learning
integralność dokumentu
document library
start learning
biblioteka dokumentów
document map
start learning
mapa dokumentu
document merging
start learning
łączenie dokumentów
document properties
start learning
właściwości dokumentu
document set
start learning
zestaw dokumentów
document stencil
start learning
wzornik dokumentu
document template
start learning
szablon dokumentu
document window
start learning
okno dokumentu
domain
start learning
domena
domain administrator
start learning
administrator domeny
domain class
start learning
klasa domeny
domain consolidation
start learning
konsolidacja domen
domain controller
start learning
kontroler domeny
domain function
start learning
funkcja domeny
domain tree
start learning
drzewo domeny
dongle, bitlock
start learning
klucz sprzętowy (klucz stosowany w celu zabezpieczenia programu przed nielegalnym kopiowaniem)
dot pitch
start learning
odległość między pikselami (na ekranie, na wydruku laserowym, itp.)
double precision
start learning
podwójna precyzja (obliczeń)
double-sided disk
start learning
dyskietka dwustronna
downloading
start learning
pobieranie, ściąganie
downsizing
start learning
miniaturyzacja
downwardly compatible
start learning
kompatybilny z wcześniejszymi wersjami oprogramowania
draft
start learning
wersja robocza
draft view
start learning
widok roboczy
drawing object
start learning
obiekt rysunkowy
drawing page
start learning
strona rysunku
drawing scale
start learning
skala rysunku
drawing type
start learning
typ rysunku
Dreamweaver
start learning
Dreamweaver (program komputerowy firmy Adobe do tworzenia stron WWW)
drive letter
start learning
litera dysku
driver injection
start learning
iniekcja sterowników
driver package
start learning
pakiet sterownika
driver protection list
start learning
lista ochrony sterowników
dual-in-line package
start learning
dwurzędowa obudowa (układu scalonego)
dumb terminal
start learning
głuchy terminal, terminal nieinteligentny
dump
start learning
zrzucać informacje (z dysku komputerowego)
duplex printing
start learning
druk dwustronny
duty cycle
start learning
cykl obowiązkowy, cykl pracy
e-book, electronic book
start learning
książka elektroniczna, e-książka
e-mail, mail
start learning
e-mail, poczta elektroniczna (jako sposób komunikacji) (+3 inne znaczenia)
e-mail key
start learning
klawisz poczty elektronicznej (na klawiaturze)
e-mail software
start learning
program pocztowy
e-newsletter
start learning
biuletyn elektroniczny
early binding
start learning
wczesne wiązanie
EBCDIC, extended binary-coded decimal interchange code
start learning
kod EBCDIC, rozszerzony dziesiętny zakodowany dwójkowo kod wymiany (ośmiobitowe kodowanie znaków)
Eclipse
start learning
Eclipse (zintegrowane środowisko programistyczne)
EDP, electronic data processing
start learning
elektroniczne przetwarzanie danych
efficiency bonus
start learning
premia za efektywność
efficient file transfer
start learning
wydajny transfer plików
either-way operation
start learning
transmisja jednokierunkowa
electronic data interchange, EDI (skrót)
start learning
elektroniczna wymiana danych
electronic mail system
start learning
system poczty elektronicznej
electronic mailbox
start learning
elektroniczna skrzynka pocztowa
embedded chart
start learning
wykres osadzony
embedded controller
start learning
kontroler osadzony
embedded object
start learning
obiekt osadzony
embedded picture
start learning
obraz osadzony
embedded system
start learning
system wbudowany
emoticon, emotigram
start learning
emoticon, emotikona, uśmieszek, buźka (złożona ze znaków tekstowych ASCII)
enabling signal
start learning
sygnał zezwalający
encapsulation
start learning
hermetyzacja, kapsułkowanie (jedno z założeń paradygmatu programowania obiektowego), metoda projektowania protokołów komunikacyjnych
encoder
start learning
urządzenie kodujące
encoding
start learning
kodowanie
encryption key
start learning
klucz szyfrowania
end key
start learning
klawisz End
end name
start learning
nazwa końca
End System to Intermediate System, ES-IS
start learning
standard ES-IS (standard lokalizacji routera)
end user
start learning
użytkownik końcowy
endian, endianness
start learning
kolejność bajtów
endorsement key
start learning
klucz poręczenia
engine adapter
start learning
adapter aparatu
enhanced folder
start learning
folder rozszerzony
enqueue
start learning
dodać element do kolejki
enter key
start learning
klawisz Enter
entity
start learning
encja (całość lub część dokumentu SGML)
entity-relationship model
start learning
model encja-związek (model pojęciowy, język wizualnych diagramów)
environment snapshot
start learning
migawka środowiska
environment template
start learning
szablon środowiska
environment viewer
start learning
podgląd środowiska
environmental sensor
start learning
czujnik środowiskowy
EPROM, erasable programmable read-only memory
start learning
pamięć EPROM, kasowalna pamięć tylko do odczytu
equation builder
start learning
konstruktor równań
error code
start learning
kod błędu
error detection
start learning
wykrywanie błędów
error number
start learning
numer błędu
error rate
start learning
stopa błędu (transmisji)
error string
start learning
ciąg błędu
escape character
start learning
znak unikowy (zmieniajacy znaczenie nastepujacego po nim znaku)
escape key, Esc
start learning
klawisz "escape"
escape sequence
start learning
sekwencja unikowa
estimate at completion
start learning
szacowany koszt końcowy
estimated duration
start learning
szacowany czas trwania
Ethernet
start learning
Ethernet (standard sieci lokalnej)
ethernet port
start learning
port sieciowy
Eudora
start learning
Eudora (klient pocztowy)
even parity
start learning
parzystość
even parity bit
start learning
bit parzystości, paryta
event address
start learning
adres zdarzenia
event class
start learning
klasa zdarzenia
event consumer
start learning
odbiorca zdarzenia
event consumer provider
start learning
dostawca odbiorcy zdarzenia
event filter
start learning
filtr zdarzeń
event log
start learning
dziennik zdarzeń
event logging
start learning
rejestrowanie zdarzeń
event procedure
start learning
procedura zdarzenia
event property
start learning
właściwość zdarzenia
event provider
start learning
dostawca zdarzeń
event publisher
start learning
wydawca zdarzenia
event query
start learning
zapytanie o zdarzenie
event-driven
start learning
sterowany przerwaniami
exception
start learning
wyjątek (w programowaniu)
exchangeable disk
start learning
dysk wymienny
exchangeable disk storage, EDS
start learning
wymienna pamięć dyskowa
executable
start learning
wykonywalny
executable file
start learning
plik wykonywalny
execution
start learning
wykonanie (np. programu, procesu)
executive program
start learning
program nadzorujący
expansion board
start learning
karta rozszerzenia, rozbudowy
expansion card
start learning
karta rozszerzenia, karta rozbudowy
expert system
start learning
system ekspercki
explicit language
start learning
wulgarne słownictwo
explicit permission
start learning
wyraźna zgoda
exploded doughnut chart
start learning
wykres pierścieniowy rozsunięty
exploded pie chart
start learning
wykres kołowy rozsunięty
exploding
start learning
wybuch
express message
start learning
wiadomość ekspresowa
extended desktop
start learning
pulpit rozszerzony
extended partition
start learning
partycja rozszerzona
external database
start learning
zewnętrzna baza danych
external dependency
start learning
zależność zewnętrzna
external display
start learning
monitor zewnętrzny
external floppy disc drive
start learning
zewnętrzna stacja dyskietek
external hyperlink
start learning
hiperłącze zewnętrzne
external item
start learning
element zewnętrzny
external list
start learning
lista zewnętrzna
external network number
start learning
zewnętrzny numer sieci
external style
start learning
styl zewnętrzny
external style sheet
start learning
arkusz stylów zewnętrznych
external table
start learning
tabela zewnętrzna
external task
start learning
zadanie zewnętrzne
extranet
start learning
ekstranet
face scanner
start learning
skaner twarzy
facilities management
start learning
zarządzanie systemem informatycznym
facility code
start learning
kod funkcji
fact table
start learning
tabela faktów
fail soft
start learning
posiadający zabezpieczenia przeciwawaryjne
failover
start learning
awaryjny (np. serwer, w znacznieniu dodatkowy, zabezpieczający działanie serwera podstawowego)
fallback language
start learning
język bazowy
family safety
start learning
bezpieczeństwo rodzinne
fatal error
start learning
błąd krytyczny (termin komputerowy)
fault tolerant heap
start learning
stos odporny na błędy
favorite folders
start learning
foldery ulubione
feature stapling
start learning
zszywanie funkcji
feature upgrade
start learning
uaktualnienie funkcji
feed
start learning
wprowadzać (dane)
feed discovery
start learning
odnajdywanie źródeł
feedback form
start learning
formularz zwrotny
feedback tool
start learning
narzędzie zgłaszania opinii
field code
start learning
kod pola
field data type
start learning
typ danych pola
field data types
start learning
typy danych pól
field name
start learning
nazwa pola
field-programmable
start learning
programowany przez użytkownika (układ scalony)
fifth generation
start learning
piątej generacji
file allocation table
start learning
tabela alokacji plików
file control block
start learning
blok kontroli pliku
file copy
start learning
kopiowanie plików
file extension
start learning
rozszerzenie pliku
file format
start learning
format pliku
file guides
start learning
znaczniki do archiwum
file name
start learning
nazwa pliku
file name extension
start learning
rozszerzenie nazwy pliku
file property
start learning
właściwość pliku
file size
start learning
rozmiar pliku
file type
start learning
typ pliku
filegroup
start learning
grupa plików
fill effect
start learning
efekt wypełnienia
fill handle
start learning
uchwyt wypełniania
filter area
start learning
obszar filtru
filter by form
start learning
filtruj według formularzy
filter by selection
start learning
filtruj według wyborów
filter field
start learning
pole filtru
filter icon
start learning
ikona filtru
filter link
start learning
łącze do filtru
filtering software
start learning
filtr internetowy
final state
start learning
stan końcowy
finalizer
start learning
finalizator
fine-grained permissions
start learning
uprawnienia szczegółowe
fingerprint reader
start learning
czytnik linii papilarnych
finish date
start learning
data zakończenia
Firefox
start learning
Firefox (przeglądarka internetowa)
firewall traversal
start learning
przechodzenie zapory
firmware
start learning
oprogramowanie mikroprogramowe, mikrooprogramowanie
first boot
start learning
pierwsze uruchomienie
first-in first-out, FIFO (skrót), first in first out
start learning
pierwszy na wejściu pierwszy na wyjściu
fishbone diagram
start learning
diagram typu "rybi szkielet"
fixed date
start learning
ustalona data
fixed file location
start learning
stała lokalizacja pliku
fixed grid
start learning
siatka stała
fixed positioning
start learning
pozycjonowanie stałe
fixed value
start learning
wartość stała
flame war
start learning
wymiana obraźliwych listów
flash memory
start learning
pamięć flash
flash memory card
start learning
karta pamięci flash
flash the BIOS
start learning
aktualizować system BIOS, flashować BIOS
flashing
start learning
miganie
flexible constraint
start learning
ograniczenie elastyczne
flexible id
start learning
identyfikator elastyczny
floating column chart
start learning
wykres przestawny kolumnowy
floating point representation
start learning
reprezentacja zmiennoprzecinkowa
floating toolbar
start learning
przestawny pasek narzędzi
floating-point calculation
start learning
liczenie zmiennoprzecinkowe, liczenie zmiennopozycyjne
floating-point unit
start learning
jednostka zmiennoprzecinkowa
flow layout
start learning
układ przepływu
folder redirection
start learning
przekierowanie folderu
folders view
start learning
widok folderów
font cache service
start learning
usługa buforowania czcionek
font cartridge
start learning
kaseta czcionek
font embedding
start learning
osadzanie czcionek
font manager
start learning
menedżer czcionek
font previewer
start learning
podgląd czcionek
font scheme
start learning
schemat czcionek
font size
start learning
rozmiar czcionki
font style
start learning
styl czcionki
forklift upgrade
start learning
wprowadzenie zupełnie nowej wersji sprzętu komputerowego
form area
start learning
obszar formularza
form data file
start learning
plik danych formularza
form field
start learning
pole formularza
form files
start learning
pliki formularza
form footer
start learning
stopka formularza
form header
start learning
nagłówek formularza
form library
start learning
biblioteka formularzy
form module
start learning
moduł formularza
form properties
start learning
właściwości formularza
form region
start learning
region formularza
form selector
start learning
selektor formularza
form template
start learning
szablon formularza
form template file
start learning
plik szablonu formularza
form view
start learning
widok formularz
format painter
start learning
malarz formatów
format switch
start learning
przełącznik formatu
formatter
start learning
formater
formatting dimension
start learning
wymiar formatowania
formula builder
start learning
konstruktor formuł
fourth-generation language
start learning
język czwartej generacji
fraction bar
start learning
kreska ułamkowa
fragmentation
start learning
fragmentacja (proces dzielenia pakietu na mniejsze części)
frame format
start learning
format ramek
frame type
start learning
typ ramek
free cell
start learning
wolna komórka
free media pool
start learning
pula wolnych nośników
free space
start learning
miejsce wolne
freeform curve
start learning
krzywa dowolnego kształtu
freeware
start learning
darmowe oprogramowanie
freeze
start learning
blokować
frequency hopping
start learning
przeskok częstotliwości
from clause
start learning
klauzula from
front panel
start learning
przedni panel komputerowy
front-end
start learning
procesor czołowy lub adj. wysunięty
front-end processor
start learning
procesor wysunięty, procesor czołowy (wstępnie przetwarzający dane)
front-side bus
start learning
magistrala łącząca procesor z kontrolerem pamięci
FTP, file transfer protocol
start learning
protokół przesyłania plików
full access
start learning
pełny dostęp
full adder
start learning
sumator pełny
full crawl
start learning
przeszukiwanie pełne
full mode
start learning
tryb pełny
full path
start learning
pełna ścieżka
full trust
start learning
pełne zaufanie
full-duplex
start learning
w jednoczesnej transmisji dwukierunkowej
full-range speaker
start learning
głośnik pełnozakresowy
full-text search index
start learning
indeks wyszukiwania pełnotekstowego
fully trusted
start learning
w pełni zaufany
fully-qualified
start learning
w pełni kwalifikowany
function keys
start learning
przyciski funkcyjne (specjalne przyciski klawiatury, które posiadają inne znaczenie w czasie trwania działania danego program)
Function procedure
start learning
procedura funkcji
functional band
start learning
pasek funkcjonalny
functional specification
start learning
specyfikacja funkcjonalna
functional test
start learning
test funkcjonalny
gain adjustment
start learning
regulacja wzmocnienia
game controller
start learning
kontroler gier
game port
start learning
port gier
game provider
start learning
dostawca gier
gamut mapping
start learning
odwzorowanie skali
gantt bar
start learning
pasek wykresu gantta
gapless
start learning
bez pauz
gapless burning
start learning
nagrywanie bez pauz
gapless CD burning
start learning
nagrywanie dysków CD bez pauz
gate security
start learning
brama zabezpieczeń
generic delegate
start learning
delegowanie ogólne
generic method
start learning
metoda ogólna, metoda generyczna
generic programming
start learning
programowanie ogólne
generic resource
start learning
zasób ogólny
generic type argument
start learning
argument typu ogólnego
generic type definition
start learning
definicja typu ogólnego
generics
start learning
typy ogólne
genuine
start learning
oryginalny
gerber file
start learning
plik gerbera
ghost
start learning
duplikować
ghost device
start learning
urządzenie widmo
ghosted item
start learning
zduplikowany element
ghosting
start learning
duplikowanie
gigabit
start learning
gigabit

You must sign in to write a comment