technology/crime prevention

 0    129 flashcards    kathi85
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
napęd CD
start learning
CD drive
wyświetlacz komputera
start learning
computer display
napęd dyskowy
start learning
disk drive
dyskietka
start learning
floppy disk
dysk twardy
start learning
hard disk
mikroczip, mikroukład
start learning
microchip
drukarka
start learning
printer
oprogramowanie
start learning
software
odtwarzacz cd
start learning
CD player
komputer biurkowy
start learning
desktop computer
przenośne urządzenie
start learning
hand-held positioning device
urządzenie usprawniające pracę
start learning
labour-saving devices
lap-top komputer
start learning
lap-top computer
kalkulator kieszonkowy
start learning
pocket calculator
poczta głosowa
start learning
voice mail
sprawdzić skrzynkę mailową
start learning
check (your) message box
odtwarzać coś
start learning
play back
podłączać coś, włączyć coś (przy użyciu wtyczki)
start learning
plug sth in
wciśnij przycisk wyślij
start learning
press the send button
nacisnąć prawy klawisz
start learning
press the right key
pracować na baterii elektrycznej
start learning
run on electricity/batteries
mówić po sygnale
start learning
speak after the tone
przechowywać dokument
start learning
store a document
włączyć / wyłączyć kontakt
start learning
switch on/off
wybierz odpowiednie numery
start learning
tap the right numbers
rodzaj dokumentu
start learning
type a document
stać się rzeczywistością
start learning
become a reality
wykonywać polecenie
start learning
follow a recommendation
orientować się w czymś, pojąć coś
start learning
get in touch with
dać informację zwrotną
start learning
give feedback
zainstalować system
start learning
install a system
brak pewności
start learning
lack confidence
wyjść z inicjatywą
start learning
launch an initiative
zrobić użytek z
start learning
make use of
przedłużyć życie
start learning
prolong life
opiekować się kimś
start learning
take a lot of care
wynieść korzyść z
start learning
take advantage of
podjąć trud
start learning
take the trouble
przeprowadzić coś, zrealizować coś
start learning
carry out (an operation)
rozdać, wręczyć
start learning
give out (a signal)
przejść (zostać uzgodnionym)
start learning
go through (records)
przestępstwa
start learning
crimes
podpalenie
start learning
arson
jazda po alkoholu
start learning
drink-driving
falsyfikat, podrobiony dokument
start learning
forgery
oszustwo
start learning
fraud
graffiti
start learning
graffiti
porwanie, uprowadzenie (samolotu)
start learning
hijacking
jazda kradzionym samochodem
start learning
joyriding
rozbój, bandycki napad
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
szmuglowanie
start learning
smuggling
przekroczenie prędkości
start learning
speeding
kradzież
start learning
theft
proces karny
start learning
criminals and trials
apelacja (od wyroku sądowego)
start learning
appeal
oskarżać
start learning
accuse
kara śmierci
start learning
death penalty
porywacz samolotu
start learning
hijacker
uwięzić, wsadzić do więzienia
start learning
imprison
system sprawiedliwości
start learning
justice system
sąd
start learning
law court
rabuś, bandyta uliczny
start learning
mugger
przestępca
start learning
offender
ułaskawiać, darować
start learning
pardon
kara
start learning
punishment
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
walka z przestępczością
start learning
fighting crime
zarzut, oskarżenie (w sądzie)
start learning
charge
telewizja o zamkniętym obiegu, telewizja przemysłowa
start learning
closed circuit television
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
baza danych
start learning
database
analiza DNA
start learning
DNA analysis
odciski palców
start learning
fingerprint
kajdanki, kajdany
start learning
handcuff
zwiekszyć ochronę
start learning
improve security
monitorować publiczne
start learning
monitor the public
patrolowac teren
start learning
patrol an area
samochód do patrolu
start learning
patrol car
policja
start learning
police force
oficer policji
start learning
police officer
nagrania policyjne
start learning
police records
skanować tłum
start learning
scan a crowd
kamera bezpiczeństwa
start learning
security camera
podejrzewać(czasownik) podejrzany (rzeczownik)
start learning
suspect
kamera
start learning
video camera
złapać złodzieja
start learning
catch a thief
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty (of)
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
zapłacić mandat
start learning
pay a fine
zapłacić okup
start learning
pay a ransom
napad na bank
start learning
rob a bank
wysłać kogoś na rozprawę
start learning
send sb for trial
wysłać do więzienia
start learning
send sb to prison
wypuścić kogoś na wolność
start learning
set sb free
ukraść portfel
start learning
steal a wallet
dobre słowo dla kogoś
start learning
take sb into custody
wziąć odciski palców
start learning
take sb's fingerprints
włamać się do samochodu
start learning
break into a car
odejść
start learning
get away
ujść z czymś (np. tylko z niewielkim mandatem) zacząć związek seksualny z kimś
start learning
get off with (a warning)
przeskrobać coś (zrobić coś trochę złego, niepoprawnego)
start learning
get up to (mischief)
zdradzić się
start learning
give yourself away
poddać się czemuś
start learning
give yourself up
darować winę, wypuścić za kaucją
start learning
let sb off with (a caution)
ukraść coś
start learning
make off with (an amount of money)
na korzyść czegoś, na rzecz czegoś, za czymś
start learning
in favour of
na służbie
start learning
on duty
na patrolu
start learning
on patrol
na pulsie
start learning
on the beat
na rynku, w sprzedaży
start learning
on the market
posuwać się naprzód, postępować
start learning
advance
prawa osobiste
start learning
civil rights
dowód przestępstwa
start learning
crime-proof
dostrzegać, odkrywać, zauważać
start learning
detect
dostrzeganie, odkrywanie, zauważanie (czegoś)
start learning
detection
urządzenie, przyrząd
start learning
device
forma komunikacji
start learning
form of communication
przenośny, podręczny
start learning
hand-held
słuchawki
start learning
headset
online
start learning
online
miniaturowy, kieszonkowy
start learning
pocket-sized
słuchawka
start learning
receiver
rewolucjonizować
start learning
revolutionise
naukowiec
start learning
scientist
czujnik
start learning
sensor

You must sign in to write a comment