Szkoła - repetytorium podstawa. Longman cz.2

 0    103 flashcards    sunray
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktywny
start learning
active
chętny do współpracy
start learning
cooperative
niechętny do współpracy
start learning
uncooperative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
unfair
utalentowany
start learning
gifted, talented
z wyobraźnią
start learning
imaginative
zmotywowany
start learning
motivated
motywujący
start learning
motivating
bierny
start learning
passive
profesjonalny
start learning
professional
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
pracowity
start learning
hard-working
leniwy
start learning
lazy
licencjat (humanistyczny)
start learning
BA (bacherol of Arts)
licencjat (ścisły)
start learning
BSc (bacherol of science)
absolwent
start learning
graduate
magister (human)
start learning
MA(Master of arts)
magister (ścisły)
start learning
MSc(master of science)
Doktor
start learning
PhD (doctor of philosophy)
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo, stopień naukowy, dyplom
start learning
get/receive/obtain certificate, degree, diploma
wynik w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
(zeszloroczny) arkusz egzaminacyjny
start learning
(past) exam paper
wynik egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
exam, egzamination
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin koncowy
start learning
school-leaving exam
egzamin wstępny
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
start learning
take/sit/do an exam
źle/dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do badly/well in an exam
oblać egzamin
start learning
fail an exam
dostać 100 punktów z testu
start learning
get/score 100 marks in a test
oceniać, sprawdzać arkusze egzaminacyjne, test, pracę domową
start learning
grade/mark exam papers, test, homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake an exam
powtarzać/uczyć się do egzaminu
start learning
revise/study for an exam
nieobecność
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń zastraszający innych
start learning
bully
lekcja
start learning
class, lesson
olimpiada szkolna
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
termin wykonania pracy
start learning
deadline
stopień, ocena
start learning
grade, mark
stypendium
start learning
scholarship, grant
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
przerwa na lunch
start learning
lunch break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
obecny
start learning
present
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
sks
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać na kurs, zajęcia, do szkoły
start learning
attend a course, classes, school
paplać
start learning
chatter
zadawać
start learning
set
uczyć się
start learning
learn
omawiać lektury
start learning
discuss set books
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonywac zadanie
start learning
do a task/an activity
robić ćwiczenia
start learning
do excercises
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać zadania domowe
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
chodzić do szkoły
start learning
go to school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
mieć przerwę
start learning
have a break
przygotować prezentację
start learning
make a presentation
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postep
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie, zadanie domowe
start learning
set an essay, homework
opuszczać zajęcia, iść na wagary
start learning
play truant, skip classes
rozwiązać zadanie
start learning
solve problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać obecność
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
turn up late/ be late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pisać wypracowanie
start learning
write an essay

You must sign in to write a comment