Świat przyrody 2 etap suka gosek

 0    131 flashcards    profil290
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
aerozol
start learning
aerosol
atmosfera
start learning
atmosphere
ulegający biogradacji
start learning
biodegradable
spaliny
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
zmiana klimatu
start learning
climate change
węgiel
start learning
coal
ochrona przyrody/środowiska
start learning
conservation
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
konsumpcja
start learning
consumption
wylesianie, deforestacja
start learning
deforestation
jednorazowego użytku
start learning
disposable
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
energooszczędny
start learning
energy-saving
środowisko naturalne
start learning
environment
dotyczący środowiska
start learning
environmental
ekolog
start learning
environmentalist
wymarły (gatunek)
start learning
extinct
wyginięcie, wymarcie
start learning
extinction
zagrożony wyginięciem
start learning
at risk of extinction
na granicy wymarcia
start learning
on the brink of extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
globalne ocieplenie
start learning
global warming
grawitacja
start learning
gravity
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
siedlisko gatunku
start learning
habitat
gorąco, ciepło
start learning
heat
przemysł
start learning
industry
wysypisko śmieci
start learning
dump
ołów
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
zasoby naturalne
start learning
natural resources
wyciek ropy
start learning
oil spill
organiczny, naturalny
start learning
organic
nadmierny połów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
dziura ozonowa
start learning
hole in the ozone layer
bezpieczny dla powłoki ozonowej
start learning
ozone-friendly
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
podbiegunowa czapa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution
zanieczyszczenie gleby
start learning
soil pollution
zanieczyszczenie wody
start learning
water pollution
gatunki chronione
start learning
protected species
las deszczowy, las tropikalny
start learning
rainforest
ponowne przetwarzanie zużytych gumowych jebadeł
start learning
recykling
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
smog
start learning
smog
para
start learning
steam
nienaruszający równowagi ekologicznej
start learning
sustainable
rolnictwo zrównoważone
start learning
sustainable agriculture
zrównoważony rozwój
start learning
sustainable development
naruszający równowagę ekologiczną
start learning
unsustainable
pływowy
start learning
tidal
przypływ, odpływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
ultra-violet radiation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wchłaniać
start learning
absorb
palić, spalić
start learning
burn
umożliwiać
start learning
enable
wytwarzać
start learning
generate
topnieć
start learning
melt
zanieczyszczać
start learning
pollute
chronić
start learning
protect
ponownie przetwarzać gumowe jebadła
start learning
recycle
oszczędzać
start learning
save
podtrzymywać, utrzymywać
start learning
sustain
wymierać
start learning
become extinct
palić śmieci
start learning
burn rubbish
wycinać lasy
start learning
cut down forests
niszczyć środowisko
start learning
destroy the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environmentally friendly
produkty ekologiczne
start learning
environmentally friendly products
wytwarzać dwutlenek węgla
start learning
generate CO2
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
zostawić odkręcony kran
start learning
leave the water running
przenikać przez atmosferę
start learning
pass through the atmosphere
sprzątać śmieci
start learning
pick up litter
wskazywać coś, zwrócić uwagę na coś
start learning
point sth out
zapobiegać globalnemu ociepleniu
start learning
prevent global warming
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
chronić dziką przyrodę
start learning
protect wildlife
zmniejszać emisję gazów cieplarnianych
start learning
reduce rhe emissions of greenhouse gases
oszczędzać energię
start learning
save energy
oszczędzać wodę
start learning
save water
segregować śmieci
start learning
sort rubbish
wyrzucić coś
start learning
throw sth out
wyłączyć światło
start learning
turn off the light
marnować energię
start learning
waste energy
marnować zasoby
start learning
waste resources
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
energia
start learning
energy
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
energia nuklearna
start learning
nuclear energy
energia odnawialna
start learning
renewable energy
źródło energii
start learning
source of energy
całkowite zużycie energii
start learning
total energy consumption
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
energia elektryczna z hydroelektrowni
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
ropa naftowa
start learning
oil
energia
start learning
power
energia elektryczna
start learning
electric power
energia słoneczna
start learning
solar power
energia wodna
start learning
water power
energia wiatrowa
start learning
wind power
elektrownia
start learning
power station
elektrownia hydroelektryczna
start learning
Hydroelectric power station
bateria słoneczna
start learning
solar battery
farma wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
być wzorowanym na czymś
start learning
be modeled on sth
spalać paliwo
start learning
burn fuel
spalać benzynę
start learning
burn petrol
wytwarzać energię
start learning
generate energy
odbijać światło
start learning
reflect light
magazynować wodę
start learning
store water
kometa
start learning
comet
meteor
start learning
meteor
planeta
start learning
planet
satelita
start learning
satellite
wszechświat
start learning
universe

You must sign in to write a comment