Studia za granicą

 0    137 flashcards    alouetteli8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokument programowy
start learning
policy document
ELS (elektroniczna legitymacja studencka)
start learning
electronic student ID card
indeks
start learning
the indeks (grade book)
karta egaminacyjna
start learning
examination form
przedłużenie ważności
start learning
validity extension
legitymacja studencka
start learning
student ID card
podanie
start learning
letter, request, application
protokół zebrania
start learning
minutes
regulamin
start learning
regulations
świadectwo dojrzałości
start learning
certificate of secondaryeducation
wpis
start learning
course credit
wyciąg z karty ocen
start learning
transcript of records
zaświadczenie
start learning
certificate
zaświadczenie o byciu studentem
start learning
certificate of student status
zatwierdzić (decyzję itp.)
start learning
approve
zgoda Dziekana
start learning
Dean's approval / consent
czesne
start learning
tuition, fee
data płatności
start learning
(payment) due date
dodatek mieszkaniowy
start learning
housing allowance
dodatek na wyżywienie
start learning
food allowance
formy pomocy socjalnej
start learning
financial aid; student bursary scheme
komisja stypendialna
start learning
Student Bursary Committee
opłacić czesne
start learning
to pay / remit fees
opłata rekrutacyjna
start learning
application fee
opłata za przedmioty z góry
start learning
course fee payable in advance
przekaz pocztowy
start learning
(domestic) money order
przelew bankowy (krajowy)
start learning
(domestic) bank transfer
przelew walutowy
start learning
international bank transfer
sekcja finansowa
start learning
financial division
student studiów płatnych
start learning
fee-paying student
studia bezpłatne
start learning
tuition-free studies
studia płatne fee
start learning
paying programme
stypendium(w sensie nagrody za osiągnięcia)
start learning
award
stypendium (w sensie pomocy materialnej, np. socjalnej)
start learning
benefit / bursary
stypendium motywacyjne (właściwie: stypendium naukowe)
start learning
academic performance award
warunek (w sensie opłaty)
start learning
course retake fee
zwolnienie z czesnego
start learning
tuition fee waiver
administracja
start learning
administrative support
bufet
start learning
canteen
katedra
start learning
department
koło naukowe
start learning
student research group
komisja
start learning
commission, committee
ośrodek
start learning
centre
władze
start learning
administration / authorities
wydział
start learning
faculty
zakład
start learning
section
pełnomocnik
start learning
plenipotentiary
wykładowca
start learning
lecturer
dyplom
start learning
diploma
egzamin dyplomowy
start learning
degree examination
odpis dyplomu
start learning
diploma duplicate
odpis obcojęzyczny dyplomu
start learning
foreign-language diploma duplicate
poświadczona kopia dyplomu
start learning
certified copy of diploma
praca dyplomowa (w sensie ogólnym)
start learning
degree dissertation
praca dyplomowa (w sensie właściwym: praca licencjacka)
start learning
undergraduate dissertation
praca magisterska
start learning
graduate dissertation (formalna nazwa)
Promotor
start learning
supervisor
Recenzent
start learning
thesis reviewer
suplement do dyplomu
start learning
Diploma Supplement
złożenie pracy
start learning
thesis submission
aula
start learning
lecture room
ćwiczenia
start learning
discussions
dyżur
start learning
office hours
dzień wolny od zajęć
start learning
no-class day
konspekt zajęć
start learning
course syllabus
laboratorium
start learning
lab
plan zajęć
start learning
course schedule
podpiąć przedmiot do programu studiów
start learning
link a course to one's degree programme
podpięcie przedmiotu
start learning
course linkage
prowadzący zajęcia
start learning
course instructor
przedmiot
start learning
course
przedmiot do wyboru
start learning
elective (course)
przedmiot obowiązkowy
start learning
obligatory / mandatory course
przełożyć zajęcia
start learning
reschedule a class / a meeting
rejestracja na zajęcia
start learning
course registration
rodzaj zajęć
start learning
course type
różnica programowa
start learning
curricular disparity
sala
start learning
classroom
seminarium magisterskie
start learning
graduate / master thesis seminar
uprawniony do uczestnictwa w zajęciach
start learning
eligible (for participation)
warsztaty
start learning
workshops (ale w nazwach przedmiotów tłumaczone jako: tools and techniques)
wykład
start learning
lecture
wyrejestrowanie z zajęć
start learning
course withdrawal
zajęcia (w sensie konkretnego spotkania)
start learning
meeting; session
zajęcia (w sensie przedmiotu)
start learning
class / classes
zajęcia co dwa tygodnie
start learning
meetings on biweekly schedule
zajęcia indywidualne
start learning
tutorial
zajęcia odwołane
start learning
class cancelled
zajęcia przełożone
start learning
class rescheduled
egzamin
start learning
examination
egzamin poprawkowy
start learning
re-sit examination
kolokwium
start learning
(mid-term / end-term) test
protokół egzaminacyjny
start learning
examination protocol
referat
start learning
essay / paper / take-home assignment
sesja egzaminacyjna
start learning
examination period
ukończyć przedmiot
start learning
complete a course
absolwent
start learning
alumnus
przeniesienie
start learning
transfer
przywrócenie na studia
start learning
reinstatement repeta year retake
skreślenie ze studiów
start learning
discontinuation
skreślony
start learning
discontinued
student (status bycia studentem)
start learning
enrolled / good standing
sylwetka absolwenta
start learning
alumnus profile
urlop dziekański
start learning
leave of absence
warunkowe zaliczenie roku
start learning
conditional promotion
wolny słuchacz
start learning
free mover
wydalenie z uczelni
start learning
expulsion
wydalony z uczelni
start learning
expelled
wznowienie
start learning
reinstatement / readmission
akademik
start learning
housing facility / dormitory
dzień dziekański
start learning
Dean’s day, day-off, holiday
ferie
start learning
winter or spring break
przerwa semestralna
start learning
(winter) recess
zaliczenie roku
start learning
promotion
zaliczyć rok (studiów) (czynność Dziekana)
start learning
count / credit a year (of study) towards one's degree
zaliczyć rok (studiów) (czynność studenta)
start learning
pass a year of study
rekrutacja
start learning
admissions
rok akademicki
start learning
Academic Year
rok studiów
start learning
year of study
tura rekrutacji
start learning
application round
wymiana studencka
start learning
student exchange / mobility
kierunek studiów
start learning
field of study
program studiów
start learning
(degree programme) curriculum
rok studiów
start learning
year of study
specjalność
start learning
specialty, major
studia
start learning
degree programme, studies
studia dzienne (popr. studia stacjonarne)
start learning
full-time studies
studia I stopnia
start learning
first-cycle studies
studia II stopnia
start learning
second-cycle studies
studia jednolite magisterskie
start learning
long-cycle studies
studia licencjackie (lub I stopnia)
start learning
undergraduate studies
studia magisterskie (lub II stopnia)
start learning
graduate studies
studia międzykierunkowe
start learning
interdisciplinary studies
studia międzywydziałowe
start learning
inter-faculty studies
studia niestacjonarne
start learning
part-time studies
studia niestacjonarne zaoczne
start learning
extramural studies (za granicą niekiedy nazywane part-time
studia zaoczne (popr. studia niestacjonarne)
start learning
extramural studies

You must sign in to write a comment