STRONA 6 SEASON 14

 0    63 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
• The test next week is going to be really hard.
start learning
• Test przyszłym tygodniu będzie bardzo ciężki.
Who is he going to invite to the party?
start learning
Kogo on ma zamiar zaprosić na imprezę?
• Look at the clouds, it’s going to rain.
start learning
• Spójrz na chmury, to zamierza padać.
• You’re such a poor learners.
start learning
• Jesteś takim biednych uczniem.
• He is going to have to study harder if he wants to pass the exam.
start learning
• On będzie musiał uczyć się ciężej, jeśli chce zdać egzamin.
• She has fallen in love with Sebastian, she is going to do anything to get his attention.
start learning
• Ona zakochała się w Sebastianie ma zamiar zrobić wszystko, by zwrócić jego uwagę.
• I feel dizzy. I think I’m going to be sick.
start learning
• Kręci mi się w głowie. Myślę, że zmierzam być chory.
• Look at that kid. He is going to fall off the wall.
start learning
• Spójrz na tego dzieciaka. On zamierza spaść ze ściany.
• Look at those cars. They are going to crash
start learning
• Spójrz na te samochody. Oni idą do katastrofy
What are your plans for the weekend? They’re going to revise for the exam
start learning
Jakie masz plany na weekend? Oni zamierzają powtarzać materiał na egzamin
That’s great idea.
start learning
To świetny pomysł.
• Sebastian will buy some new clothes.
start learning
• Sebastian kupi nowe ubrania.
• Sebastian and his girlfriend have decided to go shopping.
start learning
• Sebastian i jego dziewczyna postanowili udać się na zakupy.
• Your mum asked if you wanted to drop by tomorrow.
start learning
• Twoja mama pytała, czy chciałbyś wpaść jutro.
• She doesn’t like modern art.
start learning
Ona nie lubi sztuki nowoczesnej.
• He likes this artist’s style.
start learning
On lubi styl tego artysty.
There is an art gallery just round the corner.
start learning
Jest galeria sztuki tuż za rogiem.
• She bought that painting in this new gallery.
start learning
Ona kupiła ten obraz w tej nowej galerii.
The drawing has been in the same family since 1928.
start learning
Rysunek został w tej samej rodzinie od 1928 roku.
• You read a book with illustrations.
start learning
• Czytasz książkę z ilustracjami.
• The report had numerous illustrations.
start learning
• Raport miał liczne ilustracje.
• May they offer their assistance?
start learning
Mogą oni zaoferować swoją pomoc?
• Does she need a hand?
start learning
• Czy ona potrzebuje pomocy?
Can he give you a hand.
start learning
Może on dać ci pomoc?.
Would Sebastian like some help.
start learning
Czy Sebastian chciałby jakąś pomoc.
• Could they spare me a moment?
start learning
• Czy oni mogliby poświęcić mi chwilę?
• Can I ask you a favour?
start learning
• Mogę cię prosić o przysługę?
• Could we help you for a second?
start learning
• Czy moglibyśmy pomóc na sekundę?
Can they give me a hand with this?
start learning
Czy oni mogą mi pomóc z tym?
• Could he do something for me?
start learning
• Czy mógłby on coś zrobić dla mnie?
Could your friend be quiet?
start learning
Czy mógłby twój przyjaciel być cicho?
Can she listen to me for a moment?
start learning
Czy ona może posłuchać mnie przez chwilę?
• Can I go to the beach with my friends?
start learning
• Czy mogę iść na plażę z przyjaciółmi?
• Can you give me some advice?
start learning
• Czy możesz dać mi jakieś rady?
Sebastian will take it.
start learning
Sebastian zabierze to.
• I’d like something more casual.
start learning
• Chciałbym coś bardziej swobodnego.
• You’d like something more elegant.
start learning
Ty chciałbyś coś bardziej eleganckiego.
She’ll take this sweater.
start learning
Ona zabierze ten sweter.
He’ll take that jumper.
start learning
On zabierze ten sweter.
• His shoes are very comfortable.
start learning
• Jego buty są bardzo wygodne.
Sebastian’s shoes are too big.
start learning
Buty Sebastiana są zbyt duże.
What time do I open tomorrow?
start learning
O kturej ja otwieram jutro?
• We open at eight and close at six.
start learning
My otwieramy o ósmej i zamykamy o szóstej.
The plane holds its course.
start learning
Samolot trzyma swój kurs.
By my calculation Sebastian must have been very young.
start learning
Według moich obliczeń Sebastian musiał być bardzo młody.
You leaned against the tree.
start learning
Ty oparłeś się o drzewo.
What does she do for living?
start learning
Jak ona zarabia na życie?
• There’s no chance that you will change your mind.
start learning
• Nie ma szans, że zmienisz swoje zdanie.
They decided to buy a new bike.
start learning
Oni zdecydowali kupić nowy rower.
Maybe I have just forgotten.
start learning
Może właśnie zapomniałem.
We’ll do whatever you ask us to do.
start learning
My zrobimy wszystko o co nas poprosisz...
How could I possibly say like that?
start learning
Jak mógłbym powiedzieć, tak?
• Someone is waiting at the door.
start learning
• Ktoś czeka przy drzwiach.
He mailed the letter you gave him this morning.
start learning
On wysłał list, który dałeś jemu dziś rano.
We failed to provide you with accurate date.
start learning
Nie udało nam się zapewnić wam dokładnej daty.
She wishes she could fly.
start learning
Ona pragnie by mogła latać.
• Her words usually have a hidden meaning.
start learning
• Jej słowa zwykle mają ukryte znaczenie.
This happens sometimes, there’s nothing you can do about it.
start learning
To się czasem zdarza, że nic nie możesz zrobić.
He asked for a new wooden kitchen table.
start learning
On poprosił o nowy drewniany stuł kuchenny.
• Your mother seems to be genuinely honest.
start learning
• Twoja matka wydaje się być naprawdę szczera.
He wants to report an accident.
start learning
On chce zgłosić wypadek.
Don’t make Sebastian laugh!
start learning
Nie rozśmieszaj Sebastiana!
to revise
start learning
to revise in English
powtarzać materiał

You must sign in to write a comment