STRONA 5 SEASON 13

 0    62 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
She’s going to wash her hands.
start learning
Ona zamierza umyć ręce.
He’s going to kiss her.
start learning
On zamierza ją pocałować.
I, and my girlfriend are going to live together.
start learning
Ja i moja dziewczyna zamierzamy żyć razem.
I’m not going to buy her flowers.
start learning
Nie zamierzam kupić jej kwiatuw.
They aren’t going to read a book.
start learning
Oni nie zamierzają przeczytać książki.
We aren’t going to eat dinner.
start learning
My niezamierzamy zjeść obiadu.
You aren’t going to sing a song.
start learning
Nie zamierzasz zaśpiewać piosenki.
He isn’t going to kill her.
start learning
On nie zamierza ją zabić.
She isn’t going to move out.
start learning
Ona nie zamierza się wyprowadzić.
Sebastian’s going to visit her parents.
start learning
Sebastian zamierza odwiedzić jej rodziców.
Am I going to visit her?
start learning
Czy zamierzam ją odwiedzić?
You’re going to start a band.
start learning
Zamierzasz założyć zespół.
Are they going to buy this house?
start learning
Czy oni zamierzają kupić ten dom?
Will you go there with us?
start learning
Pójdziesz tam z nami?
Of course, I will teach my brother.
start learning
Oczywiście, nauczę mojego brata.
Sure, I will go there with them.
start learning
Pewnie. pójdę tam z nimi.
Will she have more wine?
start learning
Czy będzie ona miała więcej wina?
What will he drink?
start learning
Czego on sie napije?
Sebastian will come to the meeting.
start learning
Sebastian przyjdzie na spotkanie.
I will give them the money tomorrow.
start learning
Dam im pieniądze jutro.
Don’t worry, your son will be careful.
start learning
Nie martw się, twój syn będzie ostrożny.
They will translate the e-mail for you.
start learning
Oni przetłumaczą e-mail dla Ciebie.
red currant
start learning
red currant in English
czerwona porzeczka
Sebastian will know results of the exam on Thursday.
start learning
Sebastian będzie znał wyniki egzaminu w czwartek.
She promises, she will back by 10 o’clock.
start learning
Ona-obiecuje być z powrotem przed 10-tą
Will you show me your new room?
start learning
Czy pokażesz mi swój nowy pokój?
Will Sebastian make dinner?
start learning
Czy Sebastian zrobi obiad?
I will open it.
start learning
Otworzę-to.
We will make some sandwiches.
start learning
My zrobimy-kanapki.
There is no more milk left, don’t worry Sebastian will go to the supermarket.
start learning
Nie ma więcej mleka, nie martw się Sebastian pujdzie do supermarketu.
Do you think, it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
She doesn’t know, if it will rain tomorrow or not.
start learning
Ona nie wie, czy jutro będzie padać, czy też nie.
You hope it won’t rain tomorrow.
start learning
Masz nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine, you won’t go to the cinema with me, will you?
start learning
Wyobrarzam sobie, że nie pójdziesz do kina ze mną, prawda?
Be careful or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny lub spadniesz.
They’re sure, he will like his birthday present.
start learning
Oni-są pewni, że spodoba mu-sie jego prezent urodzinowy.
I think, my parents won’t come.
start learning
Myślę, że moi rodzice nie przyjdą.
He believes, there won’t be any lessons tomorrow.
start learning
On-wierzy, że nie będzie żadnych jutro lekcji.
Which team, will win the match?
start learning
Która drużyna wygra mecz?
I expect he will win.
start learning
Spodziewam się, że wygra.
Sebastian imagines, you will ask her out.
start learning
Sebastian wyobraża sobie, że umuwisz sie-znią
Are you going to tell us what’s wrong?
start learning
Czy zamierzacie nam powiedzieć, co jest zle?
Is he going to take the exam?
start learning
On zamierza przystąpić do egzaminu?
You don’t imagine, it will be easy.
start learning
Nie wyobrażasz sobie, że to-będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
start learning
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
They are going to do their homework together with their mother.
start learning
Oni-zamierzają odrabiać swoje zadanie domowe razem z matką.
She’s going to give me her old teddy.
start learning
Ona zamierza dać mi swojego starego misiaa.
They are going to buy a new car soon.
start learning
Oni- zamierzają kupić nowy samochód szybko.
He’s going to buy a new car soon.
start learning
On zamierza kupić nowy samochód wkrutce.
She isn’t going to tell you anything.
start learning
Ona nie zamierza-powiedzieć ci wszystkiego.
I’m not going to move to Warsaw.
start learning
Nie zamierzam przenieść się do Warszawy.
You aren’t going to give up so easily.
start learning
Nie zamiarzasz poddać się tak łatwo.
Is she going to tell us, what’s wrong?
start learning
Czy ona powie nam, co jest-nie-tak?
Are you going to join the crowd?
start learning
Czy zamierzasz dołączyć do tłumu?
Are we going to take part in the competition?
start learning
Czy my zamiarzamy wziąć udział w konkursie?
I know, what she’s going to say.
start learning
Wiem, co ona zamierza-powiedzieć.
Sebastian is going to have a party next Saturday.
start learning
Sebastian zamierza mieć imprezę w najbliższą sobotę.
She doesn’t care.
start learning
Ona nie dba-o-to.
They told you yesterday, that they are going to leave their job.
start learning
Oni-powiedzieli ci wczoraj, że mają zamiar odejść z pracy.
Sebastian is going to spend his holiday in Greece.
start learning
Sebastian zamierza spędzić swój urlop w Grecji.

You must sign in to write a comment