STRONA 5 SEASON 12

 0    60 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
• We’re addicted to cigarettes.
start learning
• Jesteśmy uzależnieni od papierosów.
• You say that’s wrong. that wrong.
start learning
Muwisz że to jest źle.
• She can come any time she wants.
start learning
• Ona może przyjść w każdej chwili kiedy chce.
Does he have any bananas left?
start learning
Czy on ma jakieś banany zostawione?
• Has Sebastian got any brothers or sisters?
start learning
• Czy Sebastian ma jakieś rodzeństwo?
Call me if you need any help.
start learning
Zadzwoń do mnie, jeśli potrzebujesz pomocy.
• If there are any letters for them, please give them to my brother.
start learning
• Jeśli są jakieś listy do nich, należy podać je do mojego brata.
Is there any bread left?
start learning
Czy został jakiś chleb?
• Do any of you have children?
start learning
• Czy ktoś z was ma dzieci?
She doesn’t have any luggage with her.
start learning
Ona nie ma z sobą żadnego bagażu.
They didn’t take any photos during their holiday.
start learning
Oni nie zrobili żadnych zdjęć podczas wakacji.
• Sebastian doesn’t speak any foreign languages.
start learning
• Sebastian nie zna żadnych języków obcych.
• I never give my parents any help.
start learning
• Nigdy nie daję moim rodzicom pomocy.
• You don’t have any children.
start learning
Ty nie masz żadnych dzieci.
• I say I don’t need any advice.
start learning
• mówię, że nie potrzebują porady.
• We haven’t got any sugar.
start learning
My nie mamy żadnego cukru.
They didn’t have any bread at the shop.
start learning
Oni nie mają żadnego chleba w sklepie.
• Any witness will agree that she told you the truth.
start learning
• Każdy świadek zgadza się, że ona powiedziała prawdę.
• Any neighbour would be better than he.
start learning
• Każdy sąsiad będzie lepiej niż on.
• You bought some apples.
start learning
• Kupiłeś kilka jabłek.
• You need to buy some milk.
start learning
• Musisz kupić trochę mleka.
• Sebastian would like some coffee.
start learning
• Sebastian chciałby kawę.
• We don’t like any ice cream.
start learning
• Nie chcemy żadnych loduw.
Did she buy any apples?
start learning
Czy ona kupiła jakieś jabłka?
He didn’t buy any grapes.
start learning
On nie kupił żadnych winogron.
I don’t have any coffee left.
start learning
Nie mam żadnej kawy zostawionej...
• One dog is different.
start learning
• Jeden pies jest inny.
• The basket is full of potatoes.
start learning
• Kosz jest pełen ziemniaków.
He is comfortable.
start learning
On jest wygodny.
The task is too difficult for you.
start learning
Zadanie jest zbyt trudne dla Ciebie.
• This microwave is useless.
start learning
• Ta kuchenka mikrofalowa jest bezużyteczny.
• This knife may be useful on a desert island.
start learning
• Ten nóż może być przydatny na bezludnej wyspie.
You are shopping.
start learning
ty jesteś na zakupach.
• The young couple is buying the books.
start learning
• Młoda para kupuje książki.
• We’re paying in cash.
start learning
My płacimy gotówką.
• Sebastian is in the shopping centre.
start learning
• Sebastian jest w centrum handlowym.
She is selecting blouses in the shop.
start learning
Ona wybiera bluzki w sklepie.
They are paying the shop assistant.
start learning
Oni płacą u sprzedawcy.
• He is shopping at the supermarket.
start learning
• On robi zakupy w supermarkecie.
I’m carrying shopping bags.
start learning
Nosze torby na zakupy.
We are reading a book in the library.
start learning
My czytamy książki w bibliotece.
• You are in a book shop.
start learning
• Jesteś w księgarni.
• She works at the travel agency.
start learning
Ona pracuje w biurze podróży.
The sales assistant helps you.
start learning
Asystent sprzedaży tobie pomaga.
• The sales assistant is smiling at us.
start learning
• Asystent sprzedaży uśmiecha się do nas.
He is choosing meat in the supermarket.
start learning
On wybiera mięso w supermarkecie.
He’s just looking, thanks
start learning
On tylko sie rozglonda, dzięki
• Here’s her shopping list
start learning
• Oto jej lista zakupów
• I’m afraid you don’t have it.
start learning
• Obawiam się, że nie masz tego.
• You’re looking for batteries for this camera.
start learning
• Szukacie baterii do tego aparatu.
Can I have a loaf of bread?
start learning
Czy mogę mieć bochenek chleba?
• It’s 56 dollars 12 cents.
start learning
• To 56 dolarów 12 centów.
• Can they pay a credit card?
start learning
• Czy oni mogą płacić kartą kredytową?
• Do you have it in a different size?
start learning
• Czy masz to w innym rozmiarze?
• Do you have it in size S?
start learning
• Czy masz to w rozmiarze S?
What size do we like?
start learning
Jaki rozmiar my lubimy?
• What size does Sebastian wear?
start learning
• Jaki rozmiar Sebastian nosi?
• What size is she?
start learning
• Jakiego rozmiaru jest ona?
• What size is he looking for?
start learning
• Jaki rozmiar on szuka?
painter
start learning
painter in English
malarz

You must sign in to write a comment