str 236_verb+preposition

 0    15 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poprosić kogoś o coś
Mężczyzna zatrzymał mnie i poprosił mnie o pieniądze.
start learning
ask somebody for
A man stopped me and asked me for money.
należeć do
Czy ta książka należy do ciebie? (= Czy to twoja książka?)
start learning
belong to
Does this book belong to you? (= Is this your book?)
przytrafić się
Nie mogę znaleźć mojego pióra. Co się z nim stało?
start learning
happen to
I can't find my pen. What's happened to it?
słuchać czegoś
Posłuchaj tej muzyki. Jest świetna.
start learning
listen to
Listen to this music. It's great.
rozmawiać o czymś
Rozmawiałeś z Pawłem o problemie? (przez telefon) Czy mogę porozmawiać z Chrisem, proszę?
start learning
speak / talk to somebody about something
Did you talk to Paul about the problem? (on the phone) Can I speak to Chris, please?
podziękować za coś
Bardzo Ci dziękuje za pomoc.
start learning
thank somebody for
Thank you very much for your help.
myśleć o czymś
On nigdy nie myślał o innych ludziach. Mark rozważa zakup nowego komputera.
start learning
think about... or think of...
He never think about (or of) other people. Mark is thinking of (or about) buying a new computer.
czekać na
Zaczekaj na mnie. Jestem prawie gotowy.
start learning
wait for
Wait for me. I'm nearly ready.
napisać do kogoś
Nie mogłem skontaktować się z firmą telefonicznie. Musiałem napisać do nich.
start learning
write to somebody
I couldn't contact the company by phone. I had to write to them.
telefonować do kogoś
Mam zamiar zadzwonić do moich rodziców tego wieczoru.
start learning
but phone / call someone (without) to
I'm going to phone my parents this evening. (not phone to my parents)
patrzeć na
On patrzy na zegarek. Spójrz na te kwiaty! Są piękne. Dlaczego patrzysz na mnie w ten sposób.
start learning
look at
He's looking at his watch. Look at these flowers! They're beautiful. Why are looking at me like that.
szukać
Ona zgubiła klucze. Ona ich teraz szuka. Szukam Sarah. Widziałeś ją?
start learning
look for (= try to find)
She's lost her keys. She's looking for it. I'm looking for Sarah. Have you seen her?
opiekować się
Gdy Emily jest w pracy, jej przyjaciel opiekuje się jej dziećmi. Nie zgub tej książki. Dbaj o nią. (= Przechowywać ją w bezpiecznym miejscu).
start learning
look after (= take care of, keep safe)
When Emily is at work, a friend of hers looks after her children. Don't lose this book. Look after it. (= Keep it safe).
zależeć od
Lubisz jeść w restauracji? Czasami. To zależy od restauracji.
start learning
depend on
Do you like eating in restaurant? Sometimes. It depends on the restaurant. (not it depend of).
to zależy
Chcesz wyjść z nami? To zależy gdzie idziecie.
start learning
it depends what / where / how (etc.) with or without on
Do you want to come out with us? It depends where you're going. or It depends on where you're going.

You must sign in to write a comment