state structure

 0    262 flashcards    klaudia53583
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
capital
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
rada miasta
start learning
the city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
start learning
Congress
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
dyskutować o problemie
start learning
discuss the problem
demokracja/demokratyczny
start learning
democracy / democratic
wybory lokalne/powszechne
start learning
(local/ general) election
uprawniony (do głosowania)
start learning
eligible (to vote)
amabasada
start learning
embassy
startować w wyborach
start learning
fight/stand for an election
flaga
start learning
flag
zorganizować konferencje prasową
start learning
give a press conference
rząd/rządzić
start learning
Government / govern
głowa państwa
start learning
Head of State
ojczyzna
start learning
home country/ homeland
tożsamość narodowa
start learning
national identity
niepodlegly/ niepodległość
start learning
independent / independence
król
start learning
king
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy/ prawicowy
start learning
left-wing/ right-wing
liberalny
start learning
liberal
wiekszośc
start learning
majority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
mayor
poseł/posłanka
start learning
Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
monarchy
naród/narodowy
start learning
nation / national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
partia centrowa
start learning
(centre) party
czlonek partii
start learning
party memeber
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
polityk/ polityka
start learning
politician/politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
ludnosc, populacja
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister (PM)
krolowa
start learning
Queen
ponownie wybrac (w wyborach)
start learning
re-elect
reforma
start learning
reform
reprezentant/ a
start learning
representative
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
Izba Gmin
start learning
the House of Commons
Izba Lordow
start learning
the House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
the House of Representatives
lud, społeczeństwo
start learning
the people
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an election
przeprowadzić reformy
start learning
carry out reforms
wywołać skandal
start learning
cause a scandal
minister finansów WB
start learning
Chancellor of the Exchequer
urzednik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
mieć złą passę
start learning
get bad press
spełniać obietnice
start learning
honour a promise
ujawnic informacje
start learning
leak information
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydowac na urząd
start learning
run for office
odbyć kadencję
start learning
serve a term
specjalistka odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
start learning
The International Monetary Fund
OPEC
start learning
Organization of the Petroleum Exporting Countries
UE
start learning
the European Union
NATO
start learning
the North Atlantic Treaty Organization
Ogranizacja narodow zjednoczonych
start learning
the United Nations
UNICEF
start learning
the United Nations Children's Fund
WHO
start learning
the World Health Organization
WTO
start learning
the World Trade Organization
WWF
start learning
the World Wide Fund for Nature
choroby zakaźne
start learning
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
start learning
encourage economic growth
zasoby finansowe
start learning
financial resources
utworzenie, powstanie
start learning
formation
wychodzić się z
start learning
have origins in
główna siedziba
start learning
headquarters
sily zbrojne
start learning
armed forces
bomba
start learning
bomb
wojna domowa
start learning
Civil War
cywil
start learning
civilian
demonstrować/ demonstracja
start learning
demonstrate / demonstration
konflikt wewnętrzny
start learning
domestic conflict
wybuchnąć
start learning
explode
walki, zamieszki
start learning
fighting
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
Międzynarodowy
start learning
International
najechac/ inwazja
start learning
invade / invasion
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
petycja
start learning
petition
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bunt
start learning
rebellion
zamieszki, rozruchy
start learning
riot
żołnierz
start learning
soldier
poddać się
start learning
surrender
terrorysta/ terroryzm
start learning
terrorist / terrorism
agresywny/ przemoc
start learning
violent / violence
wojna
start learning
war
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
pokój na świecie
start learning
world peace
pociski gumowe
start learning
Rubber bullets
wysyłać/ wycofywać oddzialy wojskowe
start learning
send / withdraw military troops
podpisać traktat
start learning
sign a treaty
powstanie
start learning
uprising
armatki wodne
start learning
water cannons
włamać się do
start learning
break into
złamać prawo
start learning
break the law
włamanie/włamywacz/włamać się
start learning
burglary/ burglar / burgle
przestępca
start learning
criminal
handel narkotykami/ handlarz nar
start learning
drug dealing / drug dealer
hakerstwo/ haker
start learning
hacking / hacker
porwanie/porywacz/ porwać osobę
start learning
kidnapping / kidnapper / kidnap
zabojca/ zabić
start learning
Killer / kill
rozbój
start learning
mugging
zamordować morderstwo/ morderca
start learning
murder / murderer
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
gwałt/gwałciciel
start learning
rape / rapist
rabunek/ rabuś
start learning
robbery / robber
kradzież w sklepach/ złodziej sklepowy
start learning
shoplifting / shoplifter
kradziez, dokonywanie kradzieży
start learning
stealing
kradzież/ złodziej
start learning
theft / thief
wandalizm/ wandal
start learning
vandalism / vandal
podpalenie/podpalacz
start learning
arson / arsonist
dokonać zamachu na /zamach /zamachowiec
start learning
to assassinate /assassination/ assassin
szantaż szantażować/ szantazysta
start learning
blackmail / blackmailer
lapowkarstwo / łapówka
start learning
bribery / bribe
zakładnik
start learning
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
kradzież kieszonkowa/ kieszonkowec
start learning
pickpocketing / pickpocket
piractwo / pirat
start learning
piracy / pirate
okup
start learning
ransom
przemyt/ przemytnik
start learning
smuggling / smuggler
stalkowac /stalker/ uporczywe nękanie
start learning
stalk/ stalker / stalking
ofiara
start learning
victim
oskarżyć o
start learning
accuse of
alibi
start learning
alibi
aresztować za
start learning
arrest for
zakazać czegoś
start learning
ban from
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty (czegos), oficjalnie oskarżyć o
start learning
charge with
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
obrona/ bronić
start learning
defence/ defend
detektyw
start learning
detective
naocznych świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego/ niewinnego. (czegoś)
start learning
find someone guilty / innocent of
ukarać grzywną
start learning
fine for
pójść do sądu
start learning
go to court
nielegalny
start learning
illegal
uwiezienie
start learning
imprisonment
prowadzić śledztwo/ śledztwo
start learning
investigate / investigation
sedzia
start learning
judge
lawa przysięgłych
start learning
jury
prawnik
start learning
lawyer
przestępca
start learning
offender
prokurator/ oskarżenie/ oskarżyć wnieść oskarżenie
start learning
prosecutor/ prosecution/ prosecute
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
skazać na
start learning
sentence to
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać o
start learning
suspect
proces sadowy
start learning
trial
kara śmierci
start learning
capital punishment/ death penalty
dowody
start learning
evidence
więzienie
start learning
gaol /jail
wydać wyrok
start learning
give a verdic
na ławie oskarżonych
start learning
in the dock
przetrzymywac w areszcie śledczym
start learning
keep in custody
dożywotnie więzienie
start learning
life sentence
zeznawać
start learning
testify
charytatywny; organizacja
start learning
charity
niepełnosprawność, inwalidztwo
start learning
disability
dyskryminowac / dyskryminacja
start learning
discriminate / discrimination
emigrować/ emigracja
start learning
emigrate / emigration
równość, równouprawnienie
start learning
equality
bezdomny/ bezdomność
start learning
Homeless / homelessness
imigrant/ imigrowac / imigracja
start learning
immigrant / immigrate / immigration
badanie opini publicznej
start learning
opinion poll
ubóstwo
start learning
poverty
rasizm
start learning
racism
uchodzca
start learning
refugee
religia
start learning
religion
problem społeczny
start learning
social issue
sondaż
start learning
survey
bezrobotny / bezrobocie
start learning
Unemployed / unemployment
wolność słowa
start learning
freedom of speech
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
start learning
redistribution of wealth
mieszkanie chronione dla osób starszych
start learning
shaltered accommodation
nadrobić stratę
start learning
catch up
ekonomia
start learning
economy
gospodarka
start learning
economy
nie nadążać z
start learning
fall behind with
spadać
start learning
fall / drop
finanse / finansowy
start learning
finance / financial
wolny rynek
start learning
free market
fundusz
start learning
fund
popaść w / spłacić długi
start learning
get into / pay off debt
zbankrutować/ bankructwo, upadłość
start learning
go bankrupt / bankruptcy
odbyć się bez luksusow
start learning
go without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąć
start learning
rise / increase sharply
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
podatek
start learning
tax
krach
start learning
crash
waluta
start learning
currency
spadek, tendencja znizkowa
start learning
downturn
tracić na wartości
start learning
drop in value
kurs wymiany
start learning
exchange rate
rynki finansowe
start learning
financial markets
znaleźć się w / wyjść z recesji
start learning
go into / come out of recession
inflacja
start learning
inflation
stopy procentowe
start learning
interest rates
inwestycja długoterminowa
start learning
long-term investment
perspektywa, widoki
start learning
Perspective
gwałtownie spadać
start learning
plumment
dobrobyt
start learning
prosperity
akcje
start learning
shares
gielda papierów wartościowych
start learning
the stock market
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chciec cos zrobić
start learning
be eager to do sth
troska; dotyczyć
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
globalny/ globalizacja
start learning
global / globalization
chciwy
start learning
greedy
starta
start learning
pile
tolerwoac coś/ znosić coś
start learning
put up with sth
pędzić
start learning
race
założyć organizację
start learning
set up an organisation
maleńki
start learning
tiny
w zastraszającym tempie
start learning
at an alarming rate
odnieść wrażenie
start learning
be under the impression
przeglądać książki
start learning
browse through books
palący problem
start learning
burning issue
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
środek odstraszający
start learning
deterrent
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
ma dłuższą metę
start learning
in the long term
wpajac wartości (komuś)
start learning
instil values in
uprawiać zawód
start learning
pursure a career
przestrzegać (tradycji)
start learning
stick to (traditions)
wykorzystać czyjąś potrzebę
start learning
tap into someone's need
inspirująca gwaizda popu
start learning
would-be pop star

You must sign in to write a comment