SŁOWNICTWO 9 (GRUDZIEŃ 2011)

 0    88 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
liberal
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
start learning
liberalny
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
double
I'd like to book a double room for the weekend.
start learning
podwójny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
undermine
As science develops all axioms are undermined.
start learning
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
start learning
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
greet
The host greeted everybody with champagne.
start learning
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
give up
Give up, you've got no chance.
start learning
poddać się, zrezygnować
Poddaj się, nie masz żadnych szans.
tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
start learning
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
start learning
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
say
How dare you say such a thing to me!
start learning
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
start learning
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
start learning
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
unlike
Unlike Polish people, the English are not too fond of soup.
start learning
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
concentrate
Concentrate on your studies instead of parting all the time!
start learning
koncentrować się
Skoncentruj się na nauce, zamiast cały czas imprezować!
locate
A radar locates objects that we can't see.
start learning
lokalizować
Radar lokalizuje obiekty, których nie widzimy.
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
start learning
zadawalająco
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
badly
Two police officers were badly hurt during the riots.
start learning
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek.
manifest
Crowds manifested around the White House.
start learning
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
remember
Remember to lock the door.
start learning
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food.
start learning
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym, jak wszystko zjadł.
formally
He isn't formally hired yet, but it's certain he will get the job.
start learning
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
bury
His father was buried at the cemetery outside town.
start learning
pogrzebać, pochować
Jego ojciec został pochowany na cmentarzu za miastem.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
start learning
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
domestic violence
Cases of domestic violence are rarely reported to the police.
start learning
przemoc domowa
Przypadki przemocy domowej rzadko zgłaszane są policji.
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
start learning
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
pet
She was petting a kitten.
start learning
pieścić
Głaskała kotka.
search
The police train dogs to search for explosives.
start learning
poszukiwać
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
interior
They had their house furnished by an interior decorator.
start learning
wnętrze (wewnętrzny obszar, np. kontynentu)
Ich dom urządzał dekorator wnętrz.
pensioner
Pensioners are entitled to all kinds of discounts.
start learning
rencista
Emeryci są upoważnieni do wszelkiego rodzaju zniżek.
execute
It is a good plan, but now it has to be equally well executed.
start learning
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
To dobry plan, ale teraz musi być równie dobrze wykonany.
control
Janice could no longer control her emotions and burst in tears.
start learning
kontrolować (mieć kontrolę)
Janice nie mogła już dłużej kontrolować swoich emocji i wybuchła płaczem.
smuggler
A border patrol guard caught 2 smugglers last night.
start learning
przemytnik
Patrol graniczny złapał 2 przemytników wczoraj w nocy.
heading
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
start learning
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
cover
I will cover all the damage costs if you don't press charges.
start learning
pokrywać, obejmować
Pokryję wszystkie koszty zniszczenia, jeśli nie wniesiesz oskarżenia.
comment
Everybody commented on her new hairstyle.
start learning
komentować
Wszyscy komentowali jej nową fryzurę.
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
start learning
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
start learning
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
start learning
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
start learning
pojawić się, wystąpić (np. problemy), zdarzyć się
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
prosecutor
The prosecutor will seek the death penalty.
start learning
prokurator
Prokurator zażąda kary śmierci.
essence
This painting captures the essence of the subject.
start learning
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
match
These two pieces of the jigsaw puzzle don't match.
start learning
pasować (do, np. kolorem)
Te dwa elementy układanki nie pasują do siebie.
place
The employment agency placed her with an insurance firm.
start learning
położyć, umieścić
Agencja zatrudnienia umieściła ją w firmie ubezpieczeniowej.
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
start learning
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
dusk
I want to get home before dusk.
start learning
zmierzch
Chcę wrócić do domu przed zmierzchem.
possess
They possess eight acres of land.
start learning
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
explore
We must explore all possible ways to increase food production.
start learning
poznawać, eksplorować
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
start learning
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
coverage
The TV will show the complete coverage of the Olympic Games opening ceremony.
start learning
relacja, sprawozdanie (np. telewizyjne)
Telewizja pokaże pełną relację z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich.
base
The company I work for is based in Singapore.
start learning
mieć siedzibę
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
recommend
Could you recommend us a good restaurant?
start learning
polecać, rekomendować
Czy mógłby pan nam polecić jakąś dobrą restaurację?
adjustment
If your mother is to move in with us some adjustments will be necessary.
start learning
dopasowanie, regulacja (np. głosu)
Jeśli twoja matka ma się do nas wprowadzić, konieczne będą pewne dostosowania.
vines
He's been making wine from grapes from the same vines for thirty years.
start learning
winorośl
On robi wino z winogron z tych samych winorośli od trzydziestu lat.
fasten
Fasten your seat belts!
start learning
przymocować
Proszę zapiąć pasy!
need
The boy needs a heavy coat for this winter.
start learning
potrzebować
Chłopak potrzebuje porządnego płaszcza na tę zimę.
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
start learning
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
wax
Spread the wax thinly on the floor.
start learning
wosk
Rozprowadź pastę po podłodze cienką warstwą.
measure
Did you measure the size of the windows before buying the curtains?
start learning
mierzyć
Czy zmierzyłeś okna przed zakupem zasłon?
tend
Women tend to wear less make up in bed than at work.
start learning
skłaniać się ku, mieć tendencję
Kobiety mają tendencję do nakładania słabszego makijażu do łóżka niż do pracy.
classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
start learning
kumpel z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
flake
My aunt believes that soap flakes are better than any washing powder.
start learning
płatek (np. śniegu)
Moja ciotka wierzy, że płatki mydlane są lepsze od proszków do prania.
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
start learning
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
assist
A volunteers' job is to assist elderly patients with everyday activities.
start learning
pomagać, asystować
Zadaniem wolontariuszy jest pomaganie starszym pacjentom w codziennych czynnościach.
mugging
Muggings often take place in parks.
start learning
napad rabunkowy
Napady rabunkowe często mają miejsce w parkach.
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
start learning
transport morski
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
Catholic
Catholics believe in the resurrection of Jesus.
start learning
katolik
Katolicy wierzą w zmartwychwstanie Jezusa.
second
This is the second revised edition of this dictionary.
start learning
drugi
To jest drugie, poprawione, wydanie tego słownika.
undergraduate
He's an undergraduate student at the moment, but he's already thinking about doing his Master's.
start learning
student (po absolutorium, bez dyplomu)
Jest studentem studiów licencjackich, ale już zastanawia się nad zrobieniem magisterium.
rapist
He's a convicted rapist.
start learning
gwałciciel
Jest skazanym przez sąd gwałcicielem.
or
Turn the tap off or there'll be water everywhere.
start learning
lub
Zakręć kurek, albo wszędzie będzie woda.
besides
Besides, we have never been real friends.
start learning
poza tym
Poza tym nigdy nie byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi.
nursery
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
start learning
żłobek
Zostałam posłana do żłobka, gdy miałam 2 lata, bo moja matka wróciła do pracy.
addiction
People who lack self-control are prone to addictions.
start learning
uzależnienie
Ludzie, którym brakuje samokontroli, są podatni na uzależnienia.
we
Are we late?
start learning
my
Czy my jesteśmy spóźnieni?
aside
Step aside, please.
start learning
na bok (np. odłożyć coś na bok)
Proszę się odsunąć na bok.
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
start learning
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
start learning
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
forever
I'll love you forever and ever, she promised him.
start learning
na zawsze, trwale
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
her
Her words were so beautiful that everyone in the room started crying.
start learning
jej (np. jej koleżanka)
Jej słowa były tak piękne, że wszyscy w pokoju zaczęli płakać.
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
start learning
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
start learning
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
start learning
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
onto
The cat jumped onto the table.
start learning
na (np. położyć coś na)
Kot wskoczył na stół.
bare
The garden looked bare when all the plants were removed.
start learning
nagi (np. człowiek, skała)
Ogród wyglądał nago, gdy usunięto wszystkie rośliny.
controversial
The revised version of the report isn't as controversial.
start learning
kontrowersyjny
Poprawiona wersja raportu nie jest tak kontrowersyjna.
on
The Director won't be available on Friday.
start learning
na (np. na stole), w (z użyciem dni tygodnia)
Dyrektor nie będzie dostępny w piątek.
scuba diving
Jack was astonished to see his mother take up scuba diving.
start learning
nurkowanie z akwalungiem
Jack był zdumiony widząc, jak jego matka zaczęła nurkować.
institutional
The offer is open to institutional investors only.
start learning
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
smoked
I prefer smoked ham to boiled.
start learning
wędzone (np. mięso)
Wolę szynkę wędzoną od gotowanej.

You must sign in to write a comment