SŁOWNICTWO 8 (LISTOPAD 2011)

 0    86 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
communication
Mobile phones and the Internet are both effective means of communication.
start learning
porozumiewanie się, komunikacja
Telefony komórkowe i internet są efektywnymi środkami komunikacji.
policy
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
start learning
polityka (np. społeczna)
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
link
There have been no links discovered between Osama bin Laden and Saddam Hussain.
start learning
połączenie, związek
Nie wykryto żadnych związków pomiędzy Osamą Bin Ladenem a Saddamem Hussainem.
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
start learning
Pan Bóg, Pan
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
desirable
It is desirable that you reconsider your decision.
start learning
pożądany
Byłoby pożądane, żebyś jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
start learning
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
sincerity
His words were very convincing but I doubt his sincerity.
start learning
szczerość
Jego słowa były bardzo przekonywujące, ale wątpię w jego szczerość.
panic
They were running away in panic after the bomb exploded.
start learning
panika
Uciekali w panice po tym, jak wybuchła bomba.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
start learning
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
start learning
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
possession
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
start learning
posiadanie
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
population
The rabbit population rose by 30% last year.
start learning
populacja
Populacja królików wzrosła o 30% w ostatnim roku.
harsh
Her words were so harsh that her friend started crying.
start learning
szorstki, surowy (np. głos)
Jej słowa były tak ostre, że jej przyjaciółka zaczęła płakać.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
start learning
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
departure
Our departure is scheduled for 6 a.m.
start learning
odjazd (np. pociągu), odlot
Nasz wyjazd jest wyznaczony na szóstą rano.
expectation
I'm afraid she will be very disappointed, because she had great expectations.
start learning
oczekiwanie
Obawiam się, że będzie bardzo zawiedzona, bo miała wielkie oczekiwania.
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
start learning
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
start learning
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
procedure
Everyone must follow the procedure.
start learning
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
pair
I didn't buy anything except a pair of panties.
start learning
para (dwie sztuki)
Nie kupiłam nic, oprócz pary majtek.
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
start learning
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
gross
His gross annual income is $50,000.
start learning
brutto
Jego zarobki brutto to 50 tysięcy dolarów rocznie.
right
You don't have the right to dismiss employees.
start learning
prawo (do czegoś)
Nie masz prawa zwalniać pracowników.
level
I passed intermediate level of French in school.
start learning
poziom
W szkole zdałem francuski na poziomie średniozaawansowanym.
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
start learning
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
leading
She is the leading scientist in the field of genetics.
start learning
wiodący
Jest ona czołowym naukowcem w dziedzinie genetyki.
protection
Some wild animals are under legal protection.
start learning
ochrona, zabezpieczenie
Niektóre dzikie zwierzęta są pod prawną ochroną.
fuel
My car will not go because it has no fuel.
start learning
paliwo
Mój samochód nie chce ruszyć, bo nie ma paliwa.
multiple
There was a multiple accident on the motorway yesterday and thirteen were injured.
start learning
wielokrotny, zbiorowy
Wczoraj na drodze szybkiego ruchu był zbiorowy wypadek i trzynaście osób zostało rannych.
apparent
It soon became apparent that the rain wasn't going to stop.
start learning
widoczny, oczywisty
Wkrótce stało się jasne, że deszcz nie przestanie padać.
exclusive
The fee for membership is a one-time payment of US$ 1000 for perpetual, non-exclusive commercial rights.
start learning
wyłączny
Składka członkowska jest jednorazową wpłatą w wysokości 1000 dolarów za wieczyste członkostwo, nie wyłączając praw handlowych.
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window.
start learning
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
recording
Have you heard the new recording of the Fifth Symphony?
start learning
nagranie
Słyszałeś nowe nagranie Piątej Symfonii?
priority
The security of our nation is our priority.
start learning
priorytet
Bezpieczeństwo naszego narodu jest naszym priorytetem.
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
start learning
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
start learning
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
preference
Choosing furniture is a matter of personal preference.
start learning
preferencja
Wybór mebli to kwestia osobistych preferencji.
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
start learning
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
established
We are a well established company providing services throughout Europe.
start learning
o ustalonej renomie, założony
Jesteśmy firmą o ustalonej renomie, świadczącą usługi w całej Europie.
inner
Most people want inner peace.
start learning
wewnętrzny (położony wewnątrz)
Większość ludzi chce wewnętrznego spokoju.
urban
Urban life is too chaotic for me.
start learning
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
previous
His head ached for the whole day because of how much he'd drunk the previous evening.
start learning
poprzedni
Głowa bolała go przez cały dzień z powodu tego, ile wypił poprzedniego wieczoru.
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
start learning
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
marked
The penalty area is marked with white lines.
start learning
znaczony, znakowany
Pole karne zaznaczone jest białymi liniami.
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
start learning
pozostawiony
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
likely
His story sounds likely.
start learning
prawdopodobny
Jego historia brzmi prawdopodobnie.
criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
start learning
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
start learning
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
real
His love was real.
start learning
prawdziwy, realny
Jego miłość była prawdziwa.
extra
The score was 0 - 0 after extra time.
start learning
dodatkowy
Wynik był 0 - 0, po dogrywce.
hesitate
She wasn't sure what to do, and hesitated before making her final decision.
start learning
wahać się
Nie była pewna, co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him.
start learning
wpatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
maximum
The purpose of every business is to make the maximum profit available.
start learning
maksymalny
Celem każdego biznesu jest przyniesienie maksymalnego możliwego zysku.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
start learning
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
issue
He issued a statement about the state of the country.
start learning
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
deserve
People who try hard deserve to succeed.
start learning
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają, zasługują na powodzenie.
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
start learning
lewy
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
start learning
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
mutter
Don't mutter to yourself, if you have something to say - say it out loud!
start learning
mamrotać
Nie mamrocz do siebie, jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
render
The punch rendered him unconscious.
start learning
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
start learning
podstawowy (np. szkoła)
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
start learning
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
start learning
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
file
We file documents alphabetically, not according to date.
start learning
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie, a nie według daty.
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
start learning
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
long-term
My long-term goal is to become the editor of a successful daily newspaper.
start learning
długoterminowy
Moim celem długoterminowym jest zostanie redaktorem odnoszącego sukcesy dziennika.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
start learning
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
start learning
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
icy
Icy roads cause many accidents.
start learning
oblodzony
Oblodzone drogi powodują wiele wypadków.
residential
We bought a house in this residential area.
start learning
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
start learning
zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
start learning
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
sure
I'm sure he'll help you.
start learning
pewny (czegoś)
Jestem pewna, że on ci pomoże.
nasty
I can't get rid of this nasty cold.
start learning
paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
Nie mogę pozbyć się tego okropnego przeziębienia.
implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
start learning
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
curse
Don't curse! There're children in the room.
start learning
przeklinać
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
radiate
Heat radiated from the fireplace.
start learning
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
tamper with
Has someone tampered with my locker?
start learning
majstrować przy, grzebać w
Czy ktoś grzebał w mojej szafce?
southern
The secession of 11 southern states started the Civil War in the US.
start learning
południowy
Secesja 11 południowych stanów rozpoczęła w USA wojnę secesyjną.
musical
The violin is my favourite musical instrument.
start learning
muzyczny
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
devise
He tried to devise a plan to get out of the prison.
start learning
wymyślać, wynaleźć
Próbował wymyślić plan wydostania się z więzienia.
spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
start learning
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
start learning
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
monetary
The EU monetary system is very complex.
start learning
pieniężny (np. system)
System monetarny Unii Europejskiej jest bardzo złożony.
cease
The artillery ceased fire.
start learning
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
start learning
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.

You must sign in to write a comment