SŁOWNICTWO 7 (PAŹDZIERNIK 2011)

 0    84 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tact
He explained the situation with his usual tact.
start learning
takt
Wyjaśnił sytuację ze swoim zwykłym taktem.
search
The police train dogs to search for explosives.
start learning
poszukiwanie
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
emission
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
start learning
wysyłanie, emisja
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
episode
These thrilling events will continue in the next episode the same time next week.
start learning
epizod, odcinek (np. serialu)
Te ekscytujące wydarzenia będą kontynuowane w następnym odcinku za tydzień o tej samej porze.
list
Please remove my name from your mailing list.
start learning
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
gift
Darren has a gift for telling stories.
start learning
upominek, prezent, dar
Daren ma dar opowiadania historii.
faculty
He works in the Faculty of History at Sterling University.
start learning
wydział (na uniwersytecie)
Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Sterling.
disposal
Disposal of rubbish from big cities is an unsolved problem.
start learning
usunięcie, wywóz (np. śmieci)
Wywóz śmieci z wielkich miast jest nierozwiązanym problemem.
cable
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
start learning
kabel, przewód
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occupant
I must say, the occupants of that flat downstairs are terribly noisy.
start learning
lokator, użytkownik
Muszę powiedzeć, że lokatorzy z mieszkania na dole są bardzo hałaśliwi.
junction
When you get to the junction turn left and our house is the fourth one along the road
start learning
skrzyżowanie, rozjazd
Gdy dojedziesz do skrzyżowania, skręć w lewo i nasz dom to czwarty przy tej ulicy.
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
start learning
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
passion
Philosophy was her lifelong passion.
start learning
pasja, namiętność
Filozofia była jej życiową pasją.
perception
The book changed her perception of war.
start learning
percepcja
Ta książka zmieniła jej postrzeganie wojny.
hazard
Are you aware of the hazards of dangerous driving?
start learning
niebezpieczeństwo, ryzyko
Czy jesteś świadom zagrożeń płynących z niebezpiecznego prowadzenia samochodu?
mate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
start learning
kumpel
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
character
The main character of the novel reminds me of the author himself.
start learning
postać (np. w powieści)
Główna postać powieści przypomina mi samego autora.
month
They met Ann last month.
start learning
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
penny
You should upgrade this computer now, because in a year's time it won't be worth a penny.
start learning
pens - 1/100 funta (waluta)
Powinieneś teraz unowocześnić ten komputer, bo za rok nie będzie wart ani grosza.
input
What's your input into this work?
start learning
wkład (np. pracy)
Jaki jest twój wkład w tę pracę?
ownership
You should keep the employees informed of any changes to the company ownership.
start learning
posiadanie, własność
Powinieneś na bieżąco informować pracowników o zmianach właścicieli firmy.
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
start learning
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
handful
Only a handful of people came.
start learning
garstka (np. ludzi)
Przyszła jedynie garstka ludzi.
copper
Poland trades in grain and copper.
start learning
miedź
Polska handluje zbożem i miedzią.
season
In the wet season it poured for 40 days and nights.
start learning
pora roku
W porze deszczowej lało przez 40 dni i nocy.
heater
Don't forget to switch off the heater or we'll have a huge electricity bill.
start learning
grzejnik
Nie zapomnij wyłączyć grzejnika, bo będziemy mieli ogromny rachunek za prąd.
efficiency
The Director's appraisal of our efficiency was positive overall.
start learning
wydajność, sprawność
Nasza wydajność została oceniona przez dyrektora raczej pozytywnie.
impact
The impact of the earthquake was so severe that nobody had anywhere to live.
start learning
wpływ (np. sił, zjawisk)
Siła trzęsienia ziemi była tak wielka, że nikt nie miał gdzie mieszkać.
ring
Did you notice her engagement ring?
start learning
pierścionek
Czy zauważyłeś jej pierścionek zaręczynowy?
letter
What's the postage for a letter to Poland?
start learning
list
Jaka jest opłata za list do Polski?
assurance
You have my assurance that the task will be completed on time.
start learning
zapewnienie, ubezpieczenie
Masz moje zapewnienie, że to zadanie będzie wykonane na czas.
landlord
If anything goes wrong, ring the landlord and he'll be happy to come and fix it.
start learning
właściciel (hotelu, klubu)
Jeśli cokolwiek będzie nie tak, zadzwoń do właściciela domu, a on z radością przyjdzie i to naprawi.
line
The line is engaged.
start learning
lina
Linia jest zajęta.
robber
He broke his hand punching the robber in the face.
start learning
rabuś
Złamał rękę uderzając włamywacza w twarz.
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
start learning
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
fitness
When you reach the peak of your fitness, you should be better than me even.
start learning
sprawność fizyczna, kondycja
Gdy osiągniesz szczyt swojej kondycji, powinieneś być lepszy nawet ode mnie.
drug
The most dangerous drug nowadays is heroin.
start learning
lek, narkotyk
Najniebezpieczniejszym narkotykiem w dzisiejszych czasach jest heroina.
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
start learning
obrazek, zdjęcie
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
start learning
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
raid
The raid on the airport was stopped by the government soldiers.
start learning
nalot
Najazd na lotnisko został zatrzymany przez żołnierzy rządowych.
beauty
Jenny's beauty attracts men.
start learning
piękno
Uroda Jenny przyciąga mężczyzn.
master
It's rare to see a dog which is not faithful to his master.
start learning
pan (np. psa)
Rzadkim widokiem jest pies, który nie jest wierny swojemu panu.
bulk
If you buy in bulk it'll be a lot cheaper than going to the local shop every week.
start learning
duża ilość (hurt)
Jeśli kupisz hurtowo, będzie o wiele taniej niż co tydzień chodzić do okolicznego sklepu.
carbon
Carbon dioxide causes the greenhouse effect.
start learning
węgiel (pierwiastek)
Dwutlenek węgla powoduje efekt cieplarniany.
platform
It's cold on the platform, let's go to the buffet.
start learning
peron
Jest zimno na peronie, chodźmy do bufetu.
need
Quick! We need an ambulance!
start learning
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
stand
Could you hang my jacket on the stand?
start learning
wieszak, stojak
Czy mógłbyś powiesić mój płaszcz na wieszaku?
recruitment
University recruitment starts in June.
start learning
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
testimony
Eyewitness testimony proved he was innocent.
start learning
zeznanie
Zeznanie naocznego świadka dowiodło, że był niewinny.
aid
Everybody should know first aid rules just in case an accident happens.
start learning
pomoc (np. pierwsza pomoc)
Każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy w razie, gdyby zdarzył się wypadek.
contractor
Our company is looking for another building contractor.
start learning
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
acid rain
Sulphur dioxide causes acid rain.
start learning
kwaśny deszcz
Dwutlenek siarki powoduje kwaśne deszcze.
air
I feel dizzy - I need some fresh air.
start learning
powietrze
Kręci mi się w głowie - potrzebuję świeżego powietrza.
athlete
John is a born athlete: he plays football, basketball and does judo training.
start learning
atleta, sportowiec
John to urodzony sportowiec: gra w piłkę, koszykówkę i trenuje judo.
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
start learning
wiersz, poezja
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
similarity
The similarity between the two paintings suggest they were done by the same painter.
start learning
podobieństwo
Podobieństwo pomiędzy tymi dwoma obrazami sugeruje, że są dziełami tego samego malarza.
assistance
With the assistance of the nurse he managed to walk to the window.
start learning
pomoc (np. drogowa)
Z pomocą pielęgniarki zdołał przejść do okna.
observation
His casual observations actually helped us to improve our product.
start learning
obserwacja, uwaga, komentarz
Jego luźne uwagi pomogły nam udoskonalić nasz produkt.
sanction
The EU is gradually lifting sanctions imposed on Libya after the Lockerby tragedy.
start learning
sankcja
UE stopniowo znosi sankcje nałożone na Libię po tragedii w Lockerby.
struggle
The Kurd's struggle for independence has lasted for decades now.
start learning
walka, zmaganie się
Walka Kurdów o niepodległość trwa już od dziesięcioleci.
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
start learning
dolar
Jaki jest kurs dolara?
licence
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
start learning
licencja, pozwolenie
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
miner
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
start learning
górnik
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
loyalty
Col. Jones's loyalty was questioned by his commanding officer.
start learning
lojalność
Lojalność pułkownika Jonesa została poddana w wątpliwość przez jego dowódcę
laboratory
Chemical experiments are conducted in a laboratory.
start learning
laboratorium
Eksperymenty chemiczne są przeprowadzane w laboratorium.
element
Uranium is a radioactive element.
start learning
pierwiastek (chemiczny)
Uran jest pierwiastkiem radioaktywnym.
striker
The company management agreed to negotiate with the strikers.
start learning
strajkujący (osoba)
Zarząd firmy zgodził się negocjować ze strajkującymi.
restoration
How long will the restoration of the palace take?
start learning
rewolucja
Jak długo potrwa restauracja pałacu?
beer
When I asked you to buy beer I meant a six-pack, not one bottle!
start learning
piwo
Kiedy prosiłam, żebyś kupił piwo, miałam na myśli sześciopak, a nie jedną butelkę!
scare
The explosion in the shopping centre caused a scare.
start learning
panika
Eksplozja w centrum handlowym spowodowała panikę
splash
I heard a loud splash and saw that the dog had jumped into the lake and was following our boat.
start learning
plusk
Usłyszałem głośny plusk i zobaczyłem, że pies wskoczył do jeziora i płynie za naszą łódką.
flash
It's too bright, the flash won't go off.
start learning
lampa błyskowa
Jest za jasno, flesz nie zadziała.
stimulation
He is a bright child but he needs stimulation.
start learning
stymulacja
Jest bystrym dzieckiem, ale potrzebuje stymulacji.
producer
Who is the producer of this film?
start learning
producent, wytwórca
Kto jest producentem tego filmu?
implementation
The implementation of the new technology will be more difficult than previously expected.
start learning
zastosowanie, wprowadzenie w życie
Wprowadzenie nowej technologii będzie trudniejsze, niż początkowo sądzono.
regiment
During the war the general was in charge of the fifth regiment.
start learning
pułk
W czasie wojny generał dowodził piątym pułkiem.
vehicle
Get out of the vehicle and put your hands above your head!
start learning
pojazd
Opuść pojazd z rękami uniesionymi nad głową!
presentation
The presentation of his new film was a success.
start learning
prezentacja
Prezentacja jego nowego filmu była sukcesem.
gear
He drove down the hill in third gear.
start learning
bieg (w samochodzie, rowerze)
Zjechał ze wzgórza na trzecim biegu.
lighting
The lighting in the building is in rather poor condition.
start learning
oświetlenie
Oświetlenie w budynku jest w raczej kiepskim stanie.
thought
What an interesting thought!
start learning
myśl
Cóż za interesująca myśl!
port
The ship came into port after months of sailing.
start learning
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
marginal
Last year the company recorded a marginal profit rise to $ 20 million.
start learning
marginalny, krańcowy (np. zysk)
W ostatnim roku firma zanotowała wzrost zysku krańcowego do 20 milionów dolarów.
magnificent
The way he kicked the ball into the net was absolutely magnificent.
start learning
wspaniały, wyśmienity
Sposób, w jaki wkopał piłkę do bramki, był absolutnie fantastyczny.

You must sign in to write a comment