SŁOWNICTWO 6 (WRZESIEŃ 2011)

 0    78 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
relax
I will take a bubble bath to relax.
start learning
odpoczywać, relaksować się
Wezmę kąpiel w pianie, żeby się zrelaksować.
lower
The deer lowered its head to drink from the pond.
start learning
obniżyć
Jeleń pochylił głowę, żeby napić się ze stawu.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
start learning
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
start learning
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
base
The company I work for is based in Singapore.
start learning
mieć siedzibę
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
measure
Did you measure the size of the windows before buying the curtains?
start learning
mierzyć
Czy zmierzyłeś okna przed zakupem zasłon?
indicate
The land is ploughed in spring.
start learning
wskazywać, wykazywać
Ziemia jest orana na wiosnę.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
start learning
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
manifest
Crowds manifested around the White House.
start learning
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
tend
Women tend to wear less make up in bed than at work.
start learning
skłaniać się ku, mieć tendencję
Kobiety mają tendencję do nakładania słabszego makijażu do łóżka niż do pracy.
radiate
Heat radiated from the fireplace.
start learning
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
specify
You need to specify who does what job in your department or conflicts will arise.
start learning
wyszczególniać
Musi pan sprecyzować podział zadań w swoim departamencie, bo inaczej będą narastać konflikty.
succeed
You won't succeed if you don't listen to advice.
start learning
odnieść sukces
Nie powiedzie ci się, jeśli nie będziesz słuchał rad.
remain
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
start learning
pozostawać
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
curse
Don't curse! There're children in the room.
start learning
przeklinać
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
display
Plane arrivals are displayed in the main hall.
start learning
wyświetlać, wystawiać
Przyloty samolotów są wyświetlane w głównym holu.
dismiss
Don't dismiss my opinions just because I'm younger!
start learning
zwolnić (kogoś), odsuwać, lekceważyć
Nie lekceważ moich opinii tylko dlatego, że jestem młodszy!
cease
The artillery ceased fire.
start learning
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
recently
They have visited us a couple of times recently.
start learning
ostatnio
Odwiedzili nas kilka razy ostatnio.
they
They will become better after some training.
start learning
oni
Staną się lepsi po treningu.
tackle
The players had to tackle a new problem - the manager wanted to change tactics completely.
start learning
zmierzyć się z (np. z problemem)
Zawodnicy musieli stawić czoło nowemu problemowi - menadżer chciał kompletnie zmienić taktykę.
acknowledge
He finally acknowledged his responsibility for the situation.
start learning
przyznawać, uznać
W końcu przyznał się do swojej odpowiedzialności za sytuację.
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
start learning
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
forever
I'll love you forever and ever, she promised him.
start learning
na zawsze, trwale
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
start learning
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
start learning
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
out
I live out of the city now and it's definitely cleaner.
start learning
na zewnątrz, poza domem
Mieszkam teraz poza miastem i jest zdecydowanie czyściej.
since
Since five o'clock I've taken three bags of rubbish to the bins.
start learning
odkąd (od kiedy)
Od piątej wyniosłem do śmietnika trzy torby śmieci.
bend
As she bent over her bed, Susan sang a lullaby to her little daughter.
start learning
zginać
Susan śpiewała swojej córeczce kołysankę, pochylona nad jej łóżeczkiem.
confuse
Maggie's inconsistent behaviour towards her children confuses them.
start learning
zmieszać (kogoś)
Niekonsekwentne postępowanie Maggie wobec swoich dzieci miesza im w głowach.
besides
Besides, we have never been real friends.
start learning
poza tym
Poza tym nigdy nie byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi.
occasionally
They occasionally go to the opera, but they prefer the cinema.
start learning
czasami
Czasem chodzą do opery, ale wolą kino.
capture
After months of a manhunt American soldiers captured Saddam Hussein.
start learning
złapać, wziąć do niewoli
Po miesiącach polowania amerykańscy żołnierze schwytali Saddama Husseina.
upset
You shouldn't upset her by talking to her like that.
start learning
denerwować, martwić się
Nie powinieneś jej denerwować mówiąc tak do niej.
on
The Director won't be available on Friday.
start learning
na (np. na stole), w (z użyciem dni tygodnia)
Dyrektor nie będzie dostępny w piątek.
we
We were all eager to discuss yesterday's game.
start learning
my
Wszyscy byliśmy skorzy dyskutować na temat wczorajszego meczu.
spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
start learning
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
start learning
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
aside
Step aside, please.
start learning
na bok (np. odłożyć coś na bok)
Proszę się odsunąć na bok.
generally
Easygoing people generally have lots of friends.
start learning
ogólnie
Ludzie otwarci mają zwykle mnóstwo przyjaciół.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
start learning
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
pursue
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
start learning
dążyć
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz.
obviously
Obviously, I don't have to explain how important this project is.
start learning
oczywiście, wyraźnie
Oczywiście nie muszę wyjaśniać jak ważny jest ten projekt.
easily
You can put the cupboard together very easily if you follow the instructions.
start learning
łatwo
Możesz złożyć tę szafkę bez trudności, jeśli tylko postępujesz zgodnie z instrukcją.
alter
Do you intend to alter your last will?
start learning
zmieniać się, następować po sobie
Czy zamierza pan zmienić swoją ostatnią wolę?
sufficiently
The food they serve at school isn't sufficiently nutritious for our children.
start learning
wystarczająco
Jedzenie podawane w szkole nie jest wystarczająco pożywne dla naszych dzieci.
apart
They gradually drifted apart and their marriage ended.
start learning
obok, osobno
Stopniowo oddalali się od siebie, aż ich małżeństwo się skończyło.
right
It's on the right.
start learning
na prawo, w prawo
Jest z prawej.
socially
This behaviour is socially unacceptable.
start learning
społecznie (np. pracować)
To zachowanie jest społecznie nie do zaakceptowania.
badly
He got badly sunburnt because of his pale skin.
start learning
ciężko (np. ranny)
Został poważnie poparzony przez słońce z powodu swojej bladej skóry.
seriously
The soldiers were seriously ill after being exposed to the atomic bomb.
start learning
poważnie
Żołnierze byli poważnie chorzy po tym, jak zostali wystawieni na oddziaływanie bomby atomowej.
little
A little bird sat on the branch and sang beautifully.
start learning
mało/y, niewiele (np. czasu)
Mały ptaszek usiadł na gałęzi i pięknie zaśpiewał.
dealing
Do we have any dealings with this company?
start learning
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
applicant
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
start learning
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko.
process
We cumulate knowledge throughout the learning process.
start learning
proces, przebieg
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
confidence
I have full confidence in her honesty.
start learning
pewność, zaufanie
Mam pełne zaufanie do jej uczciwości.
conscience
I don't care what people say - my conscience is clear!
start learning
sumienie
Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie - moje sumienie jest czyste!
commodity
Beauty products are among the most desired commodities in beauty departments.
start learning
towar, artyku
Produkty upiększające należą do najbardziej pożądanych artykułów w centrach urody.
concept
The concept of human rights is fairly new in our history.
start learning
koncepcja, pojęcie
Koncepcja praw człowieka jest stosunkowo nowa w naszej historii.
connection
I can barely hear you, it's a very poor connection.
start learning
połączenie (np. telefoniczne)
Ledwo cię słyszę, połączenie jest bardzo słabe.
correlation
There is a strong correlation between smoking and lung cancer.
start learning
korelacja
Występuje silna korelacja pomiędzy paleniem a zachorowalnością na raka płuc.
cultivation
Sugar cane cultivation is the main source of income for many families in Haiti.
start learning
uprawa (ziemi), kultywowanie
Uprawa trzciny cukrowej to główne źródło utrzymania dla wielu rodzin z Haiti.
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.
start learning
mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
amount
They have a small amount of money.
start learning
kwota, ilość (ogólna wartość), suma
Oni mają niewielką sumę pieniędzy.
discharge
The factory discharged sewage straight into the river polluting it.
start learning
rozładowanie, wyładowanie, zwolnienie
Fabryka wypuściła ścieki prosto do rzeki i zanieczyściła ją.
trust
Trust is a fundamental part of a good healthy relationship.
start learning
zaufanie
Zaufanie jest fundamentalne dla dobrego związku.
reason
There is no reason to stay here one more day.
start learning
powód
Nie ma powodu, żeby zostawać tu dłużej.
truth
Always tell the truth, it's a principle!
start learning
prawda
Zawsze mów prawdę, to zasada!
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
start learning
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
boycott
The popular boycott of their petrol stations forced the Shell company to reinvent their environmental policy.
start learning
bojkot
Powszechny bojkot stacji paliw Shella zmusił koncern do opracowania nowej polityki względem środowiska naturalnego.
case
The lawyer cited a previous case to support her argument.
start learning
przypadek, sprawa
Prawniczka przytoczyła wcześniejszą sprawę, żeby podeprzeć swój argument.
portion
They serve very big portions in this restaurant.
start learning
porcja
Podają bardzo duże porcje w tej restauracji.
deck
All hands on deck!
start learning
pokład (np. statku)
Wszystkie ręce na pokład!
excess
Don't work to excess or you'll damage your health.
start learning
nadmiar
Nie pracuj ponad miarę, bo zniszczysz sobie zdrowie.
sheep
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
start learning
owca
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
start learning
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
encouragement
Instead of shouting at him you could say a word of encouragement from time to time.
start learning
zachęta
Zamiast na niego krzyczeć, mógłbyś mu powiedzieć od czasu do czasu słowo zachęty.
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
start learning
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.

You must sign in to write a comment