SŁOWNICTWO 5 (CZERWIEC 2011)

 0    64 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
isolated
The racist attack was just an isolated incident - claimed the authorities.
start learning
odosobniony (izolowany)
Ten rasistowski atak był tylko odosobnionym incydentem - twierdzą władze.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
start learning
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
settlement
The plaintiff agreed to the USD 10,000 settlement.
start learning
zapłata, odszkodowanie
Powód zgodził się na odszkodowanie w wysokości 10 000 dolarów.
significance
One cannot overestimate the significance of this meeting!
start learning
znaczenie, waga (ważność)
Nie da się przecenić znaczenia tego spotkania!
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
start learning
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
personal
Mary is my personal assistant.
start learning
osobisty
Mary jest moją osobistą asystentką.
contractor
Our company is looking for another building contractor.
start learning
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
lighting
The lighting in the building is in rather poor condition.
start learning
oświetlenie
Oświetlenie w budynku jest w raczej kiepskim stanie.
finished
I'm almost finished.
start learning
zakończony, skończony
Prawie skończyłam.
residential
We bought a house in this residential area.
start learning
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
implementation
The implementation of the new technology will be more difficult than previously expected.
start learning
zastosowanie, wprowadzenie w życie
Wprowadzenie nowej technologii będzie trudniejsze, niż początkowo sądzono.
recruitment
University recruitment starts in June.
start learning
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
urban
Urban life is too chaotic for me.
start learning
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
horrible
I don't understand him because his pronunciation is horrible.
start learning
potworny, straszny, okropny
Nie rozumiem go, bo jego wymowa jest okropna.
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
start learning
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
striker
The company management agreed to negotiate with the strikers.
start learning
strajkujący (osoba)
Zarząd firmy zgodził się negocjować ze strajkującymi.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
start learning
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
wise
It is wise to avoid sugar if you have diabetes.
start learning
mądry
Mądrze jest unikać cukru, gdy ma się cukrzycę.
provision
Our main objective is the provision of food and drinking water to those who need it.
start learning
zaopatrzenie
Naszym głównym celem jest zaopatrzenie w żywność i wodę pitną tych, którzy tego potrzebują.
instance
Jane's cooking is tremendous, take her meat loaf for instance, it's the best.
start learning
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita, na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
specific
These plants can live only in a very specific environment.
start learning
określony, specyficzny
Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
suitable
That isn't a suitable dress for a young lady like you, my dear.
start learning
odpowiedni, pasujący
To nie jest odpowiednia sukienka dla takiej młodej damy jak ty, moja droga.
blank
Never sign a blank cheque.
start learning
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
start learning
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
medical
The medical examination proved that he was healthy.
start learning
medyczny, lekarski
Badanie lekarskie wykazało, że jest zdrowy.
responsible
Who is responsible for the fire?
start learning
odpowiedzialny
Kto jest odpowiedzialny za pożar?
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
start learning
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
start learning
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
start learning
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
offer
She accepted the job when they offered her more money.
start learning
oferować, proponować
Przyjęła pracę, gdy zaoferowano jej więcej pieniędzy.
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
start learning
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
start learning
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
start learning
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
view
She viewed furniture showrooms in search of new furniture.
start learning
oglądać, przeglądać
Przeglądała wystawy meblowe w poszukiwaniu nowych mebli.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
start learning
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech, but everyone still listened.
start learning
warty odnotowania, nadzwyczajny
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
restrict
There are a lot of parking restrictions here in Warsaw.
start learning
ograniczać (np. możliwości ruchu)
Wiele jest ograniczeń dotyczących parkowania tu, w Warszawie.
say
How dare you say such a thing to me!
start learning
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
start learning
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
distinct
I had the distinct feeling that I was being watched.
start learning
wyraźny, różny (łatwy do odróżnienia)
Miałam wyraźne wrażenie, że mnie śledzono.
produce
Can you ask them to produce three copies, one for each of us?
start learning
wytwarzać, produkować
Czy możesz ich poprosić o przygotowanie trzech kopii, po jednej dla każdego z nas?
greet
The host greeted everybody with champagne.
start learning
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window.
start learning
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
start learning
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
limit
He ignored the motorway speed limit.
start learning
ograniczać (np. prędkość)
Zignorował ograniczenie prędkości na autostradzie.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
start learning
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
conscious
It was my conscious choice.
start learning
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
start learning
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
warn
I warned you that he is a dangerous man.
start learning
ostrzegać
Ostrzegałem cię, że to niebezpieczny człowiek.
settle
The first people that arrived in America settled in Massachusetts.
start learning
osiedlić się
Pierwsi ludzie, którzy przybyli do Ameryki, osiedlili się w Massachusetts.
outer
All the outer walls should be painted dusky pink.
start learning
zewnętrzny (położony na zewnątrz)
Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być pomalowane na przyciemniony róż.
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
start learning
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
start learning
organizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
protest
What are these people protesting against?
start learning
protestować
Przeciwko czemu protestują ci ludzie?
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower?
start learning
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
start learning
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
possess
They possess eight acres of land.
start learning
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
propose
He proposed postponing the meeting.
start learning
proponować, złożyć
Zaproponował, żeby przełożyć zebranie.
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
start learning
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
start learning
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
judge
You have no right to judge me!
start learning
osądzać
Nie masz prawa mnie osądzać!
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
start learning
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
benefit
I benefited from my father's advice.
start learning
przynosić korzyści, skorzystać
Skorzystałem na radzie mojego ojca.
recall
Although he couldn't recall her face, he still remembered her name.
start learning
przypominać sobie
Mimo, że nie mógł przypomnieć sobie jej twarzy, pamiętał nadal jej imię.

You must sign in to write a comment