SŁOWNICTWO 33 (KWIECIEŃ 2014)

 0    88 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chase
The police chase ended after 2 hours.
start learning
pościg
Policyjny pościg zakończył się po 2 godzinach.
order
I will take orders only from my commanding officer.
start learning
rozkaz
Będę przyjmowała rozkazy tylko od mojego dowódcy.
mass
The lawn was covered with a mass of leaves.
start learning
masa
Trawnik pokryty był masą liści.
tear
I was truly moved by his tears.
start learning
łza
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.
order
The general ordered his troops to retreat.
start learning
rozkazywać
Generał dał rozkaz do odwrotu.
passage
His office is at the end of the passage.
start learning
przejście, korytarz
Jego biuro jest na końcu korytarza.
pixel
How many pixels do I need to have a good quality picture?
start learning
piksel
Ilu pikseli potrzebuję, by mieć zdjęcie dobrej jakości?
moustache
He has a dark beard and moustache.
start learning
wąsy
Ma ciemną brodę i wąsy.
aqualung
If you go deep sea diving you need an aqualung to breathe.
start learning
akwalung
Jeśli nurkujesz głęboko w morzu potrzebujesz akwalungu do oddychania.
bare
It is nicer to walk bare-foot on the beach.
start learning
bosy (stopy)
Przyjemniej chodzi się po plaży na bosaka.
nickname
John Wayne had the nickname Duke.
start learning
przydomek
John Wayne miał przydomek Duke.
fascination
I looked on in fascination as she showed me her art work.
start learning
fascynacja
Patrzyłem z fascynacją gdy pokazywała mi swe dzieło sztuki.
willing
Would you be willing to come to the cinema if I bought the tickets?
start learning
chętny
Czy byłbyś chętny pójść do kina gdybym kupiła bilety?
consistent
Her statement was clear and consistent.
start learning
konsekwentny, spójny
Jej przemówienie było jasne i spójne.
power
Do you believe in the power of magic?
start learning
moc, potęga
Czy wierzysz w moc magii?
present
Don't forget to thank your aunt for the presents.
start learning
prezent
Nie zapomnij podziękować ciotce za prezenty.
latter
He loves beer and wine, especially the latter.
start learning
drugi, ostatni
On lubi piwo i wino, a szczególnie to drugie.
shallow
This is a very shallow pond - children can play safely here.
start learning
płytki
To bardzo płytki staw dzieci mogą tu się bezpiecznie bawić.
court
Ben is a huge tennis enthusiast - he spends every weekend at tennis court.
start learning
kort (tenisowy)
Ben jest wielkim entuzjastą tenisa - każdy weekend spędza na korcie.
sensation
The new Versace collection will be a great sensation.
start learning
wydarzenie, sensacja
Nowa kolekcja Versace będzie wielkim wydarzeniem.
massive
He woke up the following morning with a massive headache.
start learning
masywny, ogromny
Obudził się następnego ranka z potwornym bólem głowy.
initial
My initial suspicions proved right - it was Robert who killed him!
start learning
początkowy, wstępny
Moje początkowe podejrzenie się potwierdziło - to Robert go zabił!
model
It's a newly released model.
start learning
model, makieta
To jest nowo wypuszczony model.
steel
These tools are made of stainless steel.
start learning
stal
Te narzędzia są zrobione ze stali nierdzewnej.
grand
Preparations for the Olympic Games are taking place in Athens on a grand scale.
start learning
wielki, imponujący, okazały
Przygotowania do igrzysk w Atenach odbywają się na wielką skalę.
lean
She leaned the ladder against the wall and started to climb it.
start learning
pochylać się, oprzeć (się)
Oparła drabinę o ścianę i zaczęła się po niej wspinać.
manner
That's a strange manner of answering the phone.
start learning
zachowanie, sposób (np. bycia)
To dziwny sposób odbierania telefonu.
city
These days many people live in big cities.
start learning
duże miasto
Obecnie wielu ludzi mieszka w wielkich miastach.
urge
I strongly urge you to accept this offer.
start learning
namawiać, przekonywać
Usilnie namawiam do przyjęcia tej oferty.
cancel
We cancelled our hotel reservations and stayed with friends.
start learning
anulować, odwołać
Odwołaliśmy rezerwację w hotelu i zatrzymaliśmy się u przyjaciół.
register
He asked for a register of members of the corporation.
start learning
rejestr
Poprosił o rejestr członków korporacji.
renovation
Painting has been taken away for renovation.
start learning
renowacja
Obraz został zabrany do renowacji.
yawn
After 30 minutes of the lecture half of the audience was yawning.
start learning
ziewać
Po 30 minutach wykładu połowa słuchaczy ziewała.
resolve
The problems he can't resolve just frustrate him.
start learning
postanawiać coś, zrobić rozwiązywać
Problemy, których nie potrafi rozwiązać po prostu go frustrują.
intelligence
He answered with a rude remark questioning my intelligence of all things.
start learning
inteligencja
Odpowiedział niegrzeczną uwagą, podając w wątpliwość moją inteligencję.
conception
I have only a general conception about how a computer works.
start learning
koncepcja
Mam tylko ogólne pojęcie tego jak działa komputer.
charge
Did he charge you for it?
start learning
brać (pieniądze za coś)
Czy wziął od ciebie za to pieniądze?
undertake
I undertook the job despite the amount of work involved.
start learning
podejmować (np. pracę)
Podjęłam się tego zajęcia pomimo ilości pracy z tym związanej.
commercial
The commercial area of the city doesn't have any houses in it.
start learning
handlowy, komercyjny
W handlowej części miasta nie ma żadnych domów.
athletic
Jack's athletic figure was attractive to girls.
start learning
wysportowany
Wysportowana sylwetka Jacka podobała się dziewczynom.
contribute
He contributed fifty pounds to the Red Cross.
start learning
zasilać (np. fundusz)
Ofiarował pięćdziesiąt funtów na Czerwony Krzyż.
dedicate
The boxer dedicated his victory to his wife.
start learning
dedykować
Bokser dedykował zwycięstwo swojej żonie.
destructive
Another defeat had a destructive influence on the soldiers' morale.
start learning
niszczycielski, destruktywny
Kolejna klęska miała destrukcyjny wpływ na morale żołnierzy.
fictional
Sherlock Holmes is a fictional character.
start learning
fikcyjny
Sherlock Holmes jest postacią fikcyjną.
mob
Michael Jackson is mobbed by fans wherever he goes.
start learning
tłumnie oblegać (np. znaną postać)
Michael Jackson jest oblegany przez fanów gdziekolwiek nie pójdzie.
absorb
Being absorbed in watching a new TV show she didn't hear her husband come in.
start learning
absorbować, pochłaniać
Była tak pochłonięta nowym programem telewizyjnym, że nie słyszała jak jej mąż wchodzi.
witty
Sam is a witty person, he always tells funny stories.
start learning
dowcipny
Sam jest dowcipną osobą zawsze opowiada zabawne historie.
private
You can't come in, it's a private party.
start learning
prywatny
Nie możesz wejść to prywatna impreza.
flow
The Colorado River flowed through the canyon beneath us.
start learning
płynąć (np. rzeka)
Rzeka Kolorado płynęła pod nami kanionem.
engage
New hobbies never engage Simon for long, he soon finds new ones.
start learning
angażować (się)
Nowe hobby nigdy nie angażuje Simona na długo i szybko znajduje sobie nowe.
sacred
There are a few unique sacred paintings in this church.
start learning
sakralny
W tym kościele jest kilka unikalnych obrazów sakralnych.
even
Make sure that the floor is even before you lay the tiles.
start learning
równy, gładki
Upewnij się że podłoga jest równa zanim zaczniesz układać płytki.
emphasise
I'd like to emphasize the contribution of the UN to the peace process.
start learning
akcentować, podkreślać, uwydatniać
Chciałabym podkreślić wkład ONZ w proces pokojowy.
stress
I will stress it again - only applications submitted on time will be considered.
start learning
podkreślić (z naciskiem)
Podkreślę to raz jeszcze - tylko zgłoszenia złożone w terminie będą rozpatrywane.
call
They had to call in a doctor when three of the children became ill in the night.
start learning
wołać (np. lekarza)
Musieli wezwać lekarza gdy troje dzieci zachorowało w nocy.
stand up
Look at this drunk barely able to stand up.
start learning
wstawać (np. z krzesła)
Popatrz na tego pijaka ledwie trzymającego się na nogach.
whereas
Whereas my car is a beautiful green, yours is a horrible yellow.
start learning
podczas, gdy
Podczas gdy mój samochód jest pięknie zielony twój jest okropnie żółty.
meanwhile
You go and walk the dog and meanwhile I'll clean his basket out.
start learning
tymczasem
Ty idź i wyprowadź psa a ja tymczasem posprzątam jego koszyk.
segregate
Women are segregated from men in a mosque.
start learning
segregować
W meczecie kobiety są oddzielone od mężczyzn.
stuff
He managed to stuff all his dirty clothes into the wardrobe before his mother came into the room.
start learning
upychać, nadziewać
Zdążył upchnąć wszystkie brudne ubrania do szafy zanim jego mama weszła do pokoju.
currently
I am currently writing a book about the railways in India.
start learning
aktualnie
Piszę obecnie książkę o kolejach w Indiach.
originally
We originally planned to move to Devon but we decided on Suffolk instead.
start learning
początkowo, pierwotnie
Początkowo planowaliśmy przeprowadzić się do Devon ale zamiast tego zdecydowaliśmy się na Suffolk.
lay the table
Mary lay the table for dinner!
start learning
nakrywać do stołu
Mary nakryj stół do obiadu!
aboard
He was already aboard the ship when he realized that he'd left his camera in the hotel.
start learning
na pokładzie
Był już na pokładzie statku kiedy uświadomił sobie, że zostawił aparat w hotelu.
smack
When he told her about the tragedy it was a smack in the face.
start learning
prosto, bezpośrednio
Powiedział jej o tragedii prosto w twarz.
pose
The model was photographed in a very provocative pose.
start learning
poza
Modelka została sfotografowana w bardzo prowokacyjnej pozie.
weekly
We are paid weekly not monthly.
start learning
co tydzień
Płacą nam co tydzień nie co miesiąc.
hairdresser
I went to the hairdresser's to have my hair cut but they had no appointments.
start learning
fryzjer (damski)
Poszedłem do fryzjera obciąć włosy, ale nie mieli wolnych terminów.
constantly
The couple quarrelled constantly and finally divorced.
start learning
stale
Para kłóciła się nieustannie i w końcu się rozwiodła.
overalls
Firefighters' overalls are made of fireproof fabrics.
start learning
kombinezon
Kombinezony strażaków zrobione są z ognioodpornych materiałów.
goal
Winning a world cup is my ultimate goal.
start learning
cel, zamierzenie
Zwycięstwo w pucharze świata to mój najważniejszy cel.
Jew
Millions of Jews died in concentration camps during World War II.
start learning
Żyd
Miliony Żydów zginęły w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.
hype
There was much hype in all media about the lethal virus which possibly got out of the laboratory.
start learning
szum (głośno o czymś)
Było dużo szumu wokół śmiercionośnego wirus, który przypuszczalnie wydostał się z laboratorium.
shortlist
The shortlist of candidates will appear on our internet site tomorrow morning.
start learning
skrócona lista (np. kandydatów)
Skrócona lista kandydatów pojawi się na naszej stronie internetowej jutro rano.
stage
He was welcomed on to the stage with loud applause.
start learning
scena (np. w teatrze)
Powitano go na scenie głośnymi oklaskami.
broom
Take a broom and sweep that rubbish from the floor!
start learning
miotła
Weź szczotkę i zamieć te śmieci z podłogi.
intersection
It is quicker to use the pedestrian underpass to cross to the other side of this intersection.
start learning
skrzyżowanie
Przez to skrzyżowanie szybciej przejdzie się przejściem podziemnym.
verge
The giant panda is a species on the verge of extinction.
start learning
krawędź, skraj
Panda olbrzymia jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
phonecard
I'd like to buy a phonecard.
start learning
karta telefoniczna
Chciałbym kupić kartę telefoniczną.
earring
Can I have a look at these earrings?
start learning
kolczyk
Czy mogę zobaczyć kolczyki?
competence
It wasn't within his competence to make this decision.
start learning
kompetencje
W jego kompetencjach nie leżało podejmowanie tej decyzji.
boon
Parental love is a boon for life and one should appreciate it.
start learning
dobrodziejstwo dar
Miłość rodzicielska jest dobrodziejstwem na całe życie i powinno się to doceniać.
fireplace
This fireplace is very decorative but takes up a lot of space.
start learning
kominek
Ten kominek jest bardzo dekoracyjny, ale zajmuje dużo miejsca.
spring
It often rains in spring.
start learning
wiosna
Wiosną często pada deszcz.
consignment
Please pack the consignment up and send it to us as soon as possible.
start learning
przesyłka
Proszę zapakować przesyłkę i wysłać ją do nas tak szybko jak to tylko możliwe.
commemorative
A commemorative plaque will be placed on this wall.
start learning
pamiątkowy, upamiętniający
Tablica pamiątkowa zostanie umieszczona na tej ścianie.
credit card
Your common sense should have told you not to give your credit card number to a stranger!
start learning
karta kredytowa
Zdrowy rozsądek powinien ci powiedzieć żeby nie dawać numeru karty kredytowej nieznajomemu!
shell
He held the shell to his ear and could hear the sound of the sea.
start learning
muszla
Przyłożył muszlę do ucha i słyszał szum morza.

You must sign in to write a comment