SŁOWNICTWO 30 (STYCZEŃ 2014)

 0    88 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
surely
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
start learning
z pewnością, na pewno
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami kilka z nich z pewnością osiągniesz.
instance
Jane's cooking is tremendous take her meat loaf for instance it's the best.
start learning
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
replace
This wheel has to be replaced.
start learning
wymienić (np. element)
To koło musi być wymienione.
limit
He ignored the motorway speed limit.
start learning
ograniczać (np. prędkość)
Zignorował ograniczenie prędkości na autostradzie.
blank
Never sign a blank cheque.
start learning
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
start learning
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
start learning
organizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
restrict
There are a lot of parking restrictions here in Warsaw.
start learning
ograniczać (np. możliwości ruchu)
Wiele jest ograniczeń dotyczących parkowania tu, w Warszawie.
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
start learning
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
start learning
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
lock
Be sure to lock the office door when you leave.
start learning
zamknąć (na klucz)
Koniecznie zamknij drzwi biura na klucz gdy będziesz wychodził.
lower
The deer lowered its head to drink from the pond.
start learning
obniżyć
Jeleń pochylił głowę żeby napić się ze stawu.
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
start learning
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
start learning
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę musieliśmy go zwolnić.
spell
Misdemeanour is a difficult word to spell as it has a lot of letters.
start learning
literować
Misdemeanour to trudne słowo do przeliterowania ponieważ ma dużo liter.
carat
He bought her a 20-carat diamond engagement ring.
start learning
karat
Kupił jej pierścionek zaręczynowy z 20-karatowym brylantem.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
start learning
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech but everyone still listened.
start learning
warty odnotowania, nadzwyczajny
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
certainty
She spoke with great certainty in her voice.
start learning
pewność (brak wątpliwości)
Mówiła z dużą pewnością w głosie.
bacteria
A number of deaths in Central Africa were caused by unknown bacteria.
start learning
bakterie
Duża liczba zgonów w Afryce Środkowej została spowodowana przez nieznane bakterie.
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
start learning
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie bo spóźniliśmy się na pociąg
criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
start learning
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny
classification
Archaeologists classified findings according to their age.
start learning
klasyfikacja
Archeolodzy wykonali klasyfikację znalezisk pod względem ich wieku.
convulsion
He was brought into hospital with high fever and convulsions.
start learning
konwulsja, drgawka
Zabrano go do szpitala z wysoką gorączką i konwulsjami.
rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
start learning
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
hesitate
She wasn't sure what to do and hesitated before making her final decision.
start learning
wahać się
Nie była pewna co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
jubilee
Queen Elizabeth celebrated her golden jubilee in 2003.
start learning
jubileusz
Królowa Elżbieta świętowała swój złoty jubileusz w 2003 roku.
suburb
The suburb which is most popular at the moment is Kabaty.
start learning
dzielnica podmiejska
Przedmieściem które jest w tej chwili najbardziej popularne są Kabaty
gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him.
start learning
wpatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
issue
He issued a statement about the state of the country.
start learning
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
intuition
Women have intuition.
start learning
intuicja
Kobiety mają intuicję.
products
The products should be delivered by Saturday.
start learning
produkty
Produkty powinny być dostarczone do soboty.
deserve
People who try hard deserve to succeed.
start learning
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają zasługują na powodzenie.
mutter
Don't mutter to yourself if you have something to say - say it out loud!
start learning
mamrotać
Nie mamrocz do siebie jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
robber
He broke his hand punching the robber in the face.
start learning
rabuś
Złamał rękę uderzając włamywacza w twarz.
duplicate
A duplicate of a lost ID can be issued in 3 days.
start learning
duplikat
Duplikat zgubionego dowodu tożsamości może być wydany za 3 dni.
render
The punch rendered him unconscious.
start learning
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
start learning
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
mythology
Roman mythology was largely based on the Greek one.
start learning
mitologia
Rzymska mitologia była w znacznym stopniu oparta na greckiej.
nationalist
Le Pen is a nationalist.
start learning
nacjonalista
Le Pen jest nacjonalistą.
file
We file documents alphabetically, not according to date.
start learning
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie a, nie według daty.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
start learning
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
bravery
The soldier was decorated for bravery.
start learning
męstwo
Żołnierz został odznaczony za odwagę.
single parent
The welfare state provides help for single parents.
start learning
samotny rodzic
Państwo opiekuńcze świadczy pomoc samotnym rodzicom.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
start learning
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
start learning
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
concert hall
This concert hall can seat 20 000 spectators.
start learning
sala koncertowa
Ta sala koncertowa może pomieścić 20 tysięcy widzów.
seasoning
This soup needs seasoning.
start learning
przyprawy
Ta zupa wymaga przyprawienia.
implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
start learning
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
start learning
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
lunch
We grabbed lunch at a hotdog stand.
start learning
wczesny obiad, lunch
Przegryźliśmy lunch przy stoisku z hot dogami.
skating rink
You can rent ice skates at the skating rink.
start learning
lodowisko
Możesz wypożyczyć łyżwy na lodowisku.
undermine
As science develops all axioms are undermined.
start learning
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
start learning
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
envelope
You forgot to seal the envelope!
start learning
koperta
Zapomniałeś zakleić kopertę!
space
Yuri Gagarin was the first man in space.
start learning
kosmos, przestrzeń kosmiczna
Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie.
tempt
Laurence used to sit on a river bank singing and tempting the boatmen.
start learning
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki śpiewając i kusząc żeglarzy.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
start learning
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
state
The United States gained their independence in 1776.
start learning
stan
USA uzyskały niepodległość w 1776 roku.
hostel
We mainly slept in youth hostels, so, overall the trip cost us very little.
start learning
schronisko
Spaliśmy głównie w schroniskach młodzieżowych więc wycieczka w sumie kosztowała nas niewiele.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
start learning
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
unlike
Unlike Polish people the English are not too fond of soup.
start learning
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
want
All their wants were satisfied.
start learning
potrzeba
Wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone.
self-defence
The police officer killed an attacker in self-defence.
start learning
samoobrona
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
start learning
zadawalająco
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
badly
Two police officers were badly hurt during the riots.
start learning
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek.
can
Mark drinks 5 cans of Pepsi a day.
start learning
puszka
Mark pije 5 puszek pepsi dziennie.
flight attendant
The flight attendants will start to serve a hot meal in about half an hour.
start learning
steward, stewardessa
Stewardessy zaczną podawać gorący posiłek za około pół godziny.
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food.
start learning
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym jak wszystko zjadł.
formally
He isn't formally hired yet but it's certain he will get the job.
start learning
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
apartment
He always leaves his clothes laying all around the apartment.
start learning
mieszkanie
On zawsze zostawia swoje ubrania leżące w całym mieszkaniu (wszędzie wokół).
auction
We need money so we'll probably put our antique furniture up for auction.
start learning
licytacja, aukcja
Potrzebujemy pieniędzy więc prawdopodobnie wystawimy nasze zabytkowe meble na aukcję.
golfer
Jim is a good amateur golfer.
start learning
golfista
Jim jest dobrym golfistą amatorem.
baby-sitter
Mary works after school as a baby-sitter.
start learning
osoba zatrudniona do opieki nad dzieckiem
Mary pracuje po szkole jako opiekunka do dziecka.
asparagus
Asparagus grows in spring.
start learning
szparagi
Szparagi rosną na wiosnę.
drought
Constant droughts are a real calamity for African farmers.
start learning
susza
Ciągłe susze są przekleństwem dla afrykańskich rolników.
billion
Ted Turner gave 1 billion dollars to the United Nations.
start learning
miliard
Ted Turner podarował ONZ 1 miliard dolarów.
motel
The motel had no available rooms.
start learning
motel
Motel nie ma wolnych pokoi.
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
start learning
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
start learning
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
airplane
Can you explain how an airplane flies?
start learning
samolot
Czy możesz wytłumaczyć jak lata samolot?
catastrophe
The San Francisco earthquake was one of greatest catastrophes of the 20th century.
start learning
katastrofa
Trzęsienie ziemi w San Francisco było jedną z największych katastrof XX wieku.
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
start learning
las tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
start learning
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
tank
Fortunately no one was hurt when the gas tank exploded.
start learning
cysterna
Na szczęście nikt nie ucierpiał gdy eksplodował pojemnik z gazem.
bachelor
My uncle advised me against getting married, so I stayed a bachelor all my life.
start learning
kawaler
Wuj odradził mi małżeństwo, więc pozostałem kawalerem na całe życie.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
start learning
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
start learning
dreszcz (np. ze strachu)
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.

You must sign in to write a comment