SŁOWNICTWO 3 (MARZEC 2011)

 0    59 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clarify
The investigation clarified how the crime was committed.
start learning
wyjaśnić
Dochodzenie wyjaśniło, jak zbrodnia została popełniona.
chat
They can chat on the phone for hours.
start learning
gawędzić, gadać
Mogą godzinami gadać przez telefon.
silly season
With all those stories about alien abductions you can tell the silly season has started.
start learning
sezon ogórkowy
Po tych historiach o porwaniach przez kosmitów można poznać, że zaczął się sezon ogórkowy.
thud
We were listening to the rhythmic thuds of the drum.
start learning
łomot, uderzenie
Słuchaliśmy rytmicznych uderzeń bębna.
mobilize
Korea mobilized its army.
start learning
mobilizować
Korea zmobilizowała swoją armię.
stimulate
The mental development of your children can be stimulated by proper upbringing.
start learning
pobudzać (stymulować)
Rozwój intelektualny twojego dziecka może być stymulowany przez właściwe wychowanie.
pet
She was petting a kitten.
start learning
pieścić
Głaskała kotka.
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
start learning
administrować, zarządzać
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
neutralize
Firefighters are trying to neutralize dangerous chemicals.
start learning
neutralizować
Strażacy starają się zneutralizować niebezpieczne chemikalia.
give up
If you want to be fit you should give up smoking and exercise more.
start learning
poddać się, zrezygnować, rzucić
Jeśli chcesz być sprawny, powinieneś rzucić palenie i więcej ćwiczyć
heading
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
start learning
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
essence
This painting captures the essence of the subject.
start learning
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
part-time
After her baby was born she took a part-time job as a cleaner in the school.
start learning
niepełnoetatowy, zaoczny, w niepełnym wymiarze
Po tym jak urodziło jej się dziecko, podjęła pracę w niepełnym wymiarze jako sprzątaczka w szkole.
second
The second half of the match was much more exciting than the first.
start learning
drugi
Druga połowa meczu była o wiele bardziej ekscytująca niż pierwsza.
boycott
The popular boycott of their petrol stations forced the Shell company to reinvent their environmental policy.
start learning
bojkot
Powszechny bojkot stacji paliw Shella zmusił koncern do opracowania nowej polityki względem środowiska naturalnego.
range
The range of the rockets is thirty miles.
start learning
zakres, zasięg
Zasięg tych rakiet to trzydzieści mil.
Brazil
Although we're closely related I hardly know Betty because she's spent her whole life in Brazil.
start learning
Brazylia
Chociaż jesteśmy blisko spokrewnione, prawie nie znam Betty, bo ona całe życie mieszkała w Brazylii.
scuba diving
Jack was astonished to see his mother take up scuba diving.
start learning
nurkowanie z akwalungiem
Jack był zdumiony widząc, jak jego matka zaczęła nurkować.
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
start learning
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
junction
When you get to the junction turn left and our house is the fourth one along the road.
start learning
skrzyżowanie, rozjazd
Gdy dojedziesz do skrzyżowania, skręć w lewo i nasz dom to czwarty przy tej ulicy.
crew
All the passengers and crew died in the plane crash.
start learning
załoga (np. statku)
Wszyscy pasażerowie i załoga zginęli w katastrofie samolotu
equipment
Private sponsors supplied the Mount Everest expedition with all necessary climbing equipment.
start learning
wyposażenie
Prywatni sponsorzy zaopatrzyli wyprawę na Mount Everest w cały konieczny sprzęt do wspinaczki.
chart
This chart clearly shows a steady decline in our company sales.
start learning
wykres
Ten wykres jasno pokazuje stały spadek sprzedaży w naszej firmie.
wax
Spread the wax thinly on the floor.
start learning
wosk
Rozprowadź wosk po podłodze cienką warstwą.
doctrine
He is very orthodox about his religious doctrine.
start learning
doktryna
Jest bardzo ortodoksyjny w kwestii jego doktryny religijnej.
necklace
Is this necklace made of real pearls?
start learning
naszyjnik
Czy ten naszyjnik jest zrobiony z prawdziwych pereł?
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
start learning
wzór (np. matematyczny)
Jaki jest wzór na obwód koła?
teddy bear
The little girl cuddled her teddy bear.
start learning
miś pluszowy
Mała dziewczynka tuliła swojego misia.
challenge
To provide medical care for every citizen is a big challenge, even for developed countries.
start learning
wyzwanie
Zapewnienie opieki medycznej każdemu obywatelowi jest dużym wyzwaniem nawet dla krajów rozwiniętych.
loyalty
Col. Jones's loyalty was questioned by his commanding officer.
start learning
lojalność
Lojalność pułkownika Jonesa została poddana w wątpliwość przez jego dowódcę.
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
start learning
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
overseas
They will start investing in overseas markets next month.
start learning
zamorski, zagraniczny
Zaczną inwestować na rynkach zagranicznych w następnym miesiącu.
magnificent
The way he kicked the ball into the net was absolutely magnificent.
start learning
wspaniały, wyśmienity
Sposób, w jaki wkopał piłkę do bramki, był absolutnie fantastyczny.
accident
Did anyone see the accident?
start learning
wypadek
Czy ktokolwiek widział wypadek?
behaviour
His behaviour under stress is admirable.
start learning
zachowanie (postępowanie)
Jego zachowanie w stresie jest godne podziwu.
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
start learning
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
start learning
niesolidny, niepewny, zawodny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
ethnic
The United Nations are advocating rights of ethnic minorities.
start learning
etniczny
ONZ broni prawa mniejszości etnicznych.
incident
The police offered a reward for any information about the incident.
start learning
wypadek, incydent
Policja oferuje nagrodę za jakąkolwiek informację o incydencie.
western
Western civilization started in Europe.
start learning
zachodni
Cywilizacja Zachodu zrodziła się w Europie.
Spanish
It costs a lot of money to get a document translated from Dutch to Spanish.
start learning
(język) hiszpański, Hiszpan
Mnóstwo pieniędzy kosztuje przetłumaczenie dokumentu z holenderskiego na hiszpański.
dependent
He is financially dependent on his wife until he finds a new job.
start learning
zależny
Jest finansowo zależny od żony, dopóki nie znajdzie nowej pracy.
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
start learning
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
sober
I find it hard to remain sober on New Year's Eve.
start learning
trzeźwy
Trudno mi jest pozostać trzeźwym w Sylwestra.
situated
The shop is situated next to the main railway station, on its eastern side.
start learning
położony, umieszczony (np. dom)
Sklep jest usytuowany obok głównego dworca kolejowego, po jego wschodniej stronie.
wrapped
This vase was wrapped in paper.
start learning
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
cranky
He is a bit cranky, maybe he's not feeling too well.
start learning
drażliwy
On jest trochę drażliwy, może nie czuje się najlepiej.
shy
Shy people find it difficult to integrate into groups.
start learning
nieśmiały
Nieśmiali ludzie mają trudności, by zintegrować się z grupą.
advanced
Advanced technology is used to build modern airplanes.
start learning
zaawansowany
Zaawansowana technologia jest stosowana do budowy nowoczesnych samolotów.
homesick
Julie liked London, but she started to feel a bit homesick after a couple of weeks.
start learning
stęskniony za domem
Julie polubiła Londyn, niemniej po paru tygodniach zaczęła tęsknić za domem.
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
start learning
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
unlikely
It's extremely unlikely that your arm is broken.
start learning
nieprawdopodobny
To prawie niemożliwe, że twoje ramię jest złamane.
talented
She's a talented piano player.
start learning
utalentowany
Jest utalentowaną pianistką.
institutional
The offer is open to institutional investors only.
start learning
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
scrupulous
He wrote a very scrupulous though uninventive report.
start learning
skrupulatny, sumienny
Napisał bardzo skrupulatny, choć niezbyt odkrywczy raport.
skilful
He is a skilful dancer.
start learning
zręczny
Jest zdolnym tancerzem.
multinational
He works for a multinational corporation.
start learning
wielonarodowy
On pracuje dla wielonarodowej korporacji.
self-sufficient
In the age of globalization no country can fully be self-sufficient.
start learning
samowystarczalny
W erze globalizacji żaden kraj nie może być w pełni samowystarczalny.
unstable
Unstable political situations can inhibit economic growth.
start learning
niestały, niestabilny
Niestabilna sytuacja polityczna może hamować rozwój gospodarczy.

You must sign in to write a comment