SŁOWNICTWO 28 (LISTOPAD 2013)

 0    75 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
start learning
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
start learning
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
against
I'm not against her.
start learning
przeciwko (np. walczyć przeciwko)
Nie jestem przeciwko niej.
anything
Do you know anything about him?
start learning
coś, cokolwiek
Czy wiesz o nim cokolwiek?
what
What colour is it?
start learning
co, jaki
Jakiego to jest koloru?
why
Why is he always late?
start learning
dlaczego
Dlaczego on zawsze się spóźnia?
also
I like dogs and I also like cats.
start learning
także, też
Lubię psy i lubię także koty.
but
I was tired but I finished the job nonetheless.
start learning
ale
Byłam zmęczona, ale mimo to skończyłam pracę.
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
start learning
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
start learning
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
start learning
las tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
start learning
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
politician
We spoke to the various politicians.
start learning
polityk
Rozmawialiśmy z rozmaitymi politykami.
mirror
She looked at her reflection in the mirror.
start learning
lustro
Spojrzała na swoje odbicie w lustrze.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
start learning
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
start learning
dreszcz (np. ze strachu)
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.
fascism
Fascism was born in Italy.
start learning
faszyzm
Faszyzm narodził się we Włoszech.
vote
Every vote counts in the coming elections.
start learning
głos (w wyborach)
Każdy głos się liczy w nadchodzących wyborach.
chambermaid
The chambermaid was accused of stealing from one of the guests.
start learning
pokojówka
Pokojówka została oskarżona o okradzenie jednego z gości.
guidelines
Always follow safety guidelines when operating heavy machinery.
start learning
wskazówki
Obsługując ciężkie maszyny zawsze postępuj według instrukcji bezpieczeństwa.
wardrobe
Her wardrobe is full of designer clothes.
start learning
szafa na odzież
Jej szafa jest pełna markowych ubrań.
republic
Poland was proclaimed a republic in 1991.
start learning
republika
Polska została proklamowana republiką w 1991 roku.
marina
Our yacht is moored in the Sacramento marina.
start learning
przystań
Nasz jacht cumuje przy przystani w Sacramento.
spark
A small spark caused a huge fire.
start learning
iskra
Mała iskierka spowodowała wielki pożar.
senate
During the meeting the senate debated whether to build the new highway.
start learning
senat
Podczas tego posiedzenia senat debatował nad tym, czy powinno się zbudować nową autostradę.
travel agency
The travel agency arranged our trip to Australia via India.
start learning
biuro podróży
Biuro podróży zorganizowało naszą wycieczkę do Australii przez Indie.
commitment
Tim has never had a steady girlfriend - he's much too afraid of commitment.
start learning
poświęcenie, zobowiązanie
Tim nigdy nie miał stałej dziewczyny - za bardzo boi się zobowiązań.
coat
My cat has a lovely black coat.
start learning
futerko (sierść)
Mój kot ma śliczne czarne futerko.
state
State schools educate the greatest number of children.
start learning
państwo
Szkoły państwowe kształcą największą liczbę dzieci.
membership
Party membership costs an annual fee.
start learning
członkostwo
Członkostwo w partii kosztuje roczne składki.
emphasis
In our English course teachers put emphasis on communication skills.
start learning
nacisk, podkreślanie ważności
Na naszym kursie angielskiego nauczyciele kładą nacisk na umiejętności komunikowania się.
flesh
Remove the skin carefully and then dice the flesh.
start learning
mięso, miąższ (owoców)
Usuń ostrożnie skórkę, a miąższ pokrój w kostkę.
ceiling
Their flat has high ceilings.
start learning
sufit
Ich mieszkanie ma wysokie sufity.
parliament
Polish Parliament consists of two chambers.
start learning
parlament
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
emergency
Because of the emergency in the office I didn't finish the work on time.
start learning
nagły wypadek (nadzwyczajna sytuacja), stan zagrożenia
Z powodu nagłego wypadku w biurze nie skończyłam tej pracy na czas.
opening
The fox got into the chicken coop through an opening in the fence.
start learning
otwór
Lis dostał się do kurnika przez otwór w płocie.
government
The Government wants to reform the tax system.
start learning
rząd (władza)
Rząd chce zreformować system podatkowy.
orbit
How is a satellite launched into orbit?
start learning
orbita
W jaki sposób satelita jest wystrzeliwany na orbitę?
implication
The President's decision to send troops to Afghanistan will have serious implications.
start learning
następstwo, implikacja
Decyzja prezydenta o wysłaniu oddziałów do Afganistanu będzie miała poważne następstwa.
root
Stress is the root of many health problems.
start learning
korzeń
Stres jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych.
presence
Do not swear in my presence.
start learning
obecność
Nie przeklinaj w mojej obecności.
prestige
Power and prestige is all that matter's to him.
start learning
prestiż
Władza i prestiż to wszystko, co się dla niego liczy.
stress
Put stress on quality rather then quantity.
start learning
nacisk (na coś), akcent
Połóż nacisk na jakość, a nie na ilość.
strip
The strip of forest by the border is closely patrolled.
start learning
pasek, pas
Ten pas lasu przy granicy jest bardzo dobrze strzeżony.
bubble
I will take a bubble bath to relax.
start learning
bańka mydlana
Wezmę kąpiel w pianie, żeby się zrelaksować.
ministry
He is the Head of Diplomatic Protocol in the Ministry of Foreign Affairs.
start learning
ministerstwo
Jest Szefem Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
yard
He strode across the yard and rang the bell fiercely.
start learning
podwórko
Przeszedł przez podwórze i gwałtownie nacisnął dzwonek.
sequence
Macbeth shows a sequence of events leading to the inevitably tragic end.
start learning
następstwo zdarzeń, sekwencja zdarzeń
Makbet ukazuje ciąg wydarzeń prowadzący do nieuchronnego tragicznego końca.
recreation
My favourite form of recreation is biking.
start learning
rekreacja, wypoczynek
Moją ulubioną formą rekreacji jest jazda na rowerze.
birth
Mary gave birth to her first baby this morning.
start learning
narodziny
Mary urodziła dziś rano swoje pierwsze dziecko
estimate
The rough estimate of losses is about 2 million dollars.
start learning
oszacowanie, kalkulacja
Przybliżony szacunek strat to około 2 miliony dolarów.
notice
I'll put a notice on the notice board as soon as I know the exact date of the conference.
start learning
ogłoszenie (np. na drzwiach)
Powieszę ogłoszenie na tablicy ogłoszeń jak tylko będę znać dokładną datę konferencji.
brain
Only when a brain is dead are doctors allowed to take organs for transplants.
start learning
mózg
Dopiero kiedy mózg umrze, lekarze mogą pobierać organy do przeszczepów.
infrastructure
The country's infrastructure has been destroyed by war.
start learning
infrastruktura
Infrastruktura kraju została zniszczona przez wojnę.
resident
I'm a resident of New Zealand.
start learning
mieszkaniec (niekoniecznie obywatel)
Jestem mieszkańcem Nowej Zelandii.
engage
New hobbies never engage Simon for long, he soon finds new ones.
start learning
angażować (się)
Nowe hobby nigdy nie angażuje Simona na długo i szybko znajduje sobie nowe.
teenager
Most teenagers consider their parents to be intolerant.
start learning
nastolatek
Większość nastolatków uważa swoich rodziców za nietolerancyjnych.
talking
Talking about people behind their backs is rude.
start learning
mówienie
Obmawianie ludzi za ich plecami jest niegrzeczne.
emphasise
I'd like to emphasize the contribution of the UN to the peace process.
start learning
akcentować, podkreślać, uwydatniać
Chciałabym podkreślić wkład ONZ w proces pokojowy.
order
The general ordered his troops to retreat.
start learning
rozkazywać
Generał dał rozkaz do odwrotu.
youth
We mainly slept in youth hostels so overall the trip cost us very little.
start learning
młodość, młodzieżowy
Spaliśmy głównie w schroniskach młodzieżowych więc wycieczka w sumie kosztowała nas niewiele.
scenario
In the worst-case scenario we'll go bankrupt.
start learning
scenariusz (np. rozwoju wydarzeń)
W najgorszym scenariuszu zbankrutujemy.
sentence
He was sentenced for 2 years for bigamy.
start learning
skazać, wydać wyrok
Został skazany na 2 lata za bigamię.
stress
I will stress it again - only applications submitted on time will be considered.
start learning
podkreślić (z naciskiem)
Podkreślę to raz jeszcze - tylko zgłoszenia złożone w terminie będą rozpatrywane.
mission
The mission had to be aborted because of the equipment problems.
start learning
misja
Misja musiała być przerwana z powodu problemów ze sprzętem.
tact
He explained the situation with his usual tact.
start learning
takt
Wyjaśnił sytuację ze swoim zwykłym taktem.
whereas
Whereas my car is a beautiful green, yours is a horrible yellow.
start learning
podczas, gdy
Podczas, gdy mój samochód jest pięknie zielony twój jest okropnie żółty.
meanwhile
You go and walk the dog and meanwhile I'll clean his basket out.
start learning
tymczasem
Ty idź i wyprowadź psa a ja tymczasem posprzątam jego koszyk.
continuation
As a continuation of my degree, I'm going to do postgraduate studies in accountancy.
start learning
kontynuacja
W ramach kontynuacji mojego dyplomu idę na podyplomowe studia księgowości.
possibility
Is there any possibility of you doing the washing tonight?
start learning
możliwość
Czy istnieje jakakolwiek możliwość, że pozmywasz dziś wieczorem?
currently
I am currently writing a book about the railways in India.
start learning
aktualnie
Piszę obecnie książkę o kolejach w Indiach.
originally
We originally planned to move to Devon but we decided on Suffolk instead.
start learning
początkowo, pierwotnie
Początkowo planowaliśmy przeprowadzić się do Devon ale zamiast tego zdecydowaliśmy się na Suffolk.
disorder
After the party their flat was in a state of disorder.
start learning
nieporządek
Po przyjęciu ich mieszkanie było w stanie nieporządku.
engineering
Jim specializes in civil engineering.
start learning
nauki inżynieryjne
Jim specjalizuje się w inżynierii lądowej.
pose
The model was photographed in a very provocative pose.
start learning
poza
Modelka została sfotografowana w bardzo prowokacyjnej pozie.

You must sign in to write a comment