SŁOWNICTWO 2 (LUTY 2011)

 0    78 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
magnetic
Some metals produce magnetic forces.
start learning
magnetyczny
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
unavailable
This product is unavailable in ordinary retail sale.
start learning
niedostępny (np. jakiś produkt w sprzedaży)
Ten produkt jest niedostępny w sprzedaży detalicznej.
initiate
The meeting held in Camp David initiated the peace process for the Middle East.
start learning
zainicjować
Spotkanie w Camp David zainicjowało proces pokojowy dla Bliskiego Wschodu.
participate
He refused to participate in the debate.
start learning
uczestniczyć
Odmówił uczestniczenia w debacie.
unclean
Pigs are unclean animals according to Islam.
start learning
nieczysty
Według islamu świnie są zwierzętami nieczystymi.
yearly
They compete for the yearly award for the best employee.
start learning
roczny, coroczny
Współzawodniczą o coroczną nagrodę dla najlepszego pracownika.
justify
You cannot justify child abuse.
start learning
usprawiedliwiać
Nie można usprawiedliwić wykorzystywania dzieci.
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
start learning
przekraczać (np. wielkością)
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
useless
A torch with no batteries is useless.
start learning
bezużyteczny
Latarka bez baterii jest bezużyteczna.
ungrateful
Children can be ungrateful.
start learning
niewdzięczny
Dzieci potrafią być niewdzięczne.
submit
Remember to submit your term papers by the end of the week.
start learning
przedłożyć, przedstawić
Pamiętajcie, by złożyć swoje prace semestralne do końca tygodnia.
bother
I tried to persuade him, but he didn't even bother to pretend to listen.
start learning
przejmować się (czymś), zadawać sobie trud
Próbowałem go przekonać, ale on nie zadał sobie nawet trudu udawania, że słucha.
endorse
I cannot accept this cheque - it's not endorsed.
start learning
potwierdzić (zaaprobować)
Nie mogę przyjąć tego czeku - nie jest potwierdzony.
debut
Marilyn Monroe made her debut as a pin-up girl.
start learning
zadebiutować
Marilyn Monroe zadebiutowała jako dziewczyna z rozkładówki.
endless
When you're young the world is a place of endless possibilities.
start learning
nie kończący się
Kiedy jesteś młody, świat jest miejscem nieskończonych możliwości.
operational
The major presented the operational plan to his troops.
start learning
operacyjny
Major przedstawił plan operacyjny swoim oddziałom.
tighten
The gun lobby in the US has blocked any attempts to tighten gun control.
start learning
zacieśnić, naciągnąć
Lobby zwolenników broni palnej w USA blokuje wszystkie próby zaostrzenia kontroli broni.
dump
Just dump the bag anywhere.
start learning
wyrzucać (np. śmieci), rzucać
Rzuć torbę gdziekolwiek.
required
You didn't bring all the required documents.
start learning
wymagany
Nie przyniósł pan wszystkich wymaganych dokumentów.
futuristic
This futuristic building doesn't look good among those classic houses.
start learning
futurystyczny
Ten futurystyczny budynek nie wygląda dobrze wśród klasycznych domów.
contemplate
Have you ever contemplated emigrating to another country?
start learning
kontemplować, rozważać
Czy rozważałeś kiedyś, by wyemigrować do innego kraju?
assure
I assure you, I can do it myself.
start learning
upewnić (się), zapewnić
Zapewniam cię, że mogę zrobić to sama.
geographical
They established their geographical position with the use of maps and compasses.
start learning
geograficzny
Określili swoją pozycję geograficzną za pomocą map i kompasów.
uncomfortable
There was a long and uncomfortable pause during the conversation.
start learning
niewygodny
Podczas rozmowy zdarzyła się długa i nieprzyjemna przerwa.
assign
How much time should I assign for the presentation?
start learning
przydzielić (np. zadanie)
Ile czasu powinnam przeznaczyć na prezentację?
fix
After much negotiation they finally fixed the price at three pounds a kilo.
start learning
ustalać, wyznaczać (termin)
Po wielu negocjacjach, w końcu ustalili cenę na trzy funty za kilogram.
delicate
Her physical features are small and delicate, but she has an incredibly loud voice!
start learning
delikatny
Jej cechy fizyczne sprawiają, że zdaje się drobna i delikatna, lecz ma niewiarygodnie donośny głos!
closed
Schools closed because of the heavy snowfall.
start learning
zamknięty
Szkoły zostały zamknięte z powodu obfitych opadów śniegu.
extract
Confessions extracted under torture cannot be taken into consideration in a fair justice system.
start learning
wyciągać, wydobywać
Zeznanie wydobyte torturami nie może być brane pod uwagę w sprawiedliwym systemie sądowniczym.
whatever
Whatever you do, don't mention the fact that you saw his wife with Roger last week.
start learning
cokolwiek
Cokolwiek zrobisz, nie wspominaj, że widziałeś jego żonę z Rogerem w zeszłym tygodniu.
humanitarian
The Red Cross sent humanitarian aid to the starving population of Sudan.
start learning
humanitarny
Czerwony Krzyż wysłał pomoc humanitarną dla głodującej ludności Sudanu.
inexperienced
Such an inexperienced pilot should not fly this plane alone.
start learning
niedoświadczony
Tak niedoświadczony pilot nie powinien sam lecieć takim samolotem.
Commons
Michael Martin is currently the Speaker of the House of Commons.
start learning
członkowie Izby Gmin
Michael Martin jest obecnie przewodniczącym Izby Gmin.
entirely
The house was furnished entirely with handmade items.
start learning
całkowicie
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
phonetic
Can you write the phonetic transcription of this word?
start learning
fonetyczny, głosowy
Czy możesz napisać transkrypcję fonetyczną tego słowa?
nasty
I can't get rid of this nasty cold.
start learning
paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
Nie mogę pozbyć się tego okropnego przeziębienia.
primarily
The visit is primarily meant to cement bilateral relations.
start learning
przede wszystkim
Wizyta ma przede wszystkim scementować stosunki dwustronne.
exclusively
And now, exclusively for our viewers, the live transmission from the concert.
start learning
wyłącznie (tylko dla)
A teraz, wyłącznie dla naszych widzów, transmisja na żywo z koncertu.
immortal
Beethoven's 5th symphony is immortal.
start learning
nieśmiertelny
Piąta Symfonia Beethovena jest nieśmiertelna.
intermediate
I passed intermediate level of French in school.
start learning
średnio zaawansowany
W szkole zdałem francuski na poziomie średniozaawansowanym.
formerly
The artist formerly known as Prince is still recording new songs.
start learning
poprzednio
Artysta poprzednio znany jako Prince, w dalszym ciągu nagrywa nowe piosenki.
thereby
He left at ten, thereby avoiding the traffic.
start learning
przez to, tym samym
Wyszedł o dziesiątej, w ten sposób unikając korków.
intolerant
Most teenagers consider their parents to be intolerant.
start learning
nietolerancyjny
Większość nastolatków uważa swoich rodziców za nietolerancyjnych.
literal
You should never translate idiomatic phrases literally or they'll lose their sense.
start learning
dosłowny
Nigdy nie powinno się tłumaczyć zwrotów idiomatycznych dosłownie, bo tracą swój sens.
increasingly
I am becoming increasingly worried about my neighbour. I haven't seen him for ten days.
start learning
coraz bardziej
Coraz bardziej martwię się o mojego sąsiada. Nie widziałam go od dziesięciu dni.
forth
He moved the car back and forth trying to get it out of the snowdrift.
start learning
naprzód
Ruszał samochodem do tyłu i do przodu, starając się uwolnić z zaspy.
imperfect
She felt that her nose was imperfect so she had plastic surgery.
start learning
niedoskonały
Uważała, że jej nos jest niedoskonały, więc poddała się operacji plastycznej.
pop
Britney Spears is a pop idol for teenagers.
start learning
popularny, popowy
Britney Spears jest idolem muzyki pop dla nastolatków.
miner
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
start learning
górnik
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
disposal
Disposal of rubbish from big cities is an unsolved problem.
start learning
usunięcie, wywóz (np. śmieci)
Wywóz śmieci z wielkich miast jest nierozwiązanym problemem.
idealistic
His perception of the world is idealistic - he doesn't notice any evil.
start learning
idealistyczny
Jego postrzeganie świata jest idealistyczne - nie dostrzega zła.
illusory
Getting married gave her an illusory sense of security.
start learning
iluzoryczny
Małżeństwo dało jej iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa.
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
start learning
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
start learning
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
execute
It is a good plan, but now it has to be equally well executed.
start learning
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
To dobry plan, ale teraz musi być równie dobrze wykonany.
instruct
He instructed his employees how to operate the machine.
start learning
poinstruować
Poinstruował swoich pracowników, jak obsługiwać urządzenie.
coma
He lay in a coma for 6 months.
start learning
śpiączka
Leżał w śpiączce przez pół roku.
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
start learning
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
unite
The people must unite against the tyrant and overthrow him.
start learning
zjednoczyć
Ludność musi zjednoczyć się przeciw tyranowi i obalić go.
load
Load the dishwasher.
start learning
załadować
Napełnij zmywarkę do naczyń.
instalment
I have the last instalment to pay this month.
start learning
rata
W tym miesiącu płacę ostatnią ratę.
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
start learning
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.
weaken
This situation may weaken our position.
start learning
osłabiać, słabnąć
Ta sytuacja może osłabić naszą pozycję.
cumulate
We cumulate knowledge throughout the learning process.
start learning
kumulować
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
emission
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
start learning
wysyłanie, emisja
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
episode
These thrilling events will continue in the next episode the same time next week.
start learning
epizod, odcinek (np. serialu)
Te ekscytujące wydarzenia będą kontynuowane w następnym odcinku za tydzień o tej samej porze.
crown
Elizabeth II was crowned queen of England in 1952.
start learning
koronować
Elżbietę II koronowano na królową Anglii w 1952 roku.
hypnotize
He tried to hypnotize me in many ways but they all failed.
start learning
hipnotyzować
Próbował mnie zahipnotyzować na różne sposoby, ale wszystkie zawiodły.
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
start learning
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
wear
These shoes are showing signs of wear.
start learning
zużycie (np. butów)
Te buty noszą ślady zużycia.
fold
Those napkins are too big, fold them in two and put one by each plate.
start learning
składać (np. kartkę papieru)
Te serwetki są za duże, złóż je na połowę i połóż jedną przy każdym talerzu.
fasten
Fasten your seat belts!
start learning
przymocować
Proszę zapiąć pasy!
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
start learning
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
start learning
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
pronounce
How do you pronounce this word?
start learning
wymawiać, wygłaszać
Jak wymawiasz to słowo?
inspect
Experts are inspecting the site of the accident.
start learning
przeprowadzać inspekcję
Eksperci badają miejsce wypadku.
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
start learning
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
start learning
transport morski
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.

You must sign in to write a comment