SŁOWNICTWO 13 (KWIECIEŃ 2012)

 0    64 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
base
The company I work for is based in Singapore.
start learning
mieć siedzibę
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
recommend
Could you recommend us a good restaurant?
start learning
polecać, rekomendować
Czy mógłby pan nam polecić jakąś dobrą restaurację?
we
Are we late?
start learning
my
Czy my jesteśmy spóźnieni?
aside
Step aside, please.
start learning
na bok (np. odłożyć coś na bok)
Proszę się odsunąć na bok.
thick
Her hair was so thick that it took an hour to dry it after her shower.
start learning
gęsty (np. sos)
Jej włosy były tak gęste, że wysuszenie ich po wzięciu prysznica zajmowało godzinę.
rigid
The new headmaster imposed rigid discipline in his school.
start learning
sztywny, surowy (np. przepis)
Nowy dyrektor wprowadził surową dyscyplinę w szkole.
forever
I'll love you forever and ever, she promised him.
start learning
na zawsze, trwale
Będę cię zawsze kochać, obiecała mu.
her
Her words were so beautiful that everyone in the room started crying.
start learning
jej (np. jej koleżanka)
Jej słowa były tak piękne, że wszyscy w pokoju zaczęli płakać.
giant
Victoria was feeling miserable, so she bought herself a giant box of chocolates to cheer herself up.
start learning
gigantyczny
Victoria czuła się okropnie, więc kupiła sobie gigantyczną bombonierkę, żeby się podnieść na duchu.
associated
I don't want to be associated with this scandal.
start learning
stowarzyszony
Nie chcę być związany z tym skandalem.
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
start learning
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
onto
The cat jumped onto the table.
start learning
na (np. położyć coś na)
Kot wskoczył na stół.
persistent
The persistent recession has surprised the analysts.
start learning
wytrwały
Utrzymująca się recesja zaskoczyła analityków.
elected
The president is elected by the people and should serve them.
start learning
wybrany (przez głosowanie)
Prezydent jest wybierany przez naród i powinien mu służyć.
on
The Director won't be available on Friday.
start learning
na (np. na stole), w (z użyciem dni tygodnia)
Dyrektor nie będzie dostępny w piątek.
scuba diving
Jack was astonished to see his mother take up scuba diving.
start learning
nurkowanie z akwalungiem
Jack był zdumiony widząc, jak jego matka zaczęła nurkować.
worthwhile
We were exhausted after climbing that hill but it was worthwhile because the view of the castle was beautiful.
start learning
wart zachodu
Byliśmy wyczerpani wspinaczką na wzgórze, ale było warto, bo widok zamku był piękny.
inherent
Communists believe that social injustice is inherent in the capitalist system.
start learning
wrodzony
Komuniści uważają, że niesprawiedliwość społeczna jest wrodzoną cechą systemu kapitalistycznego.
someday
Doctors hope that someday they will be able to cure this disease.
start learning
pewnego dnia
Lekarze mają nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie wyleczyć tę chorobę.
easily
You can put the cupboard together very easily if you follow the instructions.
start learning
łatwo
Możesz złożyć tę szafkę bez trudności, jeśli tylko postępujesz zgodnie z instrukcją.
rising
A rising note of hysteria crept into her voice.
start learning
wzrastający
Narastająca nuta histerii wkradła się do jej głosu.
comparative
It took him a year to regain comparative balance after the accident.
start learning
porównywalny, względny
Odzyskanie względnej równowagi po wypadku zabrało mu rok.
apart
We will never be apart.
start learning
obok, osobno
Nigdy się nie rozłączymy.
right
It's on the right.
start learning
na prawo, w prawo
Jest z prawej.
prospective
They are prospective house buyers.
start learning
przyszły (przewidywany)
Są potencjalnymi kupcami naszego domu.
specified
Send the new instructions to all specified locations.
start learning
wyszczególniony
Wyślij nowe instrukcje do wszystkich wyszczególnionych miejsc.
truly
I was truly moved by his tears.
start learning
naprawdę
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.
seriously
The soldiers were seriously ill after being exposed to the atomic bomb.
start learning
poważnie
Żołnierze byli poważnie chorzy po tym, jak zostali wystawieni na oddziaływanie bomby atomowej.
formulate
After the election the new president will have to formulate a new defence strategy.
start learning
sformułować
Po wyborach nowy prezydent będzie musiał sformułować nową strategię obronną.
threaten
The boss threatened the lazy worker with dismissal.
start learning
grozić
Szef zagroził leniwemu pracownikowi zwolnieniem.
hardly
It is hardly possible that such a thing could have happened.
start learning
ledwo, prawie nie
Prawie niemożliwe jest, że coś takiego mogło się wydarzyć.
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
start learning
wtedy, później, następnie, potem
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
supervise
I will supervise the organisation of the new department.
start learning
nadzorować
Będę nadzorować organizację nowego działu.
dive
The policeman dived into the river to save the drowning child.
start learning
nurkować
Policjant zanurkował w rzece, żeby uratować tonące dziecko.
light
She is not at home, the lights are out.
start learning
światło
Nie ma jej w domu, światło jest zgaszone.
pillow
She put the pillow on the floor because it was too uncomfortable to sleep on.
start learning
poduszka (część pościeli)
Położyła poduszkę na podłodze, bo była zbyt niewygodna, żeby na niej spać.
sack
I was sacked from my job for being constantly late.
start learning
wywalić (np. z pracy)
Zostałem wyrzucony z pracy za nieustanne spóźnianie się.
elaborate
Can you elaborate upon your qualifications because I'm not sure from your CV.
start learning
opracować, podać szczegóły, rozwinąć
Czy mógłbyś opowiedzieć szczegółowo o swoich kwalifikacjach, bo na podstawie twojego CV nie jestem pewna.
door
There was a knock at the door but she was afraid to answer it.
start learning
drzwi
Rozległo się pukanie do drzwi, ale bała się na nie odpowiedzieć.
majority
There is a majority election system in the UK.
start learning
większość
W Wielkiej Brytanii obowiązuje większościowy system wyborczy.
knot
Knot these two ropes together.
start learning
zawiązać na supeł, w węzeł
Zwiąż ze sobą te dwie liny.
underline
The teacher underlined the spelling mistakes in my essay in red.
start learning
podkreślić
Nauczyciel popodkreślał na czerwono błędy ortograficzne w moim wypracowaniu.
event
This ball is the social event of the year.
start learning
wydarzenie
Ten bal jest towarzyskim wydarzeniem roku.
East
The Far East has always fascinated me.
start learning
wschód (kierunek geograficzny)
Daleki Wschód zawsze mnie fascynował.
enforce
The justice system should enforce laws.
start learning
egzekwować
System sprawiedliwości powinien egzekwować prawa.
tuck
He didn't tuck in his shirt after coming back from the pub and looked really untidy.
start learning
wsunąć, wetknąć
Nie wsadził koszuli w spodnie po powrocie z pubu i wyglądał naprawdę nieporządnie.
princess
Princess Diana worked hard on her image as the Queen of Hearts.
start learning
księżniczka
Księżna Diana ciężko pracowała na swój wizerunek Królowej Serc.
West
He loves stories about the Wild West.
start learning
zachód (kierunek geograficzny)
On uwielbia historie o Dzikim Zachodzie.
toss
If it's not such a serious decision, why don't you just toss a coin for it?
start learning
obracać, rzucać
Jeśli to nie jest aż taka poważna decyzja, czemu po prostu nie rzucisz monetą?
convict
He was convicted of manslaughter.
start learning
skazać
Został skazany za zabójstwo.
debate
The debate on the budget is always very heated.
start learning
debata
Debata nad budżetem jest zawsze bardzo gorąca.
occupation
She lived in Poland during the German occupation.
start learning
okupacja
Mieszkała w Polsce w czasie okupacji niemieckiej.
trail
The fat boy trailed behind the group breathing heavily
start learning
tropić, ciągnąć (się)
Gruby chłopiec ciągnął się za grupą ciężko oddychając.
transmit
Compressed data can be transmitted faster.
start learning
transmitować, przesyłać
Skompresowane dane mogą być przesyłane szybciej.
opposition
The opposition will certainly vote against this most recent tax rise.
start learning
opozycja
Opozycja z pewnością zagłosuje przeciw najnowszej podwyżce podatków.
statement
The President's official statement was published in every single newspaper.
start learning
oświadczenie (oficjalne)
Oficjalne oświadczenie prezydenta zostało opublikowane w każdej gazecie.
worldwide
Our company is operating worldwide.
start learning
na całym świecie (np. znany)
Nasza firma działa na całym świecie.
otherwise
I'll call her at once, otherwise I'll forget.
start learning
inaczej, w innym wypadku
Zadzwonię do niej natychmiast, inaczej zapomnę.
king
The presidents made a declaration of support for the king.
start learning
król
Prezydenci złożyli deklarację poparcia dla króla.
democracy
Our political system only gives an illusion of democracy!
start learning
demokracja
Nasz system polityczny to tylko iluzja demokracji!
restraint
Some restraints have been imposed on the export of sugar.
start learning
ograniczenie
Pewne ograniczenia zostały nałożone na eksport cukru.
accuracy
Accuracy is crucial if you intend to make a good dentist.
start learning
dokładność
Dokładność to podstawa, jeśli chcesz być dobrym dentystą.
desk
Apart from a few scratches, this desk is in a good condition.
start learning
biurko
Poza paroma zadrapaniami to biurko jest w dobrym stanie.
edge
He lived on the edge of the forest.
start learning
krawędź, brzeg
Mieszkał na skraju lasu.

You must sign in to write a comment