SŁOWNICTWO 12 (MARZEC 2012)

 0    85 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
betray
The spies betrayed many secrets to the Russians.
start learning
zdradzić
Szpiedzy zdradzili Rosjanom wiele sekretów.
mug
The man tried to mug him as he got off the train in Sofia.
start learning
pobić, napaść
Ten człowiek próbował go napaść, gdy wysiadł z pociągu w Sofii.
maximum
The purpose of every business is to make the maximum profit available.
start learning
maksymalny
Celem każdego biznesu jest przyniesienie maksymalnego możliwego zysku.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
start learning
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
assault
We were assaulted and had to defend ourselves.
start learning
napadać, atakować
Zostaliśmy zaatakowani i musieliśmy się bronić.
sue
Robert's decision to sue his friends was met with disapproval.
start learning
zaskarżyć (kogoś do sądu)
Decyzja Roberta, aby pozwać do sądu przyjaciół, spotkała się z dezaprobatą.
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
start learning
lewy
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
start learning
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
entitle
Tom is entitled to a premium bonus for his high sales this month.
start learning
upoważnić
Tom otrzyma premię motywacyjną za wysoką sprzedaż w tym miesiącu.
question
I am going to question them about all the details.
start learning
pytać, wypytywać
Mam zamiar wypytać ich o wszystkie szczegóły.
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
start learning
podstawowy (np. szkoła)
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
start learning
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
stab
George was robbed and stabbed in the arm on his way home.
start learning
pchnąć nożem
George został obrabowany i pchnięty nożem w ramię w drodze do domu.
imprison
Lord Essex was captured and imprisoned in the Tower.
start learning
uwięzić
Lord Essex został schwytany i uwięziony w Tower.
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
start learning
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
long-term
My long-term goal is to become the editor of a successful daily newspaper.
start learning
długoterminowy
Moim celem długoterminowym jest zostanie redaktorem odnoszącego sukcesy dziennika.
blackmail
He blackmailed rich men with compromising photos.
start learning
szantażować
Szantażował bogatych ludzi kompromitującymi zdjęciami.
red-handed
The thief was caught red-handed and went to jail.
start learning
na gorącym uczynku
Złodziej został złapany na gorącym uczynku i poszedł do więzienia.
icy
Icy roads cause many accidents.
start learning
oblodzony
Oblodzone drogi powodują wiele wypadków.
residential
We bought a house in this residential area.
start learning
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
hit and run
Hit-and-run accidents are punished more severely than those in which the driver stops.
start learning
ucieczka z miejsca wypadku
Ucieczka z miejsca wypadku jest karana surowiej niż wypadek, w którym kierowca zatrzymał się, by pomóc.
boundary
People have always tried to stretch boundaries of human knowledge.
start learning
granica, zarys
Ludzie zawsze starali się poszerzać granice swej wiedzy.
sure
I'm sure he'll help you.
start learning
pewny (czegoś)
Jestem pewna, że on ci pomoże.
nasty
I can't get rid of this nasty cold.
start learning
paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
Nie mogę pozbyć się tego okropnego przeziębienia.
frontier
The 20th century has vastly expanded the frontiers of human knowledge.
start learning
granica
Wiek XX znacznie poszerzył granice ludzkiej wiedzy.
fantasy
Brenda lives in a fantasy world. She doesn't realise that not everyone is as kind as she is.
start learning
fantazja
Brenda żyje w świecie fantazji. Nie zdaje sobie sprawy, że nie każdy jest tak miły jak ona.
horrible
I don't understand him because his pronunciation is horrible.
start learning
potworny, straszny
Nie rozumiem go, bo jego wymowa jest okropna.
alert
You should be alert if you see an abandoned bag in bus.
start learning
czujny, w pogotowiu
Powinieneś być czujny, jeśli zauważysz porzuconą torbę w autobusie.
enthusiasm
I suggested bungee jumping for Saturday but my idea was met with a lack of enthusiasm from the rest of the group.
start learning
entuzjazm
Zaproponowałem na sobotę skoki na bungee, ale mój pomysł spotkał się z brakiem entuzjazmu ze strony reszty grupy.
enforcement
The FBI is a law enforcement agency.
start learning
wprowadzenie w życie
FBI jest instytucją egzekwowania prawa.
southern
The secession of 11 southern states started the Civil War in the US.
start learning
południowy
Secesja 11 południowych stanów rozpoczęła w USA wojnę secesyjną.
musical
The violin is my favourite musical instrument.
start learning
muzyczny
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
dwelling
When asked who owns the dwelling he occupied the defendant refused to answer.
start learning
mieszkanie
Zapytany, do kogo należy mieszkanie, które zajmował, oskarżony odmówił odpowiedzi.
mammal
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
start learning
ssak
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
start learning
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
monetary
The EU monetary system is very complex.
start learning
pieniężny (np. system)
System monetarny Unii Europejskiej jest bardzo złożony.
appreciation
You could show him your appreciation after what he had done for you.
start learning
uznanie, oszacowanie
Mógłbyś okazać mu wdzięczność po tym, co dla ciebie zrobił.
arch
The monumental pillars of the cathedral are topped with stone arches.
start learning
łuk (np. okna lub triumfalny)
Monumentalne kolumny katedry kończą się kamiennymi łukami.
liberal
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
start learning
liberalny
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
double
I'd like to book a double room for the weekend.
start learning
podwójny
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy na weekend.
attribute
The Queen's crown is an attribute of power.
start learning
atrybut
Korona królowej jest atrybutem władzy.
experiment
Experts are optimistic about the results of the experiment.
start learning
eksperyment
Eksperci są optymistyczni co do wyników eksperymentu.
greet
The host greeted everybody with champagne.
start learning
pozdrawiać, witać
Gospodarz powitał wszystkich szampanem.
collector
The Association of Stamp Collectors selected me as their chairman.
start learning
kolekcjoner
Stowarzyszenie kolekcjonerów znaczków wybrało mnie na prezesa.
erosion
Deforestation leads to soil erosion.
start learning
erozja
Wycinanie lasów prowadzi do erozji gleby.
say
How dare you say such a thing to me!
start learning
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
expect
Don't expect him to come on time. He never does.
start learning
oczekiwać
Nie oczekuj, że przyjdzie na czas. Nigdy tego nie robi.
bile
Without our livers producing bile we wouldn't be able to digest properly.
start learning
żółć
Bez wątroby produkującej żółć nie moglibyśmy właściwie trawić.
temper
His violent temper has cost him not only his job but his marriage as well.
start learning
usposobienie, nastrój
Jego gwałtowny temperament kosztował go nie tylko utratę pracy, ale i małżeństwa.
concentrate
Concentrate on your studies instead of parting all the time!
start learning
koncentrować się
Skoncentruj się na nauce, zamiast cały czas imprezować!
locate
A radar locates objects that we can't see.
start learning
lokalizować
Radar lokalizuje obiekty, których nie widzimy.
plot
The plot of the book is so messy that I couldn't finish it.
start learning
fabuła (np. książki), intryga
Fabuła książki jest tak pogmatwana, że nie mogłem jej skończyć.
pin
She put three pins in the shirt and started to sew it.
start learning
szpilka
Spięła koszulę trzema szpilkami i zaczęła ją zszywać.
manifest
Crowds manifested around the White House.
start learning
manifestować
Tłumy manifestowały wokół Białego Domu.
remember
Remember to lock the door.
start learning
pamiętać
Pamiętaj, by zamknąć drzwi. (na klucz)
gap
There was a large gap between the platform and the train.
start learning
szczelina, luka
Między peronem a pociągiem był duży odstęp.
flavour
The flavour of the ice cream was fish, which everyone found strange.
start learning
zapach, smak
Smak lodów był rybny, co wszystkim wydało się dziwne.
bury
His father was buried at the cemetery outside town.
start learning
pogrzebać, pochować
Jego ojciec został pochowany na cmentarzu za miastem.
influence
Can you influence them in any way? Maybe they will change their minds?
start learning
mieć wpływ (na coś)
Potrafisz wpłynąć na nich w jakiś sposób? Może zmienią zdanie?
quid
Can you lend me five quid?
start learning
funt brytyjski (slang.)
Możesz pożyczyć mi pięć funtów?
tariff
Tariffs have been imposed on all foreign goods.
start learning
stawka celna
Na wszystkie produkty zagraniczne zostały nałożone taryfy.
pet
She was petting a kitten.
start learning
pieścić
Głaskała kotka.
search
The police train dogs to search for explosives.
start learning
poszukiwać
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
follower
Her courage inspired her followers.
start learning
naśladowca, zwolennik
Jej odwaga inspirowała idących w jej ślady.
auditor
The company chairman was officially charged after he tried to bribe an auditor.
start learning
kontroler (np. finansowy)
Prezes firmy został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia po tym, jak próbował przekupić audytora.
execute
It is a good plan, but now it has to be equally well executed.
start learning
wykonywać, wykonać (np. polecenie)
To dobry plan, ale teraz musi być równie dobrze wykonany.
control
Janice could no longer control her emotions and burst in tears.
start learning
kontrolować (mieć kontrolę)
Janice nie mogła już dłużej kontrolować swoich emocji i wybuchła płaczem.
lump
The sauce was too sour and had lumps in it.
start learning
grudka
Sos był za kwaśny i miał grudki.
throne
Prince Charles is the heir to the British throne.
start learning
tron
Książę Karol jest następcą brytyjskiego tronu.
cover
I will cover all the damage costs if you don't press charges.
start learning
pokrywać, obejmować
Pokryję wszystkie koszty zniszczenia, jeśli nie wniesiesz oskarżenia.
comment
Everybody commented on her new hairstyle.
start learning
komentować
Wszyscy komentowali jej nową fryzurę.
graphics
She studied computer graphics.
start learning
grafika
Ona studiowała grafikę komputerową.
trading
You need to apply for a certificate of trading. They are available from the Ministry of Trade.
start learning
handel, działalność gospodarcza
Musisz złożyć podanie o koncesję handlową. Można je uzyskać w Ministerstwie Handlu.
install
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
start learning
zainstalować
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
start learning
pojawić się, wystąpić (np. problemy), zdarzyć się
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
hunting
Hunting foxes is a controversial issue in the UK.
start learning
myślistwo
Polowanie na lisy to kontrowersyjne zagadnienie w Wielkiej Brytanii.
temptation
The opened biscuit jar turned out to be an irresistible temptation for little Kimmie.
start learning
pokusa
Otwarty pojemnik na herbatniki okazał się być dla malej Kimmie pokusą nie do odparcia.
match
These two pieces of the jigsaw puzzle don't match.
start learning
pasować (do, np. kolorem)
Te dwa elementy układanki nie pasują do siebie.
place
The employment agency placed her with an insurance firm.
start learning
położyć, umieścić
Agencja zatrudnienia umieściła ją w firmie ubezpieczeniowej.
delight
Seeing a new toy, she jumped in delight.
start learning
zachwyt
Widząc nową zabawkę, podskoczyła z zachwytu.
sexuality
Gay people often hide their true sexuality.
start learning
seksualność
Geje często ukrywają swoją prawdziwą seksualność.
possess
They possess eight acres of land.
start learning
posiadać
Oni posiadają osiem akrów ziemi.
explore
We must explore all possible ways to increase food production.
start learning
poznawać, eksplorować
Musimy zbadać wszelkie możliwe sposoby zwiększenia produkcji żywności.
revelation
This opera singer is a real revelation.
start learning
objawienie
Ten śpiewak operowy jest prawdziwym odkryciem.
mobility
The USA has he largest job mobility in the world.
start learning
ruchliwość (mobilność)
USA to kraj o największej na świecie mobilności zatrudnienia.

You must sign in to write a comment