SŁOWNICTWO 10 (STYCZEŃ 2012)

 0    88 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
someday
Doctors hope that someday they will be able to cure this disease.
start learning
pewnego dnia
Lekarze mają nadzieję, że pewnego dnia będą w stanie wyleczyć tę chorobę.
easily
You can put the cupboard together very easily if you follow the instructions.
start learning
łatwo
Możesz złożyć tę szafkę bez trudności, jeśli tylko postępujesz zgodnie z instrukcją.
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower?
start learning
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
corresponding
The overpopulation of our planet and the corresponding famine threat are a huge challenge to the UN.
start learning
odpowiedni, odpowiadający czemuś
Przeludnienie naszej planety i wynikająca z niego groźba głodu są olbrzymim wyzwaniem dla ONZ.
apart
We will never be apart.
start learning
obok, osobno
Nigdy się nie rozłączymy.
right
It's on the right.
start learning
na prawo, w prawo
Jest z prawej.
wrapped
This vase was wrapped in paper.
start learning
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
rusty
Iron machinery needs greasing to prevent it from getting rusty.
start learning
zardzewiały
Żelazna maszyneria wymaga naoliwienia, by zapobiec jej rdzewieniu.
truly
I was truly moved by his tears.
start learning
naprawdę
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.
seriously
The soldiers were seriously ill after being exposed to the atomic bomb.
start learning
poważnie
Żołnierze byli poważnie chorzy po tym, jak zostali wystawieni na oddziaływanie bomby atomowej.
determined
I am determined to win this time.
start learning
zdeterminowany
Jestem zdeterminowany, by tym razem wygrać.
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
start learning
niesolidny, niepewny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
hardly
It is hardly possible that such a thing could have happened.
start learning
ledwo, prawie nie
Prawie niemożliwe jest, że coś takiego mogło się wydarzyć.
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
start learning
wtedy, później, następnie, potem
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
start learning
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
unstable
Unstable political situations can inhibit economic growth.
start learning
niestały, niestabilny
Niestabilna sytuacja polityczna może hamować rozwój gospodarczy.
process
We cumulate knowledge throughout the learning process.
start learning
proces, przebieg
Wiedzę kumulujemy w ciągu całego procesu nauczania.
confidence
I have full confidence in her honesty.
start learning
pewność, zaufanie
Mam pełne zaufanie do jej uczciwości.
self-sufficient
In the age of globalization no country can fully be self-sufficient.
start learning
samowystarczalny
W erze globalizacji żaden kraj nie może być w pełni samowystarczalny.
powerless
The army was powerless against such an invasion.
start learning
bezsilny
Armia była bezsilna wobec takiej inwazji.
concept
The concept of human rights is fairly new in our history.
start learning
koncepcja, pojęcie
Koncepcja praw człowieka jest stosunkowo nowa w naszej historii.
connection
I can barely hear you, it's a very poor connection.
start learning
połączenie (np. telefoniczne)
Ledwo cię słyszę, połączenie jest bardzo słabe.
scrupulous
He wrote a very scrupulous though uninventive report.
start learning
skrupulatny, sumienny
Napisał bardzo skrupulatny, choć niezbyt odkrywczy raport.
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
start learning
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
mouse
My favourite cartoon film is the one with that pink mouse with the big ears.
start learning
mysz
Moją ulubioną kreskówką jest ta z różową myszą z dużymi uszami.
amount
They have a small amount of money.
start learning
kwota, ilość (ogólna wartość), suma
Oni mają niewielką sumę pieniędzy.
vain
He's so vain he stops to admire himself in front of every mirror.
start learning
próżny
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać.
secular
Western democracy can only exist in a secular state.
start learning
świecki
Zachodnia demokracja może istnieć tylko w państwie świeckim.
reason
There is no reason to stay here one more day.
start learning
powód
Nie ma powodu, żeby zostawać tu dłużej.
truth
Always tell the truth, it's a principle!
start learning
prawda
Zawsze mów prawdę, to zasada!
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
start learning
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
shear
Last winter he was sheep shearing in Australia.
start learning
strzyc (np. owce)
Ostatniej zimy strzygł owce w Australii.
case
The lawyer cited a previous case to support her argument.
start learning
przypadek, sprawa
Prawniczka przytoczyła wcześniejszą sprawę, żeby podeprzeć swój argument.
portion
They serve very big portions in this restaurant.
start learning
porcja
Podają bardzo duże porcje w tej restauracji.
evaluate
Teacher evaluated the performance of each student.
start learning
oceniać, określać wartość
Nauczyciel ocenił postępy każdego ze studentów.
shrink
Will this sweater shrink when washed?
start learning
kurczyć się
Czy ten sweter skurczy się w praniu?
sheep
Dolly the sheep was the first big mammal to be cloned.
start learning
owca
Owca Dolly była pierwszym sklonowanym dużym ssakiem.
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
start learning
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
weed
She didn't want to have any wild plants in her garden, so she had to weed it regularly.
start learning
pielić
Nie chciała mieć żadnych dzikich roślin w swoim ogródku, więc musiała regularnie go pielić.
knit
She knitted scarves and socks while she was recovering.
start learning
robić na drutach
Robiła na drutach szaliki i skarpetki w czasie, gdy wracała do zdrowia.
tact
He explained the situation with his usual tact.
start learning
takt
Wyjaśnił sytuację ze swoim zwykłym taktem.
search
The police train dogs to search for explosives.
start learning
poszukiwanie
Policja szkoli psy do szukania materiałów wybuchowych.
evolve
The simple plan evolved into a complicated scheme.
start learning
ewoluować
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
snore
It's impossible to sleep with him in the same room, as he snores really loudly.
start learning
chrapać
Niemożliwe jest spać z nim w jednym pokoju, bo chrapie naprawdę głośno.
list
Please remove my name from your mailing list.
start learning
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
gift
Darren has a gift for telling stories.
start learning
upominek, prezent, dar
Daren ma dar opowiadania historii.
disapprove
Conservative people disapprove of gay marriages and abortion.
start learning
potępiać, nie pochwalać
Ludzie konserwatywni potępiają małżeństwa homoseksualne i aborcję.
rub
If you rub the cream in more it won't leave your skin looking greasy.
start learning
wcierać
Jeśli mocniej wetrzesz krem, twoja skóra nie będzie wyglądała na tłustą.
cable
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
start learning
kabel, przewód
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
occupant
I must say, the occupants of that flat downstairs are terribly noisy.
start learning
lokator, użytkownik
Muszę powiedzeć, że lokatorzy z mieszkania na dole są bardzo hałaśliwi.
accommodate
This hotel can accommodate no more than 300 guests.
start learning
kwaterować, dawać nocleg
Ten hotel może pomieścić nie więcej niż 300 gości.
flood
After every controversial programme our station is flooded with letters.
start learning
zalewać
Po każdym kontrowersyjnym programie nasza stacja jest zalewana listami.
passion
Philosophy was her lifelong passion.
start learning
pasja, namiętność
Filozofia była jej życiową pasją.
perception
The book changed her perception of war.
start learning
percepcja
Ta książka zmieniła jej postrzeganie wojny.
slay
Saint George slew the dragon.
start learning
zgładzić, zabić (np. smoka)
Święty Jerzy zgładził smoka.
underneath
Underneath the bus station there's a little tea shop that is just perfect.
start learning
pod, poniżej
Poniżej stacji autobusowej jest mała herbaciarnia, która jest po prostu idealna.
character
The main character of the novel reminds me of the author himself.
start learning
postać (np. w powieści)
Główna postać powieści przypomina mi samego autora.
month
They met Ann last month.
start learning
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
wherever
Wherever he went, Elvis Presley was always surrounded by a posse of fans.
start learning
gdziekolwiek, obojętnie gdzie
Gdziekolwiek nie poszedł, Elvis Presley był zawsze otoczony grupą fanów.
inclusive
The conference will take place from October the 14th to the 19th inclusive.
start learning
włącznie
Konferencja odbędzie się od 14-go to 19-go października włącznie.
ownership
You should keep the employees informed of any changes to the company ownership.
start learning
posiadanie, własność
Powinieneś na bieżąco informować pracowników o zmianach właścicieli firmy.
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
start learning
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
effortless
Feminists fight for gender equality in all aspects of life.
start learning
bez wysiłku
Feministki walczą o równość płci we wszystkich aspektach życia.
separately
Wash blue and red clothes separately.
start learning
oddzielnie
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
season
In the wet season it poured for 40 days and nights.
start learning
pora roku
W porze deszczowej lało przez 40 dni i nocy.
heater
Don't forget to switch off the heater or we'll have a huge electricity bill.
start learning
grzejnik
Nie zapomnij wyłączyć grzejnika, bo będziemy mieli ogromny rachunek za prąd.
wealth
He acquired all his wealth during the war.
start learning
bogactwo
Całe swoje bogactwo zdobył podczas wojny.
bond
The bonds paid a good return.
start learning
obligacja (papier wartościowy)
Obligacje przyniosły duży zysk.
ring
Did you notice her engagement ring?
start learning
pierścionek
Czy zauważyłeś jej pierścionek zaręczynowy?
letter
What's the postage for a letter to Poland?
start learning
list
Jaka jest opłata za list do Polski?
leisure
The town's best leisure facility is its swimming pool.
start learning
wypoczynek, czas wolny
Najlepszym obiektem rozrywkowym tego miasta jest basen.
greed
His greed was what made him steal the money from his cousin's pocket.
start learning
chciwość, zachłanność
To jego chciwość spowodowała, że ukradł pieniądze z kieszeni swojego kuzyna.
line
The line is engaged.
start learning
lina
Linia jest zajęta.
robber
He broke his hand punching the robber in the face.
start learning
rabuś
Złamał rękę uderzając włamywacza w twarz.
demand
There has been a slump in demand for flights since the problems last month.
start learning
popyt
Od czasu problemów w zeszłym miesiącu mamy do czynienia z nagłym spadkiem popytu na loty.
annotation
This scientific publication is not possible to understand without annotations.
start learning
adnotacja, przypis
Ta publikacja naukowa jest niezrozumiała bez przypisów.
drug
The most dangerous drug nowadays is heroin.
start learning
lek, narkotyk
Najniebezpieczniejszym narkotykiem w dzisiejszych czasach jest heroina.
picture
He didn't focus the camera and the picture was terrible.
start learning
obrazek, zdjęcie
Nie ustawił ostrości w aparacie i zdjęcie było okropne.
confession
We can press charges now that we have his full confession in writing.
start learning
zwierzenie się, przyznanie się
Możemy wnieść oskarżenie teraz, kiedy mamy jego pełne przyznanie się do winy na piśmie.
convent
In The Sounds of Music Maria choses to leave the convent and marry baron von Trapp.
start learning
klasztor (żeński)
W Dźwiękach Muzyki Maria postanawia opuścić klasztor i poślubić barona von Trappa.
beauty
Jenny's beauty attracts men.
start learning
piękno
Uroda Jenny przyciąga mężczyzn.
master
It's rare to see a dog which is not faithful to his master.
start learning
pan (np. psa)
Rzadkim widokiem jest pies, który nie jest wierny swojemu panu.
check
The Burberry check is one of the most famous patterns in fashion.
start learning
kratka (wzór)
Kratka Burberry to jeden z najsłynniejszych wzorów w modzie.
camomile
Camomile tea is good for an upset stomach.
start learning
rumianek
Herbata rumiankowa jest dobra na podrażniony żołądek.
platform
It's cold on the platform, let's go to the buffet.
start learning
peron
Jest zimno na peronie, chodźmy do bufetu.
need
Quick! We need an ambulance!
start learning
potrzeba
Szybko! Potrzebujemy karetki!
daffodil
Daffodils and tulips are my favourite spring flowers.
start learning
żonkil
Żonkile i tulipany to moje ulubione wiosenne kwiaty.
gambling
Gambling is illegal in this country.
start learning
hazard
Hazard jest w tym kraju nielegalny.

You must sign in to write a comment