SŁOWNICTWO 1 (STYCZEŃ 2011)

 0    64 flashcards    ZIELINSKAKA
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
handsome
He was a handsome and rich man.
start learning
przystojny
On był przystojnym i bogatym mężczyzną.
digital
The digital sound system in the cinema provides much better sound quality.
start learning
cyfrowy
Cyfrowy system dźwięku w kinie zapewnia dźwięk znacznie lepszej jakości.
appointed
Mr Smith was appointed as headmaster of our new school.
start learning
mianowany
Pan Smith został mianowany dyrektorem naszej nowej szkoły.
superior
She reported the problems to her superior but she was told to keep quiet.
start learning
najwyższy, przełożony (osoba)
Zawiadomiła o problemach swojego zwierzchnika, ale kazano jej siedzieć cicho.
damp
The grass was very damp in the early morning.
start learning
wilgotny
Wcześnie rano trawa była bardzo wilgotna.
civilian
A civilian plane has entered the military zone.
start learning
cywilny
Cywilny samolot wleciał w strefę wojskową.
fancy
That's quite a fancy suit you've got, not your usual style.
start learning
wymyślny, fantazyjny
Masz na sobie dosyć wyszukany garnitur, to nie jest twój codzienny styl.
decent
Don't you have any decent trousers?
start learning
przyzwoity
Czy ty nie masz żadnych przyzwoitych spodni?
coloured
Her hair is coloured.
start learning
kolorowy, farbowany
Ona ma farbowane włosy.
added
Having 2 weeks holiday more is an added bonus of my new job.
start learning
dodany, dodatkowy
2 tygodnie wakacji więcej to dodatkowy plus mojej nowej pracy.
combined
With the combined effort of the whole town the school was rebuilt after the fire.
start learning
połączony, wspólny
Wspólnym wysiłkiem całego miasta odbudowano szkołę po pożarze.
ridiculous
The whole situation is ridiculous.
start learning
śmieszny (absurdalny)
Ta cała sytuacja jest absurdalna.
cosmopolitan
Most members of the European aristocracy have always been cosmopolitans.
start learning
kosmopolityczny
Większość członków europejskiej arystokracji zawsze było kosmopolitami.
unknown
Unknown bandits robbed the bank killing a security guard.
start learning
niewiadomy, nieznany
Nieznani bandyci obrabowali bank i zabili strażnika.
influential
Simon's father is a very influential figure in politics.
start learning
wpływowy
Ojciec Simona jest bardzo wpływową figurą w polityce.
prominent
He is a prominent member of the party.
start learning
wybitny, zauważalny
Jest wybitnym członkiem partii.
artistic
Unfortunately she shows no artistic talents.
start learning
artystyczny
Niestety ona nie wykazuje żadnych zdolności artystycznych.
scandalous
These scandalous pictures will appear in every newspaper in the country tomorrow morning.
start learning
skandaliczny
Te skandaliczne zdjęcia pojawią się w każdej gazecie w kraju jutro rano.
explicit
I gave you explicit instructions and you ignored them!
start learning
wyrazisty
Dałam ci wyraźne instrukcje, a ty je zignorowałeś!
accessible
Mobile phones are easily accessible nowadays compared to 10 years ago.
start learning
dostępny
Telefony komórkowe są dziś łatwo dostępne w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat.
cosmic
Internet companies were making cosmic profits in the 90's.
start learning
kosmiczny
Firmy internetowe osiągały kosmiczne zyski w latach 90-tych.
jolly
After 3 glasses of wine he felt rather jolly and relaxed.
start learning
wesoły
Po 3 kieliszkach wina czuł się wesoły i rozluźniony.
improved
Our new improved washing powder formula guarantees you cleaner laundry!
start learning
ulepszony (np. o urządzeniu)
Nowa ulepszona formuła naszego proszku gwarantuje ci czystsze pranie!
changing
Teenagers are always self-conscious about their changing bodies.
start learning
zmieniający się
Nastolatki są zawsze zażenowane swoimi zmieniającymi się ciałami.
provincial
Life in this provincial town is not as fast as in London.
start learning
prowincjonalny
Życie w tym prowincjonalnym miasteczku nie jest tak szybkie, jak w Londynie.
diplomatic
He is the Head of Diplomatic Protocol in the Ministry of Foreign Affairs.
start learning
dyplomatyczny
Jest Szefem Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
subtle
The subtle smile on Mona Lisa's face has fascinated people for centuries.
start learning
subtelny
Subtelny uśmiech na twarzy Mony Lisy fascynuje ludzi od wieków.
occupational
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
start learning
zawodowy (związany z zawodem)
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
racial
The law prohibits racial segregation.
start learning
rasowy (np. segregacja)
Prawo zabrania segregacji rasowej.
empirical
Empirical evidence is necessary to prove the theory.
start learning
empiryczny
Potrzebny jest dowód empiryczny, by udowodnić teorię.
overall
What's the overall cost of the therapy?
start learning
całkowity, ogólny (np. ocena ogólna)
Jaki jest całkowity koszt terapii?
successive
Three successive hurricanes have hit Florida this year.
start learning
kolejny, następny
Trzy następujące po sobie huragany uderzyły w tym roku we Florydę.
symbolic
I don't like modern symbolic painting - I prefer landscapes and still-lives.
start learning
symboliczny
Nie lubię współczesnego malarstwa symbolicznego - wolę pejzaże i martwą naturę.
planned
A list of all planned events is on your timetable.
start learning
planowany
Lista wszystkich planowanych imprez (wydarzeń) jest na twoim rozkładzie.
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
start learning
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
situate
They should situate the shopping centre away from the school.
start learning
umieszczać
Powinni umieścić centrum handlowe z dala od szkoły.
smoky
How can you work in such a smoky office!
start learning
dymny, zadymiony
Jak możesz pracować w takim zadymionym biurze!
shameful
He treats his wife in a shameful way!
start learning
haniebny
On traktuje żonę w haniebny sposób!
entertain
The magician entertained the children with a variety of tricks.
start learning
rozbawiać
Magik zabawiał dzieci rozmaitymi sztuczkami.
merit
The suggestion merits serious consideration.
start learning
zasługiwać
Ta propozycja zasługuje na poważne przemyślenie.
supernatural
He believed that some kind of supernatural forces were involved in his healing.
start learning
nadprzyrodzony
Wierzył, że w proces jego uzdrowienia były zaangażowane jakieś siły nadprzyrodzone.
sealed
Do not use the medicine if the container isn't sealed properly.
start learning
zapieczętowany
Nie używaj leku, jeśli pojemnik nie był właściwie zapieczętowany.
investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
start learning
prowadzić dochodzenie
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
drag
He had to drag the sack of potatoes because it was too heavy to carry.
start learning
wlec, ciągnąć
Musiał ciągnąć ten wór z ziemniakami, gdyż był on za ciężki, żeby go nieść.
mixed
Shouts of fear mixed with the sound of breaking glass.
start learning
mieszany
Okrzyki strachu zmieszały się z dźwiękiem tłuczonego szkła.
colonial
The UK was the biggest colonial power of the 19th century.
start learning
kolonialny
Wielka Brytania była największą potęgą kolonialną XIX wieku.
seize
You should seize this opportunity.
start learning
chwytać (np. okazję)
Powinieneś chwycić tę szansę.
shift
Shift the sofa so that it faces the fireplace.
start learning
przesuwać
Przesuń kanapę tak, żeby stała naprzeciwko kominka.
hypnotic
Some people believe in hypnotic regression to previous lives.
start learning
hipnotyczny
Niektórzy ludzie wierzą w hipnotyczne cofnięcie się do poprzedniego życia.
genetic
Scientists say that cancer may have genetic origins.
start learning
genetyczny
Naukowcy mówią, że rak może mieć podłoże genetyczne.
update
The travel guide is updated every two years, so you won't get any out-of-date information.
start learning
uaktualniać
Przewodnik jest uaktualniany co dwa lata, więc nie otrzymasz żadnych nieaktualnych informacji.
guide
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
start learning
oprowadzać (np. po zabytkach)
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
striking
There is a striking resemblance between Jack and his father.
start learning
uderzający
Pomiędzy Jackiem i jego ojcem jest uderzające podobieństwo
immoral
His immoral behaviour shocked everybody.
start learning
niemoralny
Jego niemoralne zachowanie wszystkich szokowało.
fetch
Throw a stick and watch the dog fetch it.
start learning
przynieść, pójść po
Rzuć patyk i patrz jak pies go przynosi.
regard
His work was regarded as outstanding.
start learning
uważać (np. kogoś za coś)
Jego praca była uważana za wybitną.
monotonous
His monotonous voice made me feel sleepy.
start learning
monotonny, jednostajny
Jego monotonny głos sprawił, że poczułem się śpiący.
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
start learning
pozostawiony
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
cater
This restaurant caters for various offices in the area.
start learning
zaopatrzyć w żywność
Ta restauracja zaopatruje w żywność różne biura w tej okolicy.
decline
If we decline this offer, a better one may never come.
start learning
upadać (np. o firmie), odrzucić, nie przyjąć, maleć
Jeśli odrzucimy tę ofertę, lepsza może nigdy nie nadejść.
memorial
The memorial ceremony will take place on Sunday.
start learning
pamiątkowy
Ceremonia upamiętniająca odbędzie się w niedzielę.
minimal
His earnings are minimal.
start learning
minimalny
On pracuje za płacę minimalną.
process
The computer is processing the information at the moment.
start learning
przerabiać, przetwarzać
Komputer w tej chwili przetwarza informacje.
reproduce
Some animals don't reproduce in captivity.
start learning
rozmnażać
Niektóre zwierzęta nie rozmnażają się w niewoli.

You must sign in to write a comment