Slowka.pl angielski

 0    101 flashcards    maqulina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pień (część drzewa)
W pień tego drzewa uderzyła błyskawica i właśnie dlatego się przewróciło.
start learning
trunk (part of the tree)
The trunk of the tree had been struck by lightning and that's why it had fallen over
zarobki, pensja
Praca w Libii za tak dużą pensję przez dwa lata sprawiła, że znowu był wypłacalny.
start learning
wage
Working in Libya on such high wages for two years made him solvent again.
Holender, j. holenderski
Mnóstwo pieniędzy kosztuje przetłumaczenie dokumentu z holenderskiego na hiszpański.
start learning
Dutch
It costs a lot of money to get a document translated from Dutch to Spanish.
tatuaż
Jeśli nie zakryjesz tych tatuaży, w życiu nie dostaniesz pracy.
start learning
tattoo
Unless you cover those tattoos you'll never get the job
pieczątka
Karta do głosowania, by być ważną, musi mieć oficjalną pieczęć.
start learning
stamp
A ballot paper needs to have an official stamp on it to be valid.
program nauczania
Niestety, informatyki nie było jeszcze w programie nauczania, gdy byłem w szkole.
start learning
a curriculum
Unfortunately, computer science was not in the curriculum yet when I was at school
znicz
Zapal znicz (świecę) poległym żołnierzom na Dzień Niepodległości.
start learning
candle
Light a candle for all the dead soldiers on Independence Day.
kompleks (budynków, ale też np. niższości)
Wiele młodych dziewcząt ma kompleks na punkcie swojego wyglądu.
start learning
complex
Many young girls have a complex about their looks
pocieszenie
Obecność wszystkich przyjaciół przyniosła Jane pocieszenie na pogrzebie brata
start learning
comfort
The presence of all her friends brought Jane comfort at her brother's funeral.
wróbel
Obserwowaliśmy wróbla podskakującego na lodzie, starającego się znaleźć kawałek nagiej ziemi pod spodem.
start learning
sparrow
We watched a sparrow hopping around on the ice, trying to find a clear spot to get to the soil beneath.
stopień w skali (np. temperatury)
Miała temperaturę trzydzieści dziewięć stopni i jej matka się martwiła.
start learning
degree
She had a temperature of thirty nine degrees and her mother was worried
obrzydzenie, wstręt
Nie mogę myśleć o jego postępku bez obrzydzenia.
start learning
disgust
I can't think about his act without feeling disgust.
ogryzek, jądro
Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
start learning
core
Don't leave the core on the table - throw it away!
zgoda
Za wspólną zgodą wybraliśmy Grecję jako miejsce na wakacje.
start learning
consent
By common consent we chose Greece as our holiday destination.
komnata, izba
Polski Parlament składa się z dwóch izb.
start learning
Chamber
Polish Parliament consists of two chambers.
sala gimnastyczna, siłownia
Zacząłem ostatnio chodzić na siłownię.
start learning
Gym
I've recently started going to the gym.
plan, schemat
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
start learning
scheme
The simple plan evolved into a complicated scheme.
sieć (sklepów)
McDonald's to największa sieć fast foodów na świecie.
start learning
chain
McDonald's is the biggest fast food chain in the world.
problem
Nie mam pojęcia, jak rozwiązać ten problem.
start learning
problem
I have absolutely no idea how to solve this problem.
rozmarzony (osoba)
Lizzie jest taką marzycielką - nie może się odpowiednio skoncentrować w szkole.
start learning
daydreamer
Lizzie is such a daydreamer - she can't concentrate at school properly.
lokata (bank)
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
start learning
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
przemyślenie, wzgląd, okoliczność
Twoim kardynalnym błędem było to, że nie wziąłeś pod uwagę konkurencji.
start learning
consideration
Your cardinal error was not to take the competition into consideration.
wystawa (sztuki)
Spóźniła się na otwarcie swojej własnej wystawy.
start learning
exhibition
She was late for the opening night of her own exhibition.
tyran
Ludność musi zjednoczyć się przeciw tyranowi i obalić go.
start learning
tyrant
The people must unite against the tyrant and overthrow him.
wiernie
Ten człowiek służył mu wiernie przez 25 lat.
start learning
faithfully
The man served him faithfully for 25 years.
produkcja (ilość)
Fabryka zwiększyła produkcję o 30%.
start learning
output
Factory output has gone up by 30%.
cyrk
Dobrze się bawiliśmy, oglądając klownów w cyrku.
start learning
circus
We had a lot of fun watching the clowns at the circus.
telewizja (potocznie)
Wyłącz telewizor, jeśli nie oglądasz.
start learning
telly
Turn the telly off if you're not watching it.
łagodnie, delikatnie
Przemawiała łagodnie do dziecka, mimo że było bardzo niegrzeczne.
start learning
mildly
She spoke mildly to the child even though he had been very naughty.
generał
Generał wydał rozkaz ataku.
start learning
general
The general gave the order to attack.
obsesja
Gry komputerowe są jego obsesją.
start learning
obsession
Computer games are his obsession.
przeważać (np. szalę)
Zyski z pewnością przeważają nad ryzykiem.
start learning
outweigh
The benefits definitely outweigh the risk.
przekształcać w, zamieniać w
Nie każde brzydkie kaczątko zamienia się w łabędzia.
start learning
turn into
Not every ugly duckling turns into a swan.
informacja turystyczna
Gdzie jest biuro informacji turystycznej?
start learning
tourist information
Where is the Tourist Information Office?
fobia
Boję się pająków.
start learning
phobia
I've got a phobia of spiders.
wdychać, zaciągać się
W czasie pożaru wdychał tlenek węgla i dlatego musiał być hospitalizowany.
start learning
inhale
During the fire he inhaled carbon monoxide and that's why he had to be hospitalized.
przedłużyć
W przyszłym miesiącu upływa okres prenumeraty tego magazynu, przedłużymy ją?
start learning
prolong
The magazine subscription expires next month, shall we prolong it?
bez wysiłku
Feministki walczą o równość płci we wszystkich aspektach życia.
start learning
effortless
Feminists fight for gender equality in all aspects of life.
oddzielnie
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
start learning
separately
Wash blue and red clothes separately.
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
start learning
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
start learning
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
duże miasto
Obecnie wielu ludzi mieszka w wielkich miastach.
start learning
city
These days many people live in big cities.
rejestr
Poprosił o rejestr członków korporacji.
start learning
register
He asked for a register of members of the corporation.
siła robocza, pracownicy
Zredukowali ilość pracowników tej fabryki o 50%.
start learning
workforce
They reduced the workforce of this factory by 50%.
frekwencja
Mary ma bardzo niską frekwencję w tym semestrze.
start learning
attendance
Mary has a very poor attendance record this semester.
stal
Te narzędzia są zrobione ze stali nierdzewnej.
start learning
steel
These tools are made of stainless steel.
zachowanie, sposób (np. bycia)
To dziwny sposób odbierania telefonu.
start learning
manner
That's a strange manner of answering the phone.
zadanie do wykonania
Wasza praca domowa to napisać esej o Johnie Miltonie.
start learning
assignment
Your homework assignment is to write an essay on John Milton.
delegacja
Naszej delegacji został przydzielony nowy tłumacz.
start learning
delegation
A new interpreter was assigned to our delegation.
prowadzić dochodzenie
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
start learning
investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
start learning
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
prezent
Nie zapomnij podziękować ciotce za prezenty.
start learning
present
Don't forget to thank your aunt for the presents.
kort (tenisowy)
Ben jest wielkim entuzjastą tenisa - każdy weekend spędza na korcie.
start learning
court
Ben is a huge tennis enthusiast - he spends every weekend at tennis court.
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
start learning
blank
Never sign a blank cheque.
proponowany
Pracownicy zaprotestowali przeciwko proponowanym zmianom personalnym.
start learning
proposed
The employees protested against the proposed personnel changes.
apteka, drogeria
Idź do drogerii i kup mi proszki przeciwbólowe i waciki.
start learning
the chemist's
Go to the chemist's and buy me painkillers and cotton pads please.
masa
Trawnik pokryty był masą liści.
start learning
mass
The lawn was covered with a mass of leaves.
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
start learning
conscious
It was my conscious choice.
rodowity
Totemy są święte dla plemion Indian amerykańskich.
start learning
native
Totems are sacred to Native American Indian tribes.
odmiana, zróżnicowanie
Zróżnicowanie genetyczne między ludźmi jest ogromne.
start learning
variation
Genetic variation between people is enormous.
owoce morza
Jest uczulony na owoce morza.
start learning
seafood
He is allergic to seafood.
ankieta, badanie opinii
Były prezydent jest w tym momencie na szczycie sondaży.
start learning
poll
The ex-president is top of the polls at the moment.
pojęcie (np. nie mieć pojęcia...)
Kto mu wbił do głowy pomysł, że umie śpiewać? Teraz będziemy musieli go słuchać.
start learning
notion
Who put the notion into his head that he could sing? Now we'll have to listen to him.
kulminacja, punkt kulminacyjny
Pokojowa Nagroda Nobla była kulminacyjnym punktem w jego życiu.
start learning
culmination
Being awarded a Nobel Peace Prize was the culmination of his life.
mówca (osoba)
Gościnnym mówcą na cotygodniowym spotkaniu naszego klubu będzie dr Burrows.
start learning
speaker
The guest speaker at the weekly club meeting will be Dr. Burrows.
ziemia, gleba
Ziemia w ogrodzie jest bardzo piaszczysta i dobra dla ziół.
start learning
soil
The soil in the garden is very sandy and good for herbs.
sad
W sadzie były dwa rzędy jabłoni i trzy śliw.
start learning
orchard
There were two rows of apple trees and three of plum trees in the orchard.
bakteria
Bakterię można zobaczyć tylko używając mikroskopu.
start learning
bacterium
You can see a bacterium only using a microscope.
tył (np. samochodu)
Czy wiesz, że z tyłu twojej kurtki jest wielka plama?
start learning
back
Did you know there is a huge stain on the back of your jacket?
zapytać o drogę
Pamiętaj, żeby zapytać o drogę, gdy dotrzesz do stacji, inaczej się zgubisz.
start learning
ask the way
Remember to ask the way when you get to the station or you'll get lost.
bezpiecznie
Samolot wylądował bezpiecznie na lotnisku Heathrow.
start learning
safely
The plane landed safely at Heathrow airport.
gdziekolwiek, obojętnie gdzie
Gdziekolwiek nie poszedł, Elvis Presley był zawsze otoczony grupą fanów.
start learning
wherever
Wherever he went, Elvis Presley was always surrounded by a posse of fans.
włącznie
Konferencja odbędzie się od 14-go to 19-go października włącznie.
start learning
inclusive
The conference will take place from October the 14th to the 19th inclusive.
najwięcej, co najwyżej
Ten samochód może najwyżej jechać 80 km/h.
start learning
at most
At most this car can drive 80 km/h.
dobra robota
Zdobyłeś pierwszą nagrodę? Brawo!
start learning
well done
You won the first prize? Well done!
zgładzić, zabić (np. smoka)
Święty Jerzy zgładził smoka.
start learning
slay
Saint George slew the dragon.
pod, poniżej
Poniżej stacji autobusowej jest mała herbaciarnia, która jest po prostu idealna.
start learning
underneath
Underneath the bus station there's a little tea shop that is just perfect.
trudno powiedzieć
Trudno powiedzieć, co się teraz zdarzy.
start learning
difficult to say
It's difficult to say what will happen now.
wyraźnie (np. czytać)
Czy mógłbyś się jaśniej wyrażać?
start learning
clearly
Could you speak more clearly?
kwaterować, dawać nocleg
Ten hotel może pomieścić nie więcej niż 300 gości.
start learning
accommodate
This hotel can accommodate no more than 300 guests.
zalewać
Po każdym kontrowersyjnym programie nasza stacja jest zalewana listami.
start learning
flood
After every controversial programme our station is flooded with letters.
W przypadku
W razie pożaru idź za czerwonymi strzałkami do wyjścia awaryjnego.
start learning
In case of
In case of fire follow red arrows to the emergency exit.
również
Gotowanie też może być sztuką.
start learning
as well
Cooking can be an art as well.
potępiać, nie pochwalać
Ludzie konserwatywni potępiają małżeństwa homoseksualne i aborcję.
start learning
disapprove
Conservative people disapprove of gay marriages and abortion.
wcierać
Jeśli mocniej wetrzesz krem, twoja skóra nie będzie wyglądała na tłustą.
start learning
rub
If you rub the cream in more it won't leave your skin looking greasy.
przez cały dzień
Odkąd Markowi zainstalowali telewizję kablową, ogląda ją całymi dniami.
start learning
all day long
Since he has had cable television installed, Mark watches it all day long.
osiemdziesiąt
Górna granica tego, co on może unieść, to około 80 kg.
start learning
eighty
The upper limit of how much he can lift is about eighty kilos.
ewoluować
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
start learning
evolve
The simple plan evolved into a complicated scheme.
chrapać
Niemożliwe jest spać z nim w jednym pokoju, bo chrapie naprawdę głośno.
start learning
snore
It's impossible to sleep with him in the same room, as he snores really loudly.
dzięki Bogu
Dzięki Bogu, straż pożarna już jedzie!
start learning
thank God
Thank God! The fire brigade is coming.
zamknij się
Zamknijcie się oboje, ja tu próbuję pracować.
start learning
shut up
Shut up you two, I'm trying to work here.
pielić
Nie chciała mieć żadnych dzikich roślin w swoim ogródku, więc musiała regularnie go pielić.
start learning
to weed
She didn't want to have any wild plants in her garden, so she had to weed it regularly.
robić na drutach
Robiła na drutach szaliki i skarpetki w czasie, gdy wracała do zdrowia.
start learning
knit
She knitted scarves and socks while she was recovering.
moim zdaniem
Moim zdaniem, każdy kto zarabia powyżej dziesięciu tysięcy, powinien podlegać wysokiemu opodatkowaniu.
start learning
in my opinion
In my opinion, anyone who earns more than ten thousand should be subject to high tax.
natychmiast
Panie Smith, proszę natychmiast przyjść do mojego biura!
start learning
at once
Mr Smith, come to my office at once!
oceniać, określać wartość
Nauczyciel ocenił postępy każdego ze studentów.
start learning
evaluate
Teacher evaluated the performance of each student.
kurczyć się
Czy ten sweter skurczy się w praniu?
start learning
shrink
Will this sweater shrink when washed?
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
start learning
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
strzyc (np. owce)
Ostatniej zimy strzygł owce w Australii.
start learning
shear
Last winter he was sheep shearing in Australia.
kostka mydła
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
start learning
a bar of soap
A bar of soap is cheaper than shower gel.
pod ciśnieniem, naciskiem
Każdy może się załamać pod presją.
start learning
under pressure
Anyone can crack under pressure.

You must sign in to write a comment