słówka na lekcje

 0    39 flashcards    pkyks2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Łączna ilość godzin w miesiącu
start learning
total amount of monthly hours
na podstawie oszacowania miesięcznych godzin i ostatniej średniej ilości zamówień
start learning
based on estimation of monthly hours and last average amount of contracts
rotacja pracownika
start learning
rotation of worker
Trafienia. ilość umów z unikalnych kontaktów
start learning
Hit rate. amount of contracts from unique contacts
CoPc. Klient. operacje. wydajność. centrum.
start learning
COPC. Customer. operations. performance. center.
Definiowanie misji
start learning
Define mission
wzrost dochodów
start learning
increase of income
najlepszą jakość obsługi klienta
start learning
the best of quality of customer service
każdy zna cel na każde trzy mieśiaće
start learning
everybody knows target for every three month
specjalne spotkanie informacyjne
start learning
special information meeting
Informacje specjalne spotkanie nowych ludzi i przypomnieć stałych pracowników
start learning
special information meeting for new people and remind permanent personnel
plany biznesowe
start learning
biznes plans
analiza parametrów
start learning
analysis parameters
dochód na godzinę
start learning
income per hour
Umowa na godzinę
start learning
contract per hour
Średnia ilość zamówień
start learning
average amount of contracts
poziom jakości obsługi klienta
start learning
cusotmer servic quality level
definiowanie celów
start learning
defining goals
konkretny
start learning
specific
wymierny
start learning
measurable
osiągalny
start learning
achievable
realistyczny
start learning
realistic
ściśle określony
start learning
time bound
wyniki sprawdzianów
start learning
results checking
Średnia ilość
start learning
average amount
kluczowy wskaźnik wydajności
start learning
key performance indicator
finansowe i niefinansowe
start learning
financial and non-financial
Całkowita efektywność zespołu
start learning
total efectivnes of team
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
Średni dochód zespół / osoba
start learning
average income team/person
Zamówienia na głowę
start learning
contracts per head
Długość i wysokość kontraktu
start learning
length and amount of contract
Średnia długość wywiadu / rozmowy
start learning
average length of interview/ conversation
procent zwrotu
start learning
perecent of return
łączna i średnia liczba godzin
start learning
total and average number of hours
Średnia liczba pobrać kontakty
start learning
average number of download contacts
codziennie, informacje o docelowej ralization
start learning
daily, information about target ralization
planowanie, organizowanie, koordynowanie, przewodzenie, kontrola
start learning
planning, organizing, coordinating, conduction, controling
nakład pracy
start learning
work load

You must sign in to write a comment