słówka dział 3

 0    211 flashcards    ak578545
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia
start learning
Academy
szkoła wyższa, kolegium
start learning
college
szkoła podstawowa
start learning
primary school/ elementary school
płatna szkoła
start learning
fee-paying school
szkoła średnia
start learning
secondary school / high school
szkoła niepubliczna, społeczna
start learning
independent school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
gimnazjum
start learning
middle school/ junior high school
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school / mixed school
szkoła prywatna
start learning
private school / public school (Uk)
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school(UK) / public school (US)
uniwersytet
start learning
University
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
plastyka
start learning
art
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
wiedza o społeczeństwie
start learning
Civics / civic studies / citizenship
język angielski
start learning
English language and literature
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
przedmioty humanistyczne
start learning
Humanities
historia
start learning
History
informatyka
start learning
information and communication technology / information technology/ict/it
matematyka
start learning
Maths / mathematics
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education /pe
fizyka
start learning
Physics
język polski
start learning
Polish language and literature
religia
start learning
RE (Religious Education)
przedmioty ścisłe, nauki przyrodnicze
start learning
science
przedmiot szkolny
start learning
subject
kolega z klasy
start learning
a classmate
wicedyrektor
start learning
assistant principal / deputy head
egzaminator
start learning
examiner
wychowawca
start learning
form master
dyrektor
start learning
headmaster / head teacher / principal
dyrektorka
start learning
headmistress / head teacher / principal
wykładowca
start learning
lecturer
profesor
start learning
a professor
uczeń
start learning
schoolboy / pupil
uczennica
start learning
schoolgirl / pupil
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
sekretarz
start learning
secretary
uczeń, student
start learning
student
nauczyciel
start learning
a teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
student uniwersytetu
start learning
University student
nieobecny
start learning
absent from school
aktywny
start learning
active
chętny do współpracy
start learning
cooperative
niechętny do współpracy
start learning
uncooperative
wymagający
start learning
demanding
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
. unfair
utalentowany
start learning
gifted / talented
pracowity
start learning
hard-working
obdarzony wyobraźnią
start learning
imaginative
leniwy
start learning
lazy
pobłażliwy
start learning
lenient
zmotywowany
start learning
motivated
motywujący
start learning
motivating
bierny
start learning
passive
obecny
start learning
present at school
profesjonalny
start learning
professional
punktualny
start learning
punctual
surowy
start learning
strict
systematyczny
start learning
systematic
słaby
start learning
weak
tablica (czarna)
start learning
blackboard
tablica
start learning
board
kalkulator
start learning
calculator
kreda
start learning
chalk
zeszyt
start learning
notebook / copybook
podręcznik
start learning
textbook / coursebook
ławka
start learning
desk
gąbka do tablicy
start learning
duster
zeszyt ćwiczeń
start learning
Workbook / exercise book
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
tablica interaktywna
start learning
Interactive Whiteboard
szafka
start learning
locker
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
pióro / długopis
start learning
pen
ołówek
start learning
a pencil
piórnik
start learning
pencil case
temperówka
start learning
a pencil sharpener
rząd ławek
start learning
row of desks
gumka
start learning
robber
linijka
start learning
a ruler
tornister /plecak szkolny
start learning
school bag
tablica (biała)
start learning
whiteboard
pisak do tablicy
start learning
whiteboard marker
stołówka
start learning
a canteen / dining room
klasa
start learning
classroom
świetlica
start learning
common room
pracownia komputerowa
start learning
computer room
korytarz
start learning
a corridor
sala gimnastyczna
start learning
a gym
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
pracownia
start learning
labolatory / lab
biblioteka
start learning
a library
sekretariat
start learning
office
boisko do zabawy
start learning
playground
sala do nauki biologi, chemii, fizyki
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń prześladujący innych uczniow
start learning
bully
lekcja
start learning
class
kółko zainteresowań
start learning
club
olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
a curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
stopień / ocena
start learning
grade / mark
stypendium
start learning
a scholarship / grant
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
a lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
szkolny klub sportowy
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
surowe zasady
start learning
strict rules
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie (na uniwersytecie)
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work
paplać
start learning
blabchatter
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do project
wykonywać zadanie
start learning
do a task/an activity
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzać eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do ones best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel someone from school
chodzić do szkoły
start learning
go to school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobie przerwę / mieć przerwę
start learning
take a break
nabyć nową umiejętność
start learning
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zrobić prezentację
start learning
make a presentation
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/ learn by heart
opuszczać lekcję
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
take part a lesson/ participate
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie
start learning
set an essay
zadawać pracę domową
start learning
set homework
opuszczać zajęcia/ chodzić na wagary
start learning
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
solve a problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
turn up late/ be late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pracować w grupach
start learning
work in groups
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standard
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
start learning
past exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
exam /examination
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
start learning
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnie
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
start learning
do/sit/take an exam
źle sobie poradzić na egzaminie
start learning
do badly in an exam
dobrze sobie poradzić na egzaminie
start learning
do well in an exam
oblać egzamin
start learning
fail an exam
dostać 56 punktów z testu
start learning
get/score 56 marks i na test
sprawdzić arkusze egzaminacyjne
start learning
grade/mark exam papers
sprawdzić test
start learning
grade/mark a test
sprawdzić pracę domową
start learning
grade/mark homework
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotować się do egzaminu
start learning
prepare for an exam
ponownie przystąpić do egzaminu
start learning
retake the exam
powtarzać do egzaminu
start learning
revise dor an exam
uczyć się do egzaminu
start learning
study for anexam
licencjat (nauki humanistyczne)
start learning
BA (bachelor of arts)
licencjat (nauki ścisłe)
start learning
BSc (bechelor of science)
absolwent
start learning
graduate
magister (nauki humanistyczne)
start learning
MA (Master of arts)
magister (nauki ścisłe)
start learning
MA (master of science)
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)
start learning
PhD (doctor of philosophy)
dostać się na uczelnie
start learning
get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo
start learning
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
start learning
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
start learning
receive/obtain/get a diploma

You must sign in to write a comment