Shopping and Money, part 1

 0    147 flashcards    BlackHelen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zlecenie stałe
Rachunki za elektryczność mogą być regulowane zleceniem stałym.
start learning
banker's order = standing order
Electricity bills can be carried out by banker's order.
przelew pensji/waluty
przelew waluty z jednego kraju do innego
start learning
salary transfer = currency transfer
the transfer of currency from one country to another
przekroczyć (limit w rachunku bieżącym)
Klienci, którzy przekroczą rachunek bankowy będą musieli uiścić opłatę.
start learning
overdraw (overdraft limit)
Customers who overdraw their accounts will be charged a fee.
kieszonkowe
Czy on ma wystarczająco kieszonkowego, żeby to kupić?
start learning
pocket money
Has he enough pocket money to buy it?
banknoty
Czy masz banknot €20?
start learning
notes
Do you have a €20 note?
bankomat
Podejmowanie pieniędzy z bankomatu to często nieplanowane lub spontaniczne transakcje.
start learning
cash point = cash dispencer = ATM
ATM withdrawals are often unplanned or spontaneous transactions.
zrobić wpłatę lub otworzyć lokatę
Chciałabym otworzyć lokatę w waszym banku.
start learning
make a deposit
I'd like to make a deposit in your bank.
otrzymać wyciąg bankowy
Monika otrzymała wyciąg bankowy z jego banku.
start learning
receive a statement
Monika received a statement from his bank.
sprawdzać saldo/stan konta
Chciałabym sprawdzić stan mojego konta.
start learning
check the balance
I'd like to check the balance on my account.
kurs wymiany walut
Oni oferują korzystne kursy wymiany walut.
start learning
exchange rate
They offer favourable exchange rates.
papiery wartościowe, udziały i akcje
start learning
stocks and shares
opłata, honorarium za jakąś usługę
Oni oferują to za symboliczną opłatą.
start learning
fee
They offer it for a nominal fee.
zamiar, cel
Głównym celem naszej kampanii jest zbieranie pieniędzy.
start learning
purpose
Our campaign's main purpose is to raise money.
okres, czas
Ta oferta jest dostępna tylko w ograniczonym okresie.
start learning
period
This offer is available for a limited period only.
miesięczna rata (stała, rosnąca, malejąca)
Miesięczna rata jest stała. Jeśli chcesz możemy ją obniżyć, ale nigdy nie zwiększymy jej bez twojej zgody.
start learning
monthly repayments (fixed, increasing, decreasing)
Monthly repayments is fixed. If you want we can decrease it, but never increase it without your agreement.
wcześniejsza spłata
start learning
early repayment
prowizja
On dał mi 100 dolarów i nazwał to prowizją.
start learning
commission
He gave me 100 dollars and called it commission.
spieniężyć
On spieniężył jego polisę ubezpieczeniową.
start learning
cash sth in
He cashed his insurance policy in.
nadarzać się, powstawać, być wynikiem czegoś
Skontaktuj się ze mną, jeżeli pojawią się jakieś problemy.
start learning
arise
Contact me, if any problems arise.
pewny, bezpieczny
Muszę się upewnić, że wszystko w moim mieszkaniu jest bezpieczne.
start learning
secure
I need to make sure all is secure in my apartment.
the Prince’s Trust
start learning
an organization established by Prince Charles in 1976. It aims to help young people to develop their skills through programmes of training and employment, and gives grants of money to groups and individuals. It includes a number of other organizations doing similar work, such as the Queen’s Silver Jubilee Trust and the Prince’s Youth Business Trust, and it operates in several countries around the world.
móc sobie na coś pozwolić
Nie było ich stać na kupno nowego samochodu.
start learning
can afford sth
They couldn't afford to buy a new car.
podpisać czek
Pidpisz czek swoim imieniem, sir.
start learning
sign the cheque
Sign your name on the cheque, sir.
pożyczyć od
Zamierzam pożyczyć od niego trochę pieniędzy.
start learning
borrow sth from sb
I'm going to borrow some money from him.
dużo zarabiać
Ona zarabia dużo każdego miesiąca.
start learning
to earn a high salary
She earns a high salary every month.
osiągnąć zysk
Osiągnęliśmy duży zysk w tej transakcji.
start learning
make a profit
We made a huge profit on the deal.
wydawać ogromne sumy pieniędzy
Aleksander wydał ogromne sumy pieniędzy na szybkie samochody.
start learning
spend large amounts of money
Alexander spent large amounts of money on fast cars.
stracić fortunę
On stracił szczęście w biznesie i zbankrutował.
start learning
lose a fortune
He lost a fortune in business that went bankrupt.
stracić duże pieniądze
start learning
lose a lot of money
"robić" pieniądze
Musimy pomyśleć o sposobach zarabiania pieniędzy.
start learning
make money
We need to think about ways to make money.
wygrać małą fortunę
Wygrała małą fortunę w kasynie, kiedy miała szczęście.
start learning
win a small fortune
She won a small fortune in a casino when her luck was good.
w sprzedaży/wyprzedane
Obawiam się, że tego konkretnego modelu nie ma obecnie w sprzedaży.
start learning
in/out of stock
That particular model is not currently in stock.
lada
Zapytałam kobiety za ladą czy mieli pocztówki.
start learning
counter
I asked the woman behind the counter if they had any postcards.
w okresie gwarancji
Zegarek jest ciągle w okresie gwarancji.
start learning
under guarantee
The watch is still under guarantee.
pasować, być dobrego rozmiaru
Przymierzałam tę sukienkę, ale nie pasowała na mnie.
start learning
fit
I tried the dress on but it didn't fit.
pasować, odpowiadać komuś
Będzie ci to odpowiadać?
start learning
suit
Will that suit you?
pasować, być dobrze dobranym, np. kolorystycznie
Żaden z tych kieliszków nie pasuje do siebie - każdy jest inny.
start learning
match
None of these glasses match - they are all different.
strój, część garderoby
start learning
garment
być obsługiwanym
Czy pani jest obsługiwana?
start learning
be served
Are you being served?
sklep
Byłem w tamtym sklepie na rogu.
start learning
store
I was in that shop at the corner.
warzywniak
Kupiłem trochę owoców w warzywniaku.
start learning
greengrocer's
I bought some fruit at the greengrocer's.
sklep z narzędziami
Kupiłem nóż do cięcia pomidorów w sklepie z narzędziami.
start learning
hardware store/shop
I bought a knife to cut tomatoes with them in hardware store.
sklep z towarami żelaznymi
Kupiłem kilka gwoździ i dwa młotki w sklepie żelaznym.
start learning
ironmonger's
I bought some nails and two hammers at ironmonger's.
sklep gospodarczy
Kupiłam cukiernicę i dwa spodki w sklepie gospodarczym.
start learning
kitchen shop
I bought cugar boil and two saucers in kitchem shop.
gospodarstwo domowe
Teraz większość gospodarstw domowych ma co najmniej jedno auto.
start learning
household
Most households now own at least one car.
sklep dla majsterkowicza
Możesz kupić poziomicę i śrubokręt w sklepie DIY.
start learning
DIY store (DO-IT-YOURSELF)
You can buy a level and screwdriver in DIY store.
drogeria
Kupiłam naprawdę dobrą odżywkę do włosów w lokalnej drogerii.
start learning
drugstore
I bought really good hair conditioner in local drugstore.
fryzjer męski
start learning
barber's
sklep sieciowy
start learning
chain store
spożywczy
start learning
grocer's
fryzjer
start learning
hairdresser's
sklep zoologiczny
start learning
pet shop
optyk
start learning
optician's
właściciel/-ka sklepu
Właściciel sklepu przeprosił mnie za problemy.
start learning
store owner
Store owner apologize me for problems.
sklep AGD/RTV
start learning
store with electrical goods
marka
Której marki pasty do zębów używasz?
start learning
brand
Which brand of toothpaste do you use?
koszty robocizny
Firma chce obniżyć koszty robocizny.
start learning
labour cost
The company wants to keep down labour costs.
kasa (urządzenie używane w sklepie)
W zeszłym roku pracowałem na kasie w sklepie spożywczym.
start learning
till
Last year I worked at the till in the grocer's shop.
orientować się w czymś
Ona orientowała się, kiedy usłyszała hałas.
start learning
look round
She looked round when she heard the noise.
zdobyć coś, co jest trudne do zdobycia
Praca jest ciężka do zdobycia w dzisiejszych czasach.
start learning
come by
Jobs are hard to come by these days.
wypełnić coś
Doktor wypełnił receptę dla mnie.
start learning
make out <--> sth
The doctor made out a prescription for me.
odkładać, oszczędzać
Odkładam część moich zarobków każdego tygodnia, żeby kupić rower.
start learning
put sth <--> by
I'm putting by part of my wages every week to buy a bike.
używać czegoś w dużych ilościach
Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, podczas gdy byliśmy w NY.
start learning
get through sth
We got through a fortune while we were in New York!
liczyć na kogoś
Liczyłam na ciebie, że mi pomożesz.
start learning
bank on sb
I'm banking on you to help me.
rozdać za darmo
On rozdał większość swoich pieniędzy na cele dobroczynne.
start learning
give sth <--> away
He gave away most of his money to charity.
radzić sobie
Jak ona radzi sobie za tak małą pensję?
start learning
get by
How does she get by on such a small salary?
natknąć się, napotykać
Natknęłam się na dzieci śpiące pod mostami.
start learning
come across sth/sb
I came across children sleeping under bridges.
dziedziczyć coś, dostać w spadku.
Ona odziedziczyła fortunę, gdy jej wujek zmarł.
start learning
come into sth
She came into a fortune when her uncle died.
wynagrodzić coś, zrekompensować
Jak mogę Ci to wynagrodzić?
start learning
make up (to sb) for sth
How can I make up for the way I've treated you.
osiągnąć
Akcje osiągnęły wartość z 14 na 262 punktów.
start learning
gain
The shares gained 14p to 262p.
duża ilość czegoś
Serwer jest zaprojektowany do przechowywania ogromnych ilości informacji.
start learning
an amount of sth
The server is designed to store huge amount of data.
być równoznacznym z czymś
Ich działania są równoznaczne z naruszeniem kontraktu.
start learning
amount to
Their actions amount to a breach of contract.
policzyć komuś coś
On policzył mi tylko połowę ceny.
start learning
charge sb sth
He only charged me half price.
przejmować kontrolę
start learning
take charge
być odpowiedzialnym za coś
Oni pozostawili opiekunce odpowiedzialnej za opiekę nad dziećmi swoje dzieci na tydzień.
start learning
in charge of sth
They left the au pair in charge of the children for a week.
w zadłużeniu
Klub jest w cztero-milionowym zadłużeniu.
start learning
in debt (to sb)
The club is 4 PLN milion in debt.
wejść w długi
Byliśmy biedni, ale nigdy nie weszliśmy w długi.
start learning
get in/into debt
We were poor but we never got into debt.
dług wdzięczności
Mam wobec ciebie dług wdzięczności.
start learning
owe sb debt of gratitude
I'm owing you a debt of gratitude.
mieć wzięcie
Dobre sekretarki zawsze mają wzięcie.
start learning
in demand
Good secretaries are always in demand.
na żądanie
Karm dziecko na żądanie.
start learning
on demand
Feed the baby on demand.
popyt na coś
W dzisiejszych czasach jest zwiększony popyt na naturalne produkty rolne.
start learning
demand for sth
There's an increased demand for organic produce these days.
Dość!
start learning
Enough is enough!
mieć dość czegoś
Mam dość papierosów.
start learning
have enough of sth
I have enough of cigarettes.
na czyjś koszt/żartować sobie
Poszliśmy na jedzenie na koszt firmy.
start learning
at sb's expense
We were taken out for a meal at the company's expense.
ponieść jakieś koszty
Oni ponieśli wszystkie koszty redekoracji domu i potem oni przenieśli się.
start learning
go to the expense of
They went to all the expense of redecorating the house and then they moved.
fundusz reprezentacyjny
start learning
expense account
zbić fortunę
On zbił fortunę na nieruchomościach.
start learning
make a fortune
He made a fortune in real estate.
kosztować fortunę
Samochód taki jak ten kosztuje małą fortunę (dużo pieniędzy).
start learning
cost (you) a fortune
A car like that costs a small fortune.
wzrost w czymś
Możemy zauważyć wzrost w wydawaniu.
start learning
an increase in sth
We can notise an increase in spending.
ostatnie, ale nie mniej ważne
start learning
last but not least
mieć mało pieniędzy
start learning
short of money
zauważyć, że ktoś coś robi
Nie zauważyłam jego odejścia.
start learning
notice sb doing sth
I didn't notice him leaving.
ostatnia chwila
To był najlepszy pokój, który mogliśmy dostać w ostatniej chwili.
start learning
short notice
This was the best room we could get at such short notice.
brać coś pod uwagę
Nie bierz pod uwagę tego, co on mówi.
start learning
take notice of sth
Take no notice of what he says.
zachować coś na czarną godzinę
start learning
save sth for a rainy day
obyć się bez czegoś
Ona nie może obyć się bez sekretarki.
start learning
do without sth
She can't do without a secretary.
zachowywać coś na później
Powinnaś oszczędzać nieco w każdym tygodniu.
start learning
save up (for)
You should save a little each week.
stać na zrobienie czegoś
Nie stać nas na wyjazd za granicę tego lata.
start learning
afford to do
We can't afford to go abroad this summer.
uzasadniać, argumentować
On uzasadniał, że oni potrzebowali więcej czasu do ukończenia projektu.
start learning
argue that
He argued that they needed more time to finish the project.
prosić kogoś, błagać
Oni błagali go o pomoc.
start learning
beg sb (for sth)
They begged him for help.
błagać kogoś, aby coś zrobił
Ona błagała go, żeby nie odchodził.
start learning
beg sb to do
She begged him not to go.
należeć go kogoś/czegoś
Do kogo należy ten zegarek?
start learning
belong to sb/sth
Who does this watch belong to?
żądanie, że (np. że coś powinno się stać)
Oni żądali, żeby wszystkie oddziały wojskowe się wycofały.
start learning
demand that
They are demanding that all troops be withdrown.
zapomnieć o czymś
Uważaj na siebie i nie zapomnij napisać.
start learning
forget to do
Take care, and don't forget to write.
płacić cenę za
Oni teraz płacą cenę za błędy z przeszłości.
start learning
pay the price for
They're now paying the price for past mistakes.
zysk z czegoś
Zyski z eksportu wzrosły 7,3%.
start learning
profit from sth
Profit from exports rose 7,3%.
uchronić przed
Naukowcy próbują uchronić rzadkie gatunki przed wymarciem.
start learning
save sb from sth
Scientists try to save a rare species from extinction.
akceptacja
Społeczna akceptacja jest ważna dla większości młodych ludzi.
start learning
acceptance
Social acceptance is important for most young people.
zadowalający, akceptowalny
On nie miał na to zadowalającej odpowiedzi.
start learning
acceptable
He had no acceptable answer for that.
wspierać, asystować, towarzyszyć
Będziemy wspierać cię w szukaniu nowego mieszkania.
start learning
assist
We will assist you in finding new flat.
pomoc, wsparcie
Doceniam twoją pomoc.
start learning
assistance
I appreciate your assistance.
asystent, pomocnik
Chciałbym, żeby było mnie stać na zatrudnienie pomocnika.
start learning
assistant
I wish I could afford to hire an assistant.
dzienny, codzienny
Nie mam czasu na (czytanie) codziennej gazety.
start learning
daily
I don't have time for a daily paper.
ekonomiczny, oszczędny
Zwykle nie jest oszczędniejsze kupowanie proszku do prania w małych ilościach.
start learning
economical
It's usually uneconomical to buy washing powder in small quantities.
ekonomiczny, gospodarczy
Mike miał przemówienie o gospodarczych aspektach posiadania dzieci.
start learning
economic
Mike had a speech about the economic aspects of having children.
ekonomia (dział nauki)
On jest studentem ekonomii.
start learning
economics
He is an economics student.
ekonomista
start learning
economist
niewyczerpany, nieograniczony
Możliwości są niewyczerpane.
start learning
endless
The possibilities are endless.
nieskończenie, bezgranicznie
Ona mówi nieskończenie o jej problemach.
start learning
endlessly
She talks endlessly about her problems.
zakończenie, końcówka
To było doskonałe zakończenie doskonałego dnia.
start learning
ending
It was the perfect ending to the perfect day.
nieustanny, nieskończony, wieczny
Niekończąca się rzeka szalonego oburzenia i śmierci.
start learning
unending
An unending river of mental outrage and death.
wydatek
Ona zawsze podróżuje pierwszą klasą bez względu na wydatki.
start learning
expense
She always travel first-class regardless of expenses.
niedrogi
Czy możesz polecić jakiś niedrogi hotel?
start learning
inexpensive
Can you recommend an inexpensive hotel?
finanse, zarządzanie finansami
On został przeniesiony do działu finansowego.
start learning
finance
He has been moved to the finance department.
finansowy
Ten zakup był finansową katastrofą.
start learning
financial
This purchase was a financial disaster.
inwestować
Niechętnie inwestuję tyle pieniędzy.
start learning
to invest
I'm reluctant to invest so much money.
inwestycja
Straciłem kilka tysięcy dolarów na złej inwestycji.
start learning
investment
I lost a few thousand dollars in a bad investment.
inwestor
start learning
investor
luksus, obfitość, przepych
Teraz my będziemy mogli żyć w luksusie do końca naszych żyć.
start learning
luxury
Now we'll be able to live in luxury for the rest of our lives.
luksusowo
Ona rozciągnęła się luksusowo na łóżku.
start learning
luxuriously
She stretched luxuriously on the bed.
płatny, opłacalny
10% zaliczki jest płatne z wyprzedzeniem.
start learning
payable
A 10% deposit is payable in advance.
zapłata, płatność
Czy to jest cała zapłata, którą otrzymam za moje wysiłki?
start learning
payment
Is this all the payment I get for my efforts?
bieda, ubóstwo
Wielu starszych ludzi żyje w biedzie.
start learning
poverty
Many elderly people live in poverty.
kiepsko, słabo, źle, biednie, ubogo
Naszemu kandydatowi powiodło się kiepsko w wyborach.
start learning
poorly
Our candidate fared poorly in the election.
nierealny, nierzeczywisty
To wydaje się być nierealne.
start learning
unreal
It seems to be unreal.
uświadomić sobie, zdawać sprawę
Zdałam sobie sprawę, że moje klucze zostawiłam w środku.
start learning
realise/realize
I realized I had left my keys inside.
uświadomienie sobie czegoś, realizacja
To była realizacja jego wygórowanej ambicji.
start learning
realisation
It was the realisation of his greatest ambition.
rzeczywisty
Rzeczywistość jest taka, że nie ma wystarczających pieniędzy na opłacenie tego projektu.
start learning
reality
The reality is that there is not enough money to pay for this project.
rzeczywiście
Rzeczywiście, jest mała szansa na zawieszenie broni.
start learning
realistically
Realistically, there is a little prospect of a ceasefire.
realistyczny
Ten portret nie wygląda realistycznie.
start learning
realistic
This portrait doesn't look realistic.
wartość
Dlaczego dolar traci na wartości?
start learning
value
Why is the dollar decreasing in value?
wartościowy, cenny
Masz jakiekolwiek pojęcie jak wartościowe są te rzeczy?
start learning
valuable
Do you have any idea how valuable this stuff is?
bezcennie
start learning
invaluably
bezwartościowy
start learning
valueless
cena, wartość
Eksperci nadali wysoką wartość obrazowi.
start learning
valuation
Experts set a high valuation on the painting.
bogactwo, majątek
Nowy dyrektor przyniósł do pracy wspaniałe bogactwo doświadczenia.
start learning
wealth
The new manager brings a great wealth of experience to the job.
bogaty, zamożny
Ona pochodzi z bogatej rodziny.
start learning
wealthy
She comes from a wealthy family.

You must sign in to write a comment